Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| fb.com/trondelagfylke 10.06.16Allmøte Ole Tronstad Prosjektleder/stabssjef NTFK/ TRØNDELAG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| fb.com/trondelagfylke 10.06.16Allmøte Ole Tronstad Prosjektleder/stabssjef NTFK/ TRØNDELAG."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke 10.06.16Allmøte Ole Tronstad Prosjektleder/stabssjef NTFK/ TRØNDELAG

2 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Iverksettingsvedtak 1.Fylkestinget vedtar at det nedsettes et tilsettingsutvalg som får i oppdrag å rekruttere fremtidig fylkesrådmann til den nye fylkeskommunen. Tilsettingsutvalget innstiller overfor fellesnemda som fatter endelig vedtak om ansettelse 2.Tilsettingsutvalget består av fylkesrådsleder i NTFK og fylkesordfører i STFK inntil fellesnemda er konstituert. Fellesnemda velger endelig tilsettingsutvalg. Tillitsvalgte inviteres med i prosessen i henhold til lov og avtaleverk. 3.Fylkestinget oppnevner stabssjef i NTFK Ole Tronstad til prosjektleder og fylkesdirektør i STFK Knut Aspås som assisterende prosjektleder for sammenslåingsprosjektet med oppgaver som beskrevet i dette saksfremlegget. Når ny fylkesrådmann er ansatt, tar denne over som prosjektleder 3.Fylkestinget oppnevner stabssjef i NTFK Ole Tronstad til prosjektleder og fylkesdirektør i STFK Knut Aspås som assisterende prosjektleder for sammenslåingsprosjektet med oppgaver som beskrevet i dette saksfremlegget. Når ny fylkesrådmann er ansatt, tar denne over som prosjektleder 4.Fylkestinget vedtar at Nord-Trøndelag fylkeskommune får ansvar for regnskapsføring og økonomistyring for sammenslåingsprosjektet

3 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Prosjektleders ansvar Utarbeide en detaljert plan for sammenslåingen (organisering og tidsplan med milepæler) Etablere prosjektorganisasjonen og sørge for at denne kommer i gang med det praktiske arbeidet Utarbeide mandat for de ulike arbeidsgruppene i prosjektet Fastsette administrativ organisering for den nye fylkeskommunen Fastsette bemanningsplan i nødvendig utstrekning for den nye fylkeskommunen Foreta utvelgelse av eventuelle overtallige og innplassere i stillinger Foreta utlysinger og tilsette i ledige stillinger Generell myndighet til å ivareta arbeidsgiverfunksjonen for den nye fylkeskommunen, herunder vurdering av reservasjonsrett av lokale særavtaler, forhandlinger og drøftinger med tillitsvalgte

4 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Arbeidsgrupper og prosjekt Arbeidsgruppe/prosjekt/oppgaveLeder OpplæringVegard Iversen Regut, kultur, næring mvTrude Marian Nøst Samferdsel (Vei og kollektiv)Erlend Solem TannhelseKari Strand IKTGlenn Paulsen ArkivStein Terje Eriksen Personal/HR/lønn og kontakt med tillitsvalgteRandi Bjørkli Jus/innkjøpRoar Pedersen ØkonomiOddvar Andersen RegnskapPer Lund Bygg og eiendomRune Venås Kommunikasjon (org., intranett, hjemmesider)Jørn Arve Flått AgressoBjørn Sakariassen Kommunikasjonsansvar i prosjektetBjørn Tore Hals Politisk sekretariatHanne Kongsvik Ikke avklart pt: Politisk organisering Virksomhetsstyring Risikostyring i prosjektet Kulturarrangement Diverse funksjoner i FKene som ikke ligger naturlig til en av gruppene Disse blir prosjektledelsens kontaktpunkt fra nå av

5 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke www.trondelagfylke.no Informasjonsside:

6 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Administrativ organisering – gitte føringer Intensjonsplan og vedtakene 27/4-16 Trøndelagsutredningen Saksutredning til 27/4-16

7 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke 8. For øvrig legger fylkestinget forslag til intensjonsplan datert 04.11.2015 til grunn for sammenslåingen, med følgende presiseringer/endringer: a.I pkt. Ansatte endres siste setning i andre avsnitt til:” Vernet mot oppsigelse av medarbeidere som eventuelt blir overtallige som følge av sammenslåingen, skal vare i 5 år fra sammenslåingsdato.” I tillegg endres andre setning i tredje avsnitt til:” Perioden for slike overgangsordninger skal ha 5 års varighet fra sammenslåingsdato.” Fra sak: Oppfølging av fylkestingenes vedtak om sammenslåing 27/4-16

8 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Regionens administrasjonssenter og politiske ledelse Fylkestingene går inn for at den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon legges til Steinkjer. Ordførerfunksjonen legges til Trondheim. Hensiktsmessig organisering tilsier at den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Steinkjers andel av de administrative stillingene skal minimum være på dagens nivå. Fra intensjonsplan:

9 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Fra Trøndelagsutredningen (kap. 6.3) Den nye regionadministrasjonen som etableres for et samlet Trøndelag må planlegges med utgangspunkt i de fleksible løsningene som ny teknologi gir mulighet for. Organisasjonen må avspeile at det er en helt ny enhet som er dannet, og det må legges vekt på ordninger som begrenser oppfatninger av at ”makta” knyttes til et bestemt geografisk sted.

10 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Forts. (kap 6.3) Administrasjonssenterets symbolske betydning bør søkes nedtonet, og det må heller fokuseres på praktiske og effektive måter for ledelse og styring. Steinkjer har i dag en betydelig sysselsettingsandel innen statlig og fylkeskommunal regional forvaltning i Nord-Trøndelag. Steinkjers rolle som framtidig lokasjon for offentlige arbeidsplasser må ivaretas.

11 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Forts. (kap 6.3.5) Erfaringene fra Miljødirektoratet, jfr. pkt. 6.3.1, tilsier at det er et sjølstendig poeng for å sikre en helhetlig og godt samordnet oppgaveløsning, at virksomhetens funksjoner er representert på begge administrasjonsstedene. En løsning hvor funksjoner er lokalisert samlet enten i Steinkjer eller i Trondheim, synes ut fra dette å ikke være noen hensiktsmessig løsning.

12 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Er ordførerfunksjonen og rådmannsfunksjonen så tett koblet at de krever samlokalisering? Både ordfører og rådmann vil for en stor del av sin tid delta i eksterne aktiviteter, og kommunisere med hverandre mens de er på farten. Det er de moderne løsningene for enkel og effektiv kommunikasjon uavhengig av tid og sted, som har gjort at så mange organisatoriske løsninger av denne typen har utviklet seg de senere årene. I så måte er løsningen en moderne løsning. Fra saksutredning til møtet 27/4:

13 www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke Prosjektledelsen vil legge vekt på: Utvikle og beholde kompetanse Fokus på gode arbeidsformer og samhandling mellom to lokaliteter blant annet gjennom bruk av moderne tekniske løsninger Høy snittalder gir oss fleksibilitet-tilpasninger kan skje over tid ved naturlig avgang Utgangspunkt: Ansatte skal slippe å skifte arbeidssted Gode prosesser for innplassering av alle ansatte i ny organisasjon


Laste ned ppt "| fb.com/trondelagfylke 10.06.16Allmøte Ole Tronstad Prosjektleder/stabssjef NTFK/ TRØNDELAG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google