Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering

2 2

3 3

4 4 Sentrale myndigheters forventninger til kommunene at de er en god og effektive tjenesteleverandør, fleksible og innovative samfunnsansvarlig og har en drift tilpasset omgivelsene i et langsiktig perspektiv. Med samfunnsansvarlig menes: kompetent ledelse, effektiv drift, sunn økonomistyring, en god helhetlig arbeidsgiverpolitikk.

5 5 Utvikling

6 6 Innbyggertall

7 7 Bosetningsmønster

8 8 Elevtall

9 9 Innbyggersammensetning

10 10 Innbyggertall i planperioden

11 11 Nøkkeltall – Trysil kommune

12 12 Netto driftsresultat I kommuneplanen for 2009 – 2020 har kommunestyrer følgende delmål: Trysil kommune skal etablere en økonomi som sikrer handlingsfrihet og at de økonomiske verdiene som er opparbeidet brukes i et langsiktig perspektiv. Tiltak: Kommunens netto driftsresultat skal innen 2013 være 3% av brutto driftsinntekter. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak. Det er ikke nok med tiltak som bidrar til mer effektiv og rasjonell drift, aktiviteter og tjenester må reduseres/fjernes.

13 13 Arbeidskapital

14 14 Premieavvik

15 15 Gjeld 306 millioner dekkes av selvkost og Husbank Ca 44% av gjelden er sikret med fastrente

16 16 Skatt og rammetilskudd

17 17

18 18

19 19 Utvikling i innbyggertall i forhold til landet

20 20 Trysil sin %-vise andel i forhold til landet

21 21 Innbyggersammensetning i planperioden

22 22

23 23

24 24 Vedtak i kommunestyret 21. juni 2011 Det settes umiddelbart i verk en omstillingsprosess med følgende målsetting: Trysil kommune skal i økonomiplanperioden opparbeide en sunn økonomi. - I 2015 skal vi ha en buffer på 3%. - 30 mill av ”egne inntekter” skal frigjøres til å betjene gjeld og investeringer. - For å oppnå dette må driftsbudsjettet nærme seg 270 mill i 2011-kroner. - Nye investeringer forutsetter tilstrekkelig egenkapital til å unngå økt opplåning. Det forutsettes at prosessen involverer og ansvarliggjører hele organisasjonen. Det legges spesielt vekt på å få ned sykefravær, vikarkostnader og organisatorisk effektivitet. Det opprettes en styringsgruppe der både administrasjonen, ansatte og politikerne er representert. Gruppe nedsettes på første FS-møte etter ferien. Budsjettskjema 1a og 1b vedtas som økonomiplan for perioden 2012-2015. For 2012 salderes økonomiplan ved bruk av ekstraordinære midler fra Eidsiva. De resterende midlene fra Eidsiva avsettes på disposisjonsfond. Budsjettskjema 1b er ikke tilstrekkelig for å oppnå de vedtatte målsetninger. Prosessen skal avklare nødvendige tiltak i 2013-2015.

25 25 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret

26 26 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret

27 27 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret

28 28 Ikke prioriterte salderingstiltak

29 29 Ikke prioriterte salderingstiltak

30 30 Før innarbeiding i rammer

31 31


Laste ned ppt "1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google