Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering

2 2

3 3

4 4 Sentrale myndigheters forventninger til kommunene at de er en god og effektive tjenesteleverandør, fleksible og innovative samfunnsansvarlig og har en drift tilpasset omgivelsene i et langsiktig perspektiv. Med samfunnsansvarlig menes: kompetent ledelse, effektiv drift, sunn økonomistyring, en god helhetlig arbeidsgiverpolitikk.

5 5 Utvikling

6 6 Innbyggertall

7 7 Bosetningsmønster

8 8 Elevtall

9 9 Innbyggersammensetning

10 10 Innbyggertall i planperioden

11 11 Nøkkeltall – Trysil kommune

12 12 Netto driftsresultat I kommuneplanen for 2009 – 2020 har kommunestyrer følgende delmål: Trysil kommune skal etablere en økonomi som sikrer handlingsfrihet og at de økonomiske verdiene som er opparbeidet brukes i et langsiktig perspektiv. Tiltak: Kommunens netto driftsresultat skal innen 2013 være 3% av brutto driftsinntekter. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak. Det er ikke nok med tiltak som bidrar til mer effektiv og rasjonell drift, aktiviteter og tjenester må reduseres/fjernes.

13 13 Arbeidskapital

14 14 Premieavvik

15 15 Gjeld 306 millioner dekkes av selvkost og Husbank Ca 44% av gjelden er sikret med fastrente

16 16 Skatt og rammetilskudd

17 17

18 18

19 19 Utvikling i innbyggertall i forhold til landet

20 20 Trysil sin %-vise andel i forhold til landet

21 21 Innbyggersammensetning i planperioden

22 22

23 23

24 24 Vedtak i kommunestyret 21. juni 2011 Det settes umiddelbart i verk en omstillingsprosess med følgende målsetting: Trysil kommune skal i økonomiplanperioden opparbeide en sunn økonomi. - I 2015 skal vi ha en buffer på 3% mill av ”egne inntekter” skal frigjøres til å betjene gjeld og investeringer. - For å oppnå dette må driftsbudsjettet nærme seg 270 mill i 2011-kroner. - Nye investeringer forutsetter tilstrekkelig egenkapital til å unngå økt opplåning. Det forutsettes at prosessen involverer og ansvarliggjører hele organisasjonen. Det legges spesielt vekt på å få ned sykefravær, vikarkostnader og organisatorisk effektivitet. Det opprettes en styringsgruppe der både administrasjonen, ansatte og politikerne er representert. Gruppe nedsettes på første FS-møte etter ferien. Budsjettskjema 1a og 1b vedtas som økonomiplan for perioden For 2012 salderes økonomiplan ved bruk av ekstraordinære midler fra Eidsiva. De resterende midlene fra Eidsiva avsettes på disposisjonsfond. Budsjettskjema 1b er ikke tilstrekkelig for å oppnå de vedtatte målsetninger. Prosessen skal avklare nødvendige tiltak i

25 25 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret

26 26 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret

27 27 Salderingstiltak vedtatt av kommunestyret

28 28 Ikke prioriterte salderingstiltak

29 29 Ikke prioriterte salderingstiltak

30 30 Før innarbeiding i rammer

31 31


Laste ned ppt "1 Økonomiplan 2012 – 2015 Forvaltning, drift og investering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google