Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole hjem - samarbeidKFU Stange1 Målsetting med kveldens tema: 1.Kjenne til de utvalg som arbeider for samarbeid hjem/skole Utvalgenes sammensetning og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole hjem - samarbeidKFU Stange1 Målsetting med kveldens tema: 1.Kjenne til de utvalg som arbeider for samarbeid hjem/skole Utvalgenes sammensetning og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole hjem - samarbeidKFU Stange1 Målsetting med kveldens tema: 1.Kjenne til de utvalg som arbeider for samarbeid hjem/skole Utvalgenes sammensetning og oppgaver Utvalgenes formål 2.Kjenne klassekontaktenes rolle 7 råd for klassekontakter

2 Skole hjem - samarbeidKFU Stange2 Organisasjonskart

3 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 1739 Forordning, om skolerne paa landet i Norge Foreldreansvaret ble synliggjort, foreldrene måtte sende barna til skolen. Foreldrene kunne velge om barna bare skulle ha kristendomskunnskap og lesing eller om de også skulle ha skriving og regning. Fram til ca 1860 Skolen var som oftest en omgangsskole.

4 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 1889 Folkeskolelovene av 1889 Det skulle være faste skoler utenfor hjemmene. Det ble opprette skolestyrer for skolene. Foreldrene kunne dermed bli valgt av kommunestyret til å delta i skolens styre. 1939 Normalplanen av 1939 Ordet samarbeid blir brukt: ”…. Sørge for at det er godt samarbeid ved skolen og mellom skolen og heimene.” Læreren bør holde et par møter om året med foreldrene til barna.

5 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 1959 1960 Lov om folkeskolen av1959 Læreplan for forsøk med 9-årig skole (1960) ”Skolen har som oppgåve saman med heimen å arbeida for at elevane skal bli gode samfunnsmenneske.” 1969 Lov om grunnskolen av 1969 Formålsparagrafen: Samarbeidet med hjemmene blir svært tydelig. Foreldrene har hovedansvaret for barna. Skolens rolle er ”å hjelpe til…” Lovfesting av skolens rådsorganer.

6 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 1974 Mønsterplanen av 1974 1985 Mønsterplan for grunnskolen av 1985 Eget kapittel om Samarbeid mellom hjem og skole

7 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 1987 Mønsterplan for grunnskolen av 1985 Eget kapittel om Samarbeid mellom hjem og skole. 1997 L 97 Det står om samarbeidet i alle tre hoveddelene. Klar forankring i lovverket.

8 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 1998/ 1999 St.meld.nr. 14 Foreldremedvirkning i skolen skal styrkes. Kommunale foreldreutvalget anbefales 2003 Kvalitetsutvalgets innstilling Eget kapittel om Hjem-skole- samarbeid Foreldrenes utdanningsrolle og foreldrenes administrative rolle beskrives Foreldrerollen må styrkes i skolen Kommunale foreldreutvalget anbefales i alle kommuner

9 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 2004 St. meld. nr. 30 Lovfesting av rådsorganene foreslås opphevet DETTE BLE IKKE VEDTATT

10 Sentrale årstall i norsk skolehistorie ÅrstallHendelse 2005/ 2006 Ny opplæringslov? Vil foreldrenes rolle i skolen i det hele tatt være synlig i lovverket? 2007/ 2008 Nytt læreplanverk? Hvordan vil hjem-skole- samarbeidet og foreldrerollen bli ivaretatt?

11 Skole hjem - samarbeidKFU Stange11 § 11-4. Foreldrerådet ved grunnskoler I foreldrerådet er alle som har barn i skolen medlemmer Foreldrerådet skal: Fremme fellesinteressene til foreldrene Medvirke til at elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø Arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen Legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet Foreldrerådet

12 Skole hjem - samarbeidKFU Stange12 FAU Reell foreldre-medvirkning – mer enn dugnader Tradisjonelt har: FAUs oppgaver i hovedsak dreid seg om skolens utemiljø og arrangementer (for eksempel 17. mai, juleavslutning, dugnader, aktivitets-dager…) Hovedtendensen er også at FAU får oppgavene sine fra skolens ledelse; FAUs arbeid blir mest på skolens premisser. Utfordringene for FAUene er selv å kunne ta initiativ til oppgaver og å komme mer med i ”skolens indre liv”. FAUene bør kunne bidra til at foreldrene får mer innflytelse på skolens virksomhet, på vurdering av skolen, endring og utvikling i skolen og at foreldrenes synspunkter skal bli hørt og tatt hensyn til.

13 Skole hjem - samarbeidKFU Stange13 1 representant fra hver klasse (+ vara) 1 representant fra SFO (+ vara) 1 Fremmedspråklig Rektor kan møte Det er fornuftig å konstituere et styre med følgende sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Kasserer FAU s sammensetning:

14 Skole hjem - samarbeidKFU Stange14 Forslag til dagsorden/ innkalling av FAU møte Møteleder: FAU leder DAGSORDEN 1.Godkjenning av møteinnkalling/dagsorden. 2.Gjennomgang av referat fra forrige møte v/sekretær 3.Post inn/ut 4.Referat-saker; KFU m.fl. 5.Skole-saker; info fra rektor 6.Rapport fra grupper: f.eks: Basar, Trafikk, 17. mai, Grunnskolens uke osv. 7.Aktiviteter 8.Eventuelt

15 Skole hjem - samarbeidKFU Stange15 Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i Opplæringsloven § 11-1. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt-skapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget er delegert fullmakt til å vedta skolens ordensreglement og har etter Opplæringsloven rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen / nærmiljø. (opplæringslova §11-1.2.ledd) SU

16 Skole hjem - samarbeidKFU Stange16 SU Samarbeidsutvalget 2 representanter fra FAU Rektor 2 lærere 1 representant fra andre ansatte ved skolen 1 kommunerepresentant 2 elevrådsrepresentanter SU

17 Skole hjem - samarbeidKFU Stange17 KFU Kommunalt foreldre-utvalg ( KFU) Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i din kommune KFU er viktig! Foreldrenes meninger må komme frem før viktige beslutninger for barna treffes på den enkelte skole eller i kommunen. Kommunepolitikere og administrasjon trenger foreldre som samarbeidspart. Foreldrenes ståsted er forskjellig fra politikernes, lærernes og skole- administrasjonens ståsted. Foreldrene har hovedansvaret for barnas opplæring og utvikling.

18 Skole hjem - samarbeidKFU Stange18 KFU KFUs viktigste oppgaver. KFU skal være foreldrenes talerør og høringsinstans overfor skole- administrasjon og skolepolitikere, og arbeide for at foreldrene skal få større innflytelse på grunnskolene i kommunen. Være et samordnende og et koordinerende organ for FAU`ene i kommunen. KFU skal arbeide for å øke forståelsen og bedre samarbeidet mellom hjem og skole.

19 Skole hjem - samarbeidKFU Stange19 1 - 2 representanter fra hvert FAU i kommunen Møterett for 1 representant fra skoleeiere (kommune-adm.) Møterett for 1 representant fra kommunen (politisk) Stange KFU består av to representanter med vararepresentanter fra hver skole, valgt av FAU ved skolene. KFU Kommunalt foreldre-utvalg

20 Skole hjem - samarbeidKFU Stange20 FUG Foreldre-utvalget for grunnskolen FUG er vår nasjonale overbyggings- organisasjon, og er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). De ivaretar våre interesser på det nasjonale plan, og er vårt kompetansesenter og koordinerende instans. FUG består av et styre oppnevnt av Kongen i statsråd for en 4 års periode. FUG har et sekretariat på 4 heltids medarbeidere med kontorsted i Oslo.

21 Skole hjem - samarbeidKFU Stange21 Sammen med elevene og lærerne skal foreldrene være med å få til et godt klasse- miljø, slik at klassen blir et aktivt og trygt fellesskap. Samarbeidet skal gi gjensidig støtte, motivasjon og rettledning. Dersom det blir uenighet og konflikter, må en prøve å arbeide med det og løse det i fellesskap. Som klassekontakter har foreldrene mulighet til å få innvirkning på og medansvar for klassen, for skolesamfunnet og for den rollen skolen har i nærmiljøet. Det er og viktig at de tar del i arbeidet med skolevurdering. Personalet i skolen, elevene og foreldrene må samarbeide om å utvikle et miljø fritt for mobbing og krenkende adferd. L-97 – om skole / hjem samarbeid

22 Skole hjem - samarbeidKFU Stange22 L-97 – om skole / hjem samarbeid Dersom skolen skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre godt, men også at foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn. Dette er nødvendig om de skal kunne sette felles standarder for de unges aktivitet og adferd. Skolen må i forståelse og samarbeid med hjemmene bistå i barnas utvikling – og den må trekke foreldrene med i utviklingen av miljøet rundt opplæringen.

23 Skole hjem - samarbeidKFU Stange23 KLASSEKONTAKT Klassekontaktfunksjonen er viktig. Klassekontaktene arbeider på klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir lagt. Klassekontakten er bindeleddet mellom skolen/klasselærerne og foreldrene i klassen.

24 Skole hjem - samarbeidKFU Stange24 Valg av klassekontakter 1 - 2 foreldre fra hver klasse med vararepresentanter velges som klassekontakter. Her anbefales en kvinnelig og en mannlig klassekontakt.

25 Skole hjem - samarbeidKFU Stange25 Sammen med klassestyrer gjennomgå års-planer og lærestoff for neste semester, og ut ifra dette vurdere informasjonsbehovet - sett med foreldrenes øyne. Planlegge foreldremøter sammen med klassestyrer. Tidlig i året lage forslag til plan – ev. i samarbeid med elevene – for aktiviteter og utflukter for hele året. Hovedoppgaver for klassekontakter

26 Skole hjem - samarbeidKFU Stange26 Ta hånd om foreldremøter. Klassekontaktene kan godt lede møtene. Holde kontakt med elever og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø. Klassekontakter styrer foreldrenes bistand ved gjennomføring av klasseturer og lignende. Ivareta elevenes og foreldrenes interesser i spørsmål som gjelder hele klassen. For eksempel klassedeling. Hovedoppgaver for klassekontakter

27 Skole hjem - samarbeidKFU Stange27 Ha god kontakt med alle foreldrene i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Bringe saker fra FAU ut til ”høring” blant foreldrene. Ønske foreldre til ”nye” elever velkommen. Sørge for at nye klassekontakter blir valgt, og informere dem om sine oppgaver. Hovedoppgaver for klassekontakter

28 Skole hjem - samarbeidKFU Stange28 7 råd for klassekontakter Sørg for god kontakt med lærer og ledelse på skolen. En åpen dialog kan være nyttig dersom det skulle bli nødvendig ved konfrontasjoner. 1

29 Skole hjem - samarbeidKFU Stange29 Deleger oppgaver til de andre foreldrene – Som klassekontakt skal du ikke gjøre alle oppgavene. 2 Gjør foreldremøtene til en hyggelig møteplass. Pauser med kaffe og kake kan være en effektiv isbryter. Er stemningen for formell, kan folk tie med vanskelig spørsmål. 3 Fortsettelse…1

30 Skole hjem - samarbeidKFU Stange30 Fortsettelse….2 Ta opp temaer på møtene. Få noen til å holde innlegg. Dra i gang diskusjon etterpå. Foreldre med barn i samme alder har som oftest en god del å prate om. Erfaringer viser at samlinger med både lærere, foreldre og barn påvirker miljøet på en positiv måte. 4 5

31 Skole hjem - samarbeidKFU Stange31 Fortsettelse……3 Få tak i informasjonsmateriell! ”ABC for klassekontakter” FUG HUSK: Ditt engasjement kan knapt bli for stort! Sørg likevel for at klassestyrer ikke føler seg overkjørt eller tilsidesatt. 6 7

32 Skole hjem - samarbeidKFU Stange32 Forslag til dagsorden på foreldermøte Saksliste: 1.Gjennomgang av situasjonen i klassen v/ lærer: Faglig Sosialt Orden/disiplin 2.Informasjon fra Klassekontakt 3.Planlegging av aktiviteter 4.Informasjon fra FAU v/ FAU rep. 5.Eventuelt Møteleder: Forelderrepresentant Referent: Forelderrepresentant

33 Skole hjem - samarbeidKFU Stange33 Gruppeoppgaver: Klassestyrer og klassekontakter sammen 1) Organisering av foreldremøter: Hvor mange møter skal vi ha? Hvem kaller inn til møtene? Hvem leder møtet – skriver referat? Skal vi ha faste poster på møtene? Fellesmøte med elevene? Skal vi ha møter uten lærer? 2) Temaer til foreldre møte? 3) Hvordan bryte isen? 4) Samarbeid Hvordan? Når? Om hva?


Laste ned ppt "Skole hjem - samarbeidKFU Stange1 Målsetting med kveldens tema: 1.Kjenne til de utvalg som arbeider for samarbeid hjem/skole Utvalgenes sammensetning og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google