Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Bedrifts administrasjon 13 ansatte Oppdelt i fire områder: –Næringspolitikk –Arbeidsgivervirksomhet –Markedseksponering –Organisasjon/rekruttering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Bedrifts administrasjon 13 ansatte Oppdelt i fire områder: –Næringspolitikk –Arbeidsgivervirksomhet –Markedseksponering –Organisasjon/rekruttering."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.ks-bedrift.no

2 KS Bedrifts administrasjon 13 ansatte Oppdelt i fire områder: –Næringspolitikk –Arbeidsgivervirksomhet –Markedseksponering –Organisasjon/rekruttering 8 regionkontakter

3 Hvem kan være/er medlem i KS Bedrift ? Bedrifter som virker innenfor offentlig sektor eller i markeder etablert av det offentlige

4 Medlemmer 444 medlemmer pr. 1. oktober 2006 Energi – 126 VAR, teknikk og samferdsel – 120 Helse og velferd – 41 Drift og utvikling – 97 Kultur og undervisning – 60

5 KS Bedrift har KS’ politiske tyngde og nettverk i ryggen Konsultasjonsordningen med Regjeringen Fremstøt overfor departementer/Stortinget Representasjon i Sentralstyret og fylkesstyrer Bedriftsrelaterte saker i AU og Sentralstyret KS Advokatene og KS Konsulent

6 Samfunnsansvarlig forretningsdrift fokus på innbyggernes behov, tjenestens kvalitet og fellesskapets verdier – vi leverer grunnleggende tjenester innbyggerne er avhengige av eierne investerer langsiktig og lar bedriften selv disponere sine ressurser utover et rimelig utbytte

7 Vann og avløp Mattilsynets tilsynsavgift –urettferdig –dyr –subsidierende (selvkost?) Moms på vann –halv moms –lokalt valg: billigere vs bedre vann

8 Vann og avløp Ber om utredning av behovet for egen VA-lov Manglende klarhet Samle ansvaret Økt sikkerhet NORVARs initiativ Rapport: ”Trenger Norge en VA-lov?”

9 FOU prosjekter Liberalisering av vannsektoren –dagens situasjon i Norge –EU-initiativ & utviklingstrekk –scenarier: inntektsregime, anbudsutsettelse Selvkostprinsippet (okt 2006) –utvikling over tid, sektorvis –anvendelse/erfaring, sektorvis –virkning på tjenesteproduksjon –alternativer

10 Næringspolitikk Kontaktpersoner Nicolay Biørn-Lian Telefon 90 84 55 80 E-post: Nicolay.biorn- lian@ks.no Kjell-Olav Gammelsæter Telefon 41 30 52 21 E-post: Kjell- olav.gammelsater@ks.no

11 Interkommunalt samarbeide om VA Samarbeids-/organisasjonsformers fordeler og ulemper Knytte disse opp mot VA-bransjens utfordringer Men: Andre faktorer avgjørende –BM; finansiering; regulering (VA-lov) Og: Lokale forhold avgjørende –ressurser/topografi; kultur/politikk

12 Status for organisering av VA Teknisk etat: 80% –stor grad av samdrift VA / andre tjenester Skilt forvaltning og drift: 10% Selskap eller foretak: 10% –halvparten av disse: IKS eller AS: Produksjon Annet interkommunalt samarbeid –kjøp og salg; driftsavtaler; driftsassistanse Dagens organisering oppleves optimal: 75% –kan møte utfordringene fremover VA-sektoren godt egnet for samarbeid –aktuelt: (52%) liten politisk risiko (60%)

13 Sikkerhet Sykdomsutbrudd (Giardia) Klimaendringer (overvann) Sabotasje Uavhengig av organiseringsform: –Mattilsynets prioriteringer –samle statens ansvar –virksomhetens rutiner / beredskapsplaner –eierskap / eierens ansvar

14 Investeringsetterslep Fornyelsestakt på VA-nett: ½ % per år –mange steder ”u-lands lekkasjer” Dimensjonering –klimaendringer –befolkningsendringer Uavhengig av organisasjonsform: –selvkostpraksis Der VA subsidieres, kan gebyrene økes (gjelder 6%) Kostnadsføring 2002-2005: reell prisreduksjon (KOSTRA) –politiske prioriteringer Sett som traust / selvgående Financial Times: lønnsomt

15 Effektivisering Potensialet anslått til 10-12% –SINTEF-rapport –V: produksjon / distribusjon –A: rensing / avløpsnett –eks: rør over kommunegrenser Uavhengig av organiseringsform: –benchmarking internt –prosessbenchmarking –”benchlearning” Synliggjøre måleffektivitet –finansieringsregime

16 Kompetanse/rekruttering Komplisert og fragmentert regelverk –NORVAR-rapport –miljømessig regelverk –offentligrettslig regelverk –teknologisk utvikling Rekruttering –VA sett som usexy Uavhengig av organiseringsform: –egen VA-lov kan klargjøre –lønn etter markedsverdi –gulrøtter innen utdanning –lærlingeordninger

17 Politisk usynlig Ikke politisk fokus –man vinner ikke valg på VA –mye vann i Norge Traust image –gjenspeiler ikke reell betydning –gjenspeiler ikke endringspress Folkevalgt kontroll –ansvarspulverisering + selvkost Positivt, ikke negativt fokus

18 etat (§10) institusjon (§11) foretak (kap.11) integrert del av (fylkes-) kommunen selvstendig rettsubjekt Forvaltning Forretning aksjeselskap stiftelse (asl) ( stftl) Kommunal/interkommunal organisering samarbeid (§ 27) IKS (IKS-loven) Selskap (kml. § 27) Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset

19 Den nye vertskommunen Lovpålagte kjerneoppgaver –politisk ansvar / kontroll –rettsikkerhet Delegerer utførelse til vertskommune –Kontraktstyrt –organisering, komp. overføring, økonomi –ikke juridisk personlighet Nemd når: –prinsipiell betydning –rom for lokalpolitisk skjønn

20 Interkommunalt selskap (IKS) Begrenset eierskap Ubegrenset ansvar Kommunestyre 1 (1/3) Kommunestyre 2 (1/3) Kommunestyre 3 (1/3) Representantskapet Styret Daglig leder

21 Kommunestyret Styret Daglig leder Generalforsamling Aksjeselskap (AS) Kommunestyret Evt. bedriftsforsamling

22 Hvilken modell er best? Sikkerhet –modell ikke avgjørende Investeringsetterslep V: + IKS: + AS: + Effektivisering V: + IKS: + AS: + Kompetanse / rekruttering V: + IKS: + AS: +(+) Politisk synlighet –V u/ nemd: (-); V m/ nemd: (+)

23 Åpen konklusjon Alle: Kompetanse-/samordnings-/stordriftsfordeler Selskap mer bindende –brikke i regional utvikling –omstillingskostnader + livsfaser Vertskommunen forløper for selskapsdannelse? Beslutningsdyktighet –antall deltakere + vedtekter Hva passer best for vår kommunekultur/-politikk? Hvordan ivaretas eierskapet i vår kommune? –bevisste eiere? selvstendig selskap? Interkommunalt samarbeid krever vilje!


Laste ned ppt "KS Bedrifts administrasjon 13 ansatte Oppdelt i fire områder: –Næringspolitikk –Arbeidsgivervirksomhet –Markedseksponering –Organisasjon/rekruttering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google