Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23
Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring v/juridisk rådgiver Mette Braathen

2 Nærmere om kveldens tema
Hvorfor fokus på kommunens eierskap? Oversikt over kommunens eierskap i selskaper og foretak Rammer for kommunens styringsmuligheter i selskaper og foretak Folkevalgtes roller og habilitet Hamar kommunes prinsipper for eierstyring Diskusjon og oppgaver

3 Hvorfor fokus på kommunens eierskap?
Selskaper og foretak forvalter betydelig økonomiske verdier Middel for realisering av sektorpolitiske målsettinger Forutsigbarhet og stabile rammevilkår for selskapene Tillit i befolkningen og i næringslivet Lovkrav Økt fokus i samfunnet og i media Økonomiske verdi – alternativ til kutt i driften?

4 Hva er eierstyring? Handler om å etablere gode rutiner og et best mulig grunnlag for riktige beslutninger, verdiskaping og langsiktighet i selskapet Hensikten er handle riktig i forhold til selskapets interessenter Sikre tillitt hos investorer og samfunn Ansvarliggjøre styrende organer Unngå mislighold Åpenhet – internt og eksternt-, og etikk en bærebjelke

5 Selskapsform Antall Andel A/S 1615 79,7 % ASA 4 0,2 % FKF 13 0,6 % IKS
Omfanget av selskaper med kommunalt/fylkeskommunalt eierskap etter selskapsform, 2006. Absolutte og relative tall. Kilde: KS. Selskapsform Antall Andel A/S 1615 79,7 % ASA 4 0,2 % FKF 13 0,6 % IKS 191 9,4 % KF 204 10,1 % Totalt 2027 100 %

6 Oversikt over kommunens eierskap pr jan 2008
3 Kommunale foretak (KF) 2 Interkommunale § 27 samarbeid 1 Vertskommunesamarbeid (§ 28b) 2 Interkommunale selskap (IKS) 11 Aksjeselskap (AS) 1 Forening

7 Kilde lokaldemokratikommisjonen NOU 2006:7
Valg av selskapsform avgjør styringsmuligheter Jo større selvstendighet, jo mindre styringsmuligheter Behov politisk styring bør være av vesentlig betydning ved valg av selskapsform Kilde lokaldemokratikommisjonen NOU 2006:7

8 Kommunale foretak Del av kommunen som rettsubjekt
Kommunestyret velger styre og fastsetter vedtekter Rådmannen har uttalelses- og tilsynsfunksjon Direkte underlagt kommunestyret som kan fastsette generelle instrukser eller instrukser i den enkelte sak. Inngår i kommunens økonomiplan og årsbudsjett

9 Interkommunale selskap (IKS)
Eget rettsubjekt Selskapsavtalen Definerer formål og setter rammer for virksomheten Representantskapet Selskapets øverste myndighet og eiernes organ for eierstyring Velger styre Behandler regnskap, budsjett og økonomiplan Kan instruere styret og treffe vedtak i alle saker

10 Aksjeselskap (AS) Eget rettssubjekt
Vedtekter definerer formål og rammer for virksomheten Generalforsamlingen Selskapets øverste myndighet og eiernes organ for eierstyring Velger styre Godkjenner årsregnskap, årsberetning og utdeling av utbytte Aksjonæravtale Regulerer rettforholdet mellom aksjonærene

11 Stiftelse Er selveiende Lite egnet for styring og innflytelse Kan ikke legges ned uten samtykke fra stiftelsestilsynet

12 Folkevalgtes/kommunens rolle som eier
Fatte strategiske avgjørelser vedrørende eierskapet – eie/selge Fastsette tydelige målsetninger for eierskapet Gjennom behandling av årsrapport mv – evaluere selskapets resultater Velge representant til generalforsamling/representantskap – fastsette nødvendige instrukser Gjennom generalforsamlingen: Velge styre fastsette overordnede mål og strategier for virksomheten

13 Kilde: Eierskapsmelding Bergen kommune

14 Uformelle styringskanaler
Kontakt med selskapet utenom generalforsamling Eiermøter Bruk av media

15 Folkevalgtrollen/styremedlem (kilde: Aftenposten)
Kommunestyret Folkevalgt Hele kommunen Partipolitikk/ideologi Kollektivt ansvar Alle innbyggerne Fordeling Forvaltning/monopol Samfunnsøkonomi Kommunens adm Offentlige verv Selskapsstyret Personlig valgt Selskapet Selskapets interesser Personlig ansvar Kundene/brukerne Verdiskapning Marked/konkurranse Bedriftens økonomi Selskapets leder Privat verv Styreansvar: Erstatningsansvar, jf akjseloven § 17-1 Selskapet kan kreve at styremedlem erstatter tap som vedkommende forsettelig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte deltaker eller andre. Straffeansvar, jf aksjeloven § 19-2: Medlem av styret som viser grov uforstand under utførelsen av sitt verv for selskapet straffes med bøter eller under skjerpede forhold fengsel i inntil ett år..”:

16 Rollekonflikter/Habilitet (forvaltningsloven § 6 e)
Offentlig tjenestemann og folkevalgte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke når selskapet helt ut eies av stat eller kommune. unntaket er foreslått opphevet når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

17 Hamar kommunes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
Formål: legge til rette for god og effektiv forvaltning og utvikling av selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser, samt gi tydelige styringssignaler i samsvar med målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap

18 Hamar kommunes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
Krav til: tydelig angivelse av selskapets virksomhet selskapskapital og utbytte at eierbeslutninger fattes i formelle organer for eierstyring styrets sammensetning og kjønnsbalanse styrets arbeid styremedlemmers uavhengighet samfunnsansvar og ivaretakelse av sektorpolitiske målsettinger rapportering

19 Prinsipper for god eierstyring og selskaps-ledelse for Hamar Energi Holding AS
Selskapets formål og virksomhet HEHs forhold til aksjonæren og samfunnet. Generalforsamlingen Styret Daglig ledelse Revisjon Selskapskapitalen Informasjon og utbyttepolitikk Styrking av eierandel

20 Formannskapets rolle som eierstyringsorgan
Formannskapet er delegert myndighet til å utøve eierstyring på vegne av kommunen, med mindre annet er positivt bestemt Foreslår/oppnevner representanter til styrende organer Skal forelegges selskapenes årsberetninger Delegasjonen omfatter ikke kommunale foretak Saker av stor prinsipiell betydning skal forelegges kommunestyret

21 Oppsummering Godt eierskap:
gir tydelige og forutsigbare rammevilkår for selskapet Er en nødvendig forutsetning for å sikre at selskapet drives i samsvar med kommunens forutsetninger for eierskapet Vær bevisst de ulike rollene som folkevalgt, eier og styremedlem


Laste ned ppt "Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google