Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23.01.2008 v/juridisk rådgiver Mette Braathen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23.01.2008 v/juridisk rådgiver Mette Braathen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23.01.2008 v/juridisk rådgiver Mette Braathen

2 Nærmere om kveldens tema Hvorfor fokus på kommunens eierskap? Oversikt over kommunens eierskap i selskaper og foretak Rammer for kommunens styringsmuligheter i selskaper og foretak Folkevalgtes roller og habilitet Hamar kommunes prinsipper for eierstyring Diskusjon og oppgaver

3 Hvorfor fokus på kommunens eierskap? Selskaper og foretak forvalter betydelig økonomiske verdier Middel for realisering av sektorpolitiske målsettinger Forutsigbarhet og stabile rammevilkår for selskapene Tillit i befolkningen og i næringslivet Lovkrav Økt fokus i samfunnet og i media

4 Hva er eierstyring? Handler om å etablere gode rutiner og et best mulig grunnlag for riktige beslutninger, verdiskaping og langsiktighet i selskapet Hensikten er handle riktig i forhold til selskapets interessenter –Sikre tillitt hos investorer og samfunn –Ansvarliggjøre styrende organer –Unngå mislighold Åpenhet – internt og eksternt-, og etikk en bærebjelke

5 SelskapsformAntallAndel A/S161579,7 % ASA40,2 % FKF130,6 % IKS1919,4 % KF20410,1 % Totalt2027100 % Omfanget av selskaper med kommunalt/fylkeskommunalt eierskap etter selskapsform, 2006. Absolutte og relative tall. Kilde: KS.

6 Oversikt over kommunens eierskap pr jan 2008 3 Kommunale foretak (KF) 2 Interkommunale § 27 samarbeid 1 Vertskommunesamarbeid (§ 28b) 2 Interkommunale selskap (IKS) 11 Aksjeselskap (AS) 1 Forening

7 Kilde lokaldemokratikommisjonen NOU 2006:7

8 Kommunale foretak Del av kommunen som rettsubjekt Kommunestyret velger styre og fastsetter vedtekter Rådmannen har uttalelses- og tilsynsfunksjon Direkte underlagt kommunestyret som kan fastsette generelle instrukser eller instrukser i den enkelte sak. Inngår i kommunens økonomiplan og årsbudsjett

9 Interkommunale selskap (IKS) Eget rettsubjekt Selskapsavtalen –Definerer formål og setter rammer for virksomheten Representantskapet –Selskapets øverste myndighet og eiernes organ for eierstyring –Velger styre –Behandler regnskap, budsjett og økonomiplan –Kan instruere styret og treffe vedtak i alle saker

10 Aksjeselskap (AS) Eget rettssubjekt Vedtekter definerer formål og rammer for virksomheten Generalforsamlingen –Selskapets øverste myndighet og eiernes organ for eierstyring –Velger styre –Godkjenner årsregnskap, årsberetning og utdeling av utbytte Aksjonæravtale –Regulerer rettforholdet mellom aksjonærene

11 Stiftelse Er selveiende Lite egnet for styring og innflytelse Kan ikke legges ned uten samtykke fra stiftelsestilsynet

12 Folkevalgtes/kommunens rolle som eier Fatte strategiske avgjørelser vedrørende eierskapet – eie/selge Fastsette tydelige målsetninger for eierskapet Gjennom behandling av årsrapport mv – evaluere selskapets resultater Velge representant til generalforsamling/representantskap – fastsette nødvendige instrukser Gjennom generalforsamlingen: –Velge styre –fastsette overordnede mål og strategier for virksomheten

13 Kilde: Eierskapsmelding Bergen kommune

14 Uformelle styringskanaler Kontakt med selskapet utenom generalforsamling Eiermøter Bruk av media

15 Folkevalgtrollen/styremedlem (kilde: Aftenposten) Kommunestyret –Folkevalgt –Hele kommunen –Partipolitikk/ideologi –Kollektivt ansvar –Alle innbyggerne –Fordeling –Forvaltning/monopol –Samfunnsøkonomi –Kommunens adm –Offentlige verv Selskapsstyret –Personlig valgt –Selskapet –Selskapets interesser –Personlig ansvar –Kundene/brukerne –Verdiskapning –Marked/konkurranse –Bedriftens økonomi –Selskapets leder –Privat verv

16 Rollekonflikter/Habilitet (forvaltningsloven § 6 e) Offentlig tjenestemann og folkevalgte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke når selskapet helt ut eies av stat eller kommune. –unntaket er foreslått opphevet

17 Hamar kommunes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Formål: legge til rette for god og effektiv forvaltning og utvikling av selskaper hvor kommunen har vesentlige eierinteresser, samt gi tydelige styringssignaler i samsvar med målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap

18 Hamar kommunes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Krav til: –tydelig angivelse av selskapets virksomhet –selskapskapital og utbytte –at eierbeslutninger fattes i formelle organer for eierstyring –styrets sammensetning og kjønnsbalanse –styrets arbeid –styremedlemmers uavhengighet –samfunnsansvar og ivaretakelse av sektorpolitiske målsettinger –rapportering

19 Prinsipper for god eierstyring og selskaps- ledelse for Hamar Energi Holding AS Selskapets formål og virksomhet HEHs forhold til aksjonæren og samfunnet. Generalforsamlingen Styret Daglig ledelse Revisjon Selskapskapitalen Informasjon og utbyttepolitikk Styrking av eierandel

20 Formannskapets rolle som eierstyringsorgan Formannskapet er delegert myndighet til å utøve eierstyring på vegne av kommunen, med mindre annet er positivt bestemt –Foreslår/oppnevner representanter til styrende organer –Skal forelegges selskapenes årsberetninger –Delegasjonen omfatter ikke kommunale foretak Saker av stor prinsipiell betydning skal forelegges kommunestyret

21 Oppsummering Godt eierskap: –gir tydelige og forutsigbare rammevilkår for selskapet –Er en nødvendig forutsetning for å sikre at selskapet drives i samsvar med kommunens forutsetninger for eierskapet Vær bevisst de ulike rollene som folkevalgt, eier og styremedlem


Laste ned ppt "Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Folkevalgtopplæring 23.01.2008 v/juridisk rådgiver Mette Braathen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google