Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formelt interkommunalt samarbeid Sten Celius 15. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formelt interkommunalt samarbeid Sten Celius 15. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formelt interkommunalt samarbeid Sten Celius 15. februar 2015

2 Utfordringer for dagens kommuner Arbeidskraft og kompetanse Økonomi Samfunns- utvikling Demokrati og Styring Demokrati og Styring Generalistkommunen? Velferdskommunen

3

4 Verts- kommune Lovefesta modeller for interkommunalt samarbeid Økende grad av selvstendighet Redusert politisk kontroll Kommune (etat) Sam- kommune § 27 styre IKS AS, stiftelser Foreninger m.m

5 Samarbeid etter Kommunelovens § 27 To eller flere kommuner og eller fylkeskommuner kan etablere et styre etter §27 Myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering Styret er å betrakte som folkevalgt organ Alle deltakende kommuner/fylkeskommuner må være representert i styret Et § 27-samarbeid kan være et selvstendig rettssubjekt (inhabilitet)

6 …samarbeid etter Kommunelovens § 27 Krav til samarbeidsavtale og ufravikelig krav å inneholde bestemmelser om: –styrets sammensetning og hvordan det utpekes –område for styrets virksomhet –hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten –hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måtte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser –uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet

7 Samarbeid etter Lov om interkommunale selskaper (IKS) Kommuner, fylkeskommuner og andre IKS kan delta i et IKS Deltakerne hefter for selskapets samlende forpliktelser tilsvarende sin eierandel med mindre annet er avtalt i selskapsavtalen Det er krav til opprettelse av selskapsavtale som må vedtas av kommunestyrene og fylkestingene hos de respektive deltakerne. I deltakende IKS, hos representantskapet.

8 Minimumskrav til innholdet i selskapsavtalen: 1.Selskapets navn 2.Angivelse av deltakerne 3.Selskapets formål 4.Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 5.Antall styremedlemmer 6.Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 7.Den enkeltes eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel dersom denne avviker fra eierandelen 8.Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange den enkelte deltaker oppnevner 9.Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen

9 Styringsstrukturen i et IKS Daglig leder Styre t Representantskapet Ansatte Selskapsavtalen Eierne: Kommuner, fylkeskommuner og IKS (Kommunestyrene, fylkestinget, representantskapene)

10 Om kommunelovens §28 1a – 1k Vertskommunesamarbeid Trådte i kraft 1. januar 2007 –Åpnet for delegering av offentlig myndighetsutøvelse fra en kommune til en annen Administrativ vertskommunesamarbeid –Avtale om å overføre administrativ kompetanse til vertskommunen i saker av ikke prinsipiell betydning Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd

11 Vertskommunebegrepet Vertskommune –Den som får delegert myndighet fra andre kommuner i samarbeidet til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser deres vegne Samarbeidskommune –Den som delegerer myndighet og oppgaver til vertskommunen Deltakerkommune –Et samlebegrep for alle som deltar i samarbeidet Vertskommune + samarbeidskommune = Deltakerkommuner

12 Prinsippskisse for administrativ vertskommune- samarbeid Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen Administrasjonssjef vertskommune Administrasjonssjef samarbeidskommune Bilateral avtale Instruks om delegering Delegering* *Kun saker av ikke prinsipiell betydning

13 Prinsippskisse for vertskommune- samarbeid med felles nemnd Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeids- Kommunen A Kommunestyre i samarbeids- Kommunen B Kommunestyre i samarbeids- Kommunen C Avtale Felles nemnd Administrasjonssjef Delegering* Delegering** * Også saker av prinsipiell betydning **Kun saker av ikke prinsipiell betydning

14 Deltakere og hvem som er vertskommune Hvilke oppgaver og hvilke avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet Annet som etter lov krever avtale Ved nemnd: Antall representanter fra hver kommune Hva skal samarbeidsavtalen innholde

15 Administrativ vertskommunesamarbeid – Sentralisert – Flere samarbeidsområder - én vertskommune Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen Administrasjonssjef ABC Bilaterale avtaler Instruks om delegering Delegering* *Kun saker av ikke prinsipiell betydning Kommunestyre i samarbeidskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen ACD ABCD 2 4 3 1 (ABCD= samarbeidsområder)

16 Administrativ vertskommunesamarbeid – Differensiert/spesialisert – Flere samarbeidsområder - flere vertskommuner Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen Bilaterale avtaler Kommunestyre i samarbeidskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen A 2 4 3 1 Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen B 1 4 3 Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen C 1 3 2 4 Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen D 1 3 2 Vertskommune Samarbeidende kommuner (ABCD= samarbeidsområder)

17 Vertskommunesamarbeid med nemnd – Sentralisert Flere samarbeids - områder én vertskommune – en nemnd Kommunestyre i samarbeidskommunen 4 Kommunestyre i samarbeidskommunen 3 Kommunestyre i samarbeidskommunen 2 Kommunestyre i vertskommunen 1 Felles nemnd Felles samarbeidsavtale innen ABCD Administrasjonssjef i vertskommunen Delegering** Delegering* * Også saker av prinsipiell betydning **Kun saker av ikke prinsipiell betydning (ABCD= samarbeidsområder)

18 Vertskommunesamarbeid med nemnd – Differensiert/spesialisert – Flere samarbeidsområder - flere vertskommuner – flere nemnder Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen 4 Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen 3 Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen 2 Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen 1 Felles nemnd Administrasjonssjef i vertskommunen Delegering** Egne avtaler for hvert område Delegering* * Også saker av prinsipiell betydning **Kun saker av ikke prinsipiell betydning Administrasjonssjef i vertskommunen Administrasjonssjef i vertskommunen Administrasjonssjef i vertskommunen Felles nemnd Felles nemnd Felles nemnd 1234 Gjennomgående representasjon

19 Litt om styring Samarbeidskommunen kan trekke tilbake sin delegerte myndighet eller deler av den ved adm. vertskommune- samarbeid. Samarbeidskommunene kan fastsette retningslinjer for hva som er av prinsipiell betydning. Samarbeidskommunen kan gi instrukser om hvordan myndigheten skal utøves i saker som alene berører kommunen eller den innbyggere. Instruks i en særskilt sak som alene berører kommunen eller den innbyggere. 3 eller flere medlemmer av kommunestyret i en samarbeids- kommune kan bringe en sak for lovlighetskontroll.

20 Litt om klager Vedtak etter delegert myndighet fra statlig etat –Statlig organ klageinstans Vedtak etter myndighet gitt i særlov –Slik loven beskriver Klager som avgjørelses internt i kommunen Administrativt vertskommunesamarbeid –Samarbeidskommunens organer er klageinstans –Vertskommunens administrasjon er underinstans Med felles nemnd –Opprettes en særskilt klagenemnd –Nemnda er underinstans Omgjøring av enkeltvedtak uten klage

21 Oppløsing av samarbeidet Om enighet blant alle deltakerkommunene kan samarbeidet oppløses øyeblikkelig Om én kommune alene ønsker å tre ut kan samarbeidet sies opp med ett års varsel –Kan tre ut tidligere – økonomiske forpliktelsene løper i oppsigelsesperioden –Andre ordninger kan avtales i samarbeidsavtalen

22

23 Samkommune - Kommunelovens § 28 2a-2v Tråde i kraft 1. juli 2012 Samkommunen er en frivillig samarbeidsmodell mellom to eller flere kommuner eller to eller flere fylkeskommuneretter I prinsippet ingen begrensninger i oppgaver og myndighet som kan legges til samkommunen Samkommunen er et eget rettssubjekt Deltakerkommunene kan ikke instruere eller overprøve vedtak i samkommunen. Samkommunen styres av et samkommunestyre valgt av kommunestyrene/fylkestingene i deltakerkommunene/fylkene for en periode på fire år.

24 …. Samkommune Samkommunen skal ha sine egne tilsette og administrasjonssjef Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en andel av samkommunens forpliktelser Kommuneloven og forskrifter gjelder tilsvarende for samkommunen så langt det passer

25 Prinsippskisse - Samkommunemodell Kommune 1 Samkommunestyre Kommune 3 Kommune 2 Utvalg Adm. leder Kontor 1 Kontor 2 Kontor 3 Leder og nestleder, valgt som ordfører og varaordfører Kan være lokalisert i ulike kommuner

26 Andre rettsområder Regelverket om offentlig anskaffelse –Offentlig myndighetsutøvelse legges til grunn å ligge utenfor regelverket om off. anskaffelser –Lovpålagte oppgaver, støttetjenester og forretningsdrift Unntak – Utvidet egenregi Unntak – Horisontalt samarbeid (EU-domstolen) –Samarbeid må bare være mellom offentlige enheter, dvs at ingen private parter må ha en konkurransefordel –Det må være et reelt samarbeid med formål å sikre en felles utførelse av en offentlig oppgave som alle deltakere i samarbeidet må utføre –Samarbeid må kun være styrt av hensynet til å oppnå mål i det offentliges interesser Regelverket for ansattes rettigheter

27 Sluttmerknad Kommunene er tjent med kritisk gjennomgang av eksisterende samarbeid, og bør samtidig se på morgendagens samarbeidsbehov. Bør knyttes opp til politiske og administrative styringsbehov og en vurdering av demokratiske aspekter. Mer oversiktlig, bedre styringsmuligheter og mer forpliktende med en eller få politiske styrte ordninger, fremfor det mangfoldet som eksisterer i dag. Fire modeller for myndighetsutøvelse: Kommunen alene, vertskommunesamarbeid, samkommune eller sammenslåing til større enheter http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/Vertskommunemodellen.pdf

28 Kommunenes deltagelse i interkommunale samarbeid i Glåmdals- regionen

29

30

31


Laste ned ppt "Formelt interkommunalt samarbeid Sten Celius 15. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google