Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag vgs 27.-28.10.15 Rolf Arnesen. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag vgs 27.-28.10.15 Rolf Arnesen. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag vgs 27.-28.10.15 Rolf Arnesen

2 KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet - Skal bidra til å gi innbyggerne, media, kommunesektoren selv, staten og andre, muligheten for å få informasjon om det meste av kommuners og fylkeskommuners virksomhet KMD: Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner -Vedlegg 2: Funksjonsinndeling -Vedlegg 3: Artsinndeling SSB: Regnskap og informasjon om tjenester rapporteres til SSB -Kvartalsrapporteringer i året: 20.04, 05.08, 20.10 og 20.01 -Årsrapportering: 15.02 – året etter regnskapsåret 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst2

3 KOSTRA på nett 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst3 Nettsider KMD: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og- regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/ https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og- regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/ Regnskapsrapporteringen Hovedveileder, ny hvert år ca. 1.11 Kontoplanspørsmål, legges ut 1 gang i året Referat KOSTRA regnskapsgruppe, møte vanlig 1 møte i året Regelverk om rapportering i KOSTRA Kommuneloven og forskrifter Nettsider SSB: http://www.ssb.no/

4 KOSTRA ER VIKTIG: 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst4 Staten bruker KOSTRA til fordeling av rammeoverføringer: Inntektssystemet (Grønt hefte): Om utgiftsbehov for fylkeskommunene: I utrekninga av storleiken på utgiftsbehovet for fylkeskommunane er det teke utgangspunkt i Kostra-tal for netto driftsutgifter for 2013 (der avskrivingar er trekte frå) til dei tenestene som inngår i kostnadsnøkkelen til fylkeskommunane. For budsjettåret 2015 gjeld det tenestene vidaregåande opplæring, kollektive ruter (lokale ruter), fylkesvegar og tannhelse. Utgiftsbehovet for 2015 er berekna med utgangspunkt i summen av netto driftsutgifter for desse tenestene for alle fylkeskommunar i 2013. Dei summerte utgiftene er deretter framskrivne med veksten i dei frie inntektene i perioden 2013–2015 (veksten er ikkje oppgåvekorrigert). Utgiftsbehovet for fylkeskommunane er i 2015 berekna til 53,1 mrd. kroner, dvs. eit gjennomsnitt på 10 328 kroner per innbyggjar.

5 KOSTRA KONTOPLAN Tre kontobegrep: Kontoklasser, funksjoner, art Kontoklasser: 0 = Investeringsregnskap, 1 = Driftsregnskap, 2 = Balanseregnskap Funksjoner: Gir uttrykk for hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester kommuner og fylkeskommuner bruker for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne Arter: Utgiftsarter er anskaffelser av produksjonsfaktorer og pengeoverføringer uten motytelse Inntektsarter er godtgjørelser for varer og tjenester og pengeoverføringer uten motytelse Sammenheng KOSTRA – fylkeskommunens interne kontosystem: 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst5 KOSTRAEks.INTERNEks. Kontoklasse 1.pos. i Art Funksjon510Tre første pos. i Tjeneste5101 Art010Vanligvis 2. - 4. pos. i Art10101

6 Art 120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst6 R2014B2014 11201Reinhaldsmidlar mv. for dagleg reinhald1 7141 527 11202Vaskemidlar (tøyvask, maskinell oppvask, såpe)9576 11203Driftsmateriell bygg1 4751 470 11211Varekjøp landbruk3350 11212Kraftfor, landbruk8882 590 11213Kunstgjødsel, såfrø mv., landbruk1500 11231Kjøp av varer fiskehall800 11241Tekstilar/arbeidstøy709322 11251Papir og plastvare1 273916 11261Velferdstiltak tilsette2 2161 815 11262Velferdstiltak elevar575499 11273Ymse kjøp av tenester til elevar1 389924 11281Kjøp av spesialisttenester9 3298 236 11282Kjøp av laboratorietenester5850 11283Kjøp av ymse tenester30 97623 967 11285Mva. inkassotenester235 11291Ymse andre driftsutgift er11 78424 571 11292Servise- og kjøkkenutstyr695 11293Boss og containerleige1 9541 232 11294Reiseutlegg tenestereise9 2919 687 74 38377 892

7 Funksjon 562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning R2014B2014 5621Spesialgrupper51 8317 326 5622Kjøp av tenester15 52026 094 5623Integrerte elever og framandspråklege61 786134 926 5624Syns- og audiopedagogtenester1120 5625Ny Giv - og oppfølgingsprosjektet4830 129 733168 346 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst7

8 Veileder 2016 - endringer Funksjoner: 510 – Skolelokaler og internatbygninger (presisering): Følgende kostnader skal ikke føres på funksjon 510: -Forvaltningsutgifter knyttet til skolelokaler og internatbygninger (administrasjon, forsikring av slike bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til skolelokaler og internater). Disse føres på funksjon 421. -Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til forvaltningen/undervisningen i skolen inngår ikke her, men føres på aktuell funksjon. 510 Pedagogisk ledelse 15. Kostnader til nasjonal digital læringsarena (NDLA) 521-533 Undervisning til alle elever fordelt på utdanningsprogrammene 15. Utgifter til elev-PC skal føres på det enkelte utdanningsprogram. Følgende kostnader skal ikke føres på funksjon 521-533: Utgifter og inntekter tilknyttet landslinjer. Disse føres på 559. NY FUNKSJON: 533 – Kunst, design og arkitektur (f.o.m. høst 2016) 562 Spesialundervisning og særskilt undervisning tilpasset opplæring 8. Utgifter/inntekter knyttet til oppfølgingsprosjektet prosjektet «Bedre gjennomføring i videregående opplæring» (OT-NAV prosjektet) 590 Andre formål 16. Utgifter/inntekter knyttet til prosjektet «Bedre gjennomføring i videregående opplæring» 24.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 8

9 Veileder 2016 - endringer Artskontoplanen De interne artene 290/790 blir fjernet Mye brukt i 2014: 48,4 mill. kroner Internart 690 kan bli fjernet senere Enda mer brukt i 2014: 58,8 mill. kroner KOSTRA er opptatt av tilgang og bruk av midler (eksterne arter) Interne arter brukes til fordelinger/internt kjøp og salg Interne arter blåser opp regnskapet Viser ikke hvilke produksjons- og innsatsfaktorer som er benyttet 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst9

10 Fordeling av utgifter og inntekter - interne føringer Utgifter, avskrivninger og inntekter skal rapporteres på riktig funksjon og riktig art Utgifter, avskrivninger og inntekter som berører flere funksjoner skal fordeles FELLESFUNKSJONER 420 – Administrasjon 515 – Fellesutgifter og støttefunksjoner videregående opplæring 520 – Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter LØNN:Stillingsdel over 20% skal fordeles Undervisningsmateriell, inventar og utstyr skal belastes de aktuelle utdanningsprogram Så langt mulig bør utgifter og inntekter føres direkte på riktig funksjon og art 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst10

11 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst11 Interne føringer A. Fordeling av utgifter/inntekter 1. Ompostering mellom arter Bør gjøres så langt det er mulig 2. Ompostering med 290- internkjøp/790- internsalg Eksempel: Utdanningsavdelinga er samlokalisert med en vg. skole Felles bygg: 430 – Adminstrasjonslokaler20% 510 – Skolelokaler80% RA20F520A120100 RA21F520A120-100

12 Interne føringer 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst12 Utgifter ført på F510 skal fordeles slik: Hvordan fordele? Intern husleie? 290/790? Art for art Veilederen (5.1.1): Intern husleie av FDV utgifter skal ikke forekomme på art 190 eller 290. UTGIFTER SUMF430F510 075,090,099Lønn renhold og sos. utg.1 2502501 000 1xxDiv. utg.23046184 230Vedlikehold, materialer26052208 250Materialer vedlikehold601248 Nto. driftsutgifter1 8003601 440

13 Interne føringer Fordeling med 290/790: F430 – A290D:360 F510 – A790K:360 FDV-utgifter skal føres på riktig art 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst13 F510SkolelokalerUTG. 075,090,099Lønn renhold og sos. utg.1 250 1xxDiv. utg.230 Vedlikehold, materialer260 250Materialer vedlikehold60 790Internsalg-360 Nto. driftsutgifter1 440 F430AdministrasjonslokalerUTG. 290Internkjøp360 Nto. driftsutgifter360

14 Interne føringer 3. Bruk av 690 – fordelte utgifter / Internsalg F430 – A190D:360 F510 – A690K:360 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst14 F510SkolelokalerUTG. 075,090,099Lønn renhold og sos. utg.1 250 1xxDiv. utg.230 230,250Vedlikehold, materialer260 250Materialer vedlikehold60 690Fordelte utgifter-360 Nto. driftsutgifter1 440 F430AdministrasjonslokalerUTG. 190Husleie360 Nto. driftsutgifter360

15 Interne føringer Bruk av interne arter blåser opp regnskapet: Føring 1: Regnskapet belastes ved utgiftsføring f.eks. lønn/faktura. Føring 2: Regnskapet belastes ved intern føring: -290: Intern utgiftsart, viser ikke riktig innsatsfaktor -Motpost til 690: Ekstern (tilfeldig?) utgiftsart, viser ikke riktig innsatsfaktor. 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst15

16 Interne føringer B. «Tilskudd» til andre budsjettenheter eller: Fordeling av budsjettposter vha regnskapstransaksjoner Eksempel: Budsjettpost fordeles etter søknad Budsjett: RA01 F420 A490100 000 Tildeling: RA01 F420 40 000 RA10 F520 60 000 Alt. 1: Budsjettendring: 60 000 flyttes fra RA01 til RA10 (foretrukket løsning) Alt. 2: Føring i regnskapet: a)Bruk av 290/790: RA01 F420 A290 60 000 RA10 F520 A790-60 000 a)Bruk av 120/690: RA01 F420 A120 60 000 RA10 F520 A690-60 000 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst16

17 Interne føringer Definisjon brutto driftsutgift på tjenestefunksjonene (veileder 7.1.2): BDU = artene (010..480) + 590 - (690, 729, 790) KOSTRA viser: a)290/790: Brutto driftsutgift F420 viser 60 000. Dette er ikke utgifter på F420 Brutto driftsutgift F520 viser 0 (Eksterne utgifter 60 000 – 60 000 på A790) a)120/690: Brutto driftsutgift F420 viser 60 000. Dette er ikke utgifter på F420 Brutto driftsutgift F520 viser 0 (Eksterne utgifter 60 000 – 60 000 på A790) Mulig løsning: Tildelingsbilag: 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst17 RA01F420A690-40 000 RA10F420A690-60 000 RA01F420A690100 000

18 Interne føringer Resultat: KOSTRA: F420A0-440 000 F420A690 0 (tildelingsbilag) F515A0-460 000 Intern fakturering: Ekstern inntektsart skal ikke brukes (f.eks. 730 - refusjon fra fylkeskommuner) 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst18 BUDSJETTREGNSKAP RA01A0-4F42040 000 RA01A690F420100 000 RA01A690F420-40 000 NTO. RA01 100 000 RA10A0-4F51560 000 RA10A690F420-60 000 NTO. RA10 00

19 Art 230 - Vedlikehold 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst19 230VEDLIKEHALDREGNSKAP 20152014 430Administrasjonslokale536 839,751 247 030,04 510Skolelokale og internatbygningar7 708 732,6915 193 681,33 515Fellesutgifter og støttefunksjonar125 968,37-56 902,58 522Bygg- og anleggsteknikk08 487,14 523Elektrofag03 535,20 524Design- og håndverk3 420,004 991,78 525Restaurant- og matfag30 836,8018 092,40 526Helse- og sosialfag0807,52 528Teknikk og industriell produksjon50 920,2023 860,70 530Medier og kommunikasjon3 752,800 531Naturbruk43 921,04156 076,00 532Service og samferdsel015 024,45 554Fagskole50 000,00109 338,40 559Landsliner1 061,2053 347,60 562Spesialunderv. og særskilt tilpasset underv.39 425,522 823,20 590Andre undervisningsformål3 254,0087 775,40 660Tannhelseteneste - fellesfunksjonar297 304,94175 647,58 665Tannhelseteneste - pasientbehandling36 406,780 710Fylkeskommunal næringsverksemd55 032,40106 557,84 722Fylkesvegar, miljø- og trafikktryggleik251 104 024,14423 878 136,18 730Bilrutar1 557 024,002 436 240,00 732Båtruter0148 483,40 740Bibliotek05 697,20 771Kunstformidling0403 081,60 Total261 647 924,63461 579 800,00

20 Investeringer - regler Regnskapsforskrift: - Investeringsregnskapet: Tiltak av investeringsmessig karakter - Balanseregnskapet: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er anleggsmidler og skal avskrives Avskrivning: 5 år - EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende 10 år - Inventar og utstyr, verktøy og transportmidler 40 år - Skoler, veier 50 år - Forretningsbygg, administrasjonsbygg GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk): KRS nr 1: Klassifisering av anleggsmidler Varige driftsmidler er anleggsmidler Varig: Minst 3 år Vesentlig verdi: Anskaffelseskost minst kr 100 000 KRS nr 2: Anskaffelesekost: Kjøpspris med tillegg for alle utgifter som følger kjøpet (f. eks. avgifter, frakt, montering) 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst20

21 Investeringer - regler KRS 4: Avgrensning mellom drift og investering: Vesentlighetskriteriet ( kr 100 000) Hovedregel: Hver enkelt eiendel vurderes for seg Fellesanskaffelser: Kan vurderes samlet dersom de enkelte eiendelene inngår i et samlet system Fellesanskaffelser: Ikke investering dersom eiendelene hver for seg er bagatellmessige Forskjell budsjettering drift og investering: Drift: Nettobudsjett (eks. mva) Investeringer: Bruttobudsjett (inkl. mva.) Mva-kompensasjon investering er felles finansiering 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst21

22 Investeringer Eksempel: Kjøp av utstyr kr 125 000 som etter reglene skal føres i investeringsregnskapet og aktiveres Kontering: Når investeringsutgifter skal finansieres av egen driftsramme: 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst22 ARTANSVARRAMMETJENESTEPROSJEKTMVA 02002200109251506390115 BELØP 02002200109251506390 100 000 04290200109251506390 25 000 07290200109251506390 -25 000 ARTANSVARRAMMETJENESTEPROSJEKTBELØP 1570120010138800 100 000 09701200109288006390 -100 000

23 Investeringer - regnskap 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst23 REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGAR OG FINANSIERING 1 Investeringar i anleggsmidlar (inkl. mva.)125 000 2 Utlån og forskotteringar0 3 Aksjar og andelar0 4 Avdrag på lån0 5 Dekning av tidlegare års udekket0 6 Avsetjingar0 7 Årets finansieringsbehov125 000 8 Bruk av lånemidlar0 9 Inntekter frå sal av anleggsmidlar0 10 Kompensasjon for merverdiavgift-25 000 11 Tilskot til investeringar0 12 Mottatte avdrag på utlån og ref.0 13 Andre inntekter0 14 Sum ekstern finansiering-25 000 15 Overført frå driftsrekneskapen-100 000 16 Bruk av tidlegare års udisponert0 17 Bruk av avsetjingar0 18 Sum finansiering-125 000

24 Investeringer - regnskap Aktivering: Avskrivning, 5 år fra året etter investeringen: 24.09.2016Endres i topp-/bunntekst24 BALANSEKONTOBELØP 22499005Utstyr 125 000 25990112Kapitalkonto -125 000 ARTANSVARRAMMETJENESTEPROSJEKTBELØP 1590190000795150 25 000 1990190000798600 -25 000 22499005 -25 000 25990012 25 000


Laste ned ppt "Fagdag vgs 27.-28.10.15 Rolf Arnesen. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google