Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag vgs 27.-28.10.15 Rolf Arnesen. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag vgs 27.-28.10.15 Rolf Arnesen. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag vgs Rolf Arnesen

2 KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet - Skal bidra til å gi innbyggerne, media, kommunesektoren selv, staten og andre, muligheten for å få informasjon om det meste av kommuners og fylkeskommuners virksomhet KMD: Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner -Vedlegg 2: Funksjonsinndeling -Vedlegg 3: Artsinndeling SSB: Regnskap og informasjon om tjenester rapporteres til SSB -Kvartalsrapporteringer i året: 20.04, 05.08, og Årsrapportering: – året etter regnskapsåret Endres i topp-/bunntekst2

3 KOSTRA på nett Endres i topp-/bunntekst3 Nettsider KMD: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og- regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/ https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og- regioner/kommuneokonomi/kostra/id1233/ Regnskapsrapporteringen Hovedveileder, ny hvert år ca Kontoplanspørsmål, legges ut 1 gang i året Referat KOSTRA regnskapsgruppe, møte vanlig 1 møte i året Regelverk om rapportering i KOSTRA Kommuneloven og forskrifter Nettsider SSB:

4 KOSTRA ER VIKTIG: Endres i topp-/bunntekst4 Staten bruker KOSTRA til fordeling av rammeoverføringer: Inntektssystemet (Grønt hefte): Om utgiftsbehov for fylkeskommunene: I utrekninga av storleiken på utgiftsbehovet for fylkeskommunane er det teke utgangspunkt i Kostra-tal for netto driftsutgifter for 2013 (der avskrivingar er trekte frå) til dei tenestene som inngår i kostnadsnøkkelen til fylkeskommunane. For budsjettåret 2015 gjeld det tenestene vidaregåande opplæring, kollektive ruter (lokale ruter), fylkesvegar og tannhelse. Utgiftsbehovet for 2015 er berekna med utgangspunkt i summen av netto driftsutgifter for desse tenestene for alle fylkeskommunar i Dei summerte utgiftene er deretter framskrivne med veksten i dei frie inntektene i perioden 2013–2015 (veksten er ikkje oppgåvekorrigert). Utgiftsbehovet for fylkeskommunane er i 2015 berekna til 53,1 mrd. kroner, dvs. eit gjennomsnitt på kroner per innbyggjar.

5 KOSTRA KONTOPLAN Tre kontobegrep: Kontoklasser, funksjoner, art Kontoklasser: 0 = Investeringsregnskap, 1 = Driftsregnskap, 2 = Balanseregnskap Funksjoner: Gir uttrykk for hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester kommuner og fylkeskommuner bruker for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne Arter: Utgiftsarter er anskaffelser av produksjonsfaktorer og pengeoverføringer uten motytelse Inntektsarter er godtgjørelser for varer og tjenester og pengeoverføringer uten motytelse Sammenheng KOSTRA – fylkeskommunens interne kontosystem: Endres i topp-/bunntekst5 KOSTRAEks.INTERNEks. Kontoklasse 1.pos. i Art Funksjon510Tre første pos. i Tjeneste5101 Art010Vanligvis pos. i Art10101

6 Art 120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Endres i topp-/bunntekst6 R2014B Reinhaldsmidlar mv. for dagleg reinhald Vaskemidlar (tøyvask, maskinell oppvask, såpe) Driftsmateriell bygg Varekjøp landbruk Kraftfor, landbruk Kunstgjødsel, såfrø mv., landbruk Kjøp av varer fiskehall Tekstilar/arbeidstøy Papir og plastvare Velferdstiltak tilsette Velferdstiltak elevar Ymse kjøp av tenester til elevar Kjøp av spesialisttenester Kjøp av laboratorietenester Kjøp av ymse tenester Mva. inkassotenester Ymse andre driftsutgift er Servise- og kjøkkenutstyr Boss og containerleige Reiseutlegg tenestereise

7 Funksjon 562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning R2014B Spesialgrupper Kjøp av tenester Integrerte elever og framandspråklege Syns- og audiopedagogtenester Ny Giv - og oppfølgingsprosjektet Endres i topp-/bunntekst7

8 Veileder endringer Funksjoner: 510 – Skolelokaler og internatbygninger (presisering): Følgende kostnader skal ikke føres på funksjon 510: -Forvaltningsutgifter knyttet til skolelokaler og internatbygninger (administrasjon, forsikring av slike bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til skolelokaler og internater). Disse føres på funksjon Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til forvaltningen/undervisningen i skolen inngår ikke her, men føres på aktuell funksjon. 510 Pedagogisk ledelse 15. Kostnader til nasjonal digital læringsarena (NDLA) Undervisning til alle elever fordelt på utdanningsprogrammene 15. Utgifter til elev-PC skal føres på det enkelte utdanningsprogram. Følgende kostnader skal ikke føres på funksjon : Utgifter og inntekter tilknyttet landslinjer. Disse føres på 559. NY FUNKSJON: 533 – Kunst, design og arkitektur (f.o.m. høst 2016) 562 Spesialundervisning og særskilt undervisning tilpasset opplæring 8. Utgifter/inntekter knyttet til oppfølgingsprosjektet prosjektet «Bedre gjennomføring i videregående opplæring» (OT-NAV prosjektet) 590 Andre formål 16. Utgifter/inntekter knyttet til prosjektet «Bedre gjennomføring i videregående opplæring» Endres i topp-/bunntekst 8

9 Veileder endringer Artskontoplanen De interne artene 290/790 blir fjernet Mye brukt i 2014: 48,4 mill. kroner Internart 690 kan bli fjernet senere Enda mer brukt i 2014: 58,8 mill. kroner KOSTRA er opptatt av tilgang og bruk av midler (eksterne arter) Interne arter brukes til fordelinger/internt kjøp og salg Interne arter blåser opp regnskapet Viser ikke hvilke produksjons- og innsatsfaktorer som er benyttet Endres i topp-/bunntekst9

10 Fordeling av utgifter og inntekter - interne føringer Utgifter, avskrivninger og inntekter skal rapporteres på riktig funksjon og riktig art Utgifter, avskrivninger og inntekter som berører flere funksjoner skal fordeles FELLESFUNKSJONER 420 – Administrasjon 515 – Fellesutgifter og støttefunksjoner videregående opplæring 520 – Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter LØNN:Stillingsdel over 20% skal fordeles Undervisningsmateriell, inventar og utstyr skal belastes de aktuelle utdanningsprogram Så langt mulig bør utgifter og inntekter føres direkte på riktig funksjon og art Endres i topp-/bunntekst10

11 Endres i topp-/bunntekst11 Interne føringer A. Fordeling av utgifter/inntekter 1. Ompostering mellom arter Bør gjøres så langt det er mulig 2. Ompostering med 290- internkjøp/790- internsalg Eksempel: Utdanningsavdelinga er samlokalisert med en vg. skole Felles bygg: 430 – Adminstrasjonslokaler20% 510 – Skolelokaler80% RA20F520A RA21F520A

12 Interne føringer Endres i topp-/bunntekst12 Utgifter ført på F510 skal fordeles slik: Hvordan fordele? Intern husleie? 290/790? Art for art Veilederen (5.1.1): Intern husleie av FDV utgifter skal ikke forekomme på art 190 eller 290. UTGIFTER SUMF430F ,090,099Lønn renhold og sos. utg xxDiv. utg Vedlikehold, materialer Materialer vedlikehold Nto. driftsutgifter

13 Interne føringer Fordeling med 290/790: F430 – A290D:360 F510 – A790K:360 FDV-utgifter skal føres på riktig art Endres i topp-/bunntekst13 F510SkolelokalerUTG. 075,090,099Lønn renhold og sos. utg xxDiv. utg.230 Vedlikehold, materialer Materialer vedlikehold60 790Internsalg-360 Nto. driftsutgifter1 440 F430AdministrasjonslokalerUTG. 290Internkjøp360 Nto. driftsutgifter360

14 Interne føringer 3. Bruk av 690 – fordelte utgifter / Internsalg F430 – A190D:360 F510 – A690K: Endres i topp-/bunntekst14 F510SkolelokalerUTG. 075,090,099Lønn renhold og sos. utg xxDiv. utg ,250Vedlikehold, materialer Materialer vedlikehold60 690Fordelte utgifter-360 Nto. driftsutgifter1 440 F430AdministrasjonslokalerUTG. 190Husleie360 Nto. driftsutgifter360

15 Interne føringer Bruk av interne arter blåser opp regnskapet: Føring 1: Regnskapet belastes ved utgiftsføring f.eks. lønn/faktura. Føring 2: Regnskapet belastes ved intern føring: -290: Intern utgiftsart, viser ikke riktig innsatsfaktor -Motpost til 690: Ekstern (tilfeldig?) utgiftsart, viser ikke riktig innsatsfaktor Endres i topp-/bunntekst15

16 Interne føringer B. «Tilskudd» til andre budsjettenheter eller: Fordeling av budsjettposter vha regnskapstransaksjoner Eksempel: Budsjettpost fordeles etter søknad Budsjett: RA01 F420 A Tildeling: RA01 F RA10 F Alt. 1: Budsjettendring: flyttes fra RA01 til RA10 (foretrukket løsning) Alt. 2: Føring i regnskapet: a)Bruk av 290/790: RA01 F420 A RA10 F520 A a)Bruk av 120/690: RA01 F420 A RA10 F520 A Endres i topp-/bunntekst16

17 Interne føringer Definisjon brutto driftsutgift på tjenestefunksjonene (veileder 7.1.2): BDU = artene ( ) (690, 729, 790) KOSTRA viser: a)290/790: Brutto driftsutgift F420 viser Dette er ikke utgifter på F420 Brutto driftsutgift F520 viser 0 (Eksterne utgifter – på A790) a)120/690: Brutto driftsutgift F420 viser Dette er ikke utgifter på F420 Brutto driftsutgift F520 viser 0 (Eksterne utgifter – på A790) Mulig løsning: Tildelingsbilag: Endres i topp-/bunntekst17 RA01F420A RA10F420A RA01F420A

18 Interne føringer Resultat: KOSTRA: F420A F420A690 0 (tildelingsbilag) F515A Intern fakturering: Ekstern inntektsart skal ikke brukes (f.eks refusjon fra fylkeskommuner) Endres i topp-/bunntekst18 BUDSJETTREGNSKAP RA01A0-4F RA01A690F RA01A690F NTO. RA RA10A0-4F RA10A690F NTO. RA10 00

19 Art Vedlikehold Endres i topp-/bunntekst19 230VEDLIKEHALDREGNSKAP Administrasjonslokale , ,04 510Skolelokale og internatbygningar , ,33 515Fellesutgifter og støttefunksjonar , ,58 522Bygg- og anleggsteknikk08 487,14 523Elektrofag03 535,20 524Design- og håndverk3 420, ,78 525Restaurant- og matfag30 836, ,40 526Helse- og sosialfag0807,52 528Teknikk og industriell produksjon50 920, ,70 530Medier og kommunikasjon3 752, Naturbruk43 921, ,00 532Service og samferdsel ,45 554Fagskole50 000, ,40 559Landsliner1 061, ,60 562Spesialunderv. og særskilt tilpasset underv , ,20 590Andre undervisningsformål3 254, ,40 660Tannhelseteneste - fellesfunksjonar , ,58 665Tannhelseteneste - pasientbehandling36 406, Fylkeskommunal næringsverksemd55 032, ,84 722Fylkesvegar, miljø- og trafikktryggleik , ,18 730Bilrutar , ,00 732Båtruter ,40 740Bibliotek05 697,20 771Kunstformidling ,60 Total , ,00

20 Investeringer - regler Regnskapsforskrift: - Investeringsregnskapet: Tiltak av investeringsmessig karakter - Balanseregnskapet: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er anleggsmidler og skal avskrives Avskrivning: 5 år - EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende 10 år - Inventar og utstyr, verktøy og transportmidler 40 år - Skoler, veier 50 år - Forretningsbygg, administrasjonsbygg GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk): KRS nr 1: Klassifisering av anleggsmidler Varige driftsmidler er anleggsmidler Varig: Minst 3 år Vesentlig verdi: Anskaffelseskost minst kr KRS nr 2: Anskaffelesekost: Kjøpspris med tillegg for alle utgifter som følger kjøpet (f. eks. avgifter, frakt, montering) Endres i topp-/bunntekst20

21 Investeringer - regler KRS 4: Avgrensning mellom drift og investering: Vesentlighetskriteriet ( kr ) Hovedregel: Hver enkelt eiendel vurderes for seg Fellesanskaffelser: Kan vurderes samlet dersom de enkelte eiendelene inngår i et samlet system Fellesanskaffelser: Ikke investering dersom eiendelene hver for seg er bagatellmessige Forskjell budsjettering drift og investering: Drift: Nettobudsjett (eks. mva) Investeringer: Bruttobudsjett (inkl. mva.) Mva-kompensasjon investering er felles finansiering Endres i topp-/bunntekst21

22 Investeringer Eksempel: Kjøp av utstyr kr som etter reglene skal føres i investeringsregnskapet og aktiveres Kontering: Når investeringsutgifter skal finansieres av egen driftsramme: Endres i topp-/bunntekst22 ARTANSVARRAMMETJENESTEPROSJEKTMVA BELØP ARTANSVARRAMMETJENESTEPROSJEKTBELØP

23 Investeringer - regnskap Endres i topp-/bunntekst23 REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGAR OG FINANSIERING 1 Investeringar i anleggsmidlar (inkl. mva.) Utlån og forskotteringar0 3 Aksjar og andelar0 4 Avdrag på lån0 5 Dekning av tidlegare års udekket0 6 Avsetjingar0 7 Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidlar0 9 Inntekter frå sal av anleggsmidlar0 10 Kompensasjon for merverdiavgift Tilskot til investeringar0 12 Mottatte avdrag på utlån og ref.0 13 Andre inntekter0 14 Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av tidlegare års udisponert0 17 Bruk av avsetjingar0 18 Sum finansiering

24 Investeringer - regnskap Aktivering: Avskrivning, 5 år fra året etter investeringen: Endres i topp-/bunntekst24 BALANSEKONTOBELØP Utstyr Kapitalkonto ARTANSVARRAMMETJENESTEPROSJEKTBELØP


Laste ned ppt "Fagdag vgs 27.-28.10.15 Rolf Arnesen. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering - Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google