Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i fag RLE og samfunnsfag Orkdal/Øy 17. februar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i fag RLE og samfunnsfag Orkdal/Øy 17. februar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i fag RLE og samfunnsfag Orkdal/Øy 17. februar 2012

2 Innhold Hva skal vurderes Formulering av læringsmål, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse De ulike læringssamtalene Egenvurdering og kameratvurdering

3 Dagen praksis Hvordan vurderer du elevene i dine/ditt fag i dag? Hvordan vurderer elevene seg selv og hverandre? Lærers vurderingElevens egenvurderingKameratvurdering

4 Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning Planlegging av undervisning – hva elevene skal lære: fra kompetansemål til læringsmål til kjennetegn på måloppnåelse Gjennomføring av undervisning aktivisering av elevenes bakgrunnskunnskap elevmedvirkning, samtale med elevene om mål og arbeidsmåter lærerens modellering og undervisning lærerens veiledning og oppfølging av elevenes læring oppsummering av læringsøkta og elevenes egenvurdering lekser Evaluering av undervisning dokumentasjon av elevenes læring evaluering av egen undervisning 4 Hva er vi gode på? Hva kan vi bli bedre på?

5 Et undervisningsforløp 5 Tor Arne Wølner

6 Hva skal vi vurdere i RLE og samfunnsfag Se kompetansemål på eget ark

7 Gode læringsmål: Er forståelig for alle elevene Kan nåes av alle elevene Inneholder minst ett output-verb (hvordan eleven skal vise at han kan) Inneholder minst ett kunnskapselement Kan nås på ulike måter Kan omfatte mer enn ett kompetansemål og kompetansemål fra flere fag

8 RLE 4. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger. Hva kan være læringsmål? Hva kan vurderes her?

9 RLE 7. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Hva kan være læringsmål?

10 RLE 10. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte ulike tekster som presenterer livssynshumanisme, og diskutere aktuelle spørsmål som opptar livssynshumanister. Hva kan være læringsmål? Hva kan vurderes her?

11 Samfunnsfag 4. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy Hva kan være læringsmål? Hva kan vurderes her?

12 Samfunnsfag 7. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar. Hva kan være læringsmål? Hva kan vurderes her?

13 Samfunnsfag 10. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne planleggje, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata. Hva kan være læringsmål? Hva kan vurderes her?

14 Kriterier Vi kan også utarbeide noen sentrale kriterier, og for hvert kriterium utarbeider vi kjennetegn på måloppnåelse Eksempel på kriterium: bruk av manus ved framføringer LavMiddelsHøy Kan lese fra manusKan snakke ved hjelp av nøkkelsetninger og støtteord Kan snakke fritt og uavhengig av manuskript

15 Vi formulerer kriterier Eksempler på kriterier -

16 Lav:Gjengi, gjenta, angi, definer, beskriv, referere, navngi, list opp, strek under, hva, hvor, hvilke, hvem, etc Middels Forklar/fortell med egne ord, gjør rede for, hva menes med…, påvis, fortolk, vis, formuler, angi, oversett, løs, velg, bruk, konstruer, finn, beregn, anvend, registrer, organiser, demonstrer, gjør greie for hvordan, etc. Høy:Analyser, finn ut, velg ut, skill ut, undersøk, klassifiser, identifiser, sammenlikn, planlegg, oppsummer, dokumenter, formuler regler, trekk slutninger, bedøm, vurder, drøft, diskuter, avgjør, treff beslutninger, sammenlikn verdi, skill mellom, godta - forkast, kritiser, etc. Eksempler på styringsverb for formulering av kjennetegn på måloppnåelse

17 17 Gradering av kjennetegn KriteriumLavMiddelsHøy

18 Oppgave Tenk på et undervisningsopplegg du nettopp har gjennomført, eller skal i gang med i et fag. Skrive en eller flere kommentarer til hvert punkt. (vedlegg 1) 18

19 19 Underveisvurdering Hvordan gi gode tilbakemeldinger i et undervisningsforløp?

20 20 Vurdering: Når, hva og hvordan gi tilbakemelding? Underveis- vurdering gitt etter Virkning på elevenes læring Hva vurderer vi?Hvordan gir vi vår tilbakemelding? et langt tidsromLiten påvirkning Elevens utvikling over lang tid i forhold til kompetansemål, læringsmål og sentrale kjennetegn. Vi vurderer sentrale elementer og mål i faget. Elevenes måloppnåelse viser seg i arbeider knyttet til for eksempel fagdager, tentamen, omfattende prøver – muntlig og skriftlig, store tema/prosjektarbeid. Halvårsvurdering – skriftlig og/eller muntlig Karakterer Elevsamtale Foreldresamtale et mellomlangt tidsrom Noe påvirkningElevens utvikling over noe tid (2-6 uker) i forhold til læringsmål og kjennetegn. Vi vurderer ulike elementer i faget innenfor et tema eller et noe avgrenset område. Elevenes måloppnåelse viser seg i arbeider knyttet til for eksempel skriftlige innleveringer, skriftlige prøver, muntlige framføringer, samt i aktiviteter og konkrete produkter. Skriftlige tilbakemeldinger Muntlig tilbakemeldinger individuelt og/eller i gruppe et kort tidsrom (dag for dag, time for time) Størst påvirkning Elevens daglige arbeid med læringsmål og kjennetegn. Vi vurderer de enkelte elementene i faget hver for seg. Elevenes måloppnåelse viser seg i arbeider knyttet til blant annet konkrete oppgaver, aktiviteter og små tester. Den daglige samtalen med elevene Knyttet til observasjon

21 21 De jevnlige dialogene (faglærer) Vi samtaler om i hvilken grad: eleven har fokus på hva han får til målet og arbeidet gir eleven faglige utfordringer eleven trenger veiledning fra lærer eleven ser hvordan han/hun må arbeide for å nå ”neste trinn” eleven klarer å vurdere sin egen læring underveis i undervisningsforløpet og på slutten av undervisningsforløpet Samtalene foregår i den enkelte økt/time. Samtalene kan fungere som dokumentasjon av underveisvurdering og egenvurdering hvis den knyttes til kompetansemål og måloppnåelse.

22 4 nivåer tilbakemeldinger Selvregulering Strateginivå Oppgavenivå Ros til personen Hva gjør vi? Hva kan vi gjøre enda bedre?

23 Den jevnlige samtalen -i starten -underveis -til slutt i et undervisningsforløp (vedlegg 2) Hvordan kan du bruke disse spørsmålene systematisk i egen undervisning?

24 ”If you tell me, I will forget, If you teach me, I will remember, If you involve me, I will learn” Benjamin Franklin Egenvurdering og elevmedvirkning

25 Hvordan få til egenvurdering Logg og mappe Ved hjelp av ulike skjemaer: Bevare – forbedre To stjerner og et ønske Trafikklys Refleksjonskort 3-2-1 reglen Blinken Kameratvurdering Time-out Tommelen opp Noe jeg likte, noe jeg lurer på, forslag til forbedring Er det noe av dette du gjør? Er det noe du ønsker å gjøre?

26 26 Elevmedvirkning – hvordan få det til i praksis Læreren 1 Bestemmer tema/emne 2 Finner relevante kompetansemål 3 Lager forslag til læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse 4 Formulerer noen oppgaver og forslag til hvordan elevene kan arbeide for å nå målet/målene Elevene 5 Diskuterer læringsmål, oppgaver og arbeidsmåter 6 Kommer med egne forslag til kjennetegn på måloppnåelse 7 Velger kjennetegn/mål tilpasset sitt nivå 8 Velger arbeidsmåter 9 Vurderer eget arbeid underveis 10 Vurderer eget arbeid ved slutten av undervisningsforløpet Er det noe av dette du gjør? Er det noe du ønsker å gjøre?

27 Oppgave Lag et undervisningsforløp i ett av fagene dine. (vedlegg 3)

28 God undervisning kjennetegnes av: 1.Lærere som har høye forventninger til elevenes prestasjoner 2.Et klima der det er lov å gjøre feil og viktig å lære av feil 3.Elever som er aktive deltakere i eget læringsarbeid og som kan vurdere eget arbeid 4.Overvåking og kontroll av elevenes prestasjoner 5.Tilbakemeldinger som er preget av anerkjennelse og med blikket rettet framover (Hattie 2009) 28

29 29 Lærers tilbake- og forovermelding Jeg vet hva eleven kan Jeg vet hva eleven skal lære Jeg vet hvordan eleven lærer best = Jeg vet hva jeg skal gjøre for at eleven lærer mer

30 30 Kilder I tillegg til læreplanen, lover og forskrifter: Black and Wiliam: Assessment and classroom learning (1998) Høigaard mf: Veiledningssamtaler med elever (2001) T Nordahl: Eleven som aktør (2002) D Wiliam: When is assessment learning oriented? (2008) Hattie: Visible Learning (2009) Gustafson og Sevje: Underveisvurdering og kjennetegn på måloppnåelse (2010)

31 31 Kilder I tillegg til læreplanen, lover og forskrifter: Høigaard mf: Veiledningssamtaler med elever (2001) T Nordahl: Eleven som aktør (2002) K Limstrand: Elevsamtalen (2006) O Dyste: Læring gjennom dialog (1996) Black and Wiliam: Assessment and classroom learning (1998) D Wiliam: When is assessment learning oriented? (2008) Hattie: Visible Learning (2009)


Laste ned ppt "Vurdering i fag RLE og samfunnsfag Orkdal/Øy 17. februar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google