Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013 Hilde.Schjerven@aschehoug.no 1

2 Energy Camp 2011

3 The three E’s

4

5 Målsetting Min målsetting: •Hjelpe og bistå dere slik at dere –har økt forståelse for opplæringsloven og vurderingsforskriften –har økt forståelse for kompetansebegrepet –har reflektert over hva som ligger i praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet –og har reflektert over hva som er god vurderingspraksis •Hva ønsker du å få ut av økta? 5

6 Innhold •Hva sier opplæringsloven og vurderingsforskriften om kompetansebygging og sluttvurdering? •Hvordan undverveisvurdere? •Hvordan kan vi sikre at faget føles som meningsfullt og bidrar til mestringsfølelse for eleven? 6

7 Historisk tilbakeblikk på vurdering •http://www.ntnu.no/plu/vurdering-for-laring- ressurserhttp://www.ntnu.no/plu/vurdering-for-laring- ressurser 7

8 8

9

10 10 Utdanningsdirektoratets 4 prinsipper for god underveisvurdering •Elever og lærlinger lærer best når de –Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem –Får tilbakemeldinger som forteller dem kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen –Får råd om hvordan de kan forbedre seg –Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling 10

11 11 Slutt- vurdering Underveis- vurdering Vurdering FOR læring Vurdering SOM læring Vurdering AV læring

12 12 Vurdering i praksis Planlegging og gjennomføring av opplæring i arbeidslivsfag

13 Hva skal elevene lære? Kompetanse mål, læringsmål, utbytte PLANLEGGE FOR SLUTTEN Hvilke bilder skal vi ha på at læring har skjedd? -Kriterier -Delt forståelse med elevene Hvem er elevene? -Hva kan de fra før? -Hva er de interesserte i? -Hvordan liker de å lære? --Valg- muligheter? Hvordan vil vi samle bevis på at læring skjer? -Produkter? -Framvisninger? -Observasjoner? -Samtaler? -Selvrefleksjon? GJENNOMFØRING - Veiledning UTBYTTEBEDØMMING OG DOKUMENTERING

14 14 Planlegging av et undervisningsforløp 1 Velge tema/emne 2 Knytte tema/emnet til relevante kompetansemål 3 Formulere læringsmål som elevene kan forstå (dette kan være i form av en oppgave, aktivitet eller et produkt) 4 Formulere kjennetegn/kriterier på måloppnåelse 5 Planlegge hvordan vi skal sjekke at elevene er på rett vei 6 Beskrive hvordan vil vi vurdere og dokumentere elevenes måloppnåelse 7 Planlegge hvordan vi trekker elevene inn i arbeidet (elevmedvirkning/egenvurdering)

15 Kompetanse i arbeidslivsfag 15

16 16 Kompetansemål – språk - verb Målet for opplæringen er at eleven skal kunne •Gjennomføre •Velge •Begrunne •Ta vare på •Beregne •Bruke •Dokumentere •Samtale om •Presentere •Vurdere •Utføre •Holde orden •Yte service •Gjøre rede for •Kommunisere •Samarbeide •Planlegge

17 17 Kompetansemål – språk Målet for opplæringen er at eleven skal kunne noe knyttet til arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav valg av råvarer, materiell og tjenester verktøy og utstyr råvarer, materiell og tjenester på en forsvarlig måte produksjon av tjenester og produkter økonomiske forhold arbeidsteknikk og verktøy faguttrykk digitale verktøy….utbytte…

18 18 Kompetansemål – språk Målet for opplæringen er at eleven skal kunne noe knyttet til Arbeidslivets normer og retningslinjer Helse-, miljø- og sikkerhet Orden på arbeidsplassen Service Service i arbeidslivet Arbeidssituasjon ……utbytte….

19 19 Fra kompetansemål til læringsmål – eller oppgaver til lokalt gitt eksamen Kompetanse er forstått som hva man gjør og får til i møte med utfordringene. Kompetanse er forstått som evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave. OECD/St.meld.30, Kultur for læring LK06: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne –Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr –Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon.

20 Kvalitetskrav i «praktiske» fag •Praktiske ferdigheter •Samarbeidsevner •Planleggingskompetanse •Gjennomføringskompetanse •Grunnleggende ferdigheter •Kunnskaper •Holdninger •Vurderingskompetanse osv…. 20

21 Kompetanse •Når viser du din kompetanse som lærer? •I hvilke situasjoner viser eleven best sin kompetanse i arbeidslivsfag? 21

22 Gode læringsmål / utfordringer: •Er forståelig for alle elevene •Kan nås av alle •Kan nås på ulike måter og til ulik grad av måloppnåelse •Inneholder minst ett output-verb •Inneholder kunnskaps-, holdnings- eller ferdighetselementer elevene skal kunne noe om. •Kan være laget på bakgrunn av kompetansemål fra flere fag eller fra flere hovedområder i samme fag

23 Eksempler på læringsmål i Arbeidslivsfag - produkter Eleven skal kunne Delta i produktutvikling, produsere og selge •matpakker/konfekt/såpe •kompostkasser/blomsterkasser/benker/Dvd- skap/modellhus •mønsterborder/tallerkener og fag i keramikk Eleven skal kunne delta i produktutvikling og produksjon av •vannsøler •småbiler i tre 23

24 Eksempler på læringsmål i Arbeidslivsfag - tjenester Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre •halloweenfest på fritidsklubb/gjestebud/klassefester •kantinedrift •salgsmesse/kafe/utstilling •åpen datalab 24

25 25 Kjennetegn på måloppnåelse Jo tydeligere målet er, jo bedre vil elevene gjøre det (Clarke m.fl 2006)

26 Jeg kan…. •….lage lekedag for 3-åringene fra Tiurleiken barnehage •..... produsere søppelstativer for salg •…. finne og følge en oppskrift fra internett •…..dekke et bord og servere •….. vurdere sikkerheten på verkstedet 26

27 ASK og EMBLA •Læringsmål må følges av kriterier eller «bilder» på hva det vil si å nå målet. Ask representerer læringsmålene, Embla de kriterier som vurdering av måloppnåelsen skjer etter. Bakgrunnen er at forskningen kan dokumentere at kjennskap til læringsmål og kriterier og en senere tilhørende drøfting av i hvilken grad læringsmål er nådd, fremmer elevenes læring (Black & William, 1998; Hattie, 2009) 27

28 Kriterier Vi kan også utarbeide noen sentrale kriterier, og for hvert kriterium utarbeider vi kjennetegn på måloppnåelse Eksempel på kriterium: bruk av verktøy LavMiddelsHøy Kan bruke stikksag underveiledning Kan bruke stikksag alene i henhold de HMS-regler vi har på verksted Kan hjelpe andre til å bruke stikksag på en trygg og hensiktsmessig måte

29 Kriterier Vi kan også utarbeide noen sentrale kriterier, og for hvert kriterium utarbeider vi kjennetegn på måloppnåelse Eksempel på kriterium: bruk av manus ved framføringer LavMiddelsHøy Kan lese fra manusKan snakke ved hjelp av nøkkelsetninger og støtteord Kan snakke fritt og uavhengig av manuskript

30 30 Fra læringsmål til kjennetegn Kjennetegn på måloppnåelse •sier noe om i hvilken grad elevene mestrer målene de arbeider mot. •sier noe om kvaliteten på prestasjonene deres i forhold til målene. •skal gi grunnlag for å gi tilbakemelding om kvaliteten på elevenes arbeid sett i forhold til målene. Når vi setter opp kjennetegn sier vi samtidig noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen. NB: KJENNETEGN ELLER KRITERIERNB: KJENNETEGN ELLER KRITERIER?

31 31 Oppgaver eleven mestrer alene ut fra modningsnivå Den nærmeste utviklingssonen Elevens potensial: Ferdigheter det er like ved å klare, men trenger hjelp for å mestre Potensiell framtidig utviklingssone Det eleven ennå ikke kan forstå eller mestre, selv med hjelp og støtte

32 KriterierLavMiddelsHøy Å delta i aktiviteter Jeg deltar i aktivitetene sammen med andre Jeg deltar i aktivitetene og tar ansvar for deler av gjennomføringen Jeg tar ansvar for og leder alle aktivitetene Å instruerer andre Jeg kan forklare deler av det vi gjør for andre Jeg kan instruere og forklare noen av aktivitetene for andre Jeg kan instruere og forklare og begrunne for andre hva som skal gjøres Å delta i opprydding Jeg deltar i opprydding sammen med andre Jeg tar ansvar for deler av oppryddingsarbeidet Jeg tar ansvar for og leder arbeidet med opprydding Eleven kan gjennomføre et læringsarbeid

33 Lav:Gjengi, gjenta, angi, definer, beskriv, referere, navngi, list opp, strek under, hva, hvor, hvilke, hvem, etc Middels: Forklar/fortell med egne ord, gjør rede for, hva menes med…, påvis, fortolk, vis, formuler, angi, oversett, løs, velg, bruk, konstruer, finn, beregn, anvend, registrer, organiser, demonstrer, gjør greie for hvordan, etc. Høy:Analyser, finn ut, velg ut, skill ut, undersøk, klassifiser, identifiser, sammenlikn, planlegg, oppsummer, dokumenter, formuler regler, trekk slutninger, bedøm, vurder, drøft, diskuter, avgjør, treff beslutninger, sammenlikn verdi, skill mellom, godta - forkast, kritiser, etc. Eksempler på styringsverb for formulering av kjennetegn på måloppnåelse

34 34 Kjennetegn på måloppnåelse For eleven: •Mestring •Motivasjon •Kontroll •Egenvurdering For læreren: •Tilpasset opplæring •Underveis- og sluttvurdering •Dokumentasjon

35 Hva teller •Hva er viktig å ha med på plakaten? –Overskrift, tekst og konklusjon –Interessant, relevant informasjon –Et poeng som trekker til seg oppmerksomheten –Beskrivende språk –Pen og oversiktlig –Tilpasset publikum –Detaljer 35

36 Hatties 7 prinsipper om god undervisnings- og vurderingskultur Kilde: Hilde Schjerven 1.Mål og hensikt 2.Kriterier 3.Sikre at elevene er hektet på 4.Lærerens input 5. Elevene jobber 6. Avslutning/opp- summering/ avrunding 7. Systematisk øving / automatisering

37 Kamerat- vurdering Kamerat- vurdering Tilbake-og framover- meldinger Tilbake-og framover- meldinger Egen- vurdering 4 viktige elementer i VURDERING FOR LÆRING Forståelses- kontroll – sjekk ut!

38 38

39 39 Vurdering: Når, hva og hvordan gi tilbakemelding? Underveis- vurdering gitt etter Virkning på elevenes læring Hva vurderer vi?Hvordan gir vi vår tilbakemelding? et langt tidsromLiten påvirkning Elevens utvikling over lang tid i forhold til kompetansemål, læringsmål og sentrale kjennetegn. Vi vurderer sentrale elementer og mål i faget. Elevenes måloppnåelse viser seg i arbeider knyttet til for eksempel fagdager, tentamen, omfattende prøver – muntlig og skriftlig, store tema/prosjektarbeid. Halvårsvurdering – skriftlig og/eller muntlig Karakterer Elevsamtale Foreldresamtale et mellomlangt tidsrom Noe påvirkningElevens utvikling over noe tid (2-6 uker) i forhold til læringsmål og kjennetegn. Vi vurderer ulike elementer i faget innenfor et tema eller et noe avgrenset område. Elevenes måloppnåelse viser seg i arbeider knyttet til for eksempel skriftlige innleveringer, skriftlige prøver, muntlige framføringer, samt i aktiviteter og konkrete produkter. Skriftlige tilbakemeldinger Muntlig tilbakemeldinger individuelt og/eller i gruppe et kort tidsrom (dag for dag, time for time) Størst påvirkning Elevens daglige arbeid med læringsmål og kjennetegn. Vi vurderer de enkelte elementene i faget hver for seg. Elevenes måloppnåelse viser seg i arbeider knyttet til blant annet konkrete oppgaver, aktiviteter og små tester. Den daglige samtalen med elevene Knyttet til observasjon

40 40 De jevnlige dialogene (faglærer) Vi samtaler om i hvilken grad: •eleven har fokus på hva han får til •målet og arbeidet gir eleven faglige utfordringer •eleven trenger veiledning fra lærer •eleven ser hvordan han/hun må arbeide for å nå ”neste trinn” •eleven klarer å vurdere sin egen læring underveis i undervisningsforløpet og på slutten av undervisningsforløpet Samtalene foregår i den enkelte økt/time. Samtalene kan fungere som dokumentasjon av underveisvurdering og egenvurdering hvis den knyttes til kompetansemål og måloppnåelse.

41 4 nivåer tilbakemeldinger •Selvregulering •Strateginivå •Oppgavenivå •Ros til personen Hva gjør vi? Hva kan vi gjøre enda bedre?

42 42

43 Avslutning av økta •Quiz •Be elevene forklare et stykke, noe de har lært eller noe de har erfart for hverandre 43

44 Fra aktivitet til mål •Hva var hensikten eller målet med det vi gjorde denne timen? -Formuler mål -Hva er kriterier/ «bilder» på at målet er nådd? -Hvordan vet vi om målet er nådd? 44

45 Sluttvurdering og lokalt gitt eksamen 45

46 46 Vurdering av læring- utbytte •Når en halvårsvurdering opp mot kompetansemålene eller en standpunktkarakter (SLUTTVURDERING) skal settes – Hvordan kan man gjøre det i arbeidslivsfaget?

47 •§ 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3. = Helhetsinntrykk fra de samlede kompetansemålene 47

48 RAR -taksonomi forenklet R eprodusere kunnskap: Gjenkjenne Reflektere over, sammenligne, vise forståelse, vurdere A nvende, bruke, 48

49 Forberedelsestida = VFL •Eksamen skal gjenspeile arbeidsmåter som elevene kjenner fra før. •Elever som skal samarbeide bør være vant til det. •Eksamenssituasjonen bør være kjent. •Prosessen fram til selve framvisningen av oppgaveløsningen er preget av VFL 49

50 Eksempler på kjennetegn på måloppnåelse i Arbeidslivsfag KriterierKarakteren 1-2Karakteren 3-4Karakteren 5-6 Å planleggeEleven/jeg gjør enkle oppgaver etter instruksjon Eleven/jeg deltar i planlegging Eleven/jeg tar initiativ, kommer med ideer og er aktiv i planlegging Å bruke utstyrEleven/jeg bruker enkelt utstyr med noe hjelp Eleven/jeg velger stort sett riktig utstyr og kan bruke det på riktig måte Eleven/jeg velger riktig utstyr og bruker det på korrekt måte. Hjelper andre. Å vise punktlighet Eleven/jeg er tilstede og deltar Eleven/jeg kommer til avtalt tid og arbeider som avtalt Eleven/jeg kommer til avtalt tid, arbeider og har med seg/meg utstyr som avtalt Å vurdere resultat Eleven/jeg gjenforteller det som skjedde Eleven/jeg forstår og kan forklare hva og hvorfor ting gikk bra og mindre bra Eleven/jeg viser vilje og evne til kritisk refleksjon, vurdering og analyse

51 Eksempel på en eksamensoppgave i Arbeidslivsfag Du arbeider i bedriften Nytt og Nyttig. Her produserer dere matpakker som selges til skoleelever og bedrifter i nærmiljøet. Oppgaver: 1)Dere skal gjøre rede for hvordan dere utvikler nye produkter (matpakker) 2)Dere skal demonstrere og forklare hvordan dere gjennomfører produksjonen av matpakker I vurdering vil det legges vekt på •at dere gjør rede for og viser hvordan dere arbeider med produktutvikling •at dere både demonstrerer og viser i praksis noen av arbeidsoperasjonene dere benytter i produksjonen •at dere kan velge og bruke relevant utstyr/verktøy •at dere har et bevisst forhold til valg av råvarer •at dere beskriver, forklarer og reflekterer over det dere gjør •at dere vurdere resultat •evne til initiativ og samarbeid med andre på gruppa 51

52 Vurdering muntlig eksamen KriterierKarakteren 1-2Karakteren 3-4Karakteren 5-6 Å presentere arbeidet med produktutvikling Å demonstrere arbeidsoperasjoner Å velge og bruke relevant utstyr/verktøy Å velge og benytte råvarer Å beskrive, forklare og reflektere Å vurdere resultat Å ta initiativ og samarbeide 52 Vekting?

53 53 Vurdering – hva kan eleven? Gi vurdering som beskriver en positivt oppnådd kompetanse, ikke fravær av kompetanse. Eleven kan…, eleven mestrer…, eleven behersker… 53

54 BESTEMORS LOV: Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig!

55 Jeg er verdt noe! Jeg kan! 55

56 56 Sentrale kilder: •Black and William (1998) Inside the Black Box •Black and William (2006) Assessment for learning in the classroom •Hattie og Timperley (2007) The Power of Feedback •Hattie (2008) Visible Learning •Hattie (2011) Visible Learning for Teachers •OECD (2008)Teaching, Learning and Assessment for Adults Improving Foundation Skills •Dahle Wærness (2006) Vurdering av læring i en elevaktiv skole •Eggen m fl (2009) Vurdering, prinsipper og praksis •Engh og Dobson (2011) Vurdering for læring i fag


Laste ned ppt "Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google