Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5.1 Innledning I arbeidsretten ser vi på ulike regler som regulerer ansettelsesforhold. Vi skiller mellom individuell og kollektiv arbeidsrett. I den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5.1 Innledning I arbeidsretten ser vi på ulike regler som regulerer ansettelsesforhold. Vi skiller mellom individuell og kollektiv arbeidsrett. I den."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 5.1 Innledning I arbeidsretten ser vi på ulike regler som regulerer ansettelsesforhold. Vi skiller mellom individuell og kollektiv arbeidsrett. I den individuelle arbeidsretten ser vi på den enkelte arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter.

3 Arbeidstakers rettigheter følger særlig av arbeidsmiljøloven (aml.) som ikke kan avvikes til ugunst for arbeidstaker, jf. Aml. § 1-9. Arbeidsmiljøloven gjelder arbeidstakere og ikke oppdragstakere, jf. Aml. § 1-8. 5.2 Rettslige rammer i arbeidsretten

4 I arbeidsretten er det vanlig å si at arbeidsgiver har styringsrett. Med dette menes at arbeidsgiver har rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Arbeidsgiver er overordnet arbeidstaker, og arbeidstaker må som hovedregel rette seg etter arbeidsgivers ønsker. 5.2 Rettslige rammer i arbeidsretten

5 Arbeidsgiver er pålagt et generelt krav om likebehandling. Arbeidsmiljøloven kap. 13, likestillingsloven og diskrimineringsloven setter forbud mot usaklig forskjellsbehandling. Reglene rammer direkte og indirekte diskriminering. For å oppnå reell likebehandling tillater lovene positiv særbehandling hvis det er saklig grunn for det. 5.3 Diskriminering og likestilling

6 Likestillingsloven skal sikre reell likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. For eksempel skal kvinner og menn ha lik lønn for likt arbeid. Hvordan kan det da ha seg at forskjellene er så store (se figur)? 5.3 Diskriminering og likestilling

7 Gangen i en ansettelse: 5.4 Ansettelse Likebehandlingsreglene gjelder allerede ved utlysning av stilling. Det er forbudt med diskriminerende ytringer i utlysningsteksten. Det er forbudt å forbeholde stillinger det ene kjønn. Arbeidsgiver kan ikke stille spørsmål om seksuell legning, politikk, medlemskap i fagforening og om religiøs eller kulturell tilknytning.

8 En arbeidsavtale skal være skriftlig, jf. Aml. § 14-5 (1). Muntlig arbeidsavtale eller at partene innretter seg som om det foreligger et arbeidsforhold, er også bindene. Aml. § 14-6 bokstav a-m angir minimumsvilkårene til den skriftlige arbeidsavtalen. Er arbeidstager under 18 år må vedkommende som hovedregel ha samtykke av verge for å inngå arbeidsavtale. Det er som hovedregel ikke anledning til å benytte prøvetid i mer enn 6 måneder. En ansettelse er fast dersom ikke annet fremkommer. I enkelte tilfeller kan arbeidstaker ansettes midlertidig. I tillegg åpnes det for vikariater. 5.5 Arbeidsavtale

9 Arbeidsgivers hovedforpliktelse er å betale lønn til arbeidstaker. Arbeidstaker på sin side har arbeidsplikt. Arbeidstaker har også plikt til å adlyde arbeidsgiver. Dette kalles lydighetsplikten. 5.6 Rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består

10 Arbeidstaker og arbeidsgiver er forpliktet til å opptre lojalt overfor hverandre. Arbeidstaker skal ikke foreta handlinger som kan være til skade for virksomheten. Det er større rom for ytringer internt i bedriften enn eksterne ytringer. I en særstilling kommer varsling. Oppdager arbeidstaker kritikkverdige forhold av alvorlig karakter står lojalitetsplikten tilbake for ytringsfriheten. 5.6 Rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består

11 Arbeidsgiver har en rekke plikter knyttet til arbeidsmiljøet. Dette deles gjerne opp i helse, miljø og sikkerhet (HMS), se Aml. § 3-1. Også arbeidstaker har plikter i forhold til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven stiller både krav til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Eksempler på områder som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet er mobbing og trakassering. 5.6 Rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består

12 Som hovedregel er arbeidstiden maksimalt 9 timer per dag og 40 timer per uke, jf. Aml. § 10-1 og § 10-4 (1). Arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid. Arbeidstaker har rett til fravær ved for eksempel sykdom, graviditet, etter fødsel og ved militærtjeneste. 5.7 Arbeidstid, fravær og ferie

13 Arbeidstaker har som hovedregel krav på 25 virkedager ferie per ferieår, se feriel. § 5 (1). For arbeidstakere over 60 år forlenges ferietiden med 6 virkedager. Etter feriel. § 10 (1) og (2) har arbeidstaker krav på feriepenger som tilsvarer 10,2 % av lønnen i opptjeningsåret. 5.7 Arbeidstid, fravær og ferie

14 Et arbeidsforhold kan avsluttes ved arbeidstakers oppsigelse eller arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed. 5.8 Opphør av arbeidsforhold

15 Arbeidsforholdet avsluttes vanligvis ved at arbeidstaker sier opp sitt arbeidsforhold. Det er ikke krav om begrunnelse. En oppsigelse skal skje skriftlig (både fra arbeidstaker og arbeidsgiver). Arbeidsgiver står ikke like fritt som arbeidstaker til å avslutte arbeidsforholdet, se aml. § 15-7. 5.8 Opphør av arbeidsforhold

16 En oppsigelse fra arbeidsgiver kan være begrunnet i virksomhetens forhold, for eksempel manglende lønnsomhet i bedriften. En oppsigelse fra arbeidsgiver kan også være begrunnet i forhold på arbeidstakersiden. For eksempel vil mangelfulle prestasjoner eller forsømmelser i tjenesten kunne føre til oppsigelse. Før oppsigelse finner sted løper en oppsigelsestid (uavhengig om oppsigelsen kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker). Er ikke annet avtalt er den alminnelige oppsigelsesfristen en måned. Ved avskjed opphører arbeidsforholdet umiddelbart. Avskjed er aktuelt hvis arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold. 5.8 Opphør av arbeidsforhold


Laste ned ppt "5.1 Innledning I arbeidsretten ser vi på ulike regler som regulerer ansettelsesforhold. Vi skiller mellom individuell og kollektiv arbeidsrett. I den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google