Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskultur ”Litt bedre i dag enn i går” Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskultur ”Litt bedre i dag enn i går” Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskultur ”Litt bedre i dag enn i går” Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

2 Forankring Vedtakspunkt 14 Styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør legge fram en egen sak som viser hvordan kvalitetsmål skal nås.

3

4 Prosjektets resultatmål En kvalitetsstrategi for Helse Midt- Norge 2011-2015 Lederforankring på nivå 1 og nivå 2 Metodikk for implementering

5 Hovedpunkter for vellykket kvalitetsarbeid Forankring i styrer og hos ledere Enkel strategi med konkret handlingsplan som er lett å bruke Språk som fagfolk forstår og problemstillinger de identifiserer seg med

6 Kvalitetsutfordringer ? – Har vi? Det ytes helsetjenester av god kvalitet i alle sykehus i Helse Midt-Norge Pasientene er i hovedsak fornøyd med oss

7 Tar det for lang tid fra ny kunnskap erverves til den er implementert i praktisk hverdag? En stor andel av pasientene får ikke behandling med dokumentert effekt En betydelig andel får behandling som er unødvendig og potensielt skadelig.

8 Alvorlig skader og død - 4 av 10 kan unngås Det finnes ikke god nok kunnskap om årsakene til at slike skader oppstår, og systemer for å håndtere og minimere risiko for skader og død må bedres.

9

10 Ledernes fokus Dødsfall Alvorlig skade Mindre alvorlig skade Uønskede hendelser Kontinuerlig forbedring Medietrykk og alvorlighetsgrad drar oppmerksomheten oppover i pyramiden Ikke ”løp etter” topphendelsene, men arbeid systematisk med det som skaper kvalitet

11 Samhandlingsutfordring Organiserer vi arbeidet på en slik måte at det stimulerer til god samhandling internt i sykehusene og mellom nivåene?

12 Kvalitetsutfordringer? Ja Sykehusdrift er komplisert og helsevesenet har som system stadig nye kvalitetsutfordringer. Jevn og god kvalitet skapes gjennom et systematisk, kontinuerlig og langsiktig arbeid både hos ansatte og ledere.

13 Skape kvalitet De organisasjoner som tydelig formulerer kvalitet som målsetting for forbedringsarbeid lykkes med å skape kultur for forbedring. Arbeidet for å skape bedre kvalitet ledes ovenfra, og bygges nedenfra på hvert nivå.

14 Hvor og hvordan måles kvalitet? Vår kvalitet vises i møte med den enkelte pasient Men den måles sjelden der Vi må videreutvikle systemer for å måle og dokumentere kvalitet

15 Kvalitetskultur Det vi sier og det vi gjør som påvirker kvalitet Et systematisk, kontinuerlig og langsiktig kvalitetsarbeid basert på verdier, holdninger og normer som oppfattes som felleseie.

16 Overordnet mål Pasientene skal få tjenester av god kvalitet og høy sikkerhet, oppleve trygghet og bli møtt med respekt.

17 Kunnskap Kunnskap skal være grunnlaget for alle tjenester som tilbys i Helse Midt-Norge. Forskningsresultater og brukererfaringer skal anvendes systematisk. Personlig og faglig utvikling skal prioriteres høyt.

18 Samhandling om gode pasientforløp Tjenestene skal være organisert slik at pasientene opplever sømløse behandlingsforløp.

19 Pasientsikkerhet Ingen pasienter skal oppleve unødig skade som følge av ytelse eller mangel på ytelse av helsehjelp

20 Helse, miljø og sikkerhet - HMS Helse Midt-Norge skal ha et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede med høy grad av tilfredshet, motivasjon og engasjement. Kvalitetskulturarbeid og HMS arbeid skal innrettes slik at de gjensidig forsterker hverandre

21 Styring og ledelse Helse Midt-Norge skal være en kvalitetsbevisst, åpen og lærende organisasjon. Styrer og ledere på alle nivå skal i ord og atferd legge til rette for at pasienter skal få tjenester av god kvalitet og høy sikkerhet, oppleve trygghet og bli møtt med respekt. Kvalitetsarbeidet skal innrettes mot de områder som har størst risiko.

22 Implementering Den regionale kvalitetsstrategien setter rammene for kvalitetsarbeidet i perioden. Det regionale helseforetaket skal forankre oppfølgingen av strategien i styringsdokumentene. Særlige satsingsområder skal defineres i samarbeid med de lokale helseforetakene.  De lokale helseforetakene skal utarbeide en handlingsplan for implementering av den regionale kvalitetsstrategien, samordnet med de lokale helseforetakenes arbeid med pasientsikkerhetskampanjen og lederutviklingsprogram.

23 Veien videre Strategiarbeidet presenteres for HFstyrene i juni 2011 Behandles i RHFstyret i september 2011. HFene utarbeider lokale handlingsplaner høsten 2011 I tråd med det regionale brukerutvalgets innspill anbefales de lokale helseforetakene å gjennomføre et pilotprosjekt hvor fagmiljø, brukere og medarbeidere involveres i prosessen med å utforme lokale kvalitetsmål.


Laste ned ppt "Kvalitetskultur ”Litt bedre i dag enn i går” Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google