Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Informasjon om prosjektet til foreldre med barn ved deltakende skoler. Høst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Informasjon om prosjektet til foreldre med barn ved deltakende skoler. Høst."— Utskrift av presentasjonen:

1 1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Informasjon om prosjektet til foreldre med barn ved deltakende skoler. Høst 2016

2 Kjære foreldre/foresatte! Presentasjonens innhold: 1+1: Hvem er vi? 1+1: Hva er det? –Bakgrunn, innhold, mål med prosjektet –Utvalg av skoler: Forsøksskoler og sammenligningsskoler –Klassetrinn per skoleår Hva betyr skolens deltakelse for meg og mitt barn? –Årlige datainnsamlinger ved alle deltakerskoler –Samtykkeskjema –Resultater 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre Velkommen til 1+1 prosjektet! Formålet med denne presentasjon er å gi dere best mulig informasjon om dette prosjektet som skolen vil delta i de neste fire årene.

3 Hvem er vi? 1+1 prosjektet er et samarbeid mellom 3 forskningsmiljøer i Norge. Prosjektet ledes av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for økonomisk forskning (SØF). Følgende forskere deltar i 1+1 prosjektet: Prosjektleder: Vibeke Opheim, NIFU Prosjektledelse: Hans Bonesrønning, SØF Pål Schøne, ISF Prosjektmedarbeidere, NIFU: –Kari Vea Salvanes –Astrid Sandsør –Jørgen Sjaastad –Idunn Seland Prosjektmedarbeidere, SØF: –Jon Marius Vaag Iversen –Ole Henning Nyhus Prosjektmedarbeidere, ISF: –Henning Finseraas –Ines Hardoy Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet Colin Green, Lancaster University I tillegg er Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger samarbeidspartner 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

4 1+1 prosjektet: Hva er det? Hvor foregår prosjektet? –I 10 skolekommuner: Asker, Bærum, Bodø, Drammen, Sandefjord, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre Hensikten med 1+1 prosjektet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper.

5 1+1 prosjektet: Hva er det? Metodisk fremgangsmåte: Randomisert kontrollert studie: –Deltakende skoler (ca. 160) fordeles tilfeldig (ved lotteri) i to grupper – en forsøksgruppe og en sammenligningsgruppe. –Forsøksgruppe (80 skoler): Får et ekstra lærerårsverk per skole i fire år til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk –Sammenligningsgruppe (80 skoler): Fortsetter som før* –Randomisering skjer innenfor hver skolekommune, dvs. at alle kommuner i prosjektet vil ha ca. 50 prosent av deltakende skoler i forsøksgruppen og ca. 50 prosent i sammenligningsgruppen –Det er viktig at skolene er tilfeldig fordelt i to grupper, slik at de ekstra lærerressursene utgjør den eneste relevante forskjellen mellom gruppene Smågruppeundervisningen foregår kun ved halvparten av skolene (forsøksgruppen) –Effekten av smågruppeundervisning i matematikk undersøkes ved å sammenligne utviklingen i elevenes matematikkferdigheter ved forsøksskolene og ved sammenligningsskolene Tidsramme: Fire skoleår, fra høsten 2016 til våren 2020 * Skolens deltakelse i prosjektet har ingen betydning for tildeling/fordeling av andre ressurser eller midler til skolen. Det er kun det ene lærerårsverket som utgjør forskjellen mellom de to gruppene av skoler. 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

6 1+1 prosjektet 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre Skoleår Alderskull 2016/172017/182018/192019/20 Varighet: 2008X (trinn 3)X (trinn 4)  2 år 2009X (trinn 2)X (trinn 3)X (trinn 4)  3 år 2010 X (trinn 4)  1 år 2011 X (trinn 2)X (trinn 3)  2 år Hvilke trinn inngår i prosjektet hvert av de fire skoleårene? Figuren viser klassetrinn per skoleår (X=deltakende trinn).

7 1+1 prosjektet: Bakgrunn Hvorfor er dette et viktig prosjekt? Gode ferdigheter i matematikk har stor betydning for barn og unges muligheter senere i livet –Matematisk kunnskap er nødvendig for å kunne fungere i et moderne samfunn og delta i demokratiet (KD, 2014). 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre Historisk dårlige matematikkresultater trukket frem som en hovedutfordring i norsk skole av Kunnskapsministeren i 2015 Hvordan kan dette bli bedre?

8 1+1 prosjektet: Bakgrunn Hvordan øke elevenes læringsutbytte? –Dette er et kjernespørsmål i all skoleforskning! Dette vet vi: Tidlig innsats viktig for utvikling av elevenes ferdigheter –Å sette inn ekstra læringsressurser tidlig i skoleløpet gir bedre læringsutbytte enn å sette inn ekstraressurser etter flere år i skolen Økt lærertetthet: færre elever per lærer gir muligheter til bedre tilpasset opplæring –Men forskning viser varierende resultater av forsøk med økt lærertetthet… –Et stort spørsmål er derfor: Hvordan kan lærerressursene utnyttes best mulig? –Det ønsker vi å undersøke i 1+1 prosjektet. 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

9 1+1 prosjektet: Bakgrunn Tidligere forskning har vist at for at økt lærtetthet skal være effektivt bør det følges av flere retningslinjer: –Bruk av smågrupper (under 6) som trekkes ut fra ordinær undervisning –Smågrupper: Alle elever aktive, begge lærere aktive –Smågruppeundervisning over en viss tid, før gruppen endres –Tett koordinering med undervisningen i «hovedklassen»: gjennom tett samarbeid mellom hovedlærer og ekstralærer –Tett oppfølging av elevenes faglige utvikling (tilbakemelding til elev) –Aktiv medvirkning fra skoleleder 1+1 prosjektet bygger på disse retningslinjene 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

10 1+1 Prosjektet: Årlig datainnsamling ved alle 160 skoler Kjernen i prosjektet: Lærer elevene mer matematikk gjennom å delta i smågruppeundervisning? –Vi sammenligner elevenes matematikkferdigheter ved skoler som har fått et ekstra lærerårsverk med de skolene som ikke har fått dette For å finne ut dette trenger vi: –Et mål på utviklingen i elevenes matematikkferdigheter som er likt for alle 160 skoler som deltar i prosjektet –Det vil si: Vi trenger å måle elevenes matematikkferdigheter ved begynnelsen og ved utgangen av hvert skoleår de er omfattet av prosjektet –Elevenes resultater på hver av matematikkprøvene må kobles sammen for å kunne si noe om utvikling i matematikkferdigheter, samt å kunne undersøke hvilke grupper av elever (f.eks. svakt/høyt presterende før prosjektstart) som har størst utbytte av smågruppeundervisningen –For å følge elevenes faglige utvikling, vil vi også koble til resultater fra nasjonale prøver i regning (5. trinn, etter hvert også 8. trinn), samt noe informasjon om elevenes foreldre – altså dere – hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsregistre (fødeland og utdanning) 1+1 prosjektet: ASSS skolesamling 10 mai 2016

11 1+1 prosjektet: Årlig datainnsamling ved alle 160 skoler I tillegg til matematikkprøver, vil 1+1 prosjektet også samle inn data fra andre kilder: Årlig spørreundersøkelse til lærere og skoleleder –Tema: gjennomføring og organisering av undervisningen, arbeid med vurdering og læringsmål, samarbeid mellom lærere, ressursbruk ved skolen, etc. –Gjennomføres mars/april 2017 Besøk ved skolene (casestudier) –Avtales med skolen i forkant –Vil inneholde observasjon av undervisning, og intervju med lærere og skoleledelse 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

12 1+1 prosjektet: Innhenting av samtykke ved alle 160 skoler Vi trenger samtykke fra alle foreldre/foresatte for å få lov til å koble sammen resultater fra prøvene i begynnelsen og slutten av skoleåret –Det er skolen som bestemmer vurderingsformer og organisering av undervisningen. Foreldre/foresatte trenger derfor ikke å samtykke til at/om deres barn deltar i smågruppeundervisning eller matematikkprøver –Skolen samler inn og registrerer samtykke fra foreldrene/foresatte –Det er tilstrekkelig å sende inn samtykke elektronisk Samtykke gjelder kun tillatelse til at 1+1 prosjektet kobler sammen barnets resultater på de ulike matematikkprøvene –Samt fødeland og utdanning fra Statistisk sentralbyrås befolkningsregistre Samtykke fra foreldre/foresatte er avgjørende for kvaliteten på prosjektet 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

13 1+1 prosjektet: Gjennomføring ved forsøksskolene (80): Smågruppeundervisning: –Ved små/mellomstore forsøksskoler vil samtlige elever på hvert av de aktuelle trinnene motta smågruppeundervisning i løpet av skoleåret. –Ved store forsøksskoler vil kun en del av elevene bli trukket ut til å delta i smågruppeundervisning. Dette er fordi at det ikke er praktisk mulig for én ekstralærer å gi alle elever smågruppeundervisning av den varigheten som det er lagt opp til. Utvelgelsen har skjedd ved tilfeldig trekning (lotteri). –De som har blitt trukket ut til å delta i smågruppeundervisning skal delta i dette som beskrevet nedenfor, mens de andre elevene følger vanlig undervisning. –Merk at elevenes deltakelse i smågruppeundervisning ikke har betydning for tildeling/fordeling av andre ressurser eller midler innenfor skolen. Det er kun bruk av smågruppeundervisning som utgjør forskjellen mellom de to gruppene. 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

14 1+1 prosjektet: Gjennomføring ved forsøksskolene (80): Gruppestørrelse og varighet –På forsøksskolene vil små grupper av elever (4-6) få undervisning i matematikk i eget klasserom. Gruppen vil variere i løpet av skoleåret og alle elever som har blitt trukket til å delta, skal delta i denne type smågruppeundervisning. –Undervisningen i smågruppene skal knyttes nært opp til det som foregår i faget i regi av hovedlæreren. –Smågruppeundervisningen vil foregå parallelt med den ordinære matematikkundervisningen, og elevene i smågruppen skal møtes til matematikkundervisning flere ganger hver uke (minimum 3–4 timer i uken eller like mange timer i uken som det er matematikktimer) gjennom en sammenhengende periode på om lag 4–6 uker. –Det er viktig at alle disse elever får minst en slik sammenhengende periode, helst to, med smågruppeundervisning i løpet av et skoleår. Denne typen smågruppeundervisning vil gi ekstralæreren den nødvendige fleksibiliteten til å tilpasse undervisningen til elevene. Registrering av elevenes deltakelse i smågruppeundervisning –Manuell registrering av hvilke elever i hver klasse som blir plukket ut til smågruppeundervisning i hver undervisningstime vil gjøres av den ekstra tilsatte læreren som gjennomfører smågruppeundervisningen. Registeringen gjøres elektronisk, og sendes månedlig til prosjektansvarlig. 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

15 1+1 prosjektet: Resultater og oppsummering 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

16 1+1 prosjektet Prosjektets varighet over fire skoleår gir muligheter for flere undersøkelser –Til sammen fire alderskull av elever vil inngå i undersøkelsen –Effekter av smågruppeundervisning i matematikk av ulik varighet (1-3 år) –Ulik effekt avhengig av elevenes alder (7-9 år) –Variasjon mellom skoler (anonymisert) etter skolekjennetegn (store/små etc.) –Sommerferiens betydning for elevenes ferdigheter –Hvilke type elever (f.eks. svakt/høyt presterende) har størst utbytte av smågruppeundervisning? Prosjektet vil gi viktig informasjon om implementering og gjennomføring –Læreres bruk av matematikkprøvene i planlegging av undervisningen –Samarbeid mellom hovedlærer og ekstralærer –Læreres og skolelederes synspunkter med hensyn til fordeler og ulemper med smågruppeundervisning (faglig, læringsmiljø, annet) 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

17 1+1 prosjektet: Oppsummert Et banebrytende prosjekt med potensielt store muligheter for skolesektoren Gjennomføring av høy kvalitet ved den enkelte skole er avgjørende for resultatene –Forsøksskoler og sammenligningsskoler er like viktige! –Samtykke fra foreldre/foresatte er avgjørende for kvaliteten på resultatene! God dialog mellom forskere, skoleeiere og skoleledere er viktig for forankring og kvalitet i alle deler av prosjektet –Lagt opp til tett kommunikasjon underveis –Mulighet for justering underveis –Vi legger ut informasjon her: http://1pluss1prosjektet.nohttp://1pluss1prosjektet.no 1+1 prosjektet: Informasjon til foreldre

18 Lykke til med et godt skoleår! Ta gjerne kontakt for mer informasjon: http://1pluss1prosjektet.no http://1pluss1prosjektet.no


Laste ned ppt "1+1 prosjektet Smågruppeundervisning i matematikk for elever på barnetrinnet Informasjon om prosjektet til foreldre med barn ved deltakende skoler. Høst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google