Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale prøver. Politisk status, sitat Utdanningsdirektoratet ”Nasjonale prøver 2007 har vist seg å ha hatt stor nytteverdi for skoleeiere, regionale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale prøver. Politisk status, sitat Utdanningsdirektoratet ”Nasjonale prøver 2007 har vist seg å ha hatt stor nytteverdi for skoleeiere, regionale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale prøver

2 Politisk status, sitat Utdanningsdirektoratet ”Nasjonale prøver 2007 har vist seg å ha hatt stor nytteverdi for skoleeiere, regionale og sentrale skolemyndigheter og ikke minst allmennheten. Sammen med resultatene fra de internasjonale undersøkelsene PISA og PIRLS har resultatene fra nasjonale prøver bidratt til å sette læringsutbytte og kvalitetsutvikling i grunnopplæringen på den politiske dagsorden. I avisene kan vi lese om skoleeiere som iverksetter tiltak for å styrke elevenes ferdigheter i lesing, regning og lesing på engelsk. Dette er en utvikling som er i tråd med formålet med de nasjonale prøvene, nemlig at prøvene skal gi økt kunnskap og være grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid lokalt og sentralt. ”

3 Nasjonale prøver, Utdanningsdirektoratet Redskap for å kunne vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes GRF/ grunnleggende ferdigheter Redskap for å gi tilpassa opplæring til den enkelte Redskap for kvalitetsutvikling

4 Nasjonalt sammenhengende prøve- og vurderingssystem Kartleggingsmateriell Lesing (1., 2. og 3. trinn nasjonalt. I RSK 5.,7. og 9. trinn Regning (2. trinn) Nasjonale prøver 5. og. 8. trinn Avdekke behov for individuell oppfølging Kartlegger elevenes GRF/ grunnleggende ferdigheter i lesing og regning slik de er beskrevet i læreplanen Gi informasjon til elever, lærere, foresatte, skoleledere, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivå som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid

5 Regning som grunnleggende ferdighet, ikke matematikk Norsk 18, matematikk 76, KRL 0, naturfag 12, engelsk 13, samfunnsfag 26, kunst og håndverk 8, mat og helse 5, kroppsøving 7 og musikk 0 (8. trinn 2007) Knyttet til områdene tall, måling og statistikk

6 Oppfølging av St.meld.31, Kvalitet i skolen Nasjonale prøver i lesing og regning for 9. trinn fra 2010 ”Plikt å utarbeide årlig kommunal rapport om tilstanden i grunnopplæringen”, en av faktorene som det skal rapporteres om er antall elever i mestringsnivå 1, nasjonale prøver Utrede og gi anbefaling om innføring av prøver i digitale ferdigheter Forberede innføring av utvalgsprøver i skriving

7 FoU Nasjonale prøver 2007 og 2008 Evaluering av skoleledere, lærere, elever og foresattes erfaring med nasjonale prøver, utført av Synovate Analyse av nasjonale prøver i forhold til elevenes kjønn, familiebakgrunn og kommunal variasjon, utført av Senter for økonomisk forskning, NTNU Evaluering/analyse av oppgaver/svar er utført av: -Lesing norsk 5. trinn, Universitetet i Stavanger v/Nasjonalt lesesenter -Lesing norsk 8. trinn, UiO, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling -Regning begge trinn, NTNU, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen -Lesing på engelsk begge trinn, Universitetet i Bergen

8 Forklaringsvariabler 2007og 2008 Foresattes utdanning Kjønn Etnisitet Skolene ca. 10 %

9

10 Rapporter på Skoleporten- sammenligninger mellom år PAS (8 ulike rapporter) skoleresultater fra inneværende år, skolens og lærernes rapport

11 Veiledningsmateriell på Veileder for skoleeiere og skoleledere Veileder for videre jobbing, basert på resultater, i lesing, regning og engelsk

12 Resultater 2008 Nasjonalt Årets prøver har fungert godt Jenter skårer betydelig høyere enn guttene i lesing 8. trinn Guttene skårer signifikant høyere enn jentene i regning på 5. trinn Ubetydelige forskjeller mellom gutter og jenter i engelsk

13 Resultater Alta Bedre fra 5. til 8. trinn enn fra 1. til 5. trinn Fin fremgang i regning Bekymringsfullt angående lesing, særlig prosent i mestringskategori 1 Utfordring engelsk Utfordring gutter

14 Nasjonale prøver utarbeides av de fremste fagmiljø Nasjonale prøver kobles med en betydelig FOU KVALITET Utfordring å få en PAS og prøveform som krever minst mulig arbeid/ administrasjon Informasjon til skoleeier, rektor, lærere, elever, foresatte, politikere, osv. Objektivt mål på ”nådd mål” i kommuner, ved skoler, i team, osv. Nasjonalt mål på ”nådd mål” i kommuner, ved skoler, i team, osv. Mål på ”nådd mål” før eksamen Det gode team/den gode skole/den gode praksis Fundament for refleksjon og handling rundt egen praksis og veien videre

15 mars RSK i samarbeid med Gerd Fredheim Læringsstrategier i nasjonale prøver


Laste ned ppt "Nasjonale prøver. Politisk status, sitat Utdanningsdirektoratet ”Nasjonale prøver 2007 har vist seg å ha hatt stor nytteverdi for skoleeiere, regionale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google