Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale prøver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale prøver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale prøver

2 Politisk status, sitat Utdanningsdirektoratet
”Nasjonale prøver 2007 har vist seg å ha hatt stor nytteverdi for skoleeiere, regionale og sentrale skolemyndigheter og ikke minst allmennheten. Sammen med resultatene fra de internasjonale undersøkelsene PISA og PIRLS har resultatene fra nasjonale prøver bidratt til å sette læringsutbytte og kvalitetsutvikling i grunnopplæringen på den politiske dagsorden. I avisene kan vi lese om skoleeiere som iverksetter tiltak for å styrke elevenes ferdigheter i lesing, regning og lesing på engelsk. Dette er en utvikling som er i tråd med formålet med de nasjonale prøvene, nemlig at prøvene skal gi økt kunnskap og være grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid lokalt og sentralt. ”

3 Nasjonale prøver, Utdanningsdirektoratet
Redskap for å kunne vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes GRF/ grunnleggende ferdigheter Redskap for å gi tilpassa opplæring til den enkelte Redskap for kvalitetsutvikling

4 Nasjonalt sammenhengende prøve- og vurderingssystem
Kartleggingsmateriell Lesing (1., 2. og 3. trinn nasjonalt. I RSK 5.,7. og 9. trinn Regning (2. trinn) Nasjonale prøver 5. og. 8. trinn Avdekke behov for individuell oppfølging Kartlegger elevenes GRF/ grunnleggende ferdigheter i lesing og regning slik de er beskrevet i læreplanen Gi informasjon til elever, lærere, foresatte, skoleledere, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivå som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid

5 Regning som grunnleggende ferdighet, ikke matematikk
Norsk 18, matematikk 76, KRL 0, naturfag 12, engelsk 13, samfunnsfag 26, kunst og håndverk 8, mat og helse 5, kroppsøving 7 og musikk 0 (8. trinn 2007) Knyttet til områdene tall, måling og statistikk

6 Oppfølging av St.meld.31, Kvalitet i skolen
Nasjonale prøver i lesing og regning for 9. trinn fra 2010 ”Plikt å utarbeide årlig kommunal rapport om tilstanden i grunnopplæringen”, en av faktorene som det skal rapporteres om er antall elever i mestringsnivå 1, nasjonale prøver Utrede og gi anbefaling om innføring av prøver i digitale ferdigheter Forberede innføring av utvalgsprøver i skriving

7 FoU Nasjonale prøver 2007 og 2008
Evaluering av skoleledere, lærere, elever og foresattes erfaring med nasjonale prøver, utført av Synovate Analyse av nasjonale prøver i forhold til elevenes kjønn, familiebakgrunn og kommunal variasjon, utført av Senter for økonomisk forskning, NTNU Evaluering/analyse av oppgaver/svar er utført av: Lesing norsk 5. trinn, Universitetet i Stavanger v/Nasjonalt lesesenter Lesing norsk 8. trinn, UiO, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Regning begge trinn, NTNU, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Lesing på engelsk begge trinn, Universitetet i Bergen

8 Forklaringsvariabler 2007og 2008
Foresattes utdanning Kjønn Etnisitet Skolene ca. 10 %

9

10 Rapporter på www.udir.no
Skoleporten- sammenligninger mellom år PAS (8 ulike rapporter) skoleresultater fra inneværende år, skolens og lærernes rapport

11 Veiledningsmateriell på www.udir.no
Veileder for skoleeiere og skoleledere Veileder for videre jobbing, basert på resultater, i lesing, regning og engelsk

12 Resultater 2008 Nasjonalt Årets prøver har fungert godt
Jenter skårer betydelig høyere enn guttene i lesing 8. trinn Guttene skårer signifikant høyere enn jentene i regning på 5. trinn Ubetydelige forskjeller mellom gutter og jenter i engelsk

13 Resultater Alta Bedre fra 5. til 8. trinn enn fra 1. til 5. trinn
Fin fremgang i regning Bekymringsfullt angående lesing, særlig prosent i mestringskategori 1 Utfordring engelsk Utfordring gutter

14 Nasjonale prøver utarbeides av de fremste fagmiljø
Nasjonale prøver kobles med en betydelig FOU KVALITET Utfordring å få en PAS og prøveform som krever minst mulig arbeid/ administrasjon Informasjon til skoleeier, rektor, lærere, elever, foresatte, politikere, osv. Objektivt mål på ”nådd mål” i kommuner, ved skoler, i team, osv. Nasjonalt mål på ”nådd mål” i kommuner, ved skoler, i team, osv Mål på ”nådd mål” før eksamen Det gode team/den gode skole/den gode praksis Fundament for refleksjon og handling rundt egen praksis og veien videre

15 mars RSK i samarbeid med Gerd Fredheim Læringsstrategier i nasjonale prøver


Laste ned ppt "Nasjonale prøver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google