Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Driftsassistanse VA i Nordre Nordland Årskonferanse 26. – 27. mars 2008 Siste nytt på avløpssektoren - Veiledning til avløpsregelverket - Varslet endring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Driftsassistanse VA i Nordre Nordland Årskonferanse 26. – 27. mars 2008 Siste nytt på avløpssektoren - Veiledning til avløpsregelverket - Varslet endring."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Driftsassistanse VA i Nordre Nordland Årskonferanse 26. – 27. mars 2008 Siste nytt på avløpssektoren - Veiledning til avløpsregelverket - Varslet endring i § 11-3 k - Akkreditering av prøvetaking - Basiskarakterisering av avfall til deponi - Regulering av deponering av nedbrytbart avfall - Nye Norsk Vann rapporter og prosjekter på gang Av Ole Lien, Norsk Vann BA

2 2 Det nye avløpsregelverket trer i kraft Nye rensekrav fra 1.1.2007 for nye utslipp og vesentlig økning av eksist. utslipp – standard krav i forskriften Krav til prøvetaking for utslipp >50 pe, unntatt eksist. siler og slamavskillere, og nye utslipp <1000 pe i mindre følsomt område (kyst) Eksisterende utslipp: < 50 pe: Beholder sine eksist. krav > 50 pe: Anlegg som i dag har strengere krav enn forskriften, beholder sine krav. Anlegg som har mildere krav enn forskriften, må innfri forskriftens krav innen 31.12.2008

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Mulig endring i forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k om anledning til oppdeling av tettbebyggelse I dag kan en tettbebyggelse inndeles i flere tettbebyggelser hvis det kan dokumenteres at utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse føres til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre Ny tolkning av EUs avløpsdirektiv: Ikke anledning til å dele opp tettbebyggelser for å unngå / få reduserte rensekrav MD og SFT ønsker å følge EUs nye tolkning og ønsker å endre regelverket på dette punkt

9 9 Mulig endring i forurensningsforskriften Mange kommuner langs kysten er i gang med resipientundersøkelser og planer basert på gjeldende regler. Dersom reglene nå endres, vil mye arbeid og kostnader trolig være bortkastet. Norsk Vann har sendt brev både til SFT og MD og hatt møte med SFT der vi har påpekt at en endring av regelverket nå vil være svært uheldig Kommunene trenger nå forutsigbare krav for å komme i mål med tiltakene som følger av det nye avløpsregelverket En endring vil innebære at man fjerner seg fra den resipientorienterte politikken og at rensekravene blir styrt av andre kriterier enn tilstanden i resipienten. Norsk Vann mener at dagens bestemmelse bør beholdes da den hensyntar lokale forhold og enkelttilfeller

10 10 Akkreditering av prøvetaking Krav fra 31.12.2008 for anlegg der fylkesmannen er myndighet (kap. 14 i forurensningsforskr.) Akkreditering skjer i hht. NS-EN ISO/IEC 17025 Bare organisasjoner som er egen juridisk enhet kan bli akkreditert Eksempler på aktuelle prøvetakingsorganisasjoner: Eiere av RA (kommune, VA-selskap) Driftsassistanse Laboratorium Konsulentfirma

11 11 Hva er akkreditering? ”Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.” Organisasjonen skal ha et styrings-/kvalitetssystem og følge dette i praksis I Norge utføres akkreditering av Norsk Akkreditering (www.akkreditert.no), som er en etat under Nærings- og handelsdepartementetwww.akkreditert.no

12 12 Krav om basiskarakterisering av avfall levert til deponi Fra 1.01.2007 krav om at avfallsprodusent skal karakterisere avfall som leveres til deponi Fra 1.07.2007 krav om mottakskontroll på deponi Dette innebærer at avfallsprodusent skal ha gjennomført nødvendig basiskarakterisering og kan legge fram dette på deponiet (en dokumentasjon av miljøkvaliteten på avfallet) Dette får konsekvenser for anleggseiere som leverer ristgods og sand fra sandfang til deponi

13 13 Veiledning om karakterisering av avfall til deponi Veiledning om karakterisering og mottakskontroll utgitt av Avfall Norge kan lastes ned fra www.norskvann.no (under: faglige nettverk > avløpsrensing) www.norskvann.no Elektronisk versjon av deklarasjonsskjema kan også lastes ned Andre nyttige opplysninger på nettsida: Avfallskoder, materialkode, næringskode, mm samt data om sammensetning (tørrstoff, glødetap)

14 14 Deponiforbud nedbrytbart avfall SFT-høringsforslag 5. juli 2007: D eponiforbud for biologisk nedbrytbart avfall (> 10 vekt-% TOC) fra 1. juli 2009 Norsk Vanns høringsuttalelse: Ristgods, silgods og sandfangavfall må få varig unntak Slam som toppdekke er ikke ”deponert avfall” Slam fra silanlegg og slamavskillere må få overgangsordninger Langtidslagring av slam må fortsatt ha status som behandlingsløsning Det må avklares hvordan slam med høyere innhold av miljøgifter enn kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften skal disponeres Kvalitetskravene til vannverksslam i gjødselvareforskriften må vurderes på nytt Sluttdeponeringsavgiften må utredes nærmere i lys av deponiforbudet

15 15 SFT har nå sendt forskriftsforslag til Miljøverndepartementet SFT foreslår at forbudet skal avgrenses til å gjelde biologisk nedbrytbart avfall med mer enn 10 % TOC eller 20 % glødetap. I krafttredelse 1. juli 2009. Det foreslås varig unntak fra forbudet for følgende fraksjoner: gateoppsop forurenset jord og forurensede muddermasser ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer

16 16 Nyere Norsk Vann rapporter 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett 150 Dataflyt – klassifisering av avløpsledninger 151 Veiledning for vedlikeholdssystemer – FDV 152 Veiledning for anskaffelse av driftskontroll- systemer for VA-sektoren 153 Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren 154 Norm for tag-koding i VA-anlegg 155 Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA- sektoren 156 Veiledning for oljeutskilleranlegg 157 Organiske miljøgifter i norsk avløpsvann. Resultater fra undersøkelsen i 2006/07 B5Utslipp fra bilvaskehaller B8Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren

17 17

18 18

19 19

20 20 Her finnes rapportene Deltakere og abonnenter i Norsk Vanns prosjektsystem har fått rapportene tilsendt kan laste dem ned: norskvann.no > Fag/prosjekter > Rapporter Husk innlogging! Rapportene kan kjøpes hos Norsk Vann

21 21 Prosjekter på gang Arbeidsmiljø på avløpsrenseanlegg Revidering av retningslinjene for dimensjonering av avløpsrenseanlegg Håndbok i kildesporing av uønskede stoffer til avløpsnett og avløpsrenseanlegg Tiltak for å bedre fosforfjerningen ved kjemiske renseanlegg

22 22

23 23 Revidering av retningslinjene for dimensjonering av avløpsrenseanlegg Dim. vannmengder fra ulike kilder (husholdning, industri, innlekking mm) Belastning av ulike stoffer i avløpsvann Dim. av ulike rensemetoder og slambehandling Avløp fra fritidsbebyggelse Vi bli en ny veiledning fra Norsk Vann Dagens retningslinjer er 25 år gamle:

24 24 Håndbok i kildesporing av uønskede stoffer til avløpsnett og avløpsrenseanlegg Tilførselsveier for ulike problemstoffer Tørr kildesporing (all kjent informasjon om stoffet og bruken) Våt kildesporing (prøvetaking) Om ulike former for prøvetaking Strategier for kildesporing Dokumentasjon av kildesporingsprosessen Skal bli et verktøy for kommunene Norsk Vann rapport 159

25 25 Tiltak for å bedre fosforfjerningen ved kjemiske renseanlegg Kartlegge optimaliseringstiltak utført på eksist. anlegg – hva er gjort, effekt, kostnader Fokus på systemer for dosering av kjemikalier og styring av dette Utprøving av tiltak på 1 – 2 anlegg Vil bli en egen veiledning

26 26


Laste ned ppt "1 Driftsassistanse VA i Nordre Nordland Årskonferanse 26. – 27. mars 2008 Siste nytt på avløpssektoren - Veiledning til avløpsregelverket - Varslet endring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google