Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekna-kurset: Rensing av avløpsvann – utslipp til sjøområder Trondheim 12.- 13.04.2005 Synspunkter på avløpsforskriften (eg. ny avløpsdel i forurensningsforskriften)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekna-kurset: Rensing av avløpsvann – utslipp til sjøområder Trondheim 12.- 13.04.2005 Synspunkter på avløpsforskriften (eg. ny avløpsdel i forurensningsforskriften)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekna-kurset: Rensing av avløpsvann – utslipp til sjøområder Trondheim 12.- 13.04.2005 Synspunkter på avløpsforskriften (eg. ny avløpsdel i forurensningsforskriften) fra NORVAR Av Ole Lien, NORVAR BA (Forskriftsforslaget er for tiden ute på høring og er foreløpig ikke behandlet i NORVARs organer. De synspunkter som fremsettes her vil derfor kunne avvike fra NORVARs endelige høringsuttalelse som vil foreligge primo juni d.å.)

2 Hva er nytt i foreliggende høringsforslag ?  Endret struktur og oppbygging. Tilpasning for å inngå i forurensningsforskriften.  Myndighetsfordelingen mellom stat og kommune foreslås flyttet opp til nedre grense for EUs avløpsdir. (2000 pe ferskvann / 10.000 pe til sjø). I dag er grensen 1000 pe.  Standard utslippskrav og meldesystem i stedet for søknad og tillatelse.  Påslippsbestemmelsene er noe utvidet (regulering av oppmalt matavfall)  VA-gebyrbestemmelsene, som i dag inngår i forurensnings-forskriften, foreslås forenklet  Krav til registrering av overløpsdrift er endret til bare å gjelde anlegg omfattet av avløpsdirektivet (i tettbebyggelser > 2000 / 10.000 pe)  Krav til akkreditert personell for prøvetaking er endret til bare å gjelde anlegg omfattet av avløpsdirektivet (i tettbebyggelser > 2000 / 10.000 pe)

3 Standardkrav og meldesystem - NORVARs syn Standardkrav og meldesystem for alle utslipp uansett størrelse (ikke søknad og utslippstillatelse). Forurensningsmyndigheten kan likevel gi strengere eller lempeligere krav. Dette vil bidra til: -Økt forutsigbarhet om rensekrav (kravene er kjente) -Større likhet mellom kommuner -Bidrar til å sikre en minimumskvalitet -Større muligheter for standardisering av løsninger og dermed lavere kostnader -Mindre ressursbruk til saksbehandling -Enklere tilsyn og kontroll pga. standardkrav, men -behovet for oppfølging og tilsyn vil øke Det som spares ved mindre saksbehandling, bør brukes til å styrke tilsynsdelen. Men fortsatt vil kommunene trenge ressurser og kompetanse til å vurdere og behandle meldinger om utslipp.

4 Forslag til standard rensekrav – mindre følsomt område * Årlig middelverdi ** BOF 5 : 70 % eller < 25 mg/l og KOF: 75 % eller < 125 mg/l *** Kun for eksist. utslipp NB ! Forurensningsmyndigheten kan likevel gi strengere eller lempeligere krav. Alt.< 50 pe50 – 10.000 pe (50-2000 elvemunning) > 10.000 pe (> 2000 elvemunning) 1 40 % SS * Sekundærrensing ** i utgangspunktet, men ut fra resipientund. og søknad FM: Primærrensing BOF 5 : 20 % el. 40 mg/l SS: 50 % el. 60 mg/l 2 140 mg SS/l * 140 mg SS/l * 3 Sil < 1 mm *** 4 Slamavskiller *** Kommunen myndighetFylkesmannen myndighet

5 Forslag til standard rensekrav - normalt og følsomt område 1) 2000 pe til ferskvann og elvemunning, 10.000 pe til sjø * Årlig middelverdi ** Gjelder nye anlegg og eksist. anlegg som endres vesentlig NB ! Forurensningsmyndigheten kan likevel gi strengere eller lempeligere krav. < 50 pe50 – 2000 / 10.000 pe 1) > 2000 / 10.000 pe 1) 90 % P * eller 1 mg P/l * 90 % P * 90 % P * + sekundærrensing ** (BOF 5 : 70 % eller < 25 mg/l og KOF: 75 % eller < 125 mg/l ) Oslo, Nordre Follo, Jessheim og Lillehammer skal ha: 90 % P * + sekundærrensing + N-fjerning (70 % *) Kommunen myndighetFylkesmannen myndighet

6 Ny myndighetsfordeling – NORVARs syn  Kommunene foreslås å bli forurensningsmyndighet opp til nedre grense for EUs avløpsdirektiv, dvs. tettbebyggelser < 2000 pe til ferskvann og < 10.000 pe til sjø (I dag går grensa ved anlegg < 1000 pe) I forhold til inndelingen av rensekrav kan grensa være fornuftig De store kommunene vil sikkert håndtere den utvidede myndigheten på en god måte, men  I forhold til de mange mindre kommuner med begrenset kapasitet og kompetanse er dette neppe noen god løsning  Det er tvilsomt om alle kommunene er i stand til å håndtere den utvidede myndigheten og de oppgavene som følger !

7 Påslipp til off. avløpsnett – NORVARs syn Kommunens adgang til å regulere påslipp fra virksomhet (unntatt husholdninger) har blitt bedre: Kan i forskrift regulere påslipp av oppmalt matavfall JKan i forskrift fastsette meldesystem for nye/økte påslipp fra virksomhet JDefinisjonen av virksomhet er utvidet, slik at f.eks. deponier og veganlegg nå ser ut til å omfattes  Fylkesmannen foreslås å ha myndigheten for utslipp av amalgamholdig og fotokjemikalieholdig avløpsvann, men kommunen kan ev. stille strengere krav etter påslippsparagrafen. Vi er usikre på om denne fordelingen er rasjonell.

8 Akkreditert prøvetaking registrering av overløpsdrift  Krav til akkreditering av virksomheter som utfører prøvetaking og konservering for anlegg omfattet av avløpsdirektivet (tettbebyggelser > 2000 / 10.000 pe). Omfanget er redusert siden forrige høring. -Kvalitet på prøvetaking er viktig og skal fokuseres på, men dette kan også oppnås på andre og rimeligere måter, f.eks. i hht. NS-ISO 5667- 10 og anleggets IK-system + kompetansekrav til de som tar prøvene -Vil et akkrediteringssystem bidra til at personellet som tar prøvene i praksis blir mer kompetente for denne oppgaven? -Et akkrediteringskrav vil bli kostbart, vil det være kostnadseffektivt? Driftstid for overløp skal registreres eller beregnes i tettbebyggelser > 2000 pe / 10.000 pe (tidl. forslag om måling)

9 Utslipp fra bolighus, hytter o.l. < 50 pe NORVARs syn Gjeninnføring av krav til minirenseanlegg: Godkjenning i ht. standard, samt krav til drifts- og vedlikeholdsavtale  Andre anleggstyper skal ha dokumentasjon på ”anerkjent dimensjonering og utforming”. Hva vil det si ? Må konkretiseres. Gjeninnføring av krav til slamtømming av mindre anlegg Kommunen kan fastsette lokale forskrifter ut fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser som erstatter standardkravene (for utslipp opp til 50 pe)  Men lokale forskrifter etter dagens forskrift om mindre utslipp bør kunne få leve videre (disse foreslås opphevet)

10 Utslipp fra mindre tettbebyggelser > 50 pe og < 2000 / 10.000 pe ! Å få myndighet for utslippene i dette området vil utvilsomt bli den største utfordringen for kommunene, og da særlig kystkommunene  Urensede utslipp > 1000 pe i mindre følsomt område vil måtte renses med slamavskiller, sil el. tilsv. Alternativ til prøvetaking for anlegg 50 – 1000 pe i mindre følsomt område: Kan legge fram engangs dokumentasjon på at anlegget klarer kravene. (Men formuleringene kan være vanskelig å forstå.)

11 Utslipp fra større tettbebyggelser >2000 / 10.000 pe Her er kravene i EUs avløpsdirektiv styrende: Primærrensing etter søknad og godkjenning fra FM skal være etablert innen utgangen av 2008. Kjemiske anlegg i følsomt og normalt område får kun fosforkrav inntil det gjøres vesentlige endringer ved anlegget, - da slår sekundærrensekravet inn.  Krav til analyse av tungmetaller ved anlegg >20.000 pe og organiske miljøgifter >50.000 pe. Positivt å få bedre oversikt over disse stoffene, men dette vil by på nye utfordringer mht. prøvetaking særlig for miljøgifter (fare for kontaminering, behov for spesialutstyr, konservering, mm), samt ekstra kostnader.

12 Kommunale VA-gebyrer – NORVARs syn Bestemmelsene foreslås gjort mer generelle enn i dag, dvs. at kommunene vil få større handlefrihet, noe som vil stille større krav til kommunene mht. utforming av lokale forskrifter. /  Årsgebyret skal beregnes på gr.lag av forbruk, evt. med tillegg av en fast del (som i dag). Men fastdelen skal ikke lenger bindes opp mot de faste kostnadene.  Anledningen til å fastsette minimumsgebyr basert på lavt forbruk foreslås fjernet.  De samme gebyrsatsene skal gjelde i hele kommunen, med mindre kommunens kostnader med å betjene en abonnent eller større gruppe er vesentlig forskjellig fra kostnaden med å betjene de øvrige. Dette innebærer bl.a. fjerning av forbudet mot kvantumsrabatt, og vil kunne medføre en rekke saker om dokumentasjon av kostnader og søknader om særbehandling. 

13 Andre forhold - NORVARs syn  Rensekrav for fosfor og nitrogen kun som prosent for >50 pe. Problem for anlegg med tynt vann. Tar ikke hensyn til utslippsmengde. -Konsentrasjonskrav bør inn som alternativ, som for BOF og KOF Krav om beste tilgj. teknologi og fagkunnskap vedr. dim., bygging, drift og vedl.hold av avløpsnett er bra, men formuleringene er runde og bør konkretiseres mer. Tilsvarende krav til ”fagkyndige” for renseanlegg.  Fristen for å etterkomme direktivkravene (tettbeb. >2000 / 10.000 pe) er utgangen av 2008. Det kan bli vanskelig å klare.  Kommunene vi få en stor jobb med å etablere nye rutiner for å forvalte det nye regelverket og utarbeide nye lokale forskrifter.


Laste ned ppt "Tekna-kurset: Rensing av avløpsvann – utslipp til sjøområder Trondheim 12.- 13.04.2005 Synspunkter på avløpsforskriften (eg. ny avløpsdel i forurensningsforskriften)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google