Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompostprodukter – veien ut i markedet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompostprodukter – veien ut i markedet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompostprodukter – veien ut i markedet
Rammebetingelser for biologisk avfallsbehandling Europeisk bioavfallsdirektiv, biproduktforordning og norsk strategi for nedbrytbart avfall Presentert på NRF-seminar Rica Park Drammen 1. april 2004 Henrik Lystad Rådgiver, NRF Om meg NRF Our organisation

2 Biologisk avfallsbehandling - dagens regelverk Nytt fra EU
Innhold Biologisk avfallsbehandling - dagens regelverk Ny gjødselvareforskrift (juli 2003) Nytt fra EU Forordning om animalske biprodukter Direktiv om biologisk avfallsbehandling Nytt fra Norge Endring i forurensningsloven Strategi for nedbrytbart avfall

3 Dagens rammebetingelser i kortform
Regelverk Dagens rammebetingelser i kortform Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Forbud mot deponering av våtorganisk avfall Sluttbehandlingsavgift Storhusholdningsavfall til miljøfôr Forskrift om transport og behandling av animalsk avfall….. Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

4 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Gjødselvareforskriften Ny samordnet forskrift med våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og silosaft fra juli 2003 Regulerer kvalitet (og produksjon) til kompost og andre gjødselvarer og jordforbedringsmiddel Registreringsplikt for alle produkter (unntak for hageavfallskompost) 4 ulike kvalitetsklasser med tilhørende bruksbegrensninger Forskriften har bidratt til å sikre kvaliteten og tilliten til kompost i Norge Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

5 Nytt fra den Europeiske Union – ABPR 1
Forordning om animalske biprodukter ikke beregnet for konsum Status Vedtatt av kommisjonen 10/2004 Tilleggsregler vedtatt 4/2003 Gyldighet umiddelbart i EU, i Norge først etter godkjennelse i EØS-komitéen (problemer med fiskeavfall) Innhold Biologisk behandling definert som metode for smittebegrensning Biprodukter inndeles i tre avfallskategorier Storhusholdningsavfall ikke lenger til fôr (mulig unntak ->11/2006) Definerte hygieniseringskrav for biologisk behandling Lukket tank, 70 °C i 60 min, maks partikkelstørrelse 12 mm Kjøkkenavfall er unntatt, i påvente av krav i bioavfallsdirektivet Annet kat 3. unntak fram til , Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

6 Nytt fra den EU – ABPR 2 Forordning om animalske biprodukter ikke beregnet for konsum Forskriften berører… Matavfall fra privat- og storhusholdninger: Ja, men generelt unntak Butikkavfall med animalske rester, annet animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og slakteri (godkjent til konsum => kat. 3): Anlegg som har hatt godkjennelse til å behandle slikt avfall kan drive videre uten endringer ut 2004, nye krav fra 2005, krav om ny godkjennelse? Husdyrgjødsel, vominnhold mm: Kategori 2, men unntak som gjør at dette kan spres på land uten behandling! Videre framdrift Fortsatt en del uavklart i EU Vedtas i Norge trolig ikke før september 2004. Håndheves av Mattilsynet Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

7 Direktiv om biologisk avfallsbehandling
Kommer fra EU Direktiv om biologisk avfallsbehandling Legges fram av kommisjonen sept 04 sammen med initiativ for jordvern Diskusjonspapir offentliggjort Kan ventes implementert i norsk lovverk tidligst 2007 Dikskusjonspapiret tar opp 14 momenter Kildesortering av matavfall – påbudt eller tilstrekkelig ivaretatt gjennom målene i deponidirektivet? Minimums prosess reglement (hygienisering etc.) Skille mellom kompost fra kildesortert avfall og stabilisert restavfall (biologisk stabilisert restavfall) Kriterier for anvendelse av stabilisert restavfall (deponering, bruk i landskap/grøntarealer) Kompost som handelsvare - harmoniserte kvalitetskriterier og bruksregler Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

8 NRF i EU FEAD – den europeiske avfallsforeningen (www.fead.be)
Organisasjoner fra de fleste EU-land deltar + Norge Organisert omtrent som NRF med arbeidsgrupper Biologisk behandling ledes av FNADE (F) NRF deltar også i gruppene deponering, forbrenning og gjenvinning Ved uenighet komplisert stemmegivningssystem ECN – det europeiske kompostnettverk ( Nettverk av organisasjoner som jobber med kompostering og biogass Flere working groups som jobber med ulike temaer Organiserer seminarer Deltar i EU-fora bla. i planleggingen av EU-direktivet Åpent for alle, men nasjonal representant med plass i styret (NRF) Arbeidsgruppen i NRF deltar i de ulike working groups i ECN

9 Nytt i Norge - endring av forurensningsloven
Trer i kraft 1. juli 2004 Kommunene mister råderetten over alt næringsavfall Storhusholdningsavfallet på anbud Enkelte kommuner har fått dispensasjon til å videreføre eksisterende ordninger Hvor går storhusholdningsavfallet? Grunn til å frykte økte mengder i restavfallet, også til deponi? Orio-rapport kartlegger muligheter for storhusholdninger (Mepex)

10 Nytt i Norge – Strategi for nedbrytbart avfall
Lagt fram av SFT des 03 – på høring fram til 01. feb SFT ønsker økt avfallsforbrenning, men ikke redusert materialgjenvinning SFT foreslår: Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2009 Strengere håndheving av forbud mot deponering av våtorganisk avfall Utvidet produsentansvar (Papir og treavfall) ……Fortsatt satsning på å fremme avsetning av produkter fra organisk avfall Hvilke konsekvenser får dette for kildesortering av våtorganisk avfall? Fører strengere krav til innhold av matavfall i restavfall til deponi til at restavfall fra husholdninger må forbehandles? SFT har sagt nei……. Gir økt avfallsforbrenning redusert kildesortering? Biowaste definition Tax on end disposal is suggested to be rised for those with insufficient landfill standard (EU landfill directive) Subvention program pending parlamentary treatment june 2003

11 NRFs høringsuttalelse til strategiforslaget
NRF mener (bla): Negativ til deponiforbud Kritiske til en del forutsetninger og beregninger og mener disse må gås gjennom bedre før virkemidler til en kostnad av ca. 1 Mrd iverksettes Eksisterende virkemidler må få begynne å virke først (implementering av deponiforskriften, økt sluttbehandlingsavgift) Savner virkemidler og signaler for fortsatt og økt satsning på kildesortering av våtorganisk avfall (Se full høringsuttalelse på

12 Trusler mot kildesortering
Hva skjer fram mot 2009? Trusler mot kildesortering Kildesortering av våtorganisk avfall avhengig av resten av avfallsbehandlingen Økt forbrenning og redusert deponering Avgiftsdifferensiering Strengere krav til deponier Forbud mot nedbrytbart til deponi, definert som OM/TOC Kan gi redusert økonomi ved kildesortering Nye krav til hygienisering(ABP/Biowaste direktiv) Redusert oppslutning rundt kildesortering Biologisk behandling må i framtiden begrunnes politisk og samfunnsøkonomisk med andre argumenter enn at man unngår metanutslipp

13 Drivere for fortsatt/økt kildesortering
Eller? Drivere for fortsatt/økt kildesortering Stabile rammebetingelser Sluttbehandlingsavgift Oppnåelige/målrettede kriterier for deponering av restavfall Påbudt kildesortering av våtorganisk avfall i biowaste-direktivet? Innsamling og forbehandling: Nye kostnadsbesparende løsninger Biogass: Bedre rammebetingelser (tilskudd, energileveranser) Avsetning av kompost: Videreføring av ORIO-programmet

14 Kontakt: Henrik Lystad
Tlf: Besøk oss på nytt nettsted (åpnet 1. April 2004):


Laste ned ppt "Kompostprodukter – veien ut i markedet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google