Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kompostprodukter – veien ut i markedet Rammebetingelser for biologisk avfallsbehandling Europeisk bioavfallsdirektiv, biproduktforordning og norsk strategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kompostprodukter – veien ut i markedet Rammebetingelser for biologisk avfallsbehandling Europeisk bioavfallsdirektiv, biproduktforordning og norsk strategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kompostprodukter – veien ut i markedet Rammebetingelser for biologisk avfallsbehandling Europeisk bioavfallsdirektiv, biproduktforordning og norsk strategi for nedbrytbart avfall Presentert på NRF-seminar Rica Park Drammen 1. april 2004 Henrik Lystad Rådgiver, NRF

2 2 Innhold  Biologisk avfallsbehandling - dagens regelverk  Ny gjødselvareforskrift (juli 2003)  Nytt fra EU  Forordning om animalske biprodukter  Direktiv om biologisk avfallsbehandling  Nytt fra Norge  Endring i forurensningsloven  Strategi for nedbrytbart avfall

3 3 Regelverk Dagens rammebetingelser i kortform  Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav  Forbud mot deponering av våtorganisk avfall  Sluttbehandlingsavgift  Storhusholdningsavfall til miljøfôr  Forskrift om transport og behandling av animalsk avfall…..

4 4 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Gjødselvareforskriften  Ny samordnet forskrift med våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og silosaft fra juli 2003  Regulerer kvalitet (og produksjon) til kompost og andre gjødselvarer og jordforbedringsmiddel  Registreringsplikt for alle produkter (unntak for hageavfallskompost)  4 ulike kvalitetsklasser med tilhørende bruksbegrensninger  Forskriften har bidratt til å sikre kvaliteten og tilliten til kompost i Norge

5 5 Nytt fra den Europeiske Union – ABPR 1 Forordning om animalske biprodukter ikke beregnet for konsum  Status  Vedtatt av kommisjonen 10/2004  Tilleggsregler vedtatt 4/2003  Gyldighet umiddelbart i EU, i Norge først etter godkjennelse i EØS-komitéen (problemer med fiskeavfall)  Innhold  Biologisk behandling definert som metode for smittebegrensning  Biprodukter inndeles i tre avfallskategorier  Storhusholdningsavfall ikke lenger til fôr (mulig unntak ->11/2006)  Definerte hygieniseringskrav for biologisk behandling  Lukket tank, 70 °C i 60 min, maks partikkelstørrelse 12 mm  Kjøkkenavfall er unntatt, i påvente av krav i bioavfallsdirektivet  Annet kat 3. unntak fram til 31.12.2004,

6 6 Nytt fra den EU – ABPR 2 Forordning om animalske biprodukter ikke beregnet for konsum  Forskriften berører…  Matavfall fra privat- og storhusholdninger: Ja, men generelt unntak  Butikkavfall med animalske rester, annet animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og slakteri (godkjent til konsum => kat. 3):  Anlegg som har hatt godkjennelse til å behandle slikt avfall kan drive videre uten endringer ut 2004, nye krav fra 2005, krav om ny godkjennelse?  Husdyrgjødsel, vominnhold mm: Kategori 2, men unntak som gjør at dette kan spres på land uten behandling!  Videre framdrift  Fortsatt en del uavklart i EU  Vedtas i Norge trolig ikke før september 2004.  Håndheves av Mattilsynet

7 7 Kommer fra EU Direktiv om biologisk avfallsbehandling  Legges fram av kommisjonen sept 04 sammen med initiativ for jordvern  Diskusjonspapir offentliggjort 18.12.2003  Kan ventes implementert i norsk lovverk tidligst 2007  Dikskusjonspapiret tar opp 14 momenter  Kildesortering av matavfall – påbudt eller tilstrekkelig ivaretatt gjennom målene i deponidirektivet?  Minimums prosess reglement (hygienisering etc.)  Skille mellom kompost fra kildesortert avfall og stabilisert restavfall (biologisk stabilisert restavfall)  Kriterier for anvendelse av stabilisert restavfall (deponering, bruk i landskap/grøntarealer)  Kompost som handelsvare - harmoniserte kvalitetskriterier og bruksregler

8 8 NRF i EU  FEAD – den europeiske avfallsforeningen (www.fead.be)  Organisasjoner fra de fleste EU-land deltar + Norge  Organisert omtrent som NRF med arbeidsgrupper  Biologisk behandling ledes av FNADE (F)  NRF deltar også i gruppene deponering, forbrenning og gjenvinning  Ved uenighet komplisert stemmegivningssystem  ECN – det europeiske kompostnettverk (www.compostnetwork.info)  Nettverk av organisasjoner som jobber med kompostering og biogass  Flere working groups som jobber med ulike temaer  Organiserer seminarer  Deltar i EU-fora bla. i planleggingen av EU-direktivet  Åpent for alle, men nasjonal representant med plass i styret (NRF)  Arbeidsgruppen i NRF deltar i de ulike working groups i ECN

9 9 Nytt i Norge - endring av forurensningsloven  Trer i kraft 1. juli 2004  Kommunene mister råderetten over alt næringsavfall  Storhusholdningsavfallet på anbud  Enkelte kommuner har fått dispensasjon til å videreføre eksisterende ordninger  Hvor går storhusholdningsavfallet?  Grunn til å frykte økte mengder i restavfallet, også til deponi?  Orio-rapport kartlegger muligheter for storhusholdninger (Mepex)

10 10 Nytt i Norge – Strategi for nedbrytbart avfall  Lagt fram av SFT des 03 – på høring fram til 01. feb  SFT ønsker økt avfallsforbrenning, men ikke redusert materialgjenvinning  SFT foreslår:  Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2009  Strengere håndheving av forbud mot deponering av våtorganisk avfall  Utvidet produsentansvar (Papir og treavfall)  ……Fortsatt satsning på å fremme avsetning av produkter fra organisk avfall  Hvilke konsekvenser får dette for kildesortering av våtorganisk avfall?  Fører strengere krav til innhold av matavfall i restavfall til deponi til at restavfall fra husholdninger må forbehandles?  SFT har sagt nei…….  Gir økt avfallsforbrenning redusert kildesortering?

11 11 NRFs høringsuttalelse til strategiforslaget NRF mener (bla):  Negativ til deponiforbud  Kritiske til en del forutsetninger og beregninger og mener disse må gås gjennom bedre før virkemidler til en kostnad av ca. 1 Mrd iverksettes  Eksisterende virkemidler må få begynne å virke først (implementering av deponiforskriften, økt sluttbehandlingsavgift)  Savner virkemidler og signaler for fortsatt og økt satsning på kildesortering av våtorganisk avfall (Se full høringsuttalelse på www.nrfo.no)

12 12 Hva skjer fram mot 2009?  Kildesortering av våtorganisk avfall avhengig av resten av avfallsbehandlingen  Økt forbrenning og redusert deponering  Avgiftsdifferensiering  Strengere krav til deponier  Forbud mot nedbrytbart til deponi, definert som OM/TOC  Kan gi redusert økonomi ved kildesortering  Nye krav til hygienisering(ABP/Biowaste direktiv)  Redusert oppslutning rundt kildesortering Trusler mot kildesortering Biologisk behandling må i framtiden begrunnes politisk og samfunnsøkonomisk med andre argumenter enn at man unngår metanutslipp

13 13 Eller?  Stabile rammebetingelser  Sluttbehandlingsavgift  Oppnåelige/målrettede kriterier for deponering av restavfall  Påbudt kildesortering av våtorganisk avfall i biowaste-direktivet?  Innsamling og forbehandling: Nye kostnadsbesparende løsninger  Biogass: Bedre rammebetingelser (tilskudd, energileveranser)  Avsetning av kompost: Videreføring av ORIO-programmet Drivere for fortsatt/økt kildesortering

14 14 Kontakt: Henrik Lystad E-mail: henrik.lystad@nrfo.no Tlf: 24 14 66 08 90 91 93 60 Besøk oss på nytt nettsted (åpnet 1. April 2004): www.nrfo.no


Laste ned ppt "1 Kompostprodukter – veien ut i markedet Rammebetingelser for biologisk avfallsbehandling Europeisk bioavfallsdirektiv, biproduktforordning og norsk strategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google