Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSØKSORDNING | TT- brukere med tunge funksjonshemminger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSØKSORDNING | TT- brukere med tunge funksjonshemminger."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSØKSORDNING | TT- brukere med tunge funksjonshemminger

2 Presentasjon Østlandsamarbeidet 23.05.2012 ved Bengt Aarum 2

3 R ETNINGSLINJER FOR TT ORDNINGEN I ØSTFOLD  Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.  Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.  Transporttjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk eller selskap som har avtale med Østfold kollektivtrafikk. Dette omfatter tildeling av hjemler samt registrering og kontakt med kommuner og brukere av tilbudet. Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår i kommunene. 3

4 I NVITASJON FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Ny forsøksordning for TT- brukere med tunge funksjonshemminger  2- årig forsøksordning med planlagt oppstart våren 2012  Avsatt kr 10,- mill i statsbudsjettet for 2012  15 aktuelle søkere – kun 3 har fått mulighet til å delta  Iht omtale i statsbudsjettet skal forsøket gjelde dør-til-dørtransport for funksjonshemmede med spesielt stort behov for en slik ordning. Den konkrete utformingen av forsøket vil ta utgangspunkt i erfaringer fra det pågående forsøket og innspill fra fylkeskommunene, NAV og de funksjonshemmedes organisasjoner. Forsøkene vil bli fulgt av de samme aktørene gjennom en styrings- eller referansegruppe. 4

5 S ØKNADEN FRA ØSTFOLD Målformulering Et overordnet mål for prosjektet er å tilby et individuelt tilpasset transporttilbud til brukere med tunge funksjonshemminger som bidrar til økt livskvalitet gjennom økt mobilitet. 5

6 Tilbudet  Bruk av 2 minibusser fra MB24-7 med fri bestilling innenfor Sarpsborg og Fredrikstad i tidsrommet man-fre kl 1700-2300 og lør-søn kl 1000-2300  Anropsstyrt transport uten lang bestillingstid  Samordningsmulighet i «tidsgap» ift bestillingstid på inntil 20 minutter (5 minutter før og 15 etter bestillingstid).  Bestilling av turer på søndag formiddag må skje innenfor kjørekontorets åpningstid på lørdag.  Bestilling og koordinering gjennom kjørekontoret på tlf 03177 og etter hvert på internett og mobiltelefon.  Det er ingen begrensinger i antall turer.  Ledsager kan fritt følge med og hentes/bringes av minibussen.  Tilleggskapasitet ved behov fra Taxisentralen AS. 6

7 Brukergruppen Fire grupper for beregning av transportstøtte gjennom TT- ordningen; 1) Grunnsats for alle 2) Grunnsats + bruker er under 67 år 3) Grunnsats + bruker er rullestolbruker 4) Grunnsats + bruker er under 67 år og rullestolbruker Totalt 1058 TT- brukere i 2012, fordelt med 615 i Fredrikstad og 443 i Sarpsborg. Vi ønsker å prioritere rullestolbrukere, personer under 67 år og blinde i forsøksordningen. Tildeling av støtte fordeler seg slik i de to kommunene; Totalt Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Fredrikstad 615 264 252 32 67 Sarpsborg 443 121 266 21 35 Ved å inkludere tildelingsgruppene 2, 3 og 4 så vil den totale brukergruppen utgjøre 351 personer i Fredrikstad og 322 i Sarpsborg, totalt 673 personer. Vi ønsker i tillegg å inkludere blinde over 67 år (kun noen få brukere). 7

8 Opprinnelig fremdriftsplan for 2012  8. mars - Planleggingsmøte med brukerorganisasjonen og transportører  15. mars - Søknadsfrist  Planlegging av tilbud og forberedelse til oppstart Organisering av prosjektet Utvelgelse av brukere Avtaler med transportørene Utarbeidelse av informasjonsmateriell Møte med brukere (direkte informasjon) og brukerorganisasjoner Informasjonsmøter med kommuner og transportører Kortordning/betalingsordning Bestillingsrutiner, kontaktinformasjon mv  7. juni - Oppstart av nytt tilbud  September - Første evalueringsmøte 8

9 Kostnader  Innleie av 2 minibusser med pris pr minibuss kr 600,- pr time, kr 33.600,- pr uke og kr 1.747.200,- pr år. I tillegg må vi kjøpe noe tilleggskapasitet.  Totalt kr 3.494.400,- årlig for transport + informasjonsarbeid/fellesmøter kr 500.000,-, dvs kr 2.829.600,- for perioden 1. mai – 31. desember 2012.  Gjennomsnitlig 1 reise tur/retur hver 14 dag gir totalt 33.800 turer pr år til en anslått transportkostnad på vel kr 100,- pr tur. Til sammenligning er gjennomsnittskostnaden pr tur så langt i 2012 for ordinære TT- reiser kr 171,- i Fredrikstad og kr 180,- i Sarpsborg (inkludert egenandel). Budsjettforslag 2012 : 2012 2013 2014 Sum Informasjonsarbeid 500.000,- 200.000,- 0,- 700.000,- transporttjenester 2.329.600,- 3.494.400,- 873.600,- 6.697.600,- Egenandeler -300.000,- -507.000,- -126.750,- -933.750,- Netto kostnad 2.529.600,- 3.187.400,- 746.850,- 6.464,550,- 9

10 Tildeling fra SD Samferdselsdepartementet fikk inn 9 søknader og har tildelt midler til forsøk i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold: 2012 2013 2014 Sum Møre og Romsdal2,08 3,96 1,29 7,33 Nord-Trøndelag 2,6 4,0 2,0 8,6 Østfold 2,53 3,187 0,747 6,464 Tilskuddene for 2013 og 2014 avhenger av bevilgning fra Stortinget. 10

11 Takk for oppmerksomheten 11


Laste ned ppt "FORSØKSORDNING | TT- brukere med tunge funksjonshemminger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google