Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PP- tjenesten i Vest-Agder fylkeskommune. 2014/2015 PPT

3 § 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram  Elever tilmeldes fylkeskommunen fra kommunen innen 01.10. med eget skjema. 01.11. inneværende år.  Hvis tilmeldingen med vedlegg oppfyller kriteriene for søke inntak etter § 6-15 sendes tilmeldingen fra utdanningsavdelingen til fylkeskommunal (FK) PP- tjeneste for sakkyndig utredning.

4  PP-tjenesten (FK) fikk 4 tilmeldinger fra utdanningsavdelingen for sakkyndig vurdering etter § 6-16.  3 sakkyndige vurderinger konkluderte med anbefaling om inntak etter § 6-15.  1 sakkyndig vurdering konkluderte med at søkeren ikke oppfylte vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram etter § 6-15, men anbefalt inntak etter § 6-25.

5 § 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram  For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-15 skal PP- tjenesten (FK) utarbeide sakkyndig vurdering etter § 6- 16. Det skal konkluderes med om søkeren oppfyller vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram eller ikke.  Sakkyndig vurdering med tilråding om fortrinn etter § 6- 15 inneholder også tilråding om spesialundervisning i videregående skole etter § 5-1.  PP-tjenesten (FK) innkaller til møte med elev, foresatte og avgiverskole etter mottatt tilmelding fra utdanningsavdelingen for å bli kjent med elev og utfordringsbilde.  Sakkyndig vurdering sendes foresatte, avgiverskole og utdanningsavdelingen innen 15. januar.  Enkeltvedtak om inntak etter § 6-15 skjer innen 1.april.

6 § 6-15  Skolen som eleven er tatt inn ved kaller inn til overføringsmøte fortløpende etter at inntaket er foretatt.  Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (FK).

7 § 6-17 (vg1) og § 6-30 (vg2/vg3) Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne  For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-17 fattes enkeltvedtak om inntak innen 1. april.  Etter inntak innkaller aktuell videregående skolen i samarbeid med PP-tjenesten (FK) til et møte med elev, foresatte, avgiverskole, kommunal PPT og eventuelt andre samarbeidspartnere for å bli kjent og å se hvordan opplæringen skal tilrettelegges.  Videre avtaler om flere møter og eventuelt behov for ytterligere dokumentasjon (HABU, ABUP, individuell plan) gjøres i møtet.  PP-tjenesten (FK) utarbeider sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning etter § 5-1. Denne skal være ferdig utarbeidet i perioden 15. juni til 15. september.  Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP- tjenesten (FK).

8 § 6-30  For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-30 (vg2/vg3) kaller skolen inn elev, foresatt, PP- tjenesten og eventuelt andre samarbeidspartnere til møte før 1. februar.  Avklare innsøking og behov for spesialundervisning. PP-tjenesten utarbeider ny sakkyndig vurdering dersom behovet for spesialundervisning er endret.  Denne skal være ferdig 15. juni.  Dersom behovet for spesialundervisning er stabilt og godt dokumentert kan det fattes vedtak om spesialundervisning for flere opplæringsår.

9 § 6-18 (vg1) og § 6-31 (vg2/vg3) Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk  Gjelder elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk etter § 3-9, og som søker inntak til ordinær videregående skole med bruk av tolk.  Elever som søker inntak til knutepunktskoler § 6-40 (vg1).  Før vedtak om fortrinn til inntak etter disse bestemmelsene skal det foreligge sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (FK).

10 § 6-19 (vg1) og § 6-32 (vg2/vg3) Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvida tid  Elever som har enkeltvedtak om utvida tid etter § 3-1, femte ledd, og som trenger flere år på vg1, skal tas inn på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering, og før inntak etter poeng.  Elever med vedtak om utvida tid etter § 3-1, femte ledd, skal tas inntil vg2 eller vg3 etter en individuell vurdering før inntak etter poeng.  Skolen tilmelder elevene til PP-tjenesten i 3. opplæringsår innen 1. november.  Sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten sendes til elev, skole og utdanningsavdelingen/inntak innen 31. desember.  Eleven mottar enkeltvedtak om utvidelse av opplæringsretten innen 15. januar.  Søknadsfrist 1. februar.

11 § 6-22 (vg1) Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene  1.søkerskole innkaller til møte i løpet av april/mai med elev, foresatte, avgiverskole, PP-tjenesten (FK), kommunal PPT og eventuelt andre samarbeidspartnere for å bli kjent og å drøfte hvordan opplæringen skal tilrettelegges.  Opplæringsmålet vil i hovedsak dreie seg om grunnkompetanse, men full kompetanse drøftes.  PP-tjenesten (FK) utarbeider sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning etter § 5-1 gjeldende for vg1. Denne skal være ferdig utarbeidet etter at inntaket er foretatt.  Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (FK).

12 § 6-35 (vg2/vg3) Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse  For søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag.  Skolen kaller inn til møte i løpet av desember/januar.  I møtet avklares innsøking til neste skoleår. I tillegg drøftes videre behov for spesialundervisning.  PP-tjenesten (FK) utarbeider sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning som gjelder for vg2/vg3. Denne skal være ferdig utarbeidet etter at inntaket er foretatt.  Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (FK).

13 § 6-25 (vg1) og § 6-38 (vg2/vg3) Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt  Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha særlige behov for dette. Behov for spesialundervisning er ikke et vilkår.  1. søkerskole kaller inn til møte med elev, foresatte, avgiverskole og eventuelt andre samarbeidspartnere for å bli kjent og å se hvordan opplæringen skal tilrettelegges.  Skolen vurderer om PP-tjenesten (FK) inviteres inn i møtet. Dette vil avhenge av behovet for spesialundervisning.  Dersom skolen ikke kan imøtekomme behovene innenfor egne rammer, og ønsker en vurdering av elevens vansker må eleven tilmeldes PP-tjenesten (FK) på vanlig måte.

14 Ordinære søkere med behov for spesialundervisning er søknadsfrist 1. mars.  Søkere som har hatt dokumenterte behov for spesialundervisning søker i Vigo med vedleggsskjema.  1.søker skolen drøfter enkeltsaker i to-team etter behov og med fokus på tilpasset opplæring. Skolen avgjør i samarbeid med PP-tjenesten (FK) om PP-tjenesten skal innkalles til møte.  1.søker skolen kaller inn til møte når eleven har hatt spesialundervisning på 10. trinn og gjennomgår behovet for tilrettelegging, og med fokus på tilpasset opplæring.  § 5-4: «Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering»  Hvis skolen ikke kan imøtekomme behovene innenfor egne rammer, og ønsker en vurdering av elevens vansker må eleven tilmeldes PP-tjenesten (FK) på vanlig måte.

15 Lærlinger/lærekandidater: elever i vg2/vg3 som søker læreplass  Elever med grunnkompetanse som opplæringsmål, og søker læreplass som lærekandidater har søknadsfrist 1. februar, jf § 6A-4  Elever med fagbrev som opplæringsmål, og søker læreplass som lærlinger har søknadsfrist 1. mars, jf § 6A-4.  Der er viktig at skolen vurderer hver enkelt elev, og at dokumentasjon som har spesiell betydning for tilrettelegging i læretiden legges ved.  Skolen lager et notat om tilretteleggingen som det har vært behov for i PTF-faget, og hvordan dette har fungert.  Skolen kan kalle inn til møte når en bedrift vurderer å tegne opplæringskontrakt/lærekontrakt, og drøfter eventuelt behov for oppfølging og tilrettelegging i læretiden. Aktuelle deltakere kan være elev, foresatte, bedrift, PP-tjenesten, fagopplæringen, opplæringskontor og skolen.  Lærekandidater kan søke om spesialundervisning, jf § 4-2 Særlige retter og plikter for lærlingen og lærekandidaten

16 www.vaf.no


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google