Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enhet for pasientlogistikk PASIENTLOGISTIKK Presentasjon av pasientlogistikkarbeidet ved St Olavs Hospital Styremøte 30 sept-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enhet for pasientlogistikk PASIENTLOGISTIKK Presentasjon av pasientlogistikkarbeidet ved St Olavs Hospital Styremøte 30 sept-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enhet for pasientlogistikk PASIENTLOGISTIKK Presentasjon av pasientlogistikkarbeidet ved St Olavs Hospital Styremøte 30 sept-2010

2 Enhet for pasientlogistikk Visjon for pasientlogistikkarbeidet ved St Olavs Hospital Kvalitet, effektivitet og sikkerhet for pasienter og ansatte skal prege arbeidet med pasientlogistikk.

3 Enhet for pasientlogistikk Oversikt over de største prosjektene Preoperativ poliklinikk (PrePol) Akuttstueprosjektet Operasjonsstuelogistikk Pasientsikkerhet Standardiserte pasientforløp Fast track, leddprotesekirurgi Sykehusintern samordning av behandlingstider og pasientreiser Kvalitet,effektivitet og sikkerhet gjennom samhandling (KESS) på Akuttavdelingen Visualisering av pasientforløp akutt operasjon - utprøving av Cetrea Surgical

4 Enhet for pasientlogistikk Preoperativ poliklinikk Hvorfor: Redusere pre operativ liggetid og styrkninger av elektive operasjonspasienter Resultat: Redusert antall strykninger og pre operativ liggetid Fornøyde pasienter og ansatte

5 Enhet for pasientlogistikk Tiltak preoperativ poliklinikk Preoperativ screening Preoperativ poliklinikk med økt samkjøring av prøver og undersøkelser Effektivisert mottak av operasjonspasient Pasienten møter fastende operasjonsdagen

6 Enhet for pasientlogistikk Strykninger fra operasjonsprogrammet Elektive pasienter Oppdatert 8. september 2010

7 Enhet for pasientlogistikk Preoperativ liggetid elektive pasienter, pr. avdeling 2006-2009 Oppdatert 8. september 2010

8 Enhet for pasientlogistikk NEVRO 3 operasjonsstuer nevrokirurgi 6 operasjonsstuer ØNH/Kjeve 3 operasjonsstuer Øye KVINNE-BARN: 3 operasjonsstuer for barn 5 operasjonsstuer for kvinner, inkl. dedikert keisersnittstue BEVEGELSE: 7 operasjonsstuer ortopedi og plastikkirurgi AKUTTEN/HJERTE-LUNGE: 3 AKUTT operasjonsstuer 3 operasjonsstuer for Hjerte/thoraxkir. 2 operasjonsstuer Karkir. GASTRO: 7 operasjonsstuer gastro-, endokr.- urolologi Akuttstueprosjektet

9 Enhet for pasientlogistikk Akuttstueprosjektet Hvorfor: Behov for samling av all akutt operativ virksomhet for å sikre god kvalitet og ressursutnyttelse. Redusere nattoperasjoner Resultat: Gjennomført pilot i gammelt sykehus Etablert felles vaktordning for sykepleiere Etablert prioriteringsmøter på tvers av klinikker Utviklet egen elektronisk OpPlan for akuttstuene. ”Trafikklys” for prioritering

10 Enhet for pasientlogistikk Trafikklys

11 Enhet for pasientlogistikk Operasjonsstuelogistikk Hvorfor: Forbedre pasientlogisikken ved elektive operasjoner Tiltak: Tidsmatrise Driftoppfølgingsmøter Planleggingsmodell for operasjonsplanlegging Modell for informasjonsflyt Plan for implementering Enhet for pasientlogistikk

12 Tidsmatrisen Plan over enkeltelementer i et operasjonsforløp -Pretid -Knivtid -posttid Enhet for pasientlogistikk

13 Tidsmatrise eksempel

14 Enhet for pasientlogistikk Prosessmodell for operasjonsplanlegging Enhet for pasientlogistikk

15 Prosesskart for informasjonsflyt Sengepost Operasjon Recovery Standard oppmøtetidspunkt 1. pas per dag Unntak fra standard Beskjed om å sette pre (hvor lenge før?) Type pre? Beskjed om å trilles ned (hvor lenge før?) Annet? Beskjed om overlevering (hvor lenge før?) Annet? Pasient kan hentes (hvor lenge før?) Annet?

16 Enhet for pasientlogistikk Pasientsikkerhet Hvorfor: Teste en sikkerhetsmetodikk utviklet for oljesektoren, for mulig bruk i helsesektoren. Øke fokus på å forhindre uheldige hendelser, gjennom etablering av systemer som viser hvorfor det skjer. Status: Gjennomført forprosjekt Opprettet OFU prosjekt med Innovasjon Norge God forankring i Helsetilsyn, HOD og HMN Øvrige samarbeidsparter: NTNU og Safetec

17 Enhet for pasientlogistikk Sykehusintern samordning av behandlingstider og pasientreiser Hvorfor: øke kvaliteten på pasienttilbudet gjennom å flytte ressurser fra pasienttransport til pasientbehandling ved forbedret sykehusintern samordning av behandlingstider og pasientreiser. Tiltak: Gjennomgå organisering og rutiner for oppsett av behandlingstider/steder System og rapporter for å følge kostnader knyttet til transportalternativene. Gjennomgå og utvikle sykehusets IKT systemer knyttet til timebestilling..

18 Enhet for pasientlogistikk Sykehusintern samordning av behandlingstider og pasientreiser Utfordringer: Endre inngåtte transportavtaler Mulighet for å endre praksis ? –IKT –Organisering av timeoppsett –Mulighet for samkjøring av timeavtaler og tjenesteplaner. –Hva er viktig for bruker? Koordinering av timer eller kjent lege

19 Enhet for pasientlogistikk Kvalitet, effektivitet og sikkerhet gjennom samhandling i Akuttavdelingen Hvorfor: Gjennomgang av obs enhet og akuttmottak i akuttavdelingen, med fokus på rammer og forbedringspotensial i forhold til faglig forsvarlig og effektiv virksomhet.

20 Enhet for pasientlogistikk Kvalitet, effektivitet og sikkerhet gjennom samhandling i Akuttavdelingen Status: Forprosjekt ferdig uke 42 og vil danne grunnlaget for utarbeidelse av prosjektplan for et hovedprosjekt.

21 Enhet for pasientlogistikk Fast-track, leddprotesekirurgi Hvorfor: Økning og samling av protesekirurgi Standardisert pasientforløpet til Fast-track Redusert liggetid Krav til kvalitet og pasienttilfredshet Forskning og utvikling er lovpålagte oppgaver fra helseforetaket

22 Enhet for pasientlogistikk Fast-track - Forutsetninger Mottak av søknader og prioritering Preoperativ poliklinikk Pasientinformasjon / pasientskole Anestesi-/ smertebehandling Raskere mobilisering og opptrening Pasienttilfredshets-undersøkelser

23 Enhet for pasientlogistikk Flytskjema for operasjon

24 Enhet for pasientlogistikk Standardiserte pasientforløp Hvorfor: Sikre god kvalitet i pasientbehandlingen gjennom kartlegging og vurdering av dagens behandlingsforløp og etablere nytt behandlingsforløp basert på ”best pratice.” Gi forutsigbarhet for pasienten, og sikre god flyt og samhandling Gi alle i behandlingskjeden oversikt over behandlingsløpet. Status: 9 godkjente forløp 13 forløp i sluttfasen før godkjenning 5 nyoppstartede forløp sept 2010 Internt:http://eqs.stolav.helsemn.no/index.pl?pid=rithttp://eqs.stolav.helsemn.no/index.pl?pid=rit Eksternt: http://stolav.no/defaultMaster____83652.aspx http://stolav.no/defaultMaster____83652.aspx

25 Enhet for pasientlogistikk Hvorfor: Prøve ut et nytt verktøy for å bedre flyten av informasjon rundt pasienter til akutt operasjon. Evaluering vil vise om dette er et verktøy som vil være et viktig hjelpemiddel i planlegging og drift av operasjonsavdelinger. Visualisering av pasientforløp akutt operasjon – utprøving av Cetrea surgical

26 Enhet for pasientlogistikk Visualisering av pasientforløp akutt operasjon – utprøving av Cetrea surgical Bakgrunn: Dette er et forskningsprosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd gjennom COSTT St.Olav stiller sine arealer til disposisjon og bidrar med prosjektledelse Utprøvingsperioden er fra desember 2010 til juni 2011 Evalueres høst 2011

27 Enhet for pasientlogistikk Utfordringer St Olavs Hospital IKT systemer Ansattemedvirkning Samhandling internt og eksternt Implementering og forankring

28 Enhet for pasientlogistikk Faglig strategi og langtidsbudsjett Styresak 54/06 besluttet økt fokus på pasientlogistikk.

29 Enhet for pasientlogistikk Faglig strategi og langtidsbudsjett Rapportering på logistikkprosjekter? –Implementering og rapportering i styringslinjen –Indikatorer for rapportering både på kvalitet og driftsdata? Vedtak om samordning av behandlingsforløp /tjenesteplaner?

30 Enhet for pasientlogistikk


Laste ned ppt "Enhet for pasientlogistikk PASIENTLOGISTIKK Presentasjon av pasientlogistikkarbeidet ved St Olavs Hospital Styremøte 30 sept-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google