Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansenettverket Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling Oslo 1. juni 2005 Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansenettverket Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling Oslo 1. juni 2005 Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansenettverket Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling Oslo 1. juni 2005 Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S

2 Agenda Tittel: Analyser av arbeidsprosesser som grunnlag for planlegging og utvikling av sykehus – eksempler og erfaringer  Prosesser og bygg – gir det mening?  Hvorfor interessere sig for prosesser?  Eksempler  Hvor er prosessene når man planlegger/bygger nytt sykehus?  Oppsummering

3 Prosesser i sykehus  Pasienter –Pasientens flyt = pasientens vei i sykehus –Pasientforløp = behandlingsforløp •pasientens samlede forløp i 1. og 2. linjetjeneste: De tjenester som leveres til pasienten, inkl. hvem som leverer tjenesten, hvor tjenesten leveres, det tidsmessige forløp, ressurstrekket, anvendt utstyr, journalføring etc. –Delprosess, f.eks. forløpet i akuttmottak, operasjon, røntgen etc.  Personal –Personalets flyt = personalets vei i sykehus –Arbeidsprosesser knyttet til ulike oppgaver, for eksempel kontorfunksjoner (journalhåndtering, registrering, booking)  Forsyning –Vareflyt –Arbeidsprosesser knyttet til innkjøp, rekvisisjon, lagring, distribusjon

4 Prosesser & bygg - konseptnivå (1) Bispebjerg Hospital

5 Undersøkelse/Behandling Senge Amtssygehuset i Herlev Prosesser & bygg - konseptnivå (2)

6 Nye Ahus Prosesser & bygg - konseptnivå (3)

7 Nye St. Olavs Hospital Prosesser & bygg - konseptnivå (4)

8 Prosesser & bygg – inne i sykehuset (1)  Fysiske løsninger inne i sykehuset har stor betydning for pasient- og personalprosesser: –Fysisk plassering av avdelinger i bygget –Avdelingenes interne fysiske løsninger –Plassering og antall av heiser  Eksempel på en prioriteringskonflikt: –Sentral poliklinikk (i 1. etasje) og sengeområder enten i fløy eller opp i etasje •Prioritet: Hensyn til bygningsmessig fleksibilitet og begrensning av trafikk •Konsekvens: Mer personaltransport – store krav til planlegging –Poliklinikk med nærhet til sengeområde, dvs. opp i etasjene •Prioritet: Avgrenset område til avdelingen, korte transportveie for personalet, personalkontinuitet for pasientene •Konsekvens: Pasienter rundt i sykehuset, større belastning på heiser

9 Prosesser & bygg – inne i sykehuset (2)  Eksempel på prosess/flyt problemstillinger: –Unngå transport gjennom ”fremmede” avdelinger –Sikre ensartet belastning av heiser –Nærhet akutte funksjoner  Erfaring: –Det tenkes mye i prosesser når fysisk planløsninger designes –Allikevel må prosesser ofte tilpasses fysisk planløsning  Eksempler: Kvinne-barn senteret i nye St. Olavs Hospital –Akutte pasient: ankomst, til operasjon, intensiv og sengeområde –Elektive pasienter til sengeområde

10 Den akutte pasientens vei Ø V S ST U1 T T T T T AH ST 02 T AH ST 03 T AH ST 04 AH ST 01 AH ST Pasientmottak Barn Intensiv Operasjon Medisin Kirurgi Infeksjon Ortopedi/ nevro/revma Fra Akuttmottak/ legevakt

11 ØV S ST U1 T T T T T AH ST 02 T AH ST 03 T AH ST 04 AH ST 01 AH ST Pasientmottak Barn intensiv Operasjon Medisin Kirurgi Infeksjon Ortopedi/ nevro/revma Kreft- og blodsykdommer Resepsjon Den elektive pasient til innleggelse

12 Pasientforløp & prosessanalyse – hvorfor?  Historikk: bølge som startede for 10 -15 år siden i alle typer av bransjer  Formål: forbedre effektivitet og kvalitet ved å analysere og strømline prosessene dvs. –Unngå dobbelthandlinger og gjentagelser –Færre trin i prosessen –Hurtigere prosess – gjennomløpstid  Overført til pasienter: –dessuten kontinuitet, ansvarlig lege/sykepleier –standard behandlingsforløp  Erfaringer fra helsesektoren –Forbedring og effektivisering av prosessene –Som støtte for planlegging av bygg  Eksempler

13 Eksempel: Rigshospitalet: Pasientforløp  Bakgrunn: –Krav om økt kvalitet og redusert ressursbruk i klinisk avdeling –Pilotprosjekt  Prosjekt: –Nye pasientforløp, ny organisasjon, ny avdelingsstruktur –Estimering av gevinstpotensial –Implementering –Før- og etter måling av effektene  Samarbeid: –Tett involvering av avdelingens personal, især legene –Oppbakning og konsekvens fra avdelingsledelse  Realiserte resultater og gevinster etter 1 år: –Bedre effektivitet enn satt som mål, for eksempel •flere dagpasienter (3-dobling) •færre innleggelser (12 % - 24 %) •kortere liggetid (22%) –Konsekvenser: •20 senger lukket •Personal redusert tilsvarende •Reduserte utgifter per pasient  Kvalitative resultater etter 1 år: –Økt pasienttilfredshet, kortere ventetider & behandlingstider –Økt legetilfredshet –Redusert sykepleiertilfredshet (avskjedigelse av personal)

14 Eksempel – Prosesser & bygg: St. Olavs Hospital  For alle Spesialiteter/sentre er det utarbeidet prosessanalyse for utvalgte pasientforløp  Gastrosenterets spesialiteter: –Kirurgisk gastroenterologi –Urologi –Kirurgisk endokrinologi –Medisinsk gastroenterologi –Nefrologi –Medisinsk endokrinologi  Formål  Metode/fase  Noen resultater

15 Formål: grunnlag for nybygg og forbedring i eksisterende sykehus

16 Metode/prosjektfaser

17 Resultat: handlingsplaner Handlingsplanene resulterer iAntall handlings- planer Kvalitativ forbedring for pasienter20 Kvalitativ forbedring for personalet13 Effektivitet13

18 Resultat: Beskrivelse av nye behandlingsforløp

19 Resultat: reduksjon i innleggelser *) ekskl. ØHJ innleggelser

20 Resultat: Reduksjon i liggetid

21 Resultat: flere dagpasienter

22 Resultat: økt poliklinisk aktivitet

23 Resultat for det samlede Gastrosenter  Resultatene fra PA ble kvalifisert mhp. overføring til øvrige pasientgrupper  Endringer i pasientdata 2000 – 2020 for hele Gastrosenteret: –Innleggelser: - 17 % –Liggetid: + 6 % –Liggedager: - 2 % –Observasjonspasienter: svarende til 9 senger (ingen i år 2000) –Dagpasienter: + 123 % –Poliklinikk: + 23 %  Økt bemanning

24 Hvor er prosessene når man planlegger/bygger nytt sykehus ?

25 Hva skjer når man planlegger/bygger nytt sykehus ?  Utredning i forvaltningsregi –Helseplaner, visjoner, analyser av pasientdata –Hovedfunksjonsprogram, omstilling, effektivisering, arealer –Kostnadsoverslag  Arkitekten kommer inn – konkurranse  Velger løsning, konsept  Funksjonsplanlegging –Data, rom, arealer –Organisering, nærhet –Prosesser •Logistikk •sentrale pasientprosesser, for eksempel mottak  Prosjektering/bygging –Arkitekten prosjekterer på grunnlag av planer, romprogram osv. –Arkitekten og brukere finner fysiske planløsninger  Løpende brukerinvolvering og politiske vedtak

26 Læring & anbefalinger  Hva skjer ofte: –Målsettinger om organisering, prosesser, effektiviseringer, rammer realiseres ikke  Hva bør man gjøre –Prosessene – og deres sammenheng med organisasjon og bygg - bør være helt sentrale i planleggingen – men der skal settes effektiviserings- og forbedringsmål – og der skal følges opp –Fastholdelse av ledelsesfokus og visjon – business casen – hele veien også i prosjekteringsfasen –Brukere er eksperter i medisinsk faglige spørsmål og de skal involveres, men de er amatører – og ofte inhabile - når det gjelder planlegging av sin nye avdeling/sykehus –Insitamenter og endringsledelse Prosesser, organisering, bygg – et strategisk og konseptuelt valg Valget er trend betonet


Laste ned ppt "Kompetansenettverket Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling Oslo 1. juni 2005 Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google