Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIKKERHETSPSYKIATRI STATUS FRAMTIDSUTSIKTER Styret St. Olavs Hospital 23.5.2014 Andreas Eirik Hamnes Overlege/Avdelingssjef Avdeling Brøset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIKKERHETSPSYKIATRI STATUS FRAMTIDSUTSIKTER Styret St. Olavs Hospital 23.5.2014 Andreas Eirik Hamnes Overlege/Avdelingssjef Avdeling Brøset."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIKKERHETSPSYKIATRI STATUS FRAMTIDSUTSIKTER Styret St. Olavs Hospital 23.5.2014 Andreas Eirik Hamnes Overlege/Avdelingssjef Avdeling Brøset

2 Regional sikkerhetsavdeling Brøset En av tre regionale sikkerhetsavdelinger Ivaretar høyspesialiserte oppgaver innen behandling, utredning, fagutvikling og forskning

3 AVDELING BRØSET

4 005037007018020015010028 Sentral fagenhet for tvungen omsorg seksjonssjef leder Sentral fagenhet Sengepost F seksjonsleder Habiliteringstjenesten for voksne seksjonssjef Stab Team I Teamleder Team II Teamleder Team III Teamleder Poliklinikk Polikl.leder Fagteam Regional sikkerhetsavdeling seksjonssjef Fagstab Sengepost A seksjonsleder Sengepost B seksjonsleder Sengepost C seksjonsleder Ergoterapi seksjonsleder Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri seksjonssjef Fagstillinger Rådgivere og merkantile funksjoner Avdeling Brøset avdelingssjef St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim PSYKISK HELSEVERN Fengsel- poliklinikk 039

5 9.desember 2013 Møte med Adresseavisen Påstand om subkultur av ansatte ved Regional sikkerhetsavdeling Brøset som er voldelig mot pasienter Påstand om at ansatte ikke tør melde fra

6 12. desember 2013 Allmøte. Divisjonssjef, avdelingssjef Brøset og seksjonssjef RSA Brøset Anbefalte uavhengig undersøkelse

7 Fylkeslegen i Sør-Trøndelag ønsket ikke å utføre undersøkelsen Administrerende Direktør forespurt vedrørende undersøkelse

8

9 13. februar 2014 Administrerende direktør gir mandat til uavhengig undersøkelse

10 Gruppens sammensetning Spesialpsykolog Dagfinn Jakobsen, Regional sikkerhetsavdeling, Helse Vest Sykepleier Geir Olsen, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Vest OU-sjef Håkon Hammervik (Koordinator St. Olavs hospital HF)

11 Gruppens faglige kontakter i Direktørens stab Medisinsk fagsjef dr med Helge Haarstad Kvalitetssjef og jurist Merete Blokkum

12

13 Rapport om Brøset avgitt 8.4.2014 Ikke funnet holdepunkter for subkultur som utøver vold mot pasienter Rapporten peker på forbedringsområder

14 ”Indekssaken er tilbake i 2010. Den representerer kritikkverdige forhold, med til dels mangelfull håndtering. Den har bidratt til at en langvarig personalkonflikt har blitt vedlikeholdt, intensivert og til slutt eksponert i media hvor hendelser er valgt ut og overlevert”

15 ”Det er etter vår vurdering all grunn til å svare ”ja” på spørsmålet Kvernmo stiller 20. februar: ”Følger Brøset etikk og vanlig praksis innen psykiatrien i dag?”

16 Avdeling Brøset ser alvorlig på opplysninger som er fremkommet i reportasjene til Adresseavisen og undersøkelsen som er gjennomført på oppdrag fra Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital.

17 Det foreligger avvik når det gjelder enkelte behandlingstiltak og rutiner. Avdeling Brøset beklager dette.

18

19 Handlingsplan i tråd med anbefalinger fra rapporten 1 Meldekultur TiltakFristAnsvar Revidert kvalitetsdokumentGjennomførtSystemrådgiver Undervisning i meldesystemet for ledere, verneombud og tillitsvalgte av kvalitetssjef St. Olav Gjennomført Avdelingssjef Revidere utsendt skriv til vaktlegene for å sikre kunnskap om pasientgruppen ved RSA Brøset 15.5.2014 Systemrådgiver, Avdelingssjef Østmarka Sjekkliste for gjennomført opplæring i meldesystemet 1.6.2014 Seksjonsledere og verneombud. Innleveres seksjonssjef RSA Sjekklister arkiveres og oppdateresKontinuerligSystemrådgiver Standardmal for årsaksforklaring ved avviksmelding. Utarbeide logg for dokumentasjon. 15.5.2014 Seksjonsledere og systemrådgiver

20 2. Gjennomfør regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser TiltakFristAnsvar AMUS hvert 2 årFølge St. OlavsAvdelingssjef Punktundersøkelse hvert 2 år i sammenheng med årlig kartlegging HMS I henhold til etablerte rutiner Seksjonsledere RSA, vernetjenesten

21 3. Konflikthåndtering TiltakFristAnsvar Kurs i konflikthåndtering Etablere system og rutiner for at alle gjennomfører kurset. Kontinuerlig 30.5.2014 Seksjonsledere, seksjonssjef RSA Deltakelse på månedlig vedlikeholdstrening. Krav om deltakelse minimum 3 ganger i året KontinuerligSeksjonsledere Sjekklister for gjennomført vedlikeholdstrening oppdateres og arkiveres KontinuerligSystemrådgiver Revisjon av kursmanual, konflikthåndtering 1.11.2014 Seksjonssjef RSA Seksjonssjef ved kompetansesenteret, systemrådgiver, eventuelt med bistand fra SIFER Vest

22 4. Rutiner TiltakFristAnsvar Systematisk evalueringsmøte etter hver vakt. Utarbeide kvalitetsdokument Gjennomføres som ledd i rapporter 15.5.2014 Seksjonsledere Systemrådgiver Bruk av tvangsmidler Gjennomføres i henhold til LPH Vedtaksansvarlig Avdelingssjef Kontrollkommisjonen kontrollerer vedtak Ettersamtale med pasienter etter utagering. Utarbeide kvalitetsdokument Gjennomføres allerede 15.5.2014 Seksjonsledere Ansvarlig behandler Systemrådgiver Hendelseoppfølging og kvalitetssikring av dokumentasjon ved melding om pasientskade i forbindelse med konflikthåndtering. Kontinuerlig Jevnfør også punkt 1 Seksjonsledere Seksjonssjef RSA Systemrådgiver Debriefing av personale etter utagering. Utarbeide kvalitetsdokument Gjennomføres allerede 15.5.2014 Seksjonsledere Behandlere Systemrådgiver Kontakt med pasienter etter utskrivelse. Gjennomført, jevnfør revidert sikkerhetsinstruks Systemrådgiver, Seksjonssjef RSA, Avdelingssjef Brøset Kartlegging av pasienters opplevelse av opphold på Brøset, med særlig fokus på bruk av makt og tvang. Brøset har gjennomført slike kartlegginger tidligere, men disse opphørte i 2008. 31.12.2014 Seksjonssjef ved kompetansesenteret, Seksjonssjef RSA Systemrådgiver Regelmessig prosessveiledning, behovet utredes nærmere 15.5.2014 Seksjonsledere Seksjonssjef RSA Systemrådgiver

23 5. Implementere eksisterende rutiner TiltakFristAnsvar Undervisning og informasjon til personalgruppen om varsling med fokus på: Hvem definerer noen som varsler? Hvordan varsle? Hva skal /kan det varsles om? 15.6.2014 Seksjonsledere, verneombud, tillitsvalgte, Seksjonssjef RSA Systemrådgiver Personalrådgiver Implementering av retningslinjer for Interne konflikter 15.6.2014 Seksjonsledere, verneombud, tillitsvalgte, Seksjonssjef RSA Systemrådgiver Personalrådgiver Undervisning og informasjon til personalgruppen om hvordan personalsaker håndteres og informeres om. 15.6.2014 Seksjonsledere, verneombud, tillitsvalgte, Seksjonssjef RSA Systemrådgiver Personalrådgiver Undervisning og informasjon til ledere om hvordan man sikrer en klar og forutsigbar rolle- og ansvarsfordeling i linjen i saker knyttet til pasientbehandling som krever en personalmessig oppfølging. 15.6.2014 Seksjonsledere, verneombud, tillitsvalgte, Seksjonssjef RSA Systemrådgiver Personalrådgiver Avdelingssjef Brøset

24 6. Kontakt med media TiltakFristAnsvar Etablere kontaktpunkt med media Samarbeid med kommunikasjonsdirektør St. Olavs Hospital angående langsiktig mediestrategi Vurderes fortløpende Første møte gjennomført 24.4.2014 Seksjonssjef RSA Seksjonssjef kompetansesenteret Avdelingssjef Brøset

25 7. Forankring TiltakFristAnsvar Handlingsplanen blir fast agenda på RSA lederforum, ledergruppe Brøset, HMS- møter og lokalt OR inntil ny evaluering. Kontinuerlig Seksjonsledere, verneombud, tillitsvalgte, Seksjonssjef RSA Systemrådgiver Personalrådgiver Avdelingssjef Brøset

26 8. Evaluering TiltakFristAnsvar Evaluering av RSA BrøsetHøsten 2015 Divisjonssjef Avdelingssjef

27 Avdeling Brøset vil utnytte forbedringspotensial i tråd med resultatene fra undersøkelsen Det skal ikke være tvil om at Regional sikkerhetsavdeling Brøset gir forsvarlig helsehjelp til pasientene i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og samfunnets forventninger om human behandling.

28 Alle ansatte skal ivaretas på en korrekt måte innen et godt arbeidsmiljø Ingen skal være redd for å si fra om reelle avvik. Slik blir vi også bedre

29 FRAMTIDSUTSIKTER

30 Regional sikkerhetsavdeling 16 senger Fordelt på tre sykeposter 10 senger er regionale og dekker Møre og Romsdal samt Sør- og Nord – Tr.lag 6 plasser er foretaksdekkende

31 Regional sikkerhetsavdeling Mottar pasienter også fra andre regioner i landet Ordinære innleggelser ima phl Gjennomfører særreaksjonen dom til tvunget psykisk helsevern ima phl § 5-2 Mottar observander til rettspsykiatrisk døgnundersøkelse ima strpl § 167 Psykiatrisk poliklinikk i Trondheim fengsel

32 Regional sikkerhetsavdeling Virksomheten er forankret i standardiserte forløp Systematisk evaluerings- og videreutviklingsarbeid koordinert av systemrådgiver Fire satsningsområder: START, Brøsetmodellen, sikkerhetsarbeid og ergoterapi

33 Kompetansesenteret – oppdrag: Undervisning, forskning og fagutvikling innenfor tre likestilte fagområder: Sikkerhetspsykiatri Fengselspsykiatri Rettspsykiatri Kjerneoppgaven er sikkerhets- og farlighetsproblematikk tilknyttet alvorlige psykiske lidelser og avvik, herunder sedelighetsforbrytelser og seksualisert vold

34 Virksomhet, nøkkeltall 8 årsverk, +/-16 personer, hvorav 5 professorer 80+ vitenskapelige artikler 2008-2013 (25 i 2013) 7 doktorgrader 2008-2013 9 mastergrader 2008-2014 Høy aktivitet inn i Trondheim fengsel, særlig forvaringavdelingen Undervisnings og opplæringsaktivitet regionalt, nasjonalt og internasjonalt Egen enhet/satellitt i Tromsø Høy internasjonal virksomhet med bl.a. leder- og styreverv

35 Nasjonalt Kompetansesenternettverk SIFER De tre kompetansesentrene fungerer sammen som ett nasjonalt kompetansesenternettverk innenfor et område som trenger særskilt høy faglig kompetanse ha ansvar for nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter samkjøre internasjonale kontaktflater bidra til opprettelsen og forvaltningen av et register over dømte til tvunget psykisk helsevern (evt også ved dom til tidsbegrenset tvunget opphold) styrke det rettspsykiatriske arbeid, bl.a å gi undervisning i sakkyndigarbeid styrke det nasjonale forsknings- og utviklingsarbeidet innen tvang, sedelighetsproblematikk, risikovurdering og risikohåndtering Avd. Brøset har lederansvar nasjonalt for SIFER

36 Prosjekt vedrørende organisering av rettspsykiatri Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Helsedirektoratet Utrede modell for organisering av rettspsykiatri

37 Modell for rettspsykiatri prøves ut gjennom et toårig pilotprosjekt (2014-2015) ved kompetansesenteret på Brøset Avdeling Brøset ønsker å satse videre på faglig kvalitetsutvikling og økt produksjon av rettspsykiatriske døgnundersøkelser På denne måten bidrar vi nasjonalt til økt kvalitet i det faglige grunnlaget for beslutninger om tilregnelighet

38 Enkelte dømte til tvungent psykisk helsevern blir værende i sikkerhetsavdeling De dømte som er ferdigbehandlet i RSA fortrenger ordinære pasienter som er i behov av opphold i sikkerhetsavdeling

39 Det er behov for en statlig finansieringsordning ved rehabilitering av dømte til tvungent psykisk helsevern Særreaksjonen tvungen omsorg kan være en god modell ad finansiering

40 Behov for oppgraderte eller Nye planlagte lokaler Flere uavhengige rapporter fastslår at utbedringer må gjøres Behov for avklaring om Brøset skal bli værende eller om planlagt flytting med nybygg skal gjennomføres Regionalt og nasjonalt ansvar


Laste ned ppt "SIKKERHETSPSYKIATRI STATUS FRAMTIDSUTSIKTER Styret St. Olavs Hospital 23.5.2014 Andreas Eirik Hamnes Overlege/Avdelingssjef Avdeling Brøset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google