Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-avtalen og HMS-arbeid i Halden kommune 10.januar 2014 – 31.desember 2018 ATV-kurs 2.3.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-avtalen og HMS-arbeid i Halden kommune 10.januar 2014 – 31.desember 2018 ATV-kurs 2.3.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-avtalen og HMS-arbeid i Halden kommune 10.januar 2014 – 31.desember 2018 ATV-kurs 2.3.2015

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 IA-avtalen Er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet. Overordnede mål: -Å bedre arbeidsmiljøet -Styrke jobbnærværet -Forebygge og redusere sykefravær -Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

3 IA-avtalen (forts.) Tre delmål på nasjonalt plan: 1.Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dvs. ikke over 5,6 % pr. desember 2018. 2.Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 3.Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 mnd. Sammenliknet med tall fra 2009. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 IA-avtalen (forts.) Alle parter har forpliktelser knyttet til avtalen: -NAV -Arbeidsgiver - Oppfølging av egne ansatte - Personer som ikke er tilknyttet virksomheten -Tillitsvalgte -Arbeidstaker Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 IA-avtalen (forts.) Tillitsvalgtes forpliktelser: a.Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud. b.Som avtalepart skal tillitsvalgte gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet. c.Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 IA-avtalen (forts.) Arbeidstakers forpliktelser: a.Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som bidrar til å nå IA-avtalens nasjonale mål. b.Opplyse om hvorvidt eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen Arbeidstaker skal bidra aktivt til dialog med nærmeste leder om egen arbeidsevne, medvirke aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av egen oppfølgingsplan og nødvendige tiltak for å være i – eller komme tilbake til – arbeid helt eller delvis. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Overordnet handlingsplan i kommunen Halden kommunes IA-mål 2015-2018: 1.20 % reduksjon i sykefraværet sammenliknet med forrige IA- periode: fra 8,3 % til 6,7 % (mål i dag: under 8 %) 2.Arbeide for at våre egne ansatte med redusert arbeidsevne ikke faller ut av arbeidslivet, men gjennom aktiv tilrettelegging sørge for deltakelse i arbeidslivet. 3.Jobbe for at den reelle pensjonsalder øker, dvs. at flest mulig står i arbeid fram til ordinær pensjonsalder. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Overordnet handlingsplan i kommunen (forts.) Delmål 1: Sykefravær – økt nærvær: -Nærvær på minst 93,3 % ila perioden: x. Følge «Rutiner for oppfølging av sykemeldte» -Forebyggende tiltak skal ha høyt fokus: x. Sørge for at alle rutiner er kjent og benyttes. Forebyggende tiltak skal være kjent blant alle ansatte. -Tilrettelegging til enkeltpersoner og grupper: x. Tilrettelegging benyttes som et forebyggende tiltak og for å få ansatte tilbake i arbeid. x. Tilrettelegging skal evalueres og tidsbegrenses. x. Tilretteleggingstilskudd fra NAV benyttes. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Overordnet handlingsplan i kommunen (forts.) Delmål 2: Personer med redusert arbeidsevne: -Tilrettelegge for egne ansatte med redusert arbeidsevne/funksjonsevne: x. Kortvarig tilrettelegging/tilpasning av arbeidssteder, som hjelpemidler, arbeidstid, hjemmekontor m.m. x. Funksjonsvurdering i regi av BHT eller NAV. x. Jobbrotasjon / jobb-bytte x. Ansatte i omstilling prioriteres først til ledige stillinger de er kvalifisert for. x. Gi mulighet for permisjon for å prøve arbeid utenfor kommunen (IA-plass eller ordinært arbeid). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Overordnet handlingsplan i kommunen(forts.) Delmål 2: Personer med redusert arbeidsevne (forts.): -Åpne for personer som NAV har avklart for utprøving/arbeidstrening. Etablere praksisplasser på faste steder i kommunen med faste personer som følger opp avtalen (kan være leder). Avklare mulighet for permanent jobb. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Overordnet handlingsplan i kommunen(forts.) Delmål 3: Økning av den reelle avgangsalder -Utarbeide aldersstatistikk -Arrangere kurs i samarbeid med NAV og HKP – 55-67 år -Gjennomføre samtaler med alle 6 mnd. før avgang med alderspensjon -Arbeidssteder med mange seniorer (55+) bør ha tema oppe på personalmøter og samarbeidsmøter. Utarbeide egne tiltak tilpasset arbeidsstedet. -Implementere seniorpolitisk dokument -Livsfaseperspektiv som gjenspeiles i tilrettelegging. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Aktuelle dokumenter i kommunens IA-arbeid Selve IA-avtalen Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Overordnet handlingsplan for IA-arbeidet i Halden kommune Forebyggende tiltak i sykefraværsarbeidet Rutiner for oppfølging av sykemeldte Seniorpolitisk dokument HMS-kriterier for tildeling av HMS-pris Sjekkliste for gjennomgang av sykefravær på samarbeidsmøter Informasjonshefte om bedriftshelsetjenesten Men også f.eks. Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Fra NAV Dette satser vi på i 2015 ! Det er viktig å fortsette arbeidet med å øke andelen med overgang til arbeid og aktivitet. Viktige signaler fra NAV er: Virksomheter med høyt og stigende sykefravær skal prioriteres. Arbeid og psykisk helse videreføres med tiltak inn i det ordinære IA arbeidet. Økt bruk av gradert sykemelding. Aktivitetskravet for sykemeldte ved 8 uker skal håndheves. Vi kommer tilbake med bred informasjon om aktivitetskravet av sykemeldte ved 8 uker som vil involvere de sykemeldte, fastlegene, arbeidsgiverne og NAV. Tenk muligheter for aktivitet – det er god helse for den enkelte og understøtter målet om å ha virksomhetens kompetanse på jobb. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Bedriftshelsetjenesten (BHT) Stamina helse har 400 ansatte og 40 lokalkontor i landet. Kontaktperson for undervisning, oppvekst og kultur er Inge Buch: inge.buch@staminagroup.no tlf. 48307918, men det er også mulig å ringe andre (se infoheftet).inge.buch@staminagroup.no Enhetsleder har myndighet til å bestille oppdrag fra BHT (med kopi til HMS-avdelingen). Men: ALLE ansatte har mulighet til å ta direktekontakt med spørsmål eller problemer knyttet til sin arbeidssituasjon ved å bestille en poliklinikktime – tlf. 91121878 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Bedriftshelsetjenesten (BHT) (forts.) Tjenester som tilbys: -Arbeidsmedisinsk poliklinikk ved arbeidsrelaterte fysiske og psykiske skader (bl.a. lege, sykepleier, psykolog). -Ergonomi -Kartlegging av fysisk/kjemisk og biologisk arbeidsmiljø -Sykefraværsarbeid / IA-arbeid -Rusmiddelmisbruk / AKAN-arbeid -Krisearbeid ved alvorlige hendelser -Systematisk HMS-arbeid -Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø -Lovpålagt helseovervåkning Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Bedriftshelsetjenesten (BHT) (forts.) Tjenester (forts.): -Grunnkurs i arbeidsmiljø 1 gang/år (hele kommunen) -Førstehjelpskurs – 3t med fokus på livredning (arbeidsplass) -Kurs vedr. HMS og sykefraværsoppfølging -Mestringskurs for ansatte med høyt/gjentatt sykefravær -Kurs som har helsebringende effekt, som livsstilskurs, avvenningskurs, fysisk aktivitet og kostholdskurs. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Bedriftshelsetjenesten (BHT) (forts.) Tilleggstjenester: -Mulighet for fysioterapeutvurdering og evt. behandling 3 ganger for å forhindre sykemelding -Personlig samtale til problemer knyttet til arbeid og private forhold Tilleggstjenester må avklares med personalsjef/HMS-fagleder NB! «Herfra og videre – ny giv i jobben» : Stressmestringskurs med 9 kursdager á 3 timer! Holdes hver 14. dag. Kan utforme og holde kurs på arbeidsplassen innenfor de fleste HMS-områder Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17


Laste ned ppt "IA-avtalen og HMS-arbeid i Halden kommune 10.januar 2014 – 31.desember 2018 ATV-kurs 2.3.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google