Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. Laget for: Buskerud Kollektivtrafikk AS Laget av: Bjørn-Ole Johannesen Dato: 29. juni 2011 Project #: Undersøkelse om Buskerudbyen

2 © Synovate Prosjektinformasjon Formål Kartlegge publikums kjennskap og holdninger til temaene som inngår i Buskerudbysamarbeidet (kollektivtrafikk, bilbruk, miljø og byutvikling i Buskerud). Målgruppe/ utvalg Representativt utvalg av personer på 15 år eller eldre i kommunene som inngår i Buskerudbysamarbeidet: Lier, Kongsberg, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Metode/ gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført ved telefonintervju (2509 intervju). Alle intervjuene er gjennomført på kveldstid i tidsrommet 31.mai-6.juni Dataene er vektet mht kommune, kjønn og alder for å tilstrebe størst mulig grad av representativitet. Intervjulengde 10 min Ansvarlig kontaktpersoner Bjørn-Ole Johannesen og Kristin Rogge Pran

3 © Synovate Hvilke type stilling har du? n: 2509

4 Kjennskap til Buskerudbyen og Buskerud Kollektivtrafikk AS

5 © Synovate Har du hørt om Buskerudbyen? n: 2509

6 © Synovate Kommentar Tendensen er at jo eldre respondenten er, jo større sannsynlighet er det for at han/hun kjenner til Buskerudbyen (25 % i aldergruppen år svarer at de har hørt om samarbeidet, mens 72 % i alderen 60 år + oppgir det samme ). Det er flere i Nedre Eiker (65 %) og Øvre Eiker (62 %) som kjenner til Buskerudbyen, mens det er færre i Kongsberg (50 %) som gjør det samme.

7 © Synovate Hva forbinder du med Buskerudbyen? De som kjenner til Buskerudbyen n: 1585 Flere svar mulig

8 Inntrykk av kollektivtilbud og forhold for fotgjengere og syklister

9 © Synovate Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av kollektivtrafikktilbudet i Buskerud? n: 2509

10 © Synovate Kommentar I aldersgruppen 60 år + er det 17 % som har et ”meget godt inntrykk” av kollektivtrafikktilbudet i Buskerud. Det er flere respondenter i aldersgruppen år (55 %) som har et godt inntrykk av kollektivtrafikktilbudet i Buskerud, Drammen har den høyeste andelen som har et godt inntrykk av kollektivtrafikktilbudet (55 %). Kongsberg har den høyeste andelen som har et dårlig inntrykk av kollektivtrafikktilbudet (til sammen 31 %)

11 © Synovate Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av forholdene for fotgjengere i ditt område? n: 2509

12 © Synovate Kommentarer Det er flere unge (15-24 år) (33 %) enn i de øvrige aldersgrupper som har et meget godt inntrykk av fotgjengerforholdene i sitt område Det er færre i Øvre Eiker (53 %) enn i de andre kommunene som har et godt inntrykk av forholdene for fotgjengere i sitt område.

13 © Synovate Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av forholdene for syklister i ditt nærområde? n: 2509

14 © Synovate Kommentarer Det er flere unge (15-24 år) (25 %) enn i de øvre aldersgrupper som har et meget godt inntrykk av syklistforholdene i sitt område. Det er flere i Kongsberg enn i de andre kommunene som har et godt inntrykk av forholdene for syklister i sitt nærområde.

15 Yrkesaktive og skoleelever/studenters transportvaner

16 © Synovate Hvor mange dager i uken reiser du til eller fra jobb eller skole? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %)

17 © Synovate Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid eller skole? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %) Flere svar mulig Unge (15-24 år) reiser i størst grad vanligvis med buss til arbeid eller skole (55 %), mens færre av dem bruker bil til dette formålet (28 %). Flere i Øvre Eiker (76 %) bruker vanligvis bil, mens flere i Drammen (27 %) reiser vanligvis med buss.

18 © Synovate Hvor ofte reiser du kollektivt til jobb eller skole? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %)

19 © Synovate Kommentar Klart flere unge (15-24 år) (46 %) reiser kollektivt til jobb eller skole 5 eller flere dager i uken. Flere i Drammen (26 %) reiser kollektivt til jobb eller skole 5 eller flere dager i uken. Færre i Kongsberg (5 %) enn totalen reiser kollektivt til jobb eller skole 5 eller flere dager i uken

20 © Synovate Hvor ofte kjører du bil til jobb eller skole? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %) Flere i Øvre Eiker (58 %) enn totalen kjører bil 5 eller flere dager i uken til jobb eller skole. Flere i Drammen (28 %) enn totalen kjører aldri bil til jobb eller skole. Klart færre unge (15-24 år) enn eldre kjører bil 3-4 dager i uken eller oftere (25 %).

21 © Synovate Hva er årsakene til at du bruker bil til jobb eller skole? Yrkesaktiv/skoleelev/student som bruker bilen noen dager i måneden eller oftere. n: 1209 (andel av total: 52 %) Flere svar mulig

22 © Synovate Kommentar Årsaker til å kjøre bil til jobb eller skole: Flere av de yngste (45 %) og fra Lier (38 %) svarer ”raskere transporttid”, mens færre fra Kongsberg(15 %) svarer det samme. Flere menn (17 %) enn kvinner (7 %) svarer at de trenger bilen i arbeid. Flere i Øvre Eiker (34 %) og i Kongsberg (29 %) svarer at de ikke har ikke kollektivttilbud, mens færre fra Drammen (16 %) og Nedre Eiker (16 %) svarer det samme.

23 © Synovate Hva skal til for at du skulle reist kollektivt oftere i forbindelse med jobb eller skole? Yrkesaktiv/skoleelev/student som bruker bilen noen dager i måneden eller oftere. n: 1209 (andel av total: 52 %) Flere svar mulig

24 © Synovate Hva er årsakene til at du reiser kollektivt til jobb eller skole? Yrkesaktiv/skoleelev/student som reiser kollektivt noen dager i måneden eller oftere. n: 445 (andel av total: 25 %) Flere svar mulig Kun 3 % av respondentene som er fra Kongsberg svarer at raskere transporttid er en årsak til at de reiser kollektivt til jobb eller skole.

25 © Synovate Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis i fritiden? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %) Flere svar mulig

26 © Synovate Kommentar I Drammen reiser flere enn totalen med buss (26 %), og færre bruker bil (73 %). I Kongsberg bruker flere enn totalen bil (84 %), og sykkel (35 %), og færre som reiser med buss (13 %). Blant de yngste er det flere enn totalen som reiser med buss (47 %) og sykkel (26 %), og færre som bruker bil (49 %). Flere kvinner (24 %) enn menn (14 %) reiser med buss. Flere av de med grunnskoleutdannelse enn totalen reiser med buss (43 %) og sykkel (27 %), og færre av dem bruker bil (52 %).

27 © Synovate Hvor ofte reiser du kollektivt i fritiden? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %) 14 % av de yngste (mellom år) reiser daglig med kollektivt i fritiden, mens under 1 % i de øvrige aldersgrupper svarer det samme.

28 © Synovate Hvor ofte bruker du bil i fritiden? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %)

29 © Synovate Kommentar Færre blant de yngste (15-24 år) og de med utdanning på grunnskolenivå kjører bil daglig i fritiden. Flere i aldersgruppen år kjører bil daglig i fritiden. Flere blant de med utdanning på grunnskolenivå aldri bruker bil i fritiden.

30 © Synovate Hva er årsakene til at du bruker bil i fritiden? Yrkesaktiv/skoleelev/student som bruker bil i fritiden 1-2 dager i uken eller oftere. n: 1410 (andel av total: 63 %) Flere svar mulig

31 © Synovate Hva skal til for at du skulle reist kollektivt oftere i fritiden? Yrkesaktiv/skoleelev/student. n: 1577 (andel av total: 73 %) Flere svar mulig

32 © Synovate Hva er årsakene til at du reiser kollektivt i fritiden? Yrkesaktiv/skoleelev/student som reiser kollektivt i fritiden 1-2 dager i uken eller oftere. n: 196 (andel av total: 14 %) Flere svar mulig

33 Hjemmeværende og trygdetes transportvaner

34 © Synovate Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis? Hjemmeværende/trygdet. n: 932 (andel av total: 27 %) Flere svar mulig

35 © Synovate Kommentar Flere menn enn kvinner bruker vanligvis bil, mens flere kvinner enn menn reiser vanligvis med buss. Flere unge enn eldre reiser vanligvis med buss, mens flere eldre enn unge bruker vanligvis bil. Flere som bor i Lier, Øvre Eiker og Kongsberg enn totalen bruker bil, mens flere som bor i Drammen reiser med buss.

36 © Synovate Hvor ofte reiser du kollektivt? Hjemmeværende/trygdet. n: 932 (andel av total: 27 %)

37 © Synovate Kommentar Det flere unge enn eldre som bruker kollektivt ofte (5 eller flere dager i uken). Det er flere menn (19 %) enn kvinner (9 %) som aldri bruker kollektivt. Det er flere i Drammen enn i de øvrige kommunene som bruker kollektivt minimum ukentlig.

38 © Synovate Hvor ofte bruker du bil? Hjemmeværende/trygdet. n: 932 (andel av total: 27 %) Flere menn (50 %) enn kvinner (26 %) bruker bil ofte (5 eller flere dager i uken). Jo høyere utdannelse en respondent har, jo større er sannsynligheten for at respondenten kjører bil daglig.

39 © Synovate Hva er årsakene til at du bruker bil? Hjemmeværende/trygdet som bruker bil 1-2 dager i uken eller oftere. n: 731 (andel av total: 20 %) Flere svar mulig

40 © Synovate Hva skal til for at du skulle reist kollektivt oftere? Hjemmeværende/trygdet som bruker bil 1-2 dager i uken eller oftere. n: 731 (andel av total: 20 %) Flere svar mulig

41 © Synovate Hva er årsakene til at du reiser kollektivt i fritiden? Hjemmeværende/trygdet som reiser kollektivt 1-2 dager i uken eller oftere. n: 242 (andel av total: 8 %) Flere svar mulig

42 Reiser med buss og tog

43 © Synovate Hvor ofte reiser du til eller fra Oslo og Akershus med buss eller tog? Flere med høyskole/universitetsutdannelse på høyere nivå enn de med lavere utdanning reiser med tog eller buss til eller fra Oslo og Akershus. Flere av dem i Drammen enn i de andre kommunene reiser med tog eller buss til eller fra Oslo og Akershus.

44 © Synovate Hvor ofte reiser du med tog innenfor Buskerud? n: 2509

45 Vurderinger av trafikksituasjonen

46 © Synovate Opplever du at det har det blitt mer eller mindre kø de siste 1-2 årene? n: 2509

47 © Synovate Hva av følgende er du selv villig til å gjøre for å redusere køene? n: 2509 Flere blant de yngste enn blant de eldre er villige til å ta bussen oftere. Flere i Kongsberg enn i de andre kommunene er villig til å betale mer for parkering, sykle oftere og gå oftere.

48 © Synovate Er det for deg viktigst med lett tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum, eller er det viktigst med god offentlig kommunikasjon hele dagen? n: 2509 Flere respondenter fra Drammen, Nedre Eiker og Lier svarer at god offentlig kommunikasjon er viktigst, mens i Kongsberg og Øvre Eiker svarer flere at lett tilgjengelig parkeringsplasser er viktigst. Forskjellene mellom kommunene er dog ikke store.

49 © Synovate Mener du at høye parkeringsavgifter bør benyttes i din hjemby for å unngå mye sentrumstrafikk, eller mener du det er viktigst å få mange billige eller gratis parkeringsplasser sentralt i byen? n: 2509

50 Trivselsfaktorer

51 © Synovate Hvor viktige er følgende forhold for at du skal trives i din hjemby? n: 2509


Laste ned ppt "© 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google