Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysioterapitjenesten Asker kommune Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 18.11.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysioterapitjenesten Asker kommune Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 18.11.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysioterapitjenesten Asker kommune Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 18.11.15

2 Rammeavtale – individuell avtale  Den fremforhandlede rammeavtalen mellom KS og NFF benyttes av alle kommuner.  Formålet med avtalen er å skape forutsigbare rammebetingelser i forholdet mellom den enkelte fysioterapeut og kommunen, og i forholdet mellom fysioterapeuter ved overføring av avtalehjemmel m.v.  Rammeavtalen reforhandles hvert annet år.  Kommunene tildeler avtalehjemler.  Rekvisisjon til fysioterapeut tildeles av fastlege, privat legespesialist og sykehus.

3 Avtalehjemmel  Det er 34,7 avtalehjemler – disse er fordelt på 47 fysioterapeuter.  En avtalehjemmel er tidsuavgrenset – den varer fram til pensjonering eller til fysioterapeuten sier opp.  Kommunen kan si opp ved alvorlige brudd på avtalen, dersom forholdet ikke rettes opp.  Det er mulig å reforhandle avtalene. Begge parter kan kreve reforhandling èn gang pr år.

4 Antall samtidige pasienter  Fysioterapeutene har anledning til å behandle flere pasienter samtidig.  Driftstilskuddet er en fast sum pr. år – uavhengig av antall pasienter som behandles. Utgjør kr. for fullt tilskudd.  Fysioterapeuten krever egenandel av hver pasient også når flere behandles samtidig. Unntak: pasienter med rett til fri behandling.  Egenandelene er sentralt fastsatt mellom KS og NFF og finnes på takstplakaten på NFFs nettsider. (ASA 4303)

5 Ansvar for forsvarlig faglig praksis  Autorisert fysioterapeut er ansvarlig for egen faglig praksis, dvs hun/ han er ansvarlig for forsvarlighet og kvalitet.  Eventuell klage på faglig praksis stiles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Fra Helfos regelverk: Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger på bakgrunn av opplysningene på henvisningen og egen vurdering av pasientens behov. Fysioterapeuten er ansvarlig for at iverksatt behandling er forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

6 Kroniske lidelser  Hvilke diagnoser som gir rett til fri behandling er definert i egen forskrift.  Retten innebærer et visst antall timer pr. år, avhengig av diagnose og faglig vurdering fra lege og/ eller fysioterapeut. Den faglige vurderinge må konkluderer med at fysikalsk behandling er formålstjenelig.  Eksempel: En kolspasient vil, etter faglig vurdering, bli tildelt inntil èn behandlingstime pr. uke.  Virksomheten har ikke tall på antall personer med kroniske lidelser i Asker som har rett til fri behandling.

7 Kroniske lidelser - behandlingsform  Aktuelle behandlingsformer er:  individuell fysioterapi  Gruppebehandling  I tillegg kommer egentrening på grunnlag av treningsprogram fra fysioterapeut. Egentrening skal gjøres mellom timene hos fysioterapeut og mellom behandlingsserier.

8 Virksomhet Samfunnshelse og integrering  Ny virksomhet - etableringsprosessen startet 01.01.2015.  Virksomheten består av de tidligere virksomhetene:  Forebygging og rehabilitering  Helseavdelingen I tillegg er Flyktningteamet flyttet fra Sosialtjenesten og til den nye virksomheten.

9 Styringsdokumenter Nasjonale dokumenter:  Samhandlingsreformen  Omsorg 2020  Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet Kommunale dokumenter:  Strategi 2020  Aktuelle temaplaner  Mandat til virksomhetsleder

10 Gjennomgang av fysioterapi-, ergoterapitjenesten og rehabilitering  Avdeling Opptrening og rehabilitering har følgende tjenester f.o.m. 2016:  Oppsøkertjenesten  Fysioterapi 18+  Ergoterapi 18+  Hjemmebasert rehabilitering  Dagrehabilitering  Hjelpemiddeltjenesten  Som en del av virksomhetsetableringen skal tjenestene gjennomgås for å sikre at tjenestene utvikles i tråd med styringsdokumentene.

11 Utviklingsfokus  Gruppebehandling  Tverrfaglighet  Samhandling mellom fastlege og fysioterapeut  Tettere kontakt og oppfølging av private fysioterapeuter med avtalehjemmel  Forebygging og tidlig innsats  Egentrening – ansvar for egen helse

12 Temaplan habilitering og rehabilitering  Asker kommune skal utarbeide temaplan for habilitering og rehabilitering – oppstartdato er ikke bestemt.  Denne vil være retningsgivende for utviklingen også av fysioterapien som en del av habilitering og rehabilitering

13 Rådets innspill ønskes Vi ønsker deres kompetanse inn i det videre arbeidet med tjenesteutvikling. MÅL: Tilby riktig tjenestekvalitet som fremmer helse og livskvalitet


Laste ned ppt "Fysioterapitjenesten Asker kommune Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 18.11.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google