Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12149 Arkivverkets sentraldepot og Norsk Helsearkiv Infomøte 29.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12149 Arkivverkets sentraldepot og Norsk Helsearkiv Infomøte 29.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 12149 Arkivverkets sentraldepot og Norsk Helsearkiv Infomøte 29.10.2013

2 Innledning Hensikt med informasjonsmøte er å gi tilstrekkelig informasjon og besvare eventuelle spørsmål knyttet til oppdraget og selve konkurranse. Referat fra dagens møte med stilte spørsmål og besvarelser sendes uten ugrunnet opphold til samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget.

3 Historikk – sakens gang – forutsetninger til oppdraget  Statsbygg har fått oppdrag om utarbeidelse av byggeprogram november 2011. (9.11.11).  Byggeprogrammet er utarbeidet i tett dialog (samarbeid) med Arkivverket og oversendt til Kulturdepartementet 27.mars 2012  I juni 2012 (5.6.2013) fikk Statsbygg oppdrag om forprosjekt. Bygget skal gi de fysiske forutsetningene for at formålene med Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv blir oppfylt. Kvalitetskrav, herunder tekniske krav, framgår av byggeprogrammet.  Det var ønske om rask fremdrift i prosjektet - forprosjekt med forslag til kostnads- og styringsramme ferdig medio mai 2013. Statsbygg skulle lage et forslag til realiserbar fremdriftsplan med utgangspunkt i dette innen 1. september.  Statsbygg måtte komme i gang med dette i forkant av sommerferien 2012 dvs. lage en prosjektstrategiplan og organisere prosjektet. I tett dialog med KUD fant vi ut at en frist medio mai 2013 var ikke realiserbar (er vanskelig).  2.7.2012 opplyser KUD i sitt brev at forprosjektet med forslag til kostnads- og styringsramme måtte foreligge innen 1. september 2013.

4 Valgt strategi for prosjektet  Statsbygg har valgt totalentreprise med samspill som gjennomføringsmodell og samarbeidsform.  Målsetningen med samspillet er å samordne prosjektering og utførelse med sikte på å finne frem til de beste løsningene for brukers behov innenfor en akseptabel kostnadsramme.  Mål og prinsipper for gjennomføringen av kontrakten beskrives i et måldokument som partene er utarbeidet sammen med øvrige aktører i samspillsgruppen.  Kontraktsbestemmelsene for samspill utfyller Totalentrepriseboka og NS8407.  Samspill bygger på åpenhet, tillit og felles forståelse som er middel for å oppnå et bygg som tilfredsstiller gitte krav til kvalitet, fremdrift og økonomi.  Konkurransen er lyst ut i juli 2012. Kun et tilbud. Kontrakt inngått med HENT AS.  Kontrakten med Totalentreprenør er todelt:  Prosjekteringsfasen: Arbeid utført i prosjekteringsfasen honoreres etter medgått tid i henhold til satser oppgitt i kontrakten. Prosjekteringsfasen avslutter med utarbeidet og godkjent forprosjekt med en omforent tilbudt målsum. Dersom sluttkostnaden for prosjektet blir lavere/ høyere en målsumen som gjelder ved overtagelse, fordeles besparelsen/ merkostnad med 50% på totalentreprenør og 50% på byggherren.  Utførelsesfasen: Innebærer detaljprosjektering og utførelsen (bygging). For utførelsesfasen skal det avtales en målsum basert på prosjekterte løsningen samt timesatsene og påslagsprosentene jfr. kontraktsbestemmelser. Oppstart utførelsesfasen forutsetter vedtatt bevilgning.

5 Rolle og oppgaver BH-O og SHA KP/KU Fremgår i konkurransegrunnlaget:  Tilbudsinvitasjon  Ytelsesbeskrivelse for byggherreombud (YT-BHO)  Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggeledelse (Byggelederboka basert på NS 8403)  Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag (K-boka basert på NS 8402),  Byggherreforskriften

6 Organisasjonskart BH-O SHA

7  Bygget skal huse Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv.  Veldig forenklet er formålet for Arkivverkets sentraldepot er å håndtere tilveksten av papirbaserte arkivmateriale de nærmeste årene, mens Norsk helsearkiv skal sikre en forsvarlig oppbevaring og tilgjengeliggjøring eldre bevaringsverdige pasientarkiv.  Vil nevne to viktigste effektmål i prosjektet. Det ene er bevaring og den innebærer sikker bevaring av totalt 83000 hyllemeter av arkivmateriale. I tillegg til dette skal bygget gi sikkert bevaring av digital skapt arkivmateriale og åpne for kostnadseffektiv og sikkert forvaltning av disse arkivene. Det andre effektmål er tilgjengeliggjøring. Bygget er utformet slik at det får, enklere og bedre samlet tilgang til arkivenes informasjon om kulturarv og samfunn, bedre tilgang til arkivinformasjon ved omfattende digitalisering og transkribering av papirbasert materiale. I tillegg skal løsningen sørge for effektiv og sikker tilgang for forskere til pasientarkivmateriale.  Statsbygg er sammen med Totalentreprenør og i samråd med brukere laget forprosjektet som besvarer stilte krav til bygget.  Byggets funksjonsfordeling er slik at Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv er ordnet i separate enheter med egne magasiner, dataarkiv, areal for mottak, ordning og digitalisering av arkivmateriale samt administrasjonsfløyer Generell informasjon - forprosjekt

8  Arealer: Bygget er på 14862 m2 BTA og har 5 plan: 2 plan over bakken og 3 plan under bakken. Magasiner er plassert på plan U1, U2 og U3. Magasinene på plan U3 har dobbel høyde med mesanin. Mesanin etasje har tilgang fra plan U2. Magasiner på plan U1 har enkel høyde. Fotoarkiv med kjøle- og frysearkiv er plassert på Plan U1. Det er aklimatiseringsrom i alle underetasjene. Det er separate magasiner for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv.  Arealene for dataarkiv er geografisk atskilt etter ønske fra bruker og plassert sentralt på plan 1 og plan U1.  Behandlings- og produksjonsarealene er plassert i plan 1 (bakkeplan) og består av mottaksrom, rom for ordning av arkivmateriale, rom for digitalisering, rom for konservering og rom for destruksjon av arkivmateriale, samt lager og pauserom. Det er separate arealer for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot.  Publikumsarealene med resepsjon, forskerrom, møterom og kantine ligger på plan 1, mens administrasjonsarealer for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv er plassert i hver sin fløy på plan 2.  Transport og kommunikasjonsareal. Hovedkommunikasjonen i bygget er ordnet i en åpen kommunikasjonsakse som går sentralt gjennom bygningen fra driftsdel og mottak i sør til publikumsmottak og administrasjon i nord. All transport av arkivmateriale, persontrafikk og øvrig distribusjon foregår langs aksen, horisontalt på gallerier i sentralrommet og vertikalt via heiser og trapper.  Sikkerhet. Det er stilt høye sikkerhetskrav på flere områder: sikkerhet mot brann, sikkerhet mot fukt og mugg, samt sikkerhet mot innbrudd og inntrengning. Generell informasjon - forprosjekt

9 Tomteplassering

10 3D modell

11

12 Utomhusplan

13 Utomhusplan 2

14 Utomhusplan Snitt

15 Utomhusplan Belysning

16 Utomhusplan Trafikk

17 Utomhusplan Forurensing Det ble fortatt miljøprøvetaking av jordmasser da det var mistanke om forurensing av jordenmasser etter at tomten var brukt som planteskole. Etter at resultatene av prøvetaking kom inn viste det seg at nivåer av forurensing av lave. Prøvetaking ble utført etter NS ISO 10281. Overskridelsen av p,p-DDT tilsvarer tilstandsklassen 2 (laveste nivå). De resterende analyseresultatene på både o,p-DDT og p,p-DDT ligger under normverdi. Med bakgrunn i dette, så klassifiseres jorden i området som ren og kan brukes fritt på stedet. Dersom det blir et masseoverskudd på området kan massene leveres mottak for rene masser.

18 Utomhusplan Bygge grop Foreløpig

19 Rigg område Byggeplass

20 Rigg område Brakker Grøntsone rundt riggområde

21 Rigg område Massetransport Rør under anleggs vei for gangtrafikk Gangvei legges om midlertidig Stikkrenne for anleggsvei Alternativ vei for massetransport Deponi

22 Rigg område Massetransport Anleggsvei ved siden av g&s vei Rør under anleggs vei for gangtrafikk Deponi Alternativ vei for massetransport Gangvei legges om midlertidig Stikkrenne for anleggsvei

23 Byggets utforming fasader Nordfasade Sørfasade

24 Byggets utforming fasader Øst fasade Vestfasade

25 Bygget plan 1 med funksjoner

26 Bygget plan 2 med funksjoner

27 Bygget plan U1 med funksjoner

28 Bygget plan U2/U3 med funksjoner

29 Perspektiv publikumsområde 1etg

30 Typiske møterom kontor

31 Perspektiv Sentral korridor

32 Byggets utforming Snitt Snitt Nord-Sør - gjennom sentral korridor

33 BIM - Perspektiv - utomhus vinter

34 BIM - modell fasade vest

35 BIM - fugleperspektiv

36 BIM - modell perspektiv

37 BIM - Snitt Detaljer

38 Avslutning Avslutning med spørsmål.


Laste ned ppt "12149 Arkivverkets sentraldepot og Norsk Helsearkiv Infomøte 29.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google