Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Byggherreforskriften. 2 Oversikt Innledende bestemmelser Byggherrens plikter Den prosjekterendes plikter Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Byggherreforskriften. 2 Oversikt Innledende bestemmelser Byggherrens plikter Den prosjekterendes plikter Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Byggherreforskriften

2 2 Oversikt Innledende bestemmelser Byggherrens plikter Den prosjekterendes plikter Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter Straff Overgangsbestemmelser

3 3 §1 formål Formålet med byggherreforskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser På bakgrunn av formålet skal både planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av bygge- eller anleggsarbeid ha fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Allerede fra prosjektutviklingsstadiet skal det således jobbes med å redusere fare for skader og ulykker

4 4 § 2 virkeområde Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Forskriften gjelder uavhengig om det skal forhåndsmeldes Avgrenses mot faste – permanente virksomheter som utfører bygge- eller anleggsarbeid Avgrenses mot alminnelig drift- og vedlikeholdsoppgaver Dugnadsarbeid faller i utgangspunktet utenfor Omfatter ikke tredjeperson Bygge- eller anleggsplass i forhold til forhåndsmelding og oversiktslister

5 5 § 3 hvem forskriften retter seg mot Byggherren er pålagt hovedplikten etter forskriften, de andre aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger Prosjekterende og koordinator er nå pliktsubjekt Nytt begrep: byggherrens representant Bestemmelsene om byggherren vil gjelde tilsvarende for byggherrens representant, når det er inngått avtale mellom byggherre og byggherrens representant Forbruker er ikke lenger pliktsubjekt, men plikten til forhåndsmelding for forbruker er opprettholdt

6 6 § 4 definisjoner Bygge- eller anleggsarbeid: basert på direktivet og hovedgruppene i inndelingen av næringsgrupper som brukes av SSB Byggherre: den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er oppdragsgiver for prosjektering og utførelse Byggherrens representant: den som har inngått skriftlig avtale med byggherre om å utføre plikter etter forskriften Forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet Koordinator: sørger for koordinering av prosjektering eller koordinering av utførelse på byggherrens vegne

7 7 Definisjoner forts. Prosjekterende: har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eler anlegget Enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere

8 8 § 5 byggherrens generelle plikter Byggherren har hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt Planlegging og prosjektering: Byggherren skal ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg som foretas Byggherren skal beskrive og ta hensyn til de risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres - risikoforholdene som ikke kan fjernes, skal medføre spesifikke tiltak som skal inn i SHA-planen Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de ulike arbeidsoperasjoner

9 9 byggherrens generelle plikter forts. Under utførelsen: Byggherren skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordineringen av de ulike virksomhetenes arbeid Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt de øvrige aktørene i forskriften blir gjennomført

10 10 §§ 6 og 7 risikoforhold og SHA-plan Risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget Byggherren skal påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres SHA-planen skal være tilgjengelig og kjent og den skal oppbevares i seks måneder etter bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet

11 11 § 8 krav til SHA-plan Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde: Organisasjonskart Fremdriftsplan Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse Rutiner for avviksbehandling Planen skal oppdateres ved endringer som berører sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

12 12 § 9 forebyggende tiltak Byggherren skal stille særlige krav til forebyggende tiltak som oppstilles fra a) til j) Det byggherren særlig skal stille krav om, dreier seg i hovedsak om riggforhold på bygge- eller anleggsplassen Forholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte arbeidsgiver, men byggherren har en selvstendig plikt til å sørge for at kravene blir ivaretatt

13 13 § 10 forhåndsmelding Forhåndsmelding skal sendes Arbeidstilsynet dersom bygge- eller anleggsarbeidet vil vare utover 30 dager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk Gjelder også for forbruker Betydning for overgangsordningen

14 14 § 11 internkontroll Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften Kravet bør stilles i tilbudsgrunnlaget Egenerklæring

15 15 § 12 dokumentasjon for fremtidige arbeider For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bør oppbevares i byggets eller anleggets levetid

16 16 § 13 utpeking og oppfølging av koordinator Arbeidet med SHA skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre Byggherren utpeker en koordinator som på byggherrens vegne utfører koordineringen Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området Byggherre skal vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator Skriftlig avtale mellom koordinator og byggherre Koordinators kompetanse

17 17 § 14 koordinering Prosjekteringsfasen: koordinere prosjekteringen og sørge for utarbeidelse av SHA-plan Utførelsesfasen: følge opp SHA-planen, vurdere risikoforholdene, følge opp tidsplanene, koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifter, se til at arbeidsgiver følger opp kravene i § 9, sørge for at det føres oversiktslister

18 18 § 15 oversiktslister Det skal føres liste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen Listene skal føres og kontrolleres daglig Listene skal være tilgjengelige og oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet

19 19 § 16 gjennomføring av plikter på byggherrens vegne Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre nærmere angitte plikter etter forskriften på byggherrens vegne Byggherren skal vurdere hvorvidt byggherrens representant har andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal utføre på vegne av byggherren

20 20 § 17 den prosjekterendes plikter Prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger Risikoforhold som krever spesifikke tiltak skal beskrives og meddeles byggherren

21 21 § 18 arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter Skal følge SHA-planen, og byggherrens og koordinators anvisninger Skal planlegge arbeidet under hensyn til risikovurderinger og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder og informere byggherre om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen Arbeidsgiveren: Skal sørge for at forebyggende tiltak gjennomføres Skal innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens internkontrollsystem Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om avvik fra planen som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

22 22 § 19 arbeidsgiverens og enmannsbedriftens informasjonsplikt Arbeidsgiver skal informere verneombudet om SHA-planen før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet Arbeidstakerne og verneombudet skal på en forståelig måte informeres om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

23 23 § 20 straff Straffansvaret ilegges normalt byggherren som innehaver av virksomhet jf. aml § 19-7 Straffansvaret kan også gjøres gjeldende for byggherrens representant, koordinator og den prosjekterende

24 24 § 21 overgangsbestemmelser For bygge- eller anleggsarbeid hvor Arbeidstilsynet har mottatt forhåndsmelding inne 1. januar 2010, kan byggherren i stedet velge å følge reglene i dagens byggherreforskrift

25 25 Hovedendringer Betydelig endret struktur Egne kapitler for de ulike aktørene som forskriften retter seg mot Tydeliggjøring av hvem som har hvilke plikter, og hva som ligger i pliktene Prosjekterende og koordinator pliktsubjekt Forbruker ikke pliktsubjekt Kommentarene utvidet


Laste ned ppt "1 Byggherreforskriften. 2 Oversikt Innledende bestemmelser Byggherrens plikter Den prosjekterendes plikter Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google