Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggherreforskriften

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggherreforskriften"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggherreforskriften

2 Oversikt Innledende bestemmelser Byggherrens plikter
Den prosjekterendes plikter Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter Straff Overgangsbestemmelser Forskriften er bygd opp etter hvilke plikter de enkelte aktørene på bygge- eller anleggsplassen har.

3 §1 formål Formålet med byggherreforskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser På bakgrunn av formålet skal både planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av bygge- eller anleggsarbeid ha fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Allerede fra prosjektutviklingsstadiet skal det således jobbes med å redusere fare for skader og ulykker

4 § 2 virkeområde Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Forskriften gjelder uavhengig om det skal forhåndsmeldes Avgrenses mot faste – permanente virksomheter som utfører bygge- eller anleggsarbeid Avgrenses mot alminnelig drift- og vedlikeholdsoppgaver Dugnadsarbeid faller i utgangspunktet utenfor Omfatter ikke tredjeperson Bygge- eller anleggsplass i forhold til forhåndsmelding og oversiktslister Momenter i grensesnittet mot faste virksomheter: langvarig arbeid? arbeidet typisk av skiftende/midlertidig karakter? maskiner og utstyr permanent plassert eller flyttes? Vedlikeholdsoppgaver knyttet til den midlertidige bygge- eller anleggsvirksomheten faller innenfor forskriften. Drift av vei, for eksempel brøyting, faller utenfor, mens reparasjoner og istandsetting av vei faller innenfor. Dugnadsarbeid. I de tilfeller arbeidet utføres både som dugnad og som ordinært arbeid , vil den delen som utføres som ledd av næringsvirksomhet falle innenfor. Bygge- eller anleggsplass i forhold til forhåndsmelding og oversiktslister: det avgjørende vil være om det er slik nær sammenheng mellom de ulike arbeidsoppgavene på de nærliggende geografiske arbeidsplassene, at det er naturlig å betegne dette som en bygge- eller anleggsplass. Det skal f eks føres oversiktslister for de som stadig leverer asfalt ved asfaltarbeider

5 § 3 hvem forskriften retter seg mot
Byggherren er pålagt hovedplikten etter forskriften, de andre aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger Prosjekterende og koordinator er nå pliktsubjekt Nytt begrep: byggherrens representant Bestemmelsene om byggherren vil gjelde tilsvarende for byggherrens representant, når det er inngått avtale mellom byggherre og byggherrens representant Forbruker er ikke lenger pliktsubjekt, men plikten til forhåndsmelding for forbruker er opprettholdt

6 § 4 definisjoner Bygge- eller anleggsarbeid: basert på direktivet og hovedgruppene i inndelingen av næringsgrupper som brukes av SSB Byggherre: den som rent faktisk får utført et bygge- eller anleggsarbeid, og som dermed er oppdragsgiver for prosjektering og utførelse Byggherrens representant: den som har inngått skriftlig avtale med byggherre om å utføre plikter etter forskriften Forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet Koordinator: sørger for koordinering av prosjektering eller koordinering av utførelse på byggherrens vegne Bygge- eller anleggsarbeid: eksempel på vedlikehold: malearbeid og rengjøring knyttet til bygge- eller anleggsvirksomheten. Eksempel på alminnelig anleggsvirksomhet: arbeid med tuneller, bruer, oppføring av kraftlinjer og kloakksystemer. Eksempel på grunnarbeid: drenering. Eksempel på annet arbeid: midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen. Byggherre: for boliger som selges i næring, vil oppdragsgiver for utførende entreprenør og prosjekterende være byggherre Forbruker: det vesentligste formålet vil være avgjørende dersom det er tvil om bygge- eller anleggsarbeidet utføres som ledd i næringsvirksomhet eller utføres som forbruker

7 Definisjoner forts. Prosjekterende: har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele eller deler av bygget eler anlegget Enmannsbedrift: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere Enmannsbedrift: bruker ikke begrepet utførende for i oppnå ensartet begrepsbruk med aml

8 § 5 byggherrens generelle plikter
Byggherren har hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt Planlegging og prosjektering: Byggherren skal ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom arkitektoniske, tekniske og organisasjonsmessige valg som foretas Byggherren skal beskrive og ta hensyn til de risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres - risikoforholdene som ikke kan fjernes, skal medføre spesifikke tiltak som skal inn i SHA-planen Byggherren skal sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de ulike arbeidsoperasjoner Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for de som skal jobbe på bygge- eller anleggsplass er størst i tidlig fase av planleggingen og blir mindre etter hvert. Arkitektoniske valg: byggets eller anleggets form, innhold og planløsning Tekniske valg: valg av bæresystemer, valg av tekniske løsninger som innebærer at konstruksjonene er stabile under oppføring og riving, valg av byggeprodukter, valg av tekniske løsninger Organisasjonsmessige valg: valg av entrepriseform, kontraktsstruktur og utbyggingsrekkefølge

9 byggherrens generelle plikter forts.
Under utførelsen: Byggherren skal ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordineringen av de ulike virksomhetenes arbeid Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt de øvrige aktørene i forskriften blir gjennomført

10 §§ 6 og 7 risikoforhold og SHA-plan
Risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget Byggherren skal påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres SHA-planen skal være tilgjengelig og kjent og den skal oppbevares i seks måneder etter bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet Alle risikoforhold knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, som byggherren har mulighet til å kjenne til, må beskrives. Byggherren kan overlate utarbeidelsen av SHA-planen til koordinator.

11 § 8 krav til SHA-plan Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde: Organisasjonskart Fremdriftsplan Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse Rutiner for avviksbehandling Planen skal oppdateres ved endringer som berører sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Planen skal bygge på risikovurderingene som er foretatt av byggherren i forkant av prosjektet og av de prosjekterende under prosjekteringen av bygget eller anlegget. Med risikovurdering menes her en kartlegging av forhold i prosjektet som kan medføre fare for liv og helse og en vurdering av om forholdene kan fjernes eller om det må kreves sikkerhetstiltak under utførelse. Med organisasjonskart menes her et dokument som beskriver rollefordelingen i henhold til byggherreforskriften. Det er byggherres ansvar å sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til de ulike arbeidsoperasjoner og nødvendig samordning av disse. Prosjektets fremdriftplan skal vise at de ulike arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for farer. De spesifikke tiltakene skal beskrive hvordan et arbeid som kan innebære fare for liv og helse skal utføres, slik at arbeidstakerne ikke utsettes for fare. Opplistningen er ikke uttømmende. Rutine for avviksbehandling skal beskrive hvordan avvik fra planen skal rapporteres, både fra byggherren og til de utførende og fra de utførende til byggherren.

12 § 9 forebyggende tiltak Byggherren skal stille særlige krav til forebyggende tiltak som oppstilles fra a) til j) Det byggherren særlig skal stille krav om, dreier seg i hovedsak om riggforhold på bygge- eller anleggsplassen Forholdene dekkes også av annet regelverk som stiller krav til den enkelte arbeidsgiver, men byggherren har en selvstendig plikt til å sørge for at kravene blir ivaretatt

13 § 10 forhåndsmelding Forhåndsmelding skal sendes Arbeidstilsynet dersom bygge- eller anleggsarbeidet vil vare utover 30 dager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk Gjelder også for forbruker Betydning for overgangsordningen

14 § 11 internkontroll Byggherren skal stille krav om at de utførende virksomhetene har et system for internkontroll som tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften Kravet bør stilles i tilbudsgrunnlaget Egenerklæring

15 § 12 dokumentasjon for fremtidige arbeider
For at drift, vedlikehold, endring og riving av bygget eller anlegget ikke skal utsette arbeidstakerne for farer, skal byggherren sørge for at det utarbeides dokumentasjon om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bør oppbevares i byggets eller anleggets levetid

16 § 13 utpeking og oppfølging av koordinator
Arbeidet med SHA skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre Byggherren utpeker en koordinator som på byggherrens vegne utfører koordineringen Utpeking av koordinator vil ikke frita byggherren for sitt ansvar på området Byggherre skal vurdere om den som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator Skriftlig avtale mellom koordinator og byggherre Koordinators kompetanse Hvem og eventuelt hvor mange koordinatorer som blir utpekt er et organisasjonsmessig valg. Koordinator kan være en fysisk eller en juridisk person. Forskriften stiller krav om kun en koordinator til enhver tid, dette er ikke til hinder for at det utpekes flere koordinatorer. Ved utpeking av flere koordinatorer, bør det være en som har totaloversikt over arbeidene på bygge- eller anleggsplassen, denne vil da anses som koordinator etter forskriften. Byggherren plikter å vurdere hvorvidt den eller de som utpekes har andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator , og som vil gjøre det vanskelig å gjennomføre koordinators plikter etter forskriften. Den skriftlige avtalen skal klargjøre hvilke plikter koordinator skal ha. Det skal også fremgå hvilke fullmakter koordinator har. Koordinator skal ha nødvendig kompetanse i forhold til sin funksjon. Kunnskap om aml med forskrifter, og i utførelsesfasen må koordinator ha tidsaktuell praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid. Byggherren skal jevnlig følge opp koordinator, hvor tett oppfølging som kreves avhenger av prosjektets størrelse og risikoforhold.

17 § 14 koordinering Prosjekteringsfasen: koordinere prosjekteringen og sørge for utarbeidelse av SHA-plan Utførelsesfasen: følge opp SHA-planen, vurdere risikoforholdene, følge opp tidsplanene, koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifter, se til at arbeidsgiver følger opp kravene i § 9, sørge for at det føres oversiktslister Koordineringen kan skje ved møter eller ved tilstedeværelse på bygge –eller anleggsplassen. Prosjekteringsfasen: koordineringen skal føre til at de prosjekterende tar hensyn til hverandres planer og valg av arkitektonisk eller teknisk art, og at disse sett i sammenheng ivaretar hensynet til arbeidstakerne. Utførelsesfasen: koordineringen består i å følge opp SHA-planen. Herunder se til at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA-planen, og koordinere alt arbeid på bygge- eller anleggsplassen for å verne arbeidstakerne mot farer. Endringer skal meldes til byggherre. Føring av oversiktslister kan delegeres.

18 § 15 oversiktslister Det skal føres liste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen Listene skal føres og kontrolleres daglig Listene skal være tilgjengelige og oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet

19 § 16 gjennomføring av plikter på byggherrens vegne
Byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre nærmere angitte plikter etter forskriften på byggherrens vegne Byggherren skal vurdere hvorvidt byggherrens representant har andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver vedkommende skal utføre på vegne av byggherren Særlig aktuelt når byggherren selv ikke har den kompetanse som kreves for å etterleve forskriftens krav. Det anbefales at avtalen inneholder fullmakter og rapporteringsrutiner. Selv om avtale er inngått vil byggherren holdes ansvarlig for eventuelle uforsvarlige forhold på bygge- eller anleggsplassen som kan ledes tilbake til beslutninger foretatt av byggherren selv. Byggherren plikter å gripe inn dersom det viser seg at pliktene ikke blir tilfredsstillende utført.

20 § 17 den prosjekterendes plikter
Prosjekterende skal under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger Risikoforhold som krever spesifikke tiltak skal beskrives og meddeles byggherren Gjelder arkitekter, rådgivende ingeniører og de som detaljprosjekterer hos entreprenøren. Den prosjekterende som lar deler av sitt oppdrag prosjekteres av andre, skal sørge for denne prosjekteringen oppfyller forskriftens krav. Dersom flere prosjekterende leverer til samme prosjekt, er hver og en ansvarlig for det som er innenfor sine oppdrag.

21 § 18 arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter
Skal følge SHA-planen, og byggherrens og koordinators anvisninger Skal planlegge arbeidet under hensyn til risikovurderinger og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder og informere byggherre om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA-planen Arbeidsgiveren: Skal sørge for at forebyggende tiltak gjennomføres Skal innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens internkontrollsystem Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om avvik fra planen som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Arbeidsgiver og enmannsbedriftens plikter følger i hovedsak av aml og dens forskrifter. I tillegg har de plikter etter byggherreforskriften. De relevante delene av SHA-planen vil i hovedsak være beskrivelsen av hvor og når de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres og de spesifikke tiltakene. Sammenhengen mellom byggherrens koordineringsplikter og arbeidsgivers plikter etter aml § 2-2 andre ledd: Sikkerheten for arbeidstakere som utfører arbeid i regi av en arbeidsgiver påvirkes av hvordan andre arbeidsgivere innretter seg. Derfor stiller aml § 2-2 andre ledd krav til at hovedbedriften på bygge- eller anleggsplassen skal ha ansvaret for samordning av de enkelte virksomheters HMS-arbeid. Byggherrens koordinering kommer i tillegg til hovedbedriftens samordning. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom de ulike virksomhetene og ulike arbeidsoperasjoner. Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. Særlig aktuelt ved bruk av felles utstyr.

22 § 19 arbeidsgiverens og enmannsbedriftens informasjonsplikt
Arbeidsgiver skal informere verneombudet om SHA-planen før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet Arbeidstakerne og verneombudet skal på en forståelig måte informeres om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen Må sees i sammenheng med den generelle informasjonsflyten som er beskrevet i forskriften.

23 § 20 straff Straffansvaret ilegges normalt byggherren som innehaver av virksomhet jf. aml § 19-7 Straffansvaret kan også gjøres gjeldende for byggherrens representant, koordinator og den prosjekterende

24 § 21 overgangsbestemmelser
For bygge- eller anleggsarbeid hvor Arbeidstilsynet har mottatt forhåndsmelding inne 1. januar 2010, kan byggherren i stedet velge å følge reglene i dagens byggherreforskrift Hva med tilfeller hvor det sendes inn forhåndsmelding, uten at man har plikt til det etter § 10? Vi må se på realiteten i bestemmelsen, bestemmelsen er ment for de som har plikt til å sende inn forhåndsmelding etter § 10.

25 Hovedendringer Betydelig endret struktur
Egne kapitler for de ulike aktørene som forskriften retter seg mot Tydeliggjøring av hvem som har hvilke plikter, og hva som ligger i pliktene Prosjekterende og koordinator pliktsubjekt Forbruker ikke pliktsubjekt Kommentarene utvidet


Laste ned ppt "Byggherreforskriften"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google