Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

2 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende leiemarkedet

3 Boligutvalget Bjørn Arild Gram, leder Kirsti Kolle Grøndahl Viggo Nordvik Inger Lise Skog Hansen Jan Fridthjof Bernt Inger Østensjø Roar Stangnes Øystein Johannesen Lene Vågslid Martin Mæland

4 Om arbeidet 12 møter i perioden august 2010-mai 2011 Seminar med kommuner og interesseorganisasjoner Spørreskjema til et utvalg kommuner Utredninger

5 Sentrale utredninger A. Kjellevold, Universitetet i Stavanger Retten til bolig og oppfølgingstjenester K. Aarland, NOVA Eierskapspotensialet til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet E. Røed Larsen og D.E. Sommervoll, BI Prisdannelsen i det norske leiemarkedet J. Kvinge og P. Medby, NIBR Sosial boligpolitikk i Norge – kartlegging av offentlig ressursbruk

6 Hva er sosial boligpolitikk? Premisser I. Å bo er et grunnleggende behov og viktig for å fungere på andre områder i livet II. Bolig og oppfølging skal tilpasses slik at den enkelte kan bo

7 Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet? Personer med enten uegnet bolig eller høy boutgiftsbelastning og med lavinntekt etter at de har mottatt sosialhjelp/bostøtte - personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd

8 Mange får ikke den hjelpen de trenger 150 000 personer har ikke en tilfredsstillende bosituasjon i Norge Hvem? mange er aleneboende mange leier bolig mange bor i Oslo mange er innvandrere mange har ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet

9 Mange vanskeligstilte leier bolig VanskeligstilteAlle Selveier2070 Eier, borettslag eller boligaksjeselskap 2213 Leier5818 Stabile leiere (2007 – 2009) 4813 Stabile eiere (2007 – 2009) 3677 Kilde: SSB. Tall i prosent.

10 Mange får ikke den hjelpen de trenger 150 000 personer har ikke en tilfredsstillende bosituasjon i Norge Hvem? mange er aleneboende mange leier bolig mange bor i Oslo mange er innvandrere ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet Tiltak Bostøtten må bedres ytterligere – særlig for barnefamilier I første omgang foreslås en styrking på 410 millioner kroner

11 Vurderinger og tiltak Vanskeligstilte på boligmarkedet Eierlinja Det private leiemarkedet Kommunal utleie Arbeidet med bostedsløshet Boligsosialt arbeid i kommunene Rollefordelingen mellom stat og kommune

12 Rammer IKKE skattespørsmål generelle drøftinger av boligmarkedet og boligbyggingen drøfting av distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet Demografi og boligbyggingsbehov 775 000 flere personer over 16 år i neste 20-årsperiode Gir et behov for 500 000 nye boliger i samme periode Innebærer bygging av minst 25 000 boliger i året

13 Et mer velfungerende privat leiemarked Tiltak Flere studentboliger – totalt 1500 årlig Utvide Husleietvistutvalget Styrket leieboerorganisering Økt kunnskap om useriøse utleiere og uegnede utleieobjekter Et marked med store utfordringer Prisdiskriminering Studenter konkurrerer ut svake grupper Ikke gitt at inngrep i det private markedet er mest hensiktsmessig Utrede nærmere modeller for utleie med sosialt formål frivillig sertifiseringsordning for utleiere

14 Eierlinja - flere må få eie bolig Tiltak Startlån med risikodempende tiltak Boligtilskudd som rente- og avdragsfritt lån Målrettet politikk for leie til eie Boligeie gir flest fordeler Revurdere oppfatningen om hvem som kan eie bolig Stort og uutnyttet potensial for eieretablering - 30-35 000 husstander

15 Kommunal utleie – boligpolitikkens salderingspost? Tiltak 2 500 flere boliger for personer med rusavhengighet, alvorlige psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser Studium i planlegging og forvaltning av kommunal boligmasse Veileder i kommunal boligforvaltning Statlige tilskudd til utleieboliger Krav om vedlikehold ved tildeling av tilskudd Nedskrivingstid forlenges til 30 år Økt fleksibilitet i bruken av tilskuddene Behov for flere kommunale utleieboliger Vanskelig å opprettholde gode bomiljø Ofte dårlig kvalitet og vedlikehold Mange blir boende for lenge

16 Bostedløshet – velferdspolitikken settes på prøve Tiltak Samordnet innsats for unge Beredskapsplaner for bostedsløse barnefamilier Samlet statlig innsats Oppfølgingstjenester i bolig Bolig som en del av behandligen Bolig og tjenester må ses i sammenheng Økende andel unge Økende bruk av midlertidige botilbud Mange klarer ikke å forvalte egen økonomi

17 Godt boligsosialt arbeid i kommunene Fem suksessfaktorer I. Samordning II. Forankring og eierskap III. Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet IV. Boligsosial kompetanse V. Økonomiske ressurser Stort gap mellom befolkningens behov, krav og forventinger og økonomiske ressurser og tilgang på faglig kompetanse

18 Rollefordelingen stat og kommune Kommunene skal ha rammevilkår som setter dem i stand til å løse sine oppgaver Boligpolitikken bygger i hovedsak på frivillighet – kommunene tilbys økonomiske virkemidler til boligformål samt dialog og veiledning fra Husbanken Kommunenes ansvar for å sikre boliger til vanskeligstilte er ikke en lovbestemt plikt

19 Husbanken Stor tillit i kommunene Tilretteleggerrollen oppleves som verdifull Den regionaliserte organiseringen et fortrinn Arena for meningsutveksling stat og kommune Tiltak Husbanken må få mandat til å samordne den statlige innsatsen innenfor den sosiale boligpolitikken

20 Rollefordelingen stat og kommune II Tiltak Lovfesting av det kommunale ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte Tydeliggjøre kommunens ansvar for en forsvarlig bosituasjon Boligsosialt arbeid en del av velferdsutdanningen Bedre datagrunnlag Styrking av det boligsosiale kompetansetilskuddet Tiltak Flertallet Rett til nødvendig bistand til å få et forsvarlig botilbud Mindretallet går ikke inn for innføring av en slik individuell rettighet

21 En sosial boligpolitikk for framtiden Alle kan bo Mange flere kan eie Kommunene skal gjennomføre boligpolitikken og trenger handlingsrom Husbanken må forsterkes og videreutvikles


Laste ned ppt "Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google