Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HUSBANKENS VIRKEMIDLER"— Utskrift av presentasjonen:

1 HUSBANKENS VIRKEMIDLER
Grimstad 16. april 2013 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Roy Bendiksen

2 Husbankens visjon Alle skal bo godt og trygt Overordnet målsetting:
Forebygge og bekjempe bostedløshet Visjonen nås gjennom følgende mål og strategier:

3 Virkemidler for bosetting
Startlån Boligtilskudd etablering, tilpasning, utleieboliger og prosjekterings- og utredningstilskudd Grunnlån Innvesteringstilskudd Bostøtte Kompetansetilskudd Foklares på neste

4 Startlån Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner Kommunen kan gi lån til husstander for: - Kjøp av bolig - Utbedring av bolig - Bygging av bolig – toppfinansiering - Refinansiering HVEM ER DET FOR ? FOR DE SOM VANLIGVIS IKKE FÅR LÅN I ORDINÆRE KREDITTINSTITUSJONER. Økonomisk vanskeligstilt. Nå fokus på VARIG vanskeligstilt. HVOR SØKER EN OM STARTLÅN? DET GJØR MAN I KOMMUNEN. HVORFOR? DET GIS FOR AT OGSÅ DE SOM HAR PROBLEMER MED FINANSIERING SKAL KUNNE EIE EGEN BOLIG. EIERLINJA STÅR STERKT I NORGE OG LIGGER FAST. DET SER EN I nou ER OG I DEN NYE BOLIGMELDINGA.

5 Boligtilskudd til etablering
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd kan gis til: Enkeltpersoner. Gis av kommunen. Nivå på tilskudd vurderes ut fra en helhetsvurdering. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. HVEM ER DET FOR? FOR ENKELTPERSONER MED VANSKELIGSTILT ØKONOMI. Varig lav inntekt. Ikke istand til å betjene fullt lån. HVA GIS DETTE TIL? DET GIS TIL KJØP AV BOLIG. BYGGING AV BOLIG, DA I KOMBINASJON MED GRUNNLÅN,STARTLÅN, ELLER VED REFINANSIERING. ALLTID MED BOLIG SOM UTGANGSPUNKT.!! HVOR SØKER EN ? I KOMMUNEN. HVORFOR? SAMME BEGRUNNELSE SOM VED STARTLÅN. MULIGHET TIL Å EIE EN BOLIG. MINSKE SOSIALE PROBLEMER SOM KAN OPPSTÅ VED Å VÆRE HENVIST TIL LEIEMARKEDET. Begrensede midler sorry

6 Boligtilskudd til tilpasning
Boligtilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid. Tilskudd kan gis til: Enkeltpersoner. Gis av kommunen. Nivå på tilskudd vurderes ut fra en helhetsvurdering HVEM kan søke? DE SOM HAR EN VANSKELIG ØKONOMI OG TRENGER Å TILPASSE EKSISTERENDE BOLIG, ELLER BOLIG EN KJØPER SOM FØLGE AV EKSVIS SYKDOM, SKADE I HUSHOLDNINGEN. Hva kan det gis til? Tilpasninger i boligen, alt fra å bygge ett soverom i 1. etg for å få alle basisrom på ett plan. Til fjerning av dørkarmer, utvidelse av dører, bad osv osv. Men ikke til rent vedlikehold av boligen. Hvem? Enkeltpersoner med dårlig økonomi. Altså økonomisk vanskeligstilt. OG som trenger tilpasningen som følge av nedsatt funksjonsevne. Hvor søker en? Jo i kommunen. Hvorfor? For at økonomisk vanskeligstilte skal kunne fortsette å bli boende ved sykdom eller ulykke. Denne ordningen er også sterkt økonomisk behovsprøvd.

7 Boligtilskudd til utleieboliger
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Prioriterte: -boligtiltak til bostedsløse og flyktninger -boliger til personer som trenger oppfølgingstjenester -boliger for vanskeligstilte med barn i gode bomiljøer for barn Hovedregel inntil 20 %, men inntil 40 % i spesielle tilfeller. Hvem kan søke? Kommuner, private selskaper, stiftelser. Juridiske enheter. Hva kan de søke om ? Tilskudd til å kjøpe eller bygge kommunale utleieboliger, eller kommunale disponerte utleieboliger. Dvs vilkår for tilskudd er #Skal brukes som utleiebolig til vanskeligstilte i 20 år. Hvis det er andre enn kommune som søker må det foreligge #avtale om kommunal tildelingsrett i 20 år. Denne retten skal tinglyses. Hvis vurdering om tilskudd inntil 40% - når boligene skal brukes til å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og da særlig boligprosjekter for personer med utfordringer som krever et helhetlig hjelpeapparat. Videre MÅ følgende foreligge# kommunalt plandokument om bygging av disse boligene, #beskrivelse av hvilke tjenester som skal gis i boligen eller boligene. 4 søknadsfrister i året. Hvor skal søknaden? Til HB Arendal – med påtegning fra kommune hvis privat søker. Hvorfor? Få flere kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte.

8 Prosjekterings- og utredningstilskudd
Husbanken kan dekke utgifter til faglig bistand med inntil kr pr sak. Ved behov for spesialtilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av funksjonshemming hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Dette gjelder enten ved nybygg, kjøp av bolig eller ombygging av bolig. Hvem kan få tilskudd til prosjektering? Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor. Hva? Inntil kr for utredningsarbeid som må gjøres og deretter kr til å eksempelvis tegne og kostnadsvurdere dette. Hvor? Sendes HB MEN må være anbefalt av kommune. Betaling etter regning! Hvorfor? For at folk skal kunne settes i stand til å beholde en bolig gjennom nødvendige tilpasninger

9 Grunnlån = kvalitet Må ha boligkvaliteter innenfor energi og universell utforming utover teknisk forskrift 2010 Fortsatt brukes til å skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene God kvalitet gir lån – til bygging, utbedring, ombygging og kjøp av nye og brukte utleieboliger Hvem kan søke? Privatpersonar, utbyggjarar, bustadbyggjelag, burettslag, kommunar, fylkeskommunar, selskap og stiftingar kan søkje om grunnlån. Kva kan en søke til? Grunnlån er hovedsaklig ment for fremskaffelse av nye boliger med kvaliteter utover tek 10. Det er med andre ord selve boligen som avgjør om det kan gis grunnlån. Lånet er ikkje beregnet for økonomsk vanskeligstilte slik som startlånet er. Inntil 80% ved nybygg, 100% ved utbedring og ved finansiering av utleieboliger. Må følgelig ha betjeningsevne. må ha kvaliteter innenfor universell utforming og energi og miljø, utover teknisk forskrift Beskrevet i Veileder til Husbankens grunnlån. Hvor søker en? Til HB. Arendal. Hvorfor? Ett virkemiddel for å bygge boliger med bestemte kvaliteter innenfor energi og uu. MÅ være slik, ellers statssubsidie. Konkuransevridende. Er ett supplement til ordinær bankvirksomhet.

10 Innvesteringstilskudd
Omsorgsboliger og sykehjemplasser 30 % maks 40 % maks Tidlig kontakt med HB Fylkesmannen gir innspill og råd i prosessen. Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Taket nåes ved kr i anleggskostnader. HVEM? Kun kommuner som kan søke Hva ? Tilskudd som beskrevet ovenfor til omsorgsboliger og sykehjemsplasser med heldøgns helse og sosialtjenester. Fremmes elektronisk Hvor? Elektronisk til HB Arendal. Hvorfor? Har mål i omsorgsplan omsorgsplasser fra 2008 til I 2012 er måltallet boenheter. Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken.

11 Bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk
støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du motta dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

12 Kompetansetilskudd Kan gis til tiltak som gir økt kompetanse, større kunnskap og et bedre plangrunnlag for arbeidet med boligspørsmål, spesielt rettet mot vanskeligstilte grupper. - Nyskapende - Overføringsverdi - Interkommunale løsninger Siste årene 2010 har hb spisset disse midlene mot de kommuner som har størst boligsosiale utfordringer. Nå 10 kommuner med i boligsosiale utviklingsprogram: Drammen, Arendal, Larvik, Sandefjord, Porsgrunn, Skien, Holmestrand, Nedre Eiker, Mandal og Kristiansand i løpet av 2012. Pott i 2013 ca 18 mill?? I alt vårt arbeid ligger dette i bunn, spesielt i forhold til programsatsingen. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Økt boligsosial kompetanse i kommunene Økt boligsosial aktivitet i kommunene

13 Kontakt Roy Bendiksen – 47 68 28 40 Roy.bendiksen@husbanken.no
Jarle Knutsen – Karina Culley –


Laste ned ppt "HUSBANKENS VIRKEMIDLER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google