Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er Miljødirektoratet. Dette er oss  forvaltningsorgan under Miljøvern- departementet  etablert 1. juli 2013  om lag 700 medarbeidere – hovedsakelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er Miljødirektoratet. Dette er oss  forvaltningsorgan under Miljøvern- departementet  etablert 1. juli 2013  om lag 700 medarbeidere – hovedsakelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette er Miljødirektoratet

2 Dette er oss  forvaltningsorgan under Miljøvern- departementet  etablert 1. juli 2013  om lag 700 medarbeidere – hovedsakelig i Trondheim og Oslo Foto: John Petter Reinertsen og Karen Waagø

3 Miljøpolitiske mål vi jobber for  stabilt klima og styrket tilpasningsevne  mangfoldige skoger  storslåtte fjellandskap  frodige våtmarker  giftfritt miljø  aktivt friluftsliv Foto: Marie Lier

4 Miljøpolitiske mål vi jobber for  verdifulle kulturlandskap  godt bymiljø  levende hav og kyst  livskraftige elver og innsjøer  avfall og gjenvinning  ren luft og mindre støy Foto: Per Jordhøy

5 Funksjonene våre  miljøkunnskap og formidling  myndighetsutøvelse  styring og veiledning av regionalt og kommunalt nivå  faglig rådgivning  internasjonalt miljøarbeid Foto: Kim Abel, Naturarkivet

6 Slik er vi organisert Miljødirektør Avdeling for arts- forvaltning Avdeling for arts- forvaltning Industri- avdelingen Industri- avdelingen Klima- avdelingen Klima- avdelingen Miljøgift- avdelingen Miljøgift- avdelingen Avdeling for naturbruk og vern Avdeling for naturressurser og klima Tilsyns- avdelingen Tilsyns- avdelingen Organisa- sjons- avdelingen Kommunikasjonsenheten

7 Statens naturoppsyn (SNO)  vårt operative feltorgan med naturoppsyn og naturveiledere i hele landet  fører tilsyn med naturtilstanden og at miljølovgivningen blir overholdt  utfører registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel  gir veiledning og informasjon

8 Lover vi forvalter  naturmangfoldloven  forurensningsloven  produktkontrolloven  klimakvoteloven  lov om statlig naturoppsyn  lakse- og innlandsfiskloven  friluftsloven  motorferdselloven  genteknologiloven  viltloven  småbåtloven  fjelloven  svalbardmiljøloven §

9 Miljøkunnskap og formidling  overvåker miljøtilstanden  systematiserer og formidler miljøkunnskap  gir naturveiledning til publikum i felt  har ansvar for Miljøstatus i Norge Foto: Direktoratet for naturforvaltning

10 Myndighetsutøvelse  fatter vedtak  legger til rette for gjennomføring av forvaltningstiltak  fører tilsyn  forvalter økonomiske tilskuddsordninger Foto: John Petter Reinertsen

11 Styring og veiledning  styrer og veileder Fylkesmannen  veileder andre regionale og kommunale organer med delegerte miljøoppgaver  gir faglige innspill til Sysselmannen på Svalbard

12 Faglig rådgivning  lager analyser og gir råd om videreutvikling av miljøpolitiske mål  foreslår tiltak og virkemidler for et bedre miljø  samarbeider med andre myndigheter og er pådriver for integrering av miljøhensyn Foto: Oslo Havn KF

13 Internasjonalt miljøsamarbeid  følger opp internasjonale miljøavtaler  bidrar til å utvikle felles internasjonalt regelverk  samarbeider med miljømyndigheter i andre land  er partner i miljørettet bistand Foto: IISD Reporting service

14 Klima, klimagasser og tilpasning har kunnskap om klima- endringer og konsekvenser gir råd om klimapolitikken forvalter det norske klimakvotesystemet overvåker og rapporterer om klimagassutslipp koordinerer norske bidrag til FNs klimapanel gir faglige vurderinger om fornybar energi Foto: John Petter Reinertsen

15 Helse- og miljøskadelige stoffer  utvikler og følger opp forbud og begrensning i bruk og utslipp  arbeider nasjonalt og internasjonalt for å stanse bruk og spredning  overvåker langtransportert og lokal tilførsel  informerer om bruk, utslipp og utvikling i miljøet Foto: John Petter Reinertsen

16 Naturmangfold  fremmer vern og bærekraftig bruk av naturmangfold  har kunnskap om tilstanden i naturen og påvirkningsfaktorer  arbeider nasjonalt og internasjonalt for å stanse tapet av naturmangfold  leder det norske arbeidet under FNs naturpanel Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet

17 Naturmangfold – arealer og leveområder  er overordnet forvaltningsmyndighet for mer enn 2 700 verneområder  bistår nasjonalpark- og verneområdestyrene  legger til rette for verdiskaping knyttet til verdifull natur  samarbeider om å ta vare på verdifulle kulturlandskap  bevarer truede naturtyper  tilrettelegger og offentliggjør arealdokumentasjon Foto: Thomas Meijer

18 Naturmangfold – arter og bestander  forvalter arter og bestander  bevarer truede arter  jobber med å fjerne skadelige fremmede arter  regulerer bruk av genmodifiserte organismer (GMO) i Norge  kontrollerer at bestemmelsene i naturlovgivningen blir overholdt  veileder og gir informasjon til folk som bruker naturen Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet

19 Friluftsliv  bidrar til at allemannsretten holdes i hevd  stimulerer til økt friluftslivsaktivitet  bidrar med tilrettelegging for jakt, fangst og fiske  bidrar til å ivareta stille områder  forvalter statens tilskuddsordning for friluftslivsområder Foto: Tor Harry Bjørn

20 Levende hav- og kystmiljø utarbeider forvaltningsplaner jobber for miljøhensyn i olje- og gassvirksomhet overvåker miljøtilstanden i havet og langs kysten følger opp de statlige retningslinjene for strandsonen Foto: Tore Høyland

21 Livskraftige elver og innsjøer  leder arbeidet etter vannforskriften  regulerer utslipp og følger opp forurensning i ferskvann  kalker elver og innsjøer på grunn av sur nedbør  forvalter villaks og innlandsfisk Foto Tore Høyland

22 Avfall og gjenvinning  utvikler og fører tilsyn med regelverk for innsamling og returordninger  følger opp regelverket for behandling av avfall  følger opp regelverket for bruk av avfall til biogass og kompostering  fører tilsyn med at avfallsregelverket blir fulgt Foto Linn Bryhn Jacobsen

23 Luftforurensning og støy  overvåker tilførsler og effekter av luftforurensning  følger opp norske forpliktelser innen luftforurensning  stiller krav for å begrense utslipp til luft  følger opp regelverket om ozonreduserende stoffer  overvåker og følger opp regelverk og handlingsplanen mot støy Foto: John Petter Reinertsen

24 Regulering og tilsyn av industri og petroleumsvirksomhet gir tillatelser og stiller krav for å begrense forurensende utslipp og avfall stiller krav til beredskap mot akutt forurensning fører tilsyn med industri og produkter for å kontrollere at kravene etterleves Foto: Miljødirektoratet

25 «… den viktigste premissleverandøren for miljøpolitikken i Norge …» Foto: Miljødirektoratet, Bård Bredesen (Naturarkivet), John Petter Reinertsen og Georg Bangjord

26 Flere ambisjoner  være en synlig og tydelig autoritet  følge opp beslutninger  si tydelig ifra  dialog og samarbeid med andre samfunnsaktører Foto: Kim Abel, Naturarkivet

27 Slik får du tak i oss www.miljødirektoratet.no www.miljødirektoratet.no e-post: post@miljodir.nopost@miljodir.no telefon: 03400 / 73 58 05 00


Laste ned ppt "Dette er Miljødirektoratet. Dette er oss  forvaltningsorgan under Miljøvern- departementet  etablert 1. juli 2013  om lag 700 medarbeidere – hovedsakelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google