Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

. Ny forvaltningsmodell for verneområder Morten Gluva Miljøverndepartementet Internseminar NVV nov 2010 Foto: Aase Richter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ". Ny forvaltningsmodell for verneområder Morten Gluva Miljøverndepartementet Internseminar NVV nov 2010 Foto: Aase Richter."— Utskrift av presentasjonen:

1 . Ny forvaltningsmodell for verneområder Morten Gluva Miljøverndepartementet Internseminar NVV nov 2010 Foto: Aase Richter

2 Verneområder Ca 16 % av fastlands-Norge er vernet Nasjonalparkplanen sluttføres i det alt vesentlige i 2010 Det gjenstår en fylkesvis tematiske verneplan Foto: Marianne Gjørv

3 Nasjonalparkplanen Foto: Marianne Gjørv Foto: Aase Richter Følgende gjenstår i nasjonalparkplanen: 1. Goahtteloubbal nasjonalpark i Finnmark 2. Rohkunborri nasjonalpark i Troms 3. Sundsfjordfjella nasjonalpark i Nordland 4. Ormtjernkampen nasjonalpark i Oppland (U) 5. Øvre Anarjohka nasjonalpark i Finnmark (U) 6. Sølen landskapsvernområde i Hedmark 7. Kvænangsbotn/Navitdalen landskapsvernområder i Troms To planer utsettes inntil videre: 8. Treriksrøysa i Troms 9. Tysfjord/Hellemo i Nordland

4 Marint vern Oppstart på runde 2 i marin verneplan Konsekvensutredninger og prosess Foto: Tore Larsen

5 Forvaltning og skjøtsel Foto: Marianne Gjørv Foto: Asbjørn Børset Økt fokus på Forvaltning, skjøtsel og naturveiledning

6 Lokal forvaltning av verneområder Foto: Tone Solhaug Kunnskapsbasert Lokalt forankret Enhetlig Kommunene skal forvalte verneområdene på vegne av hele nasjonen Foto: Elisabet Haveraaen

7 Ny forvaltningsmodell Politisk sammensatt interkommunalt nasjonalparkstyre Rådgivende utvalg Sekretær for nasjonalparkstyret Ansettes av fylkesmannen Forankres i fylkesmannens fagmiljø Underlagt nasjonalparkstyret Foto: Marianne Gjørv Foto: Peter Kittelsen Foto: Bård Løken ©NN, Samfoto Miljøverndepartementet er klagemyndighet

8 Iverksetting av ny modell Invitasjon til 131 kommuner 6 kommuner har pr d.d. ikke svart Bred oppslutning om ønske om deltagelse i lokal forvaltning Nasjonalpark-/verneområdestyrene etableres Foto: Marianne Gjørv

9 Nasjonalparkforvalteren Forvalteren er styrets sekretariat Fylkesmannen ansetter og har arbeidsgiveransvar Prosedyrer for ansettelse 10 stillinger utlyses i 2010 Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt

10 Oppbygging av miljøfaglig fellesskap Foto: Arne Benoniussen Foto: Kari Sveen Foto: Øyvind Andreassen Foto: Brita Homleid Lohne Foto: Rigmor Solem Foto: Svein Fredriksen Nasjonalparksentre/ naturinformasjonssentre som knutepunkt Faglig samlokalisering Synergieffekt Foto: Brita Homleid Lohne

11 Foto: Trym Ivar Bergsmo Videre prosess for områdene i nasjonalparkplanen Miljøverndepartementet beslutter opprettelse av styrer Fylkesmannen deltar i konstitueringsprosessen Nasjonalparkstyrene med innspill til lokalisering av knutepunkt Ansettelse av forvalter

12 Oppgavefordeling i miljøforvaltningen Foto: Bjørn Ola S. Volden Miljøverndepartementet: - oppnevner styrene -klagemyndighet for vedtak fattet av styrene Direktoratet for naturforvaltning: -Er overordnet fagmyndighet -Ha tett kontakt og løpende dialog med styrene og forvalterne -Forbereder eventuelle klagesaker for departementet Fylkesmennene: -arbeidsgiveransvar for forvalteren, -følger med på alle vedtak som styret fatter -skal/kan påklage styrets vedtak.

13 SNO og nasjonalparkstyrene Foto: Olav Gunnar Ballo Foto: Svein Magne Fredriksen Samarbeid lokalt SNO /styrene Styret utarbeider årlige prioriteringer Styrene overtar fylkesmannens rolle i bestillingsdialogen

14 Nasjonalparkkonferansen Møtested for nasjonalparkforvaltning Mars 2011 Årlig begivenhet Foto: Asbjørn Børset

15 De små verneområdene Foto: Samfoto Kommunen kan få forvaltningsmyndighet Krav til kompetanse Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet hvis kompetansekrav ikke er oppfylt. Eksisterende ordninger videreføres inntil ny modell implementeres

16 Naturmangfoldloven Kapittel I Formål og virkeområde Kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kapittel III Artsforvaltning Kapittel IV Fremmede organismer Kapittel V Områdevern Kapittel VI Utvalgte naturtyper Kapittel VII Tilgang til genetisk materiale Kapittel VIII Myndigheter etter loven, tilsyn Kapittel IX Håndheving og sanksjoner Kapittel X Avsluttende bestemmelser

17 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder – naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper– naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover Kilde: Miljøverndepartementet


Laste ned ppt ". Ny forvaltningsmodell for verneområder Morten Gluva Miljøverndepartementet Internseminar NVV nov 2010 Foto: Aase Richter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google