Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordning gjennom struktur og prosess, ja takk, begge deler! Departementsråd Harald Rensvik Miljøverndepartementet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordning gjennom struktur og prosess, ja takk, begge deler! Departementsråd Harald Rensvik Miljøverndepartementet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordning gjennom struktur og prosess, ja takk, begge deler! Departementsråd Harald Rensvik Miljøverndepartementet 1

2 2 2 Lite gløtt inn i MDs verden. Hva har vi gjort for å skaffe oss en strukturert måte å arbeide på. For på den måten å tilby en strukturert samordning. Hva er erfaringene så langt langs denne innfallsvinkelen. Hvordan arbeider vi videre mens vi venter på tyngre samordningsgrep. Eksempler på vellykket samordning.

3 3 Klimagasser og oppvarming Kilde: Himmel og hav/ Klimaløftet

4 4 Klimatilpasning Kilde: Klimatilpasning Norge

5 5 Forsuring av havet Foto: Mareano

6 6 Stanse tapet i naturmangfold innen 2010 Foto: Ann Elin Sørensen

7 7 Regjeringserklæringen (Soria Moria 2) Foto: Kristin Westby Bruke naturmangfoldloven aktivt for å redusere antall truede arter på gjeldende rødliste og sikre at de mest truede naturtyper får status som utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

8 8 En art som ”banker på døra” •Furuvednematoden, fins i treemballasje og tømmer •1 millimeter stor rundorm - kan ta livet av barskog •Arten ennå ikke påvist i Norge •Landbruks- og matdepartementet utarbeider nye importkrav til treemballasje Foto: Karsten Sund/Torstein Kvamme, NHM, UiO Furubukk – bærer av furuvednematode

9 9 Innsigelse Kjøpesenter ved Kallerud i Gjøvik kommune X Nei! Regjeringen har innført ny kjøpesenter-stopp i juli 2008 (regionale planer skal følges)

10 10 1.Naturens mangfold og friluftsliv 1.Bevaring og bruk av kulturminner 2.Rent hav og vann og et giftfritt samfunn 3.Stabilt klima og ren luft 4.Internasjonalt samarbeid og miljø i nord- og polarområdene 5. Planlegging for en bærekraftig utvikling 6. Tverrgående virkemidler og oppgaver Struktur 10

11 11 Målhierarki Strategisk mål Ønsket tilstand Nasjonalt mål Konkret tidsbestemt og etterprøvbart Sektorvise arbeidsmål Arbeidsmål avledet av nasjonale mål Virksomhetsmål den enkelte etats del av et arbeidsmål

12 12 Målhierarki Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter. Et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner. Gjennomføre nasjonalparkplanen gjennom å opprette 36 nye og utvide 14 eksisterende verneområder innen 2010. Antall etablerte vernområder. Indikatorer: Miljøverndepartementet Strategiske m ål Nasjonale mål Sektorvise arbeidsmål

13 13 Styringsinstrumenter Resultatområder Målhierarki RM St prp nr 1 Sektorvise miljøhandlings- planer Oppdatering av analyse • Forskning • Overvåkning • Erfaringer med virke- middelbruk • Nye internasjonale avtaler (EU-direktiver m.m.) • Nye politiske signaler Oppdatering av analyse • Forskning • Overvåkning • Erfaringer med virke- middelbruk • Nye internasjonale avtaler (EU-direktiver m.m.) • Nye politiske signaler Styrings- arenaer Disponeringsskriv, tildelingsbrev og rapportering OVP Virksomhetsplaner OVP Miljøverndepartementet Verktøy

14 14 Ikke fullt gjennomslag for vår metodikk Skyldes mange faktorer: -Sakene og konfliktene i veien for helheten. -For stort sprik med forståelsesperspektiv. -Mye ”katolisisme” når det gjelder virkemidler. -Ministertstyremodellen. -For lite oppmerksomhet mot mål- og resultatstyring. -MD ikke godt nok mandat for ”dirigentrollen” på vårt område. Må bygge stein på stein ved å bygge naturlig autoritet.

15 15 Eksempler på hva vi har lykkes med: • Vår ”dommerrolle” i konflikt saker arealbruk. • Forvaltningsplaner for Barentshavet og Norskehavet. • Flere handlingsplaner (fremmede arter, grønn stat, miljøby gamle Oslo, universell utforming m.m., Norge Digitalt) • Klimaforhandlingene • Regnskogprosjektet • Nox - avtalen

16 16 Mens vi venter på bedre samordningsgrep som eksempelvis å styrke utredningsinstruksen og gi MD et klarere mandat: • Gjøre så godt vi kan med nye eksempler. • Utvikle vår faglighet. • Forenkle vårt system av resultatområder, målhierkai og indikatorer • Utvikle gode prosesser mot de andre departementene. -Forsøke å komme tidligere inn i andre departementers arbeid. -Skjønne enda bedre andre departementers arbeidsfelt og ståsted. -Få til gode møteplasser (departementsrådsmøter, dra på befaringer/seminarer sammen osv.).


Laste ned ppt "Samordning gjennom struktur og prosess, ja takk, begge deler! Departementsråd Harald Rensvik Miljøverndepartementet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google