Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Rullering av kommuneplanens arealdel Prosess og status i planarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Rullering av kommuneplanens arealdel Prosess og status i planarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Rullering av kommuneplanens arealdel Prosess og status i planarbeidet Møte i med regionalt planforum 08-11-2012

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I dette innlegget vil jeg kortfattet redegjøre for følgende: Bakgrunn for iverksettelse av planarbeidet Prosessen og hvor langt vi har kommet Antall innspill til nå og hvorledes de fordeler seg Metode for konsekvensvurdering Medvirkning og involvering

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bakgrunn for planarbeidet Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel for 2007 – 2017 ble vedtatt av kommunestyret 21-06-2007 Kommunestyret vedtok revidert arealplan 04-03-2010 Kommunestyret vedtok oppstart av rullering av arealdelen 15-12-2011 gjennom vedtak av kommunens styringsdokument. I nevnte styringsdokument prioriterte politikerne følgende områder Havbruksarealer, boarealer, næringsarealer, fritidsområder, reiseliv, LNF-1 områder med spredt boligbygging, byggegrense sjø, flytebrygger og masseuttak.

4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Planprogram I henhold til plan og bygningsloven er her i forkant laget et planprogram. I planprogrammet fremgår det at man mener at planen som ble vedtatt i 2010 er noe mangelfull. Det er mange søknader om dispensasjoner fra gjeldende plan. Dette genererer mye arbeid og det er vanskelig å gjennomføre en helhetlig arealforvaltning. Det er et økende behov for varierende næringsarealer, samt et økende behov for boligtomter. Dette fremgår som en rød tråd i vårt arbeide med planen.

5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Planprosess NivåAnsvarTidsrom 1Skisse til planprogramPlan og miljøFebruar 2012 2 Kunngjøring. Planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Plan og miljø Formannskap Februar/ mars 2012 3Fastsetting av planprogramFormannskapJuni 2012 4 Utarbeide forslag til kommuneplanens arealdel Prosjektgruppe/ plan og miljø Oktober - januar 2012 5 1.gangsbehandling: Arealdelen legges ut til off. ettersyn FormannskapCa. 15. februar 2013 6 Samråd med offentlige sektormyndigheter om planforslag Plan og miljøFebruar/ mars 2013 7Høringsfrist arealdelen 31. mars 2013 82.gangsbehandlingFormannskapJuni 2013 9Sluttbehandling og vedtak av arealdelenKommunestyretJuni 2013 Vi er kommet til pkt. 4. Innspillene er innkommet, og skal nå bearbeides og legges frem for politisk behandling. Så skal forslag til plan skrives. Råd for funksjonshemmede og barn og unges representant skal involveres gjennom å komme med uttalelser og drøftinger i forhold til sine områder opp mot planen.

6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Organisering av arbeidet Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektgruppe: Satt ned av rådmannen. Består av: Varaordfører Inger Hope Politiker Anders Samuelsen Fra administrasjonen: Johnny Karoliussen - rådmann Knut Granlund – Teknisk sjef og saksansvarlig Hans Christian Haakonsen – kommuneplanlegger og prosjektleder Charles Johannessen – landbrukssjef

7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kunngjøring og bekjentgjøring av planarbeidet Oppstart av planprogram kunngjort i avisen og på kommunens hjemmesider Oppstart av innspillfasen til arealplan kunngjort 25-08-2012 i Vesteraalens avis, og på kommunens internettsider. Her ble publikum bedt om å komme med innspill innen 12-10-2012. En rekke avisreportasjer om arealplanen.

8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Innspill så langt : 96 innspill fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner så langt. I dette er inkludert innspill fra kommunen selv. Noen få innspill er meldt men er ennå ikke innkommet Frist 23-10-2012. Vi regner en ukes postgang etter dette før vi setter strek. Innspill som er varslet forsinkelser på tar vi hensyn til. Det vil komme innspill fra politiske organer og råd. Disse må behandles.

9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Typer innspill vi har fått (pr. 15-10-2012): Spredt fritidsbebyggelse: 25 stk. Flytebrygger: 18 stk. Naust: 13 stk. Boligområde: 11 stk. Spredt boligbygging: 7 stk. Områder, diverse: 7 stk. Båthavn: 5 stk. Oppstillingsplass: 4 stk. Diverse tiltak: 4 stk. Masseuttak: 1 stk. Industriområde: 1 stk. Gang/ sykkelvei: 1 stk. Næringsområde: 1 stk. Havbruk: 1 stk.

10 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Noen tanker rundt mottatte innspill Langøya/Eidsford-området synes å være populært til fritidsformål gjennom ønsker om etablering av hytteområder, naust og flytebrygger. Det samme gjelder Raftssundet. Den samme tendensen har vi sett tidligere. Boligtomter etterspørres og foreslås. Vi har allerede en god del områder som er avsatt til boligformål. Ikke alle disse er like populære. Et problem har vært og er å få realisert avsatte områder til boligformål. Mange virksomheter etterspør næringsarealer. Utvidelse av industriområdet på Børøya er her viktig.

11 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Konsekvensvurdering av innkomne forslag

12 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Metode beskrevet i planprogram

13 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Eksempel på et av tiltakene som vurderes:

14 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Konsekvensvurderinger – informasjonsinnhenting Elektroniske kilder: Miljøstatus.no - Klima- og forurensningsdirektoratet Askeladden/kulturminnesøk - Direktoratet for kulturminneforvaltning SEFRAK Naturbase – Direktoratet for naturforvaltning Skredatlas – NVE Kystinfo – Kystverket Kart i skolen/ barnetråkk Historikk fra eget saksbehandlersystem Google Andre kilder: Kollegiale konsultasjoner internt Lokalkunnskap fra enkeltpersoner Folkemøter Konsultasjoner med øvrige offentlige myndigheter, f.eks. Reindriftsforvaltninga og Kystverket

15 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Medvirkning i planarbeidet Arealplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven. Hva sier denne om medvirkning? § 5–1 Medvirkning Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

16 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hvordan involverer vi innbyggerne og andre ? Foruten involveringen i innspillsfasen har vi gjort/gjør følgende: Avholdt møter med enkelte bedrifter og organisasjoner. Avholdt foredrag og diskutert planarbeidet med barn og unges representant, og Råd for likestilling av funksjonshemmede. Disse skal være med videre i prosessen. Det vil bli arrangert innbyggermøte angående et evt. nytt boligområde på Børøya. Denne saken har allerede skapt betydelig engasjement. Involvere grunneiere i bestemte saker Konsultere offentlige myndigheter som f.eks. reindriftsnæringen, Kystverket og Havnesjefen. Flere kan bli konsultert.

17 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Utfordringer videre i prosessen Gjøre et godt kvalitetsmessig arbeid, slik at man unngår mange innsigelser og merknader. Gjør vi ikke jobben skikkelig på forhånd kan dette i verste fall medføre beslutninger på sviktende grunnlag, forsinkelser og en dårlig plan. Stramt tidsskjema. Klarer vi å holde dette? Målet er en oppdatert, fremtidsrettet og offensiv plan som forhåpentligvis vil holde en stund.


Laste ned ppt "………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Rullering av kommuneplanens arealdel Prosess og status i planarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google