Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reguleringsplan - planprosess

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reguleringsplan - planprosess"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reguleringsplan - planprosess
Hva er en reguleringsplan? En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Krav om planbeskrivelse. Når skal det utarbeides reguleringsplan? Det er stilt krav om det i kommuneplanens arealdel. For større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige innvirkninger for miljø og samfunn. Tillatelse etter § 20-1, jf. § 21-4 for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan. Hvordan? Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3. Det kan fastsettes forskrift om tekniske kvalitetskrav til reguleringsplanen, og gis nærmere bestemmelser om inndelingen av arealformål, planbestemmelser og behandling av reguleringsplan.

2 To typer reguleringsplan
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering.

3 Detaljregulering Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områderegulering. Ved vesentlig avvik gjelder reglene i § 4-2. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

4 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Ved ikke-kommunal plan – oppstartsmøte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

5 Planprosess for privat forslag til detaljregulering (uten planprogram) §§ 12-8 – 12-11
Oppstartsmøte Kunngjøre oppstart Utarbeide utkast – Kommunen må innen 12 uker ta stilling til om planen skal fremmes ved å sende den på høring Høring/offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Planen skal ha planbeskrivelse Bearbeide plan Vedtak i politisk organ Eventuell mekling Vedtak av plan, evt godkjenning av MD ved innsigelse- Kommunen må treffe vedtak senest 12 uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Kommunestyret kan delegere vedtaksmyndighet for mindre planer som er i tråd med kommuneplanens arealdel som er nyere enn 4 år Kunngjøring

6 Reguleringsplan som avviker fra overordnet plan
Områderegulering som innebærer vesentlige endringer av kommuneplanen skal konsekvensutredes på samme måte som ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Det skal lages planprogram. Vesentlig endring er for eksempel nye byggeområder eller endringer som vesentlig påvirker infrastruktur eller lignende Detaljregulering som avviker vesentlig fra kommuneplanens arealdel og områderegulering skal konsekvensutredes tilsvarende, med krav om planprogram

7 Planprosess for privat forslag til detaljregulering som avviker vesentlig fra kommuneplan eller områderegulering Oppstartsmøte. Planprogram Kunngjøring av oppstart. Høring/offentlig ettersyn av planprogam med minst 6 ukers høringsfrist Fastsette planprogram. Utarbeide planutkast med KU Høring/offentlig ettersyn i minst 6 uker Bearbeide plan. Vedtak politisk utvalg. Eventuell mekling Vedtak av plan, eventuell godkjenning av MD Kunngjøring

8 ”Foreldelsesfristen”
Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest 5 år etter vedtak av planen, kan tillatelse til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak (kreves ordinær planprosess etter §§ 12-9 – 12-11) Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det innen fristen på 5 år med eventuelle forlengelser er gitt rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter § 21-9 for tiltaket

9 Andre prosessregler Reguleringsplan kan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel (§ 12-1) Private reguleringsforslag: Kommunen kan legge fram alternative forslag, eller ikke fremme det private forslaget. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret (§ 12-11) Søknad om byggetillatelse kan behandles felles med privat reguleringsplan ( § 12-15)

10 Arealformål i reguleringsplan
Bebyggelse og anlegg Samferdsel og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Forsvaret Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

11 Arealformål i reguleringsplan
Det skal angis arealformål for hele planområdet. Arealformålene kan deles i underformål og kombineres innbyrdes og med hensynssoner.

12 Bestemmelser til reguleringsplan
Omfatter en oppregning i 14 punkter over hvilke forhold det kan gis bestemmelser om. Uttømmende regulert, men så vidt formulert at den ikke: Innskrenker dagens muligheter til å gi bestemmelser Gir nye hjemler for å ivareta bl.a.: - miljøhensyn og virkningene av planene - tilrettelegging for vannbåren varme - hensynet til universell utforming - trafikkregulering - hva som skal være offentlige formål - ”urbant jordskifte”

13 Bestemmelser til reguleringsplan
utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former av bruk grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering

14 krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse
retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal


Laste ned ppt "Reguleringsplan - planprosess"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google