Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reguleringsplaner OMR Å DE – OG DETALJREGULERING Grete Sildnes Nord-Tr ø ndelag fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reguleringsplaner OMR Å DE – OG DETALJREGULERING Grete Sildnes Nord-Tr ø ndelag fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reguleringsplaner OMR Å DE – OG DETALJREGULERING Grete Sildnes Nord-Tr ø ndelag fylkeskommune

2 Reguleringsplan Gammel lov §§22 - 32

3 Nyheter To typer reguleringsplan –Områderegulering –Detaljregulering Obligatorisk oppstartmøte Krav om planbeskrivelse Gjennomgående arealformål –som kan underdeles Hensynssoner Foreldelsesfrist Energianlegg unntatt

4 Reguleringsplanprosess

5 Reguleringsplan Hva: Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Krav om planbeskrivelse (§4.2) Når: Det er stilt krav om reguleringsplan i kommuneplanen - og..

6 For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-1, jf. § 21-4 for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan

7 Reguleringsplan Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsregulerings loven.

8 Reguleringsplan Hvordan: Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. § 12-2, eller detaljregulering, jf. § 12-3. Det kan fastsettes forskrift om tekniske kvalitetskrav til reguleringsplan og gis nærmere bestemmelser om inndelingen av arealformål, planbestemmelser og behandling av reguleringsplan.

9 Reguleringsplan Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. § 12

10 Områderegulering Formål: Styrke kommunal planlegging Planlegging av utbyggingsmønster/struktur Det planfaglige arbeidet kan overlates til andre Områderegulering vurderes i planstrategi

11 Områderegulering Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller at kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av areal bruken Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder §4-2 andre ledd. §12-2

12 Områderegulering Detaljregulering

13  Alle kan fremme forslag til detaljregulering  Skal følge opp kommuneplan og områderegulering  Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige

14 Detaljregulering Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. § 12-3 2.ledd

15 Oppstart av reguleringsplanarbeid Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Ikke-kommunal plan: Oppstartmøte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. § 12-8

16 Detaljregulering Den som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning for alle berørte på mest mulig like vilkår Kommunen som planmyndighet skal påse at det er lagt til rette for medvirkning Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. §12-3 § 5-1

17 OPPSTART- MØTE KUNNGJØRE OPPSTART UTARBEIDE PLANUTKAST HØRING/ OFF. ETTERSYN MIN. 6 UKER BEARBEIDE PLAN VEDTAK POLITISK UTVALG EV. MEKLING VEDTAK EV. GOD- KJENNING AV MD KUNN- GJØRING Kommunal frist 12 uker for avklaring av om plan skal fremmes ved å sende det på høring §§12-8 - 12-11 Planprosess for privat forslag til detaljregulering (uten planprogram) Kommunal frist for vedtak innen 12 uker etter at plan er ferdigbehandlet K-styret kan delegere vedtaksmyndighet for mindre planer som er i tråd med k.plan nyere enn 4 år

18 Reguleringsplan som avviker fra overordnet plan (§12-2, §4.2) Områderegulering som innebærer vesentlige endringer av kommuneplan skal konsekvensutredes på samme måte som ved revisjon av kommuneplan. Det skal lages planprogram. Vesentlig endring er for eksempel nye byggeområder eller endringer som vesentlig påvirker infrastruktur eller lignende. (§12-3) Detaljregulering som avviker vesentlig fra kommuneplanens arealdel og områderegulering skal konsekvensutredes tilsvarende, med krav om planprogram.

19 FASTSETTE PLAN- PROGRAM UTARBEIDE PLANUTKAST MED KONSEKVENS- UTREDNING HØRING/ OFF. ETTERSYN MIN. 6 UKER BEARBEIDE PLAN VEDTAK POLITISK UTVALG EV. MEKLING VEDTAK EV. GOD- KJENNING AV MD KUNN- GJØRING §§12-8 - 12-11 Planprosess for privat forslag til detaljregulering som avviker vesentlig fra kommuneplan eller områderegulering HØRING/ OFF. ETTERSYN AV PLAN- PROGRAM MIN. 6 UKER OPPSTART- MØTE PLAN- PROGRAM

20 ”Foreldelsesfristen ” Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det innenfor fristen på fem år med eventuell(e) forlengelse(r) er gitt rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter § 21-9 for tiltaket. §12-4 5. ledd

21 Andre prosessregler (§12-1)Reguleringsplan kan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel (§12-11) Private reguleringsforslag: Kommunen kan legge fram alternative forslag, eller ikke fremme det. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. (§12-15) Søknad om byggetillatelse kan behandles felles med privat forslag om reguleringsplan

22 Kommunestyret vedtar reguleringsplanen Vedtak av mindre reguleringsplaner kan delegeres samsvar med kommunelovens regler når: –Planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel –Det er mindre enn 4 år siden KP ble vedtatt Andre prosessregler §12-12

23 Gebyr Hjemmelen til å ta gebyr omfatter bare private planer og ikke områderegulering. Dersom kommunen avtaler at private skal utarbeide utkast til områderegulering kan det likevel avtales at de private skal påta seg kostnaden ved planutarbeidingen §33-1


Laste ned ppt "Reguleringsplaner OMR Å DE – OG DETALJREGULERING Grete Sildnes Nord-Tr ø ndelag fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google