Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMAMØTE 22. OKTOBER 2013 - Reiseliv, fritidsbebyggelse, skiløyper/brøyting, landbruk, miljø og utmark. «Bakgrunnsteppe» for arbeidet med kommuneplanens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMAMØTE 22. OKTOBER 2013 - Reiseliv, fritidsbebyggelse, skiløyper/brøyting, landbruk, miljø og utmark. «Bakgrunnsteppe» for arbeidet med kommuneplanens."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMAMØTE 22. OKTOBER 2013 - Reiseliv, fritidsbebyggelse, skiløyper/brøyting, landbruk, miljø og utmark. «Bakgrunnsteppe» for arbeidet med kommuneplanens arealdel: Planprogram for kommuneplanens arealdel vedtatt 28.01.2013. Mål om å legge ut planforslag til første gangs høring i løpet av første kvartal 2014. Mål om å kunne vedta ny kommuneplanens arealdel i første kvartal 2015. Kommuneplanens samfunnsdel er nå ute på høring. Tema som har direkte innvirkning på arealdelen mht dagens tema er: o Bidra til destinasjonsutvikling. o Legge til rette for bygging av nye fritidsboliger med ringvirkninger til bl.a entreprenører og håndverkere. o Aktivt bidra til fremtidsrettet vegnett og gang-/sykkelveger. o Til enhver tid ha opparbeidede næringsarealer.

2 Planprogrammet - arealdelen: Utbyggingsstrategier fra planprogrammet: Det legges ikke opp til nye utbyggingsområder innenfor: -nasjonalt villreinområde -buffersonen til nasjonalt villreinområde -snaufjellet (landskapshensyn) -seterområdene -100 m-beltet for vassdrag -viktige beiteområder (beitebruksplan og vegetasjonskartlegging er sentralt her) -områder hvor planreserven er stor (eksempelvis: Fåvang Østfjell)

3 Utbyggingsstrategier forts.: Unntak: –Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjonsplaner, totalt 38 tomter innenfor eksisterende hyttefelt. –Mulighet for utvikling av eksisterende turistbedrifter. –Eventuell mulighet for veibygging til og innenfor eksisterende hyttefelt. Det skal fortrinnsvis tas utgangspunkt i eksisterende vegnett.

4 Innspillskart: Kort gjennomgang av innspillskartet. (Vise kartet) –Fritidsbebyggelse (F): 30 innspill på til sammen 29.000 daa. Tilsvarer ca. 10.000 tomter. –Boligbebyggelse (B): 6 innspill på til sammen 280 (262) daa. Tilsvarer ca. 90 tomter. Det vil bli lagt inn mere boligareal. Utbyggingstakt på ca. 7 boliger i året, men etterspørselen etter tomter er større enn tilbudet. Vi planlegger nå for en 12-årsperiode. –Boligbebyggelse/næring (BN): for det meste allerede bebygd areal, mulighet for næring i første etasje, bolig i andre. –Næringsareal: ved Måsåplassen og Forrestadsetra. Skal legges inn mere næringsareal på Frya og ved «opptrekksarmen» for E6. Må også se på muligheten for mere næringsareal på Fåvang, men det mest aktuelle arealet er dekket opp av to nye reguleringsplaner som er på gang (RP Tromsnesskogen og RP Fåvang). –Råstoffutvinning (R): 4 innspill på til sammen 485 daa. –Andre innspill: offentlig tjenesteyting, idrettsanlegg (skiløyper, skibakke), parkering, friområde.

5 Fritidsbebyggelse: Det vil være nødvendig å ta ut en god del innspill til fritidsbebyggelse. Vi skal ha en silingssak i november/desember, hvor innspill som helt klart er i strid med planprogrammet kan bli tatt ut.

6 Regional plan for Rondane-Sølnkletten Vi legger opp til BRA 150 m2, inkludert 30 m2 parkeringsareal. Hytte 90m2, anneks 15m2 og uthus 15m2, jfr. planprogrammet. (Gjelder innenfor buffersonen og utviklingssonen). Mulighet for noe fortetting i sentrum på Venabygdsfjellet og på Måsåplassen, selv om dette ligger innenfor buffersonen? Mesteparten av tomtene fra tidligere disposisjonsplaner, ligger innenfor buffersonen. Vi legger opp til å få inn disse i planen, jfr planprogrammet. 38 tomter.

7 Disposisjons- tomter

8 Innspill fra Skjerdingen Hva slags muligheter er det her?

9 Venabygdsfjellet - problemstillinger: -viktig med en opprydning og grundig gjennomgang av bestemmelsene. -Hvordan forhindre at blått areal (utleiehytter) i praksis blir oransje?

10 Vann og avløpsløsninger Det har vært noe fokus på eventuelt offentlig vann og avløpsnett i tilknytning til Måsåplassen/Øksendalen-området. (kostnad: min. 60 mill kr). Hvilke løsninger vil være aktuelle, dersom det ikke legges opp til offentlig vann og avløpsnett?

11 Bestemmelser i LNF Det ble lagt ned mye arbeid med bestemmelsene i nylig vedtatt kommunedelplan for Kvitfjell, da med utgangspunkt i at det meste av dette kunne videreføres i ny arealdel. Målet er å få så like bestemmelser som mulig over hele kommunen for sammenlignbare områder. Det er størst utfordringer knyttet til bestemmelser mht seterbebyggelse/ kulturlandskap. (estetikk, størrelse, høyder, takvinkel, påbygg, terasse/veranda, vinduer osv.)

12 Veien videre Vi tar med oss innspillene fra i kveld i det videre arbeidet. Silingssak i UPT og kommunestyret i november/desember. Vi har som mål å legge arealdelen ut til 1. gangs høring i løpet av første kvartal 2014.


Laste ned ppt "TEMAMØTE 22. OKTOBER 2013 - Reiseliv, fritidsbebyggelse, skiløyper/brøyting, landbruk, miljø og utmark. «Bakgrunnsteppe» for arbeidet med kommuneplanens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google