Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førerkortforskriftens helsekrav Psykiske lidelser, rus og medikamenter. Knut Erik Skarsaune Ass fylkeslege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førerkortforskriftens helsekrav Psykiske lidelser, rus og medikamenter. Knut Erik Skarsaune Ass fylkeslege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Førerkortforskriftens helsekrav Psykiske lidelser, rus og medikamenter. Knut Erik Skarsaune Ass fylkeslege

2 Vegtrafikklovens paragraf 21 Alminnelige plikter. Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter

3 Meldeplikten, helsepersonelllovens par 34 Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.

4 Meldeforskriften ( fra legeloven) 2. Dersom legen antar at innehaver av førerkort har en midlertidig helsesvekkelse som ikke vil vare ut over 6 måneder, skal han gjøre vedkommende oppmerksom på at han ifølge førerkortforskriftenes § 11 a ikke har lov til å føre motorvogn. 3. Dersom legen finner at innehaver av førerkort har en varig helsesvekkelse som gjør det uforsvarlig at han fortsetter å kjøre motorvogn i de(n) klasse(r) førerkortet gjelder for, eller har en midlertidig helsesvekkelse som medfører dette for en periode av 6 måneder eller mer, skal legen gi skriftlig advarsel til innehaveren om forholdet

5 Legen, behandler og sakkyndig. Utfordrende dobbeltrolle Individets behov-samfunnets interesser § 15.Krav til attester, erklæringer o.l. Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv Lege kan ikke søke for pasienten, kan ikke opptre både som advokat og sakkyndig.

6 Nytt vedlegg til førerkortforskriften Har vært under utarbeiding over lengre tid, det er skrevet fra direktoratet at den skal innføres fra 1.7.2016. Hovedprinsippet har vært at der det i dagens regelverk er gitt dispensasjon fra Fylkesmannen, skal nå behandlende lege kunne si at krav er oppfylt, men med begrensning i varighet og vilkår for senere fornying.

7 Ved dispensasjon Førers behov skal ikke tillegges vekt.

8 En manisk episode (gruppe1) Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved a) stabil tilstand uten maniske episoder i tre måneder ( 1 år gruppe 2 og 2 år gruppe 3) b) god etterlevelse og oppfølging fra pasienten c) ingen bivirkninger av legemidler i forhold til trafikksikkerhet og d) god sykdomsinnsikt. 2 års varighet, før vanlig varighet.

9 Flere maniske episoder Stabil tilstand uten maniske episoder i 6 mnd (gruppe 1), 3 år gruppe 2 og 3.

10 Schizofreni Helsekrav oppfylt ved a) stabil tilstand i tre måneder (gruppe 1) 1 år ( gr 2+3) B) god etterlevelse og oppfølging av behandling fra pasienten c)ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten d)god kognitiv funksjonsevne 2 års varighet første gang

11 Rusmidler og legemidler, 3 ulike regler aktuell: Strafferettslig forhold, vegtrafikklovens § 21. Rusmidler-legemidler (faste grenser) Forvaltningsvedtak av Politiet etter vegtrafikklovens § 34, ikke edruelig eller vandel er slik at han ikke anses skikket til å kjøre, tilbakekall av føreretten. Oppfyller ikke helsekrav, ved ruslidelser eller ved bruk av forskrevet medisin med sedativ effekt.

12 § 38-Alkohol 1)Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol og skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelser i atferd og gi helsesvekkelse. A)Gruppe 1: Helsekrav oppfylt etter 6 mnd der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholbruket. Helseattest kan gis for inntil ett år i gangen i 2 år, forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Gruppe 2: 1 års avhold, deretter 1 år x 3 med prøver.

13 Benzodiazepiner og lignende legemidler Helsekrav oppfylt gruppe 1 ved bruk av inntil Oksazepam 30 mg Diazepam 10 mg Zopiklon 7,5 mg Zolpidem 10 mg Nitrazepam 10 mg ALENE, ved 2 legemidler 50% reduksjon, 3 legemidler uforenlig med kjøring. Gruppe 2, ingen bruk, unntatt sporadisk sovemed. maks 5 døgn minst 8 timer før kjøring.

14 Opoider ved kroniske smerter. Kun langtidsvirkende medikamenter gruppe 1 Helsekrav ikke oppfylt gruppe 2 og 3.

15

16 Melding om ikke oppfylte helsekrav Skal fortsatt sendes Fylkesmannen Som vurderer og avgjør om helsekrav er oppfylt eller ikke, nødvendig med tilstrekkelige opplysninger. Fylkesmannen sender melding til Politiet om ikke oppfylte helsekrav med anbefaling om inndragning av førerkortet. Anbefalingen skal være medisinsk begrunnet. (Våpenloven)

17 Rus og ulykker Nordisk prosjekt 2001-2002, alle trafikkdrepte undersøkt toksikologisk.(n:1233) Alle drepte: 42% funn av ett eller flere stoffer. Ett-kjøretøyulykker: 60% funn. 30% alkohol, 19% narkotika eller medikamenter, 11% kombinasjon. Av de med legemidler : 41% benzo, 16% antidepr., 4% antipsykotika.


Laste ned ppt "Førerkortforskriftens helsekrav Psykiske lidelser, rus og medikamenter. Knut Erik Skarsaune Ass fylkeslege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google