Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Komite for helse og sosial 5.03.08 Kommunaldirektør Finn Strand
Lovgrunnlaget Kommunehelseloven, Pasientrettighetsloven, Smittevernloven, Internkontrollforskriftene. Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand © Bergen kommune

2 Lov om helse tjenester i kommunene
Formål Fremme helse og forbygge sykdom Diagnose og behandling Medisinsk habilitering og rehabilitering Pleie og omsorg Ulykker og akutte situasjoner © Bergen kommune

3 § 1-3. Oppgaver under helsetjenesten
Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: 1.Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for øye organiseres som a)miljørettet helsevern b)helsestasjonsvirksomhet c)helsetjenester i skoler d)opplysningsvirksomhet e)helsetjenester for innsatte i de kommuner der det ligger anstalter under kriminalomsorgen. © Bergen kommune

4 § 1-3. Oppgaver under helsetjenesten
2.Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte 3.Medisinsk habilitering og rehabilitering 4.Pleie og omsorg. 5.Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner © Bergen kommune

5 § 1-3. Oppgaver under helsetjenesten
For å løse de oppgaver som er nevnt foran, skal kommunen sørge for disse deltjenestene: 1.allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning 2.legevaktordning 3.fysioterapitjeneste 4.sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie 5.jordmortjeneste 6.sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie 7.medisinsk nødmeldetjeneste 8.transport av behandlingspersonell. © Bergen kommune

6 Kap. 2. Rett til helsehjelp
       Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.        Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet. © Bergen kommune

7 Tildeling og klage Skriftlig vedtak som bekriver innholdet i tjenesten
Klage til kommunen, deretter fylkesmann eller Helsetilsyn Kan be Helsetilsynet vurdere om helsepersonell eller tjenesten har brutt regler © Bergen kommune

8 § 4a Miljørettet helsevern
§ 4a-1. (Definisjon og forskrifter)        Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. © Bergen kommune

9 § 4a Miljørettet helsevern
§ 4a-2. (Kommunestyrets oppgaver)        Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i § 4a-1, første ledd. Innen miljørettet helsevern skal kommunestyret utøve den virksomhet og treffe de avgjørelser som det er tillagt i lov eller i medhold av lov. Virksomheten og avgjørelsene, herunder enkeltvedtak, skal være i samsvar med helsetjenestens formål, jfr. § 1-2. © Bergen kommune

10 § 4a Miljørettet helsevern
§ 4a-4. (Meldingsplikt og godkjenning)        I forskrifter etter § 4a-1 annet ledd kan det gis nærmere bestemmelser om meldingsplikt til kommunestyret for den som planlegger eller iverksetter virksomhet som etter sin art kan ha innvirkning på helsen, eller endring i slik virksomhet © Bergen kommune

11 § 4a Miljørettet helsevern
§ 4a-7. (Granskning § 4a-8. (Retting) § 4a-9. (Tvangsmulkt § 4a-10. (Stansning) § 4a-11. (Straff) § 4a-12. (Klage) © Bergen kommune

12 § 4a Miljørettet helsevern - Forskrifter
Barnehager og skoler Badeanlegg Frisører mv Skadedyrbekjempelse Drikkevann © Bergen kommune

13 Lov om vern mot smittsomme sykdommer
1-1. Lovens formål        Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. © Bergen kommune

14 Lov om vern mot smittsomme sykdommer
§ 2-1. Informasjon og personlig smittevernveiledning til smittede personer. § 2-3. Meldingsplikt for leger. Varslingsplikt for sykepleiere og jordmødre © Bergen kommune

15 Lov om vern mot smittsomme sykdommer
7-1. Kommunens oppgaver Oversikt Opplysning Individuelt forebyggende Vaksinasjon Smittevernplan |Smittevernlegen – kommunelegen Forskrifter © Bergen kommune

16 Pasientrettighetsloven
§ 1-1. Formål        Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd. © Bergen kommune

17 Pasientrettighetsloven
§ 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp        Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.        Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når faglig forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. © Bergen kommune

18 Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon
Kapittel 4. Samtykke til helsehjelp Kapittel 5. Rett til journalinnsyn Kapittel 6. Barns særlige rettigheter Kapittel 7. Klage Kapittel 8. Pasientombud © Bergen kommune

19 Internkontrollforskriftene
1. Formål        Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. © Bergen kommune

20 Internkontrollforskriftene
§ 4. Innholdet i internkontrollen        Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.        © Bergen kommune

21 Internkontrollforskriftene
a)beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b)sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, © Bergen kommune

22 Internkontrollforskriftene
d)sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e)gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f)skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, © Bergen kommune

23 Internkontrollforskriftene
g)utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten © Bergen kommune

24 © Bergen kommune


Laste ned ppt "Komite for helse og sosial Kommunaldirektør Finn Strand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google