Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internundervisning om førerkortvurderinger i spesialisthelsetjenesten Rehabiliteringsklinikken 23.2.06 Dagfinn Thorsvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internundervisning om førerkortvurderinger i spesialisthelsetjenesten Rehabiliteringsklinikken 23.2.06 Dagfinn Thorsvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internundervisning om førerkortvurderinger i spesialisthelsetjenesten Rehabiliteringsklinikken 23.2.06 Dagfinn Thorsvik

2 Bakgrunn Flere instanser i sykehuset – koordineringsbehov Kvalitetssikring Ny rehabiliteringsavdeling – nye pasientgrupper Vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring – en tverrfaglig oppgave Kjørelærer som samarbeidspartner

3 Bakgrunn forts Komplettere spesialisthelsetjenesten  Nevrolog  Øyelege  Indremedisiner  Geriatrisk/alderspsykiatrisk team (Slagpas Egen ”klinikk/team” for spesifikk utredning av egnethet for bilkjøring ved kognitiv svikt/andre spesielle funksjonshemninger? Tilbud til primærhelsetjenesten

4 Bakgrunn forts Intern arbeidsgruppe Ergoterapiavdelingen Utredning  Praksis i andre fylker  Kontakte samarbeidspartnere og tilsynsmyndighet  Foreslå innhold i vurderingsprogram  Organisering

5 Legens rolle Helseattest for førerkort Helseattest >70 år  (Førerkortforskriftene Helsepersonellovens §34

6 §9 -krav til helse og førlighet Det må ikke være  Alvorlig sinnlidelse  Vesentlig mental retardasjon  Personlighetsavvik som medfører -nedsatt dømmekraft -nedsatt impulskontroll -adferdsforstyrrelser … som kan være farlige i trafikken Andre tilstander som gjør føreren uskikket

7 Trinn I (primærlege) Undersøkelse hos behandlende lege Evt. i samarbeid med ergoterapeut Bruk av screening-redskaper (eks MMS) Ved tvil etter trinn I – henvisning til …

8 Trinn II Utvidet førerkort-utredning Medisinsk basisutredning Medisinske spesialistutredninger  Nevrolog, øyelege Kognitiv/nevropsykologisk utredning Praktisk kjøretest Felles tverrfaglig vurdering

9 Lovverk Veitrafikk loven Forskrifter om førerkort og førerprøve  § 8: Melding til fylkeslege  §9: Krav til helse og førlighet Helsepersonell-loven § 34: Meldeplikt www.lovdata.no IK-2562 Veiledning for utfylling av helseattest for førerkort mv. www.helsetilsynet.no/regelverk/rundskri/1997 /ik-2562.htm

10 Helsepersonelloven § 34 ”Lege, psykolog eller optiker som finner at pasient med førerkort ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet. Dersom pasientens helsetilstand antas å ikke være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift”

11 Førerkortforskriften § 8 ” dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, og at tilstanden kan vare i 6 mndr eller mer, plikter legen å gi melding om det til fylkeslegen. Førerkort innehaveren skal levere førerkortet til politiet. Dersom tilstanden antas å ha kortere varighet enn 6 mndr, kreves ikke melding til fylkeslegen. Kjøring er likevel ikke tillatt så lenge tilstanden varer”

12 Medisinske tilstander som må utelukkes før kognitiv kartlegging Hjerte-kar lidelser Diabetes Epilepsi og andre anfallslidelser Synsfeltutfall Misbruk av rus midler Sinnslidelser

13 Nødvendige kognitive funksjoner Oppmerksomhet Konsentrasjonsevne Romopfatning Reaksjonstempo Visuomotorisk tempo Finmotorikk/koordinasjon Vurderingsevne

14 Diskvalifiserende/usikre funn Global avasi Uttalt Apraksi Uttalt svekket romoppfatning Visuelt neglekt Svekket oppmerksomhet Svekket reaksjonstempo Svekket visuomotorisk tempo Svekket finmotorikk Svekket reguleringsfunksjon Svekket kognitivt funksjonsnivå

15 Kognitive utfall av betydning for kjøreevne Redusert generell oppmerksomhet Neglekt Visuospatiell svikt Visuell agnosi Apraksi Redusert hukommelse Forlenget reaksjonstid

16 Reguleringsfunksjoner Kritikkløshet Manglende innsikt Redusert dømmekraft Manglende impulskontroll

17 Andre opplysninger Pårørende (frykt) Nestenulykker Rapportert endret kjøre adferd

18 Kognitiv kartlegging Mini Mental status  26-30: Tilstrekkelig for kjøring  20-25: Uforenlig/praktisk kjøretest  <20 Diskvalifiserende Spesifikk førerkorttest (Nor SDSA) Nevropsykologisk undersøkelse Praktisk kjøretest Simulator (må evt gjøres i Trondheim)

19 Førerkortvurdering i avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Poliklinisk/innleggelse Inntaksmøte Generell legeundersøkelse/vurdering av medisinske forhold. Evt fysioterapeut Test hos ergoterapeut (NorSDSA) Nevropsykologisk undersøkelse Praktisk kjøretest Tverrfaglig vurdering før beslutning


Laste ned ppt "Internundervisning om førerkortvurderinger i spesialisthelsetjenesten Rehabiliteringsklinikken 23.2.06 Dagfinn Thorsvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google