Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marker Eidsberg Askim Spydeberg Hobøl Helhetsgården Hobøl 25.11.2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marker Eidsberg Askim Spydeberg Hobøl Helhetsgården Hobøl 25.11.2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marker Eidsberg Askim Spydeberg Hobøl Helhetsgården Hobøl 25.11.2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold

2 Dagens Agenda: Gjennomgå intensjonsavtalen for 5K-alternativet, hvor formålet er å: –Bli kjent med/ få innsikt i intensjonsavtalen slik den foreligger pt –Kommentere/gi innspill før den legges frem for politisk behandling Orientering om arbeidet med Indre Østfold Øst og Indre Østvold Vest alternativet samt Follo-alternativet? Annet?

3 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS –Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn –Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi, ledelse- og organisasjonsutvikling, samt økonomiske, administrative og politiske analyser. Utdannet cand.mag UiO (sosiologi, historie, statsvitenskap) og Master of Managment BI (strategi, økonomi, ledelse og scenarier). Ledererfaring fra Oslo kommune Tolv år i KS-Konsulent as Tre år i KS Forskning Forfatter av boken ”Framtidens kommuner – med ansvar for egen utvikling”

4 Min rolle Jobber i et heleiet datterselskap av KS –Trygt plantet i KS verdigrunnlag –En fri og selvstendig rolle i forhold til KS Engasjert for å gløde for akkurat dette alternative; –Det betyr ikke at jeg ikke kan se verdien av andre løsninger, men mitt oppdrag er å framsnakke én stor kommune i Indre Østfold

5 1 338 491 1 668 4 108 13 822 721 294 6 412 1 871

6

7 5K vil ha ca 41 000 innbyggere og bli Norges 20. største kommune (forutsatt alle andre like). Dvs på størrelse med Larvik, Arendal, Sandefjord, Ålesund, og Tønsberg (de fem største kommune er ikke med her)

8

9 Produkt av prosessen Intensjonsavtalen

10 Intensjonsavtalen er «sluttproduktet» Intensjonsavtalen har flere formål: –Formelle Gi kommunestyrene i de fem kommunen grunnlag til å ta en beslutning om retningsvalg (27. januar 2016) og endelig vedtak om man skal gå med i en ny kommune (mai/juni 2016) Grunnlag for politikere/ansatte/innbyggerne/næringsliv til å ta stilling til spørsmålet Grunnlaget for å søke Kongen/Stortinget om sammenslåing –Prosessuelle Avklare forventninger Utforske mulighetsrommet Bli kjent Sikre medvirkning og forankring Løse floker….

11 Ingenting er ferdig før alt er ferdig!

12 Valgets nødvendighet En mann står til rors på en skute og stilles overfor en avgjørelse: –Det er lumske skjær foran han. Skal han legge kursen om til babord eller styrbord? Han viker unna, unnslår seg, dreier verken roret til høyre eller venstre. Hva gjør skuta? Den fortsetter etter gammel kurs, selvfølgelig, drevet videre fremover av vær og vind, inntil den blir slått til pinneved mot skjæret. Vanskelige valg kan ikke unngås ved å la være å ta de. Det å ikke velge er også et valg….

13 Formål og målsettinger

14 Målsetting Målsettingen med 5K er å etablere en slagkraftig kommune der alle jobber sammen for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn, med fremtidsrettede tjenester til det beste for den enkelte innbygger og næringsliv.Målsettingen med 5K er å etablere en slagkraftig kommune der alle jobber sammen for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn, med fremtidsrettede tjenester til det beste for den enkelte innbygger og næringsliv.

15

16

17

18 Lokaldemokrati

19

20

21

22

23

24 Konsernkommune med grendeutvalg (ikke politisk)

25

26 Politisk valgte Lokalutvalg (Skien) Lokalutvalgene i Skien velges av bystyre i forbindelse med kommune og fylkestingsvalg. De møtes svært ujevnt og har ulikt antall møter i året. Gjennomsnitt på 5-6 møter i året. Noen har 3 og andre kan ha 8-9. 4 til 10 representanter. Lokalutvalgene kan komme med forslag på personer (fra frivillige lag og foreninger) som de ønsker å ha med seg i lokalutvalget. Men disse må også velges av bystyret. De har ingen egne midler til disposisjon og de har ingen saksforberedende organ. De behandler ulike typer saker, men de fleste sakene handler om reguleringssaker i lokalområdet. De blir også invitert til å komme med innspill for eksempel til kommuneplanens arealdel ol. De behandler også henvendelser de får om parkering på offentlig eiendom, gang og sykkelveier, forsøpling og andre ulovligheter i sitt lokalområde. Ideelt sett skulle det vært slik at sakene gikk først til lokalutvalgene for uttalelse før de gikk videre, men slik er det ikke. Det er hovedutvalgene i Skien som i de fleste tilfeller er første ledd i politisk behandling.

27

28

29 Tjenestetilbudet

30 Satsningsområder Satsningsområdene innenfor 5K vil kunne defineres innenfor to «spor»: –Innenfor ordinær driftsramme Hva kan 5K (i kraft av å være en vesentlig større kommune) få til/prioritere innenfor ordinær driftsramme? (ses opp mot målformuleringene i intensjonsavtalen) –Utenfor ordinær driftsramme Hva vil vi bruke Inndelingstilskuddet og Reformstøtten (og Engangsstøtten) til?

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Regional utvikling

41

42

43 Kommuneøkonomi

44 Vi har et inntektssystem for kommunen i Norge der staten «beskytter» og «belønner» de minste kommunene –jo mindre du er jo bedre kommuneøkonomi har du Et sentralt spørsmål er om du er liten fordi du ikke har noe valg eller fordi at du ønsker det?

45

46

47 Brev fra Kommunalministeren til alle landets kommuner november 2015

48 http://www.nrk.no/norge/nytt-skatteforslag_- kommuner-som-skaper-arbeidsplasser-skal-fa-mer- 1.12328647 Nytt inntektssystem fra 2017…..

49 http://kommunal-rapport.no/kommunestruktur/2015/11/basistilskuddet- fall

50

51 De økonomiske variablene

52 Ca 56 mill pr år i 15 år År 1 År 15 År 20 Kr 842 400 000,- Kr 112 320 000,- Inndelingstilskudd: 955 millioner Av dette det tas ut minst 80 % (760 mill) ut i ren gevinst til øremerkede prosjekter

53 Tilnærming 2 – Grov dimensjonering: Politikk Rådmann/komm.sjef Personal/HR Økonomi/regnskap/lønn Arkiv, fsk.sekr, service Plan/byggesak/geodata Anslag på innsparing: 27 mil pr år fra første år, dvs 01.01.2020

54 Gevinst ved endring av basistilskudd Hvis inntektssystemet endres slik at basistilskuddet ikke skal basere seg på likt beløp pr kommunen, men etter antall innbyggere i hver kommune, vil 5K motta anslagsvis ytterligere 33,5 mill mer som 1 kommune, enn det man gjør som 5 kommuner i dag –Dette er forutsatt ingen andre endringer i inntektssystemet (men det kommer flere endringer….)

55 Anslag korrigert for nytt basistilskudd (alt annet like) for 5K i Indre Østfold Samlet sett vil de fem kommunen få følgende endring: –Hobøl: - 7,2 –Spydeberg: - 6,7 –Askim: + 3,8 –Eidsberg: - 0,7 –Marker: - 9,0 Sum19,8 (19,8 x 15 ) + 40 (20 % nedtrapping)= 337 mill Man taper da isolert sett 337 mill i Inndelingstilskudd på å vente I tillegg «taper» man/går glipp av 33,6 mill pr år som en ny og større kommune ville fått i økt basistilskudd

56 Avvikle eiendomsskatt på boliger – men beholde/innføre på verk og bruk

57 Satsninger for inndelingstilskuddet

58

59

60

61 Resultat fra «Tre i skuddet»


Laste ned ppt "Marker Eidsberg Askim Spydeberg Hobøl Helhetsgården Hobøl 25.11.2015 Kommunereform 5K i Indre Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google