Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Bygge ny kommune» – et tilbud fra KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Bygge ny kommune» – et tilbud fra KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Bygge ny kommune» – et tilbud fra KS
UTKAST – til drøfting Versjon 2, 5. februar 2015 FID og REK v/Agder

2 Denne presentasjonen Denne presentasjonen beskriver et forslag til hvordan KS kan bidra overfor kommuner som vurderer sammenslåing og ønsker å bygge en ny kommune. Forslaget svarer opp KS sin målsetting om at kommune-reformen blir grepet an som en innovasjons- og utviklingsreform, og er utformet i samspill med KS regionalt. Forslaget inngår som ett av flere tilbud fra KS.

3 Kommune- og regionreformen «Ikke bare større, men også bedre!»
Vi må sikre at reformen ikke bare skaper større strukturer, men reelt skaper bedre velferdstjenester for innbyggerne, styrker lokal-demokratiet og samfunnsutviklingen. Ambisjon: Bygge nye og bedre kommuner og regioner - ikke bare «slå sammen» Det er derfor kritisk viktig at reformen gripes an som en utviklings- og innovasjonsprosess, og ikke kun som en teknisk-administrativ implementering.

4 Et bakteppe… Kommunereformen gir en unik mulighet til å bygge den nye kommunen for å løse framtidas utfordringer på en offensiv måte. Velferdsstaten vil være under press slik vi kjenner den i dag, bl. a som følge av den demografiske utviklingen med flere som vil ha behov for hjelp, men med stadig færre til å utføre denne. Kommunene kan oppleves som fragmenterte i sine ytelser. Det vil bli behov for mer helhetlig planlegging og samordning av både tjenester og fellesgoder. Gårsdagens løsninger vil ikke være tilstrekkelige for å løse framtidas utfordringer, derfor må innovative tilnærminger være avgjørende for å møte framtida.

5 Strategisk perspektiv på framtidens behov som del av kommunereformen – hvorfor?
For å bygge en ny kommune trengs et strategisk perspektiv, ellers får man bare en større variant av det man allerede har Hvorfor ikke vente med en strategisk dialog til vi har fattet vedtak? Premissene for hva den nye kommunen blir, legges i stor grad i prosessen fram til vedtak. I denne fasen etableres den overordnete framtidsagendaen gjennom en dialog om hvordan velferdsoppgavene og samfunnsutfordringene best kan løses i framtiden. Hvorfor ikke vente med en strategisk dialog til vi er ferdig med å slå sammen kommunene? Mulighetsrommet er åpent i denne fasen, og lukkes suksessivt etter hvert som man gjør valg og fatter beslutninger, ansetter og prioriterer. Hvis man venter til sammenslåingsprosessen er ferdig, innebærer det at nyskaping i kommunen settes på vent i 3-5 år.

6 En strategisk dialog for å etablere agenda for framtiden
I spennet mellom grundig analyse og ambisjoner for den nye kommunen bør det etableres en agenda for framtiden: Hva må vi nyskape for å møte framtidens behov? Analyse Ambisjoner Ny kommune 2020+ Kommune 2015 Hva er framtidas behov? Tjenesteproduksjon Samfunnsutvikling Myndighetsutøvelse Demokrati Ny Tjenesteproduksjon Samfunnsutvikling Myndighetsutøvelse Demokrati Ny Ny Hva vil vi nyskape? Innovasjonsagenda Ny

7 Hva tilbyr KS til kommunene i tidlig fase?
Læringsarenaen «Bygg ny kommune» 5 dagssamlinger, fordelt eller gruppert etter behov, samlet varighet tilpasses deltagende kommuner Hensikt Bidra til en strategisk framtidsdialog i kommunereformen Bidra til at befolkningens behov for samfunns- og tjenesteutvikling står i sentrum for reformdiskusjonen Skape ny ramme for beslutning om man skal etablere en ny kommune Målgruppe Kommuner som vurderer å bygge ny kommune som svar på framtidens utfordringer. Politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte Hva sitter man igjen med etter 5 samlinger? Omforent framtidsagenda og rigging av offensive prosesser inn i kommunereformen

8 Noen premisser Innovasjonsmetodikken gir verktøy for å løfte noen sentrale områder – ikke for å løse alle reformens utfordringer. Rekkefølgen på strategiske valg er ikke likegyldig. F.eks. dersom den «nye kommunen» innebærer nye måter å organisere arbeidet på, bør man ikke starte med å etablere strukturer og plassere folk etter gammelt mønster. Verktøy og metoder for innovasjon vil være gjennomgående i dette tilbudet fra KS. Utprøvingsfase KS sentralt går ut til et knippe identifiserte kommuner i 2-3 regioner sammen med KS i regionene. KS utvikler det konkrete innholdet i tett samspill med de første kommunene. Tilbudet tilpasses øvrige prosesser kommunen er del av.

9 Innovasjonsmetode - BLT
Hva er vårt behov og hvordan får vi innsikt? Stemmer hypotesene? Erfaringene gir ny innsikt og vi lærer mer om behovet. Behovsinnsikt gir grunnlag for å utforme hypoteser og løsninger som dekker behovet.

10 Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene – SLIK Systematisk innovasjon innebærer at innovasjon er en metode å møte og forme fremtiden. SLIK er en nettbasert eksempelsamling som skal inspirere og gi grunnlag for å stille viktige spørsmål og å finne gode svar: Hva skal vi innovere? Hva er våre behov? Hva er egnet innovasjonsmetodikk? Hvem involverer vi? Hvem gjør hva? Hvordan mobilisere? Hvordan bygge innovasjonssystem og kapasitet? Hvordan nyttiggjøre? Hvordan bygge innovasjonskultur? Hva er god innovasjonsledelse?

11 Bygge ny kommune: et tilbud fra KS i kommunereformen
Strategisk dialog Innovasjons-agenda Den folkevalgte som samfunns-entreprenør Samskaping Den nye kommunen BLT, N3, SLIK og SAMVEIS som verktøy 1. samling samling samling samling samling Hvilken rolle har de folkevalgte i å sette retning? Hva er fremtidens behov i vår region/ den nye kommunens nedslagsfelt? Hva kjennetegner framtidas samfunns- og arbeidsliv? Hva legger premisser for tjeneste- og samfunns-utviklingen? Hva er dagens kommuners floker og ressurser? Hvordan fungerer dagens kommune-organisasjon i møte med morgendagens behov? Hvor må vi lete etter nye løsninger for en bærekraftig framtid? Framtidsbilder Innovative anskaffelser På vei mot nye former for lokaldemokrati: Hvordan er samspillet mellom politikk, innbyggere og sivilsamfunn? Hvordan brukes nærdemokratiske ordninger? Innovasjonspolitikeren Samspill politikk og administrasjon Hvordan involvere og mobilisere innbyggere og lokalsamfunnet? Stedsinnovasjon Samskaping som sentralt perspektiv Tjenesteinnovasjon Hvordan organisere og lede innovasjon i kommunereformen? Strategi for gevinstrealisering Hvor står min kommune nå i beslutningsprosessen? Hvordan nyttiggjøre og bruke kunnskap og erfaringer ervervet fra forskning i å bygge en ny kommune? Hvordan bygge inn utviklings- og innovasjonsperspektivet i den nye kommunen? Hvordan kan fremtidens behov møtes med digitalisering?


Laste ned ppt "«Bygge ny kommune» – et tilbud fra KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google