Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene

2 Målsetninger med den nye bydelsstyreordningen Å legge til rette for økt demokratisk engasjement Å styrke bydelene som lokalsamfunn Å ha en aktiv dialog med innbyggerne Å søke samarbeid med lag og organisasjoner Å gi bydelene et talerør inn i det kommunalpolitiske system

3 Valg og sammensetning De åtte bydelsstyrene har 9 eller 11 medlemmer som velges av bystyret Ved valg av bydelsstyrene legges den partipolitiske sammensetning i bystyret til grunn. Medlemmer og varamedlemmer skal være bosatt i bydelen. Bydelsstyremedlemmer skal ikke være medlem i bystyret. Trer et fast medlem ut av et bydelsstyre velger bystyret et nytt medlem

4 Arbeidsoppgaver til bydelsstyrene Bydelsstyrene er høringsinstans ved. 1. gangsbehandling av planer etter plan- og bygningsloven Bydelsstyrene har uttalerett til bystyret i saker som Forretningsutvalget delegerer til bydelsstyrene og vedr. budsjettposter med stor relevans for bydelen Bydelsstyrene har innstillingsrett til bystyret vedr. private forslag og innbyggerinitiativ med klar tilknytning til en bydel Bydelsstyrene har vedtakskompetanse i klagesaker vedr. enkle byggesaker, navnesetting og enkelte bydelsrelaterte tilskuddsordninger

5 Intern organisering Bydelsstyrene kan bestemme egen utvalgsstruktur Bydelsstyrene kan opprette underutvalg som saksforberedende organ Bydelsstyrene kan etablere arbeidsutvalg. Bydelsstyret avgjør hvilke oppgaver arbeidsutvalget skal ha

6 Lovverk og saksbehandlingsregler Bydelsstyrene er opprettet med hjemmel i kommunelovens §12 om kommunedelsutvalg For bydelsstyrenes virksomhet gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven når ikke annet er bestemt i medhold av lov Bergen kommunes etiske retningslinjer gjelder for bydelsstyrenes medlemmer

7 Instrumenter for politisk arbeid i bydelsstyrene 1.Åpen halvtime Møtene begynner med en åpen halvtime Publikum gis anledning til å stille spørsmål til bydelsstyrerepresentantene/-lederen og fremme spørsmål Det kan ikke stilles spørsmål til byrådet/administrasjonen Det er ikke lagt opp til at spørsmål og innspill diskuteres i åpen halvtime Bystyrets kontor vil legge frem sak om utforming av ordningen med åpen halvtime

8 2. Skriftlig spørsmål Bydelsstyrerepresentanter og varamedlemmer som deltar i møte kan fremme skriftlige spørsmål til byrådet eller bydelsstyreleder Spørsmål må leveres skriftlig til Bystyrets kontor en uke før møtestart Bystyrets kontor oversender spørsmålet til vedkommende byråd eller bydelsstyreleder Skriftlige spørsmål besvares skriftlig

9 3. Forslag Bydelsstyrenes medlemmer kan sette frem forslag Forslaget skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til bydelsstyrelederen Forslag kan referere til en sak under behandling eller gjelde et nytt tema/ny sak Forslag vedr. saker som står på sakskartet behandles i forbindelse med behandlingen av selve saken Forslag til en ny sak/nytt tema som får flertall i bydelsstyret oversendes til Forretningsutvalget. Forretningsutvalget avgjør opplegg for videre behandling av forslaget

10 4. Deputasjoner Utsendinger fra foreninger og grupper har mulighet til å holde muntlig innlegg vedr. en sak som står på sakslisten og som skal behandles i møtet Anmodninger om deputasjoner skal meldes Bystyrets kontor senest kl. 12.00 dagen før møtet Tidsrammen for deputasjoner er fem minutter per innlegg

11 5. Høringer Bydelsstyrene kan arrangere høringer om et bestemt tema Bydelsstyrene kan kalle inn medlemmer av byrådet, representanter fra administrasjonen og/eller invitere andre institusjoner/personer til høring I forbindelse med høringer skal det ikke fattes vedtak eller voteres om en sak

12 Byrådets representasjon i møtene Byrådet avgjør selv sin egen deltakelse i bydelsstyremøtene Den enkelte byråden kan delegere tilstedeværelsen til kommunaldirektøren eller annen representant fra administrasjonen I saker der byrådet innstiller til bydelsstyrene må en representant fra byrådssiden være tilstede Bydelsstyrene kan innkalle en representant fra byrådet for å redegjøre for en sak.

13 Sekretariat og protokoll Bystyrets kontor ivaretar sekretariatsfunksjon for bydelsstyrene Protokoll fra bydelsstyremøtene føres av Bystyrets kontor og legges frem til godkjenning i bydelsstyrets neste møte

14 Rapportering Byrådet skal innenfor de fagområder hvor bydelsstyrene har fullmakter gi systematisk tilbakemelding om oppnådde resultater Hvert bydelsstyre skal oversende en årsmelding om egen virksomhet til bystyret Årsmeldingene fra bydelsstyrene behandles i finanskomiteen


Laste ned ppt "Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google