Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 1 Kostnader ved kraftig nedbør & Nyttekostnadsmetode for overvannstiltak Kongsberg 15. desember 2015 Hanne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 1 Kostnader ved kraftig nedbør & Nyttekostnadsmetode for overvannstiltak Kongsberg 15. desember 2015 Hanne."— Utskrift av presentasjonen:

1 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 1 Kostnader ved kraftig nedbør & Nyttekostnadsmetode for overvannstiltak Kongsberg 15. desember 2015 Hanne Samstad, COWI Foto: Olav Fergus Kvalnes

2 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 2 1.Kostnader ved kraftig nedbør Kartlegging av kostnader ved en kraftig nedbørshendelse i Oslo 2.Samfunnsøkonomi og overvannstiltak Metodikk for nyttekostnadsanalyse ›Hva går det ut på Innhold

3 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 3 ›44,5 mm på én time (Blindern målestasjon) Oslo, torsdag 26. juni 2014 DEL 1 Kilde: yr.no

4 Case: 26. juni 2014 i Oslo Type kostnader:  Utrykning og skadebegrensning  Opprydning, gjenoppbygging og erstatningsutbetalinger Bygninger og infrastruktur. Offentlig og privat.  Forsinkelser i bil- og kollektivtrafikken Beskrivelse av forventet framtidig utvikling Kartlegging av kostnader 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 4 DEL 1 Metode: Intervjuer med offentlige etater/foretak Data om forsikringsutbetalinger Data om trafikk og kjøretider

5 Registrerte skader på private bygninger 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 5 DEL 1

6 Registrerte skader på offentlige bygninger 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 6 DEL 1 Rød=skoler, Blå=Barnehage, Gul=Statsbygg eiendommer, Lilla=Kirkebygg, Grønn=Kommunale boliger

7 Kostnader ved utrykninger og skader 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 7 DEL 1 ›Utrykninger: ›Oslo Brann- og redningsetat: 29 000 kroner ›Bymiljøetaten: Inkludert i sum nedenfor ›Andre (VAV, Sporveien): Tas hånd om av ordinære rutiner. Null ekstrakostnad. ›Privat eide bygg: ›Forsikringsdata (VASK) fra Finans Norge, oppskalert: 5,6 millioner kroner ›Offentlig eide bygg: ›Undervisningsbygg Oslo KF: 17 skoler. I underkant av 600 000 kroner (Merk: skoleferie) ›Omsorgsbygg: 1 barnehage. 175 000 kroner ›Kommunale boligbygg: 3 tilfeller. 100 000 kroner ›Statsbygg: 3 tilfeller. Snaut 200 000 kroner ›Ingen kostnader for Forsvarsbygg eller kommunale kultur- og idrettsbygg ›Infrastruktur: ›Bymiljøetaten: 500 000 kroner ›Andre (Vegvesen, Sporveien): Ingen registrerte ekstrakostnader.

8 Registrerte hendelser på veg 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 8 DEL 1 ›Registrert av Vegtrafikksentralen og Bymiljøetaten Sør Nordøst

9 ›Sammenlikning mot dagen før (onsdag 25. juni 2014) ›Utvalgte buss- og trikkelinjer på bakgrunn av registrerte hendelser på veg ›Kjøretidsdata og passasjertall fra Ruter for kl. 15 – 17 Forsinkelseskostnader – Kollektivtrafikk 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 9 DEL 1 Persontimer ekstra på torsdag Persontimer ekstra på torsdag Tidsverdi for forsinkelse Tidsverdi for forsinkelse * For hver strekning mellom holdeplasser: = ca. 150 000 kroner Undervurdering

10 ›Sammenlikning av reisetider mot dagen før (onsdag 25. juni 2014) ›Hovedveger fra reisetider.no, pluss: ›Grove anslag på samme strekninger som kollektivberegningene. ›Beregningsprinsipp: Forsinkelseskostnader – Biltrafikk 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 10 DEL 1 Persontimer ekstra på torsdag Persontimer ekstra på torsdag Tidsverdi for forsinkelse Tidsverdi for forsinkelse * = ca. 3,3 millioner kroner

11 En "typisk" hendelse? ›Kværnerbyen i Oslo i høst: Bymiljøetaten 6 mill. kr. ›Mer vann => Pumper på T-banen ikke nok => Tekniske rom i fare ›Skoleferie: Ikke avbrudd i undervisning ›Skoleferie: Mindre trafikk enn ellers ›Institusjoner av spesiell (nasjonal) viktighet ikke truet Kostnader samlet 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 11 DEL 1 Type kostnadMillioner kroner Forsinkelser i trafikken3,45 Utrykninger nødetat0,03 Skader offentlige bygg1,07 Skader private bygg5,65 Skader annen infrastruktur0,50 Sum tallfestede kostnader10,7

12 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 12 Samfunnsøkonomisk analyse som verktøy for planlegging og prioritering

13 ›En systematisk måte å sammenstille fordeler og ulemper ved et tiltak ›Forutsetter at de viktigste virkningene av tiltaket (fordelene og ulempene) kan regnes i kroner ›Brukes på forhånd til å: ›Avgjøre om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt ›Rangere tiltak ›Ser på virkninger over et antall år ›Sammenlikner to scenarioer og regner på forskjellen mellom dem: ›Referanse, der man fortsetter som i dag, uten tiltaket ›Utbygging/implementering, der tiltaket gjennomføres ›Anvender både priser som finnes i et marked og priser som er fastsatt på andre måter, for eksempel betalingsvillighetsundersøkelser Hva er nyttekostnadsanalyse? 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 13 DEL 2

14 Netto nåverdi (NN): Verdien av framtidige nytte- og kostnadsstrømmer omregnet til et felles tidspunkt ›Lønnsomhetskriterium: NN > 0 ›Rangeringskriterium: Jo større NN/K, jo høyere prioritet ›Også ikke-prissatte virkninger inngår i en samlet vurdering Nåverdi og kriterier 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 14 DEL 2 2015 "År 0" 2035 "År 20" 100 000 Nåverdi:

15 Nytte ved overvannstiltak 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 15 DEL 2 Direkte skadevirkninger Unngåtte skader på bygninger Unngåtte skader på inventar, maskiner osv. i bygninger Unngåtte skader på infrastruktur (transport, VA, elektrisitet, tele/IT) Erosjonsskader på arealer Indirekte skadevirkninger Unngått tap av produksjon Unngåtte konsekvenser i trafikken Unngåtte konsekvenser av strømbrudd Unngåtte forurensningsskader som følge av overvann Unngåtte tidskostnader til adm. og opprydding (privat og offentlig) Andre skadevirkninger Unngåtte negative helseeffekter som følge av overvann Positive virkninger for bymiljø ved blågrønne overvannstiltak Nytte ved økosystemtjenester (bl.a. rekreasjon, biomangfold…) Kilde: Magnussen m.fl.

16 ›Investering (tiltakskostnader, inkl. eventuelle arealkostnader) ›Endring i drifts- og vedlikeholdskostnader Kostnader ved overvannstiltak 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 16 DEL 2 ›Vista Analyse og COWI (2015): "Kostnader og nytte ved overvannstiltak" ›Gir god oversikt over nyttevirkninger ›Vestlandsforsking m.fl. (2015): "Føre–var, etter–snar eller på–stedet–hvil?" ›Sammenlikner hva forebygging og gjenoppbygging koster. Ulike typer naturskader. Ikke så relevant for kraftig nedbør i by. ›Masteroppgave NTNU, Bekkum (2012): ›Analyse av klimatilpasningstiltak. Inneholder økonomiske betraktninger. Eksempler på litteratur om nytte og kostnader

17 ›Hvor store skadekostnader kan forventes uten tiltaket? Behov for flere studier. ›Hva koster 10-årsregnet, 50-årsregnet osv.? ›Mange faktorer, blant annet hvor mye det har regnet i dagene forut ›Hvor stor effekt har tiltaket? Hvor stor andel av skadekostnader spares? ›Skille mellom typer av overvannstiltak ›Beregningstekniske forutsetninger som analyseperiode og kalkulasjonsrente. Finansdepartementets retningslinjer ›Metodeutvikling: Bygges stein på stein … Behov for metodeutvikling og datagrunnlag 15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 17 DEL 2


Laste ned ppt "15 DESEMBER 2015 SAMFUNNSØKONOMI OG OVERVANN 1 Kostnader ved kraftig nedbør & Nyttekostnadsmetode for overvannstiltak Kongsberg 15. desember 2015 Hanne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google