Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Todeling av norsk næringsliv Østlandssamarbeidet 18. oktober 2012. Fungerende administrerende direktør Petter Haas Brubakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Todeling av norsk næringsliv Østlandssamarbeidet 18. oktober 2012. Fungerende administrerende direktør Petter Haas Brubakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Todeling av norsk næringsliv Østlandssamarbeidet 18. oktober 2012. Fungerende administrerende direktør Petter Haas Brubakk

2 Resultater fra Økonomisk overblikk og Næringslivets økonomibarometer, 3. kvartal: 2  Markeder og markedsutsikter  Næringer  Investeringer  Sysselsetting  Politiske utfordringer

3 Den økonomiske veksten i Norges åtte største eksportmarkeder Andelen norsk eksport* BNP-vekst i 2011 Forventet BNP-vekst i 2012 Forventet BNP-vekst i 2013 Danmark4,9 %0,80,51,2 Frankrike4,3 %1,70,10,5 Kina3,8 %9,27,98,3 Nederland9,2 %1,1-0,70,6 Storbritannia8,1 %0,8-0,21,4 Sverige10,1 %4,00,91,9 Tyskland8,2 %3,00,91,2 USA8,4 %1,82,22,1 *Varer unntatt skip og oljeplattformer, råolje, kondensater og naturgass. Jan. – jul. 2012 Kilde: SSB/ Consensus Forecasts

4 NHOs markedsindeks Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 4 Kilde: NHO * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet.

5 NHOs markedsindeks - regionvis "Hvordan vurderes den generelle markedssituasjonen for din bedrift?". Figuren viser andelen som svarer "god" fratrukket andelen som svarer "dårlig" 5 Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer *lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene

6 Markedssituasjonen og utsiktene Markedsindeks: Andel bedrifter som svarer "god" fratrukket andel som svarer "dårlig" om nåsituasjonen og andelen som svarer "bedring" fratrukket andelen som svarer "forverring" for neste år 6 Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer *lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene

7 Markedsutsikter for 2013, ulike næringer: 7 Kilde: NHO

8 NHOs markedsindeks – utvalgte næringer Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 8 Kilde: NHO

9 NHOs markedsindeks – bedrifter inndelt etter hvor de leverer Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 9 Kilde: NHO * Bedrifter på tvers av næringer som oppgir å ha over 25 prosent omsetning til henholdsvis petroleumsnæringen eller eksport.

10 Investeringer i fastlandsbedrifter Indeks, 1. kvartal 2008 =100, faste priser, sesongjustert. SSB: Økonomiske analyser 3/2012, Sitat: Den svake veksten i næringsinvesteringer, med unntak av kraftforsyning, står i kontrast til utviklingen i produksjon og sysselsetting. Historisk har det vært en nær sammenheng mellom utviklingen i investeringer og konjunkturutviklingen ved at investeringer er medsykliske. 10 Kilde: Statistisk sentralbyrå og NHO

11 Nye høyere investeringstall: Petroleumsinvesteringer 2000-2011 og anslag for 2012 og 2013 Millioner kroner, løpende priser 11 Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 Hindre for økt investeringsaktivitet Andeler i utvalget som svarer stor utfordring 12 Kilde: NHO

13 Investeringshindre – bedrifter inndelt etter hvor de leverer I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedriften i øke investeringene – andel som svarer stor utfordring 13 Kilde: NHO * Bedrifter på tvers av næringer som oppgir å ha over 25 prosent omsetning mot henholdsvis petroleumsnæringen eller til eksport.

14 Tosporsøkonomien med investeringstørke  Investeringsraten i industrien (investeringer i prosent av verdiskaping) på historisk lavmål  NHO vil fokusere på rammebetingelser for nyskaping og vekst i konkurranseutsatt sektor:  Skatt, formuesskatt, avskrivingsregler,  Forskning  Markedsmessig tilgang på finansiering med tilstrekkelig løpetid Kilde: SSB 14 Investeringsrater i industrien 1970-197918,9 1980-198918,9 1990-199915,2 2000-200914,3 201010,5 201110,6

15 Endring i kredittpraksis i følge bankene Samlet endring i kredittpraksis ovenfor ikke finansielle foretak, siste 3 måneder. 15 Kilde: Norges Bank

16 Bidrar situasjonen i finansmarkedene/bankene til at din bedrift Revurderer/utsetter investeringsprosjekter – andel som svarer ja 16 Kilde: NHO

17 Investeringshindre – Eksportintensive* NHO-bedrifter I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedriften i øke investeringene – andel som svarer stor utfordring 17 Kilde: NHO * Bedrifter på tvers av næringer som oppgir å ha over 25 prosent omsetning til eksport.

18 Industriproduksjon Prosentvis endring fra 1. halvår 2011 til 2012 18 Kilde: SSB

19 Forventet sysselsettingsvekst i 2013, ulike regioner Anslag på prosentvis vekst fra året før 19 Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer

20 Ubalanse: Skjev regional utvikling Sysselsettingsanslag 2013 – NHO-bedriftene Anslag på prosentvis endring i antall ansatte, per fylke  Behov for å stimulere fastlandsnæringene  En mer offensiv samferdselspolitikk 20 *Ikke tilstrekkelig antall svar fra bedrifter i Finnmark og Sogn og Fjordane til å lage fylkesvise anslag Kilde: NHO

21 Sysselsettingsanslag fordelt på ulike næringer 2013 Anslag målt i prosent 21 Kilde: NHO * Bedrifter på tvers av næringer som oppgir å ha over 25 prosent omsetning mot henholdsvis petroleumsnæringen eller til eksport.

22 Politikkutfordringer:  Lavere kostnader ved å produsere i Norge  Tilstrekkelig stramt budsjett med gode prioriteringer  Stimulere investeringer i fastlandsøkonomien  Lette presset i boligmarkedet – bo- og arbeidsmarkedsregioner 22


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Todeling av norsk næringsliv Østlandssamarbeidet 18. oktober 2012. Fungerende administrerende direktør Petter Haas Brubakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google