Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonssaker til AMU – 15.09.2010 Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonssaker til AMU – 15.09.2010 Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonssaker til AMU – Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart av arbeid med revisjon av strategisk plan vår 2011 – prosessplan for høstsemesteret 2011 ◦ Prosess gjennom høsten 2012 med sikte på et vedtak i styret i desember 2012

2 Lønnsforhandlinger 2010 (1) Det skal gjennomføres ordinære lokale lønnsforhandlinger med virkningstidspunkt Rammen for forhandlingene er ,- Sentrale føringer: ◦ Kvinner skal få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. ◦ Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns plassering i/og mellom stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. Antall årsverk utført av kvinner ved HiL er av FAD beregnet til 46 % ◦ Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. ◦ Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn skal også vurderes lønnsmessig.

3 Lønnsforhandlinger 2010 (2) Lokale kriterier Med bakgrunn i strategisk plan for inneværende periode vil det særlig være følgende generelle forhold som tillegges vekt: ◦ Generelt om jobbutførelse ◦ Fornyelse / omstilling ◦ Utvikling ◦ Merinnsats for HiL / bidra til å gjøre HiL til en attraktiv arbeidsplass ◦ Kvalitet i ”produksjonen I tillegg til ordinære forhandlinger kan det føres forhandlinger på særlig grunnlag i forkant av de ordinære forhandlingene Alle medarbeidere skal få tilbud om lønnssamtaler innen er frist for innlevering av krav til arbeidsgiver (org. Har egne frister) forhandlinger (særlig grunnlag) forhandlinger (ordinære)

4 Ny HR-portal - status Utgangspunkt – legge til rette for lettere tilgjengelig og bedre informasjon til medarbeidere (etterlyst av VO), samt støtteverktøy for ledere og personalmedarbeidere Igangsatt et sektorprosjekt – anbudsprosess fra juni til august 2010 – UiT som leder prosessen Den enkelte institusjon beslutter om, når og omfang av egen anskaffelse ◦ Medarbeiderhåndbok – oppslagsverk for alle ansatte – internt, sektorspesifikt og generelt lov og avtaleverk ◦ Lederhåndbok - regler, rutiner mv for ulike oppgaver knyttet til peronalledelse ◦ HMS-håndbok – regler og rutiner for HMS-området Det er levert 2 anbud – møte i arbeidsgruppen16. og – følges opp i etterkant av dette – samarbeidsprosjekt med HiG og HH? – tar sikte på informasjon i AMU 3.11

5 SAP – portalen Selvbetjeningssystem for alle medarbeidere på lønns- og personalsystemet ◦ Lønnsslipp ◦ Se og vedlikeholde personaldata ◦ Registrere / søke om fravær ◦ Reiseregninger

6 SAP-portal – videre innføring Skal være innført for medarbeidere i tekniske og administrative stillinger Medarbeidere i UF-stillinger skal inn i systemet ifm. utrulling av FEIDE pålogging 2 timers innføringskurs Brukermanual Brukerstøtte

7 Revisjon av introduksjonopplegg HiL ønsker å bygge sin organisasjon på godt medarbeiderskap; ◦ Åpenhet og tillit ◦ Samarbeid og fellesskap ◦ Arbeidsglede og engasjement ◦ Ansvarlighet og handlingsevne HiLs introduksjonsprogram skal bygge opp om dette.

8 Introduksjonssamlinger ◦ Hovedmålene med introduksjonssamlingene er å gjøre nye medarbeider kjent med høgskolen og bidra til å skape gode relasjoner mellom medarbeidere også på tvers av fag og avdelinger. Dette vil vi gjøre ved å  formidle nødvendig kunnskap om HiL som helhet  formidle hvilke forventninger som stilles til medarbeideren  formidle hvilke forventinger som medarbeidere kan ha til høgskolen  skape et kontaktnett mellom de nyansatte  få tilbakemelding fra medarbeidere om hvordan de opplever å være ny og benytte dette til å videreutvikle HiL.

9


Laste ned ppt "Informasjonssaker til AMU – 15.09.2010 Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google