Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonssaker til AMU – 15.09.2010 Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonssaker til AMU – 15.09.2010 Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonssaker til AMU – 15.09.2010 Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart av arbeid med revisjon av strategisk plan vår 2011 – prosessplan for høstsemesteret 2011 ◦ Prosess gjennom høsten 2012 med sikte på et vedtak i styret i desember 2012

2 Lønnsforhandlinger 2010 (1) Det skal gjennomføres ordinære lokale lønnsforhandlinger med virkningstidspunkt 01.09.2010 Rammen for forhandlingene er 1 247 115,- Sentrale føringer: ◦ Kvinner skal få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. ◦ Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns plassering i/og mellom stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. Antall årsverk utført av kvinner ved HiL er av FAD beregnet til 46 % ◦ Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. ◦ Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn skal også vurderes lønnsmessig.

3 Lønnsforhandlinger 2010 (2) Lokale kriterier Med bakgrunn i strategisk plan for inneværende periode vil det særlig være følgende generelle forhold som tillegges vekt: ◦ Generelt om jobbutførelse ◦ Fornyelse / omstilling ◦ Utvikling ◦ Merinnsats for HiL / bidra til å gjøre HiL til en attraktiv arbeidsplass ◦ Kvalitet i ”produksjonen I tillegg til ordinære forhandlinger kan det føres forhandlinger på særlig grunnlag i forkant av de ordinære forhandlingene Alle medarbeidere skal få tilbud om lønnssamtaler innen 01.10. 04.10. er frist for innlevering av krav til arbeidsgiver (org. Har egne frister). 20.10. 2.3.4 forhandlinger (særlig grunnlag) 01.11. 2.3.3 forhandlinger (ordinære)

4 Ny HR-portal - status Utgangspunkt – legge til rette for lettere tilgjengelig og bedre informasjon til medarbeidere (etterlyst av VO), samt støtteverktøy for ledere og personalmedarbeidere Igangsatt et sektorprosjekt – anbudsprosess fra juni til august 2010 – UiT som leder prosessen Den enkelte institusjon beslutter om, når og omfang av egen anskaffelse ◦ Medarbeiderhåndbok – oppslagsverk for alle ansatte – internt, sektorspesifikt og generelt lov og avtaleverk ◦ Lederhåndbok - regler, rutiner mv for ulike oppgaver knyttet til peronalledelse ◦ HMS-håndbok – regler og rutiner for HMS-området Det er levert 2 anbud – møte i arbeidsgruppen16. og 17.09 – følges opp i etterkant av dette – samarbeidsprosjekt med HiG og HH? – tar sikte på informasjon i AMU 3.11

5 SAP – portalen Selvbetjeningssystem for alle medarbeidere på lønns- og personalsystemet ◦ Lønnsslipp ◦ Se og vedlikeholde personaldata ◦ Registrere / søke om fravær ◦ Reiseregninger

6 SAP-portal – videre innføring Skal være innført for medarbeidere i tekniske og administrative stillinger Medarbeidere i UF-stillinger skal inn i systemet ifm. utrulling av FEIDE pålogging 2 timers innføringskurs Brukermanual Brukerstøtte

7 Revisjon av introduksjonopplegg HiL ønsker å bygge sin organisasjon på godt medarbeiderskap; ◦ Åpenhet og tillit ◦ Samarbeid og fellesskap ◦ Arbeidsglede og engasjement ◦ Ansvarlighet og handlingsevne HiLs introduksjonsprogram skal bygge opp om dette.

8 Introduksjonssamlinger ◦ Hovedmålene med introduksjonssamlingene er å gjøre nye medarbeider kjent med høgskolen og bidra til å skape gode relasjoner mellom medarbeidere også på tvers av fag og avdelinger. Dette vil vi gjøre ved å  formidle nødvendig kunnskap om HiL som helhet  formidle hvilke forventninger som stilles til medarbeideren  formidle hvilke forventinger som medarbeidere kan ha til høgskolen  skape et kontaktnett mellom de nyansatte  få tilbakemelding fra medarbeidere om hvordan de opplever å være ny og benytte dette til å videreutvikle HiL.

9


Laste ned ppt "Informasjonssaker til AMU – 15.09.2010 Arbeid med strategisk plan 2012 – 2015 ◦ Nåværende Strategisk plan og handlingsplan for HiL løper ut 2011 ◦ Oppstart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google