Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Vi strekker oss litt lengere” Personalsjef, kollega og medmenneske

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Vi strekker oss litt lengere” Personalsjef, kollega og medmenneske"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Vi strekker oss litt lengere” Personalsjef, kollega og medmenneske
Seniorsatsing ”Vi strekker oss litt lengere” Hvorfor og hvordan satser vi på seniorene i Alta kommune? - Siden vi er midt i prosessen blir dette et prosessinnlegg. Lena E. Nielsen Personalsjef, kollega og medmenneske

2 Satsingen sett i relasjon til: Arbeidsgiverpolitisk dokument 06-09
Kapittel 1 Mål med arbeidsgiverpolitikken 2 Mellommenneskelige verdier 3 Ledelse i Alta kommune 4 Rekrutteringspolitikk og kompetanseutvikling 5 Lønnspolitikk 6 HMS, inkludering og medarbeiderskap 7 En sterk Vi følelse

3 1 Mål Arbeidsgiverpolitisk dokument
Mål 1 Bedre omdømme Mål 2 Økt trivsel Mål 3 Redusert sykefravær Mål 4 Satse på seniorene – økt gjennomsnittlig pensjonsalder I Alta kommunes IA strategi og i arbeidsgiverpolitisk arbeid er hovedsatsingsområdet å få utarbeidet og iverksatt en livsfasepolitikk, herunder en seniorpolitikk. Ett av målene i dette arbeidet er å øke gjennomsnittlig avgangsalder med 1 år pr år i 4 år (fra ca 57 år til 61 år i snitt). Dette begrunnet i at vi ser nåværende og fremtidige seniorer som en ressurs. Målsettingen vil da være en drivkraft til å finne gode nok tiltak for å få våre seniorer til å stå i arbeid i årene fremover. Mål 5 Likestilling Mål 6 Økt identitet

4 Livsfasepolitikk Vi deler inn livsfasene i 4: Etableringsfasen
Omsorgsfasen Etter omsorgsfasen Før pensjon (senior) Presiseringer: Alle fasene har definerte/prioriterte tiltak (3 tiltak). Ingen livsfaser med unntak av den siste kan deles inn ift alder. Tiltakene er unike for denne livsfasen og prioriteres kun de som er i denne fasen. Alle fasene er like viktige for arbeidsgiver og vi har definerte mål for satsingen. Kun et tiltak kan nyttes med opprettholdelse av lønn .

5 Etableringsfasen I denne fasen av livet har våre ansatte fokus på jobb og fritid. Behovet for å stake ut en karriere, samt hjelp/bistand til etablering er viktige fokus. Særlig kvinner i svangerskap skal fokuseres på. Målet med tiltak i denne fasen er at ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har forståelse for livssituasjonen og hindre stressbelastende situasjoner/sykefravær (henge i stroppen). I IA arbeid er dette et forebyggende fokus. Tiltak: Hjelp til karriereplanlegging fra personalkontoret. Fridager for etablering (utvide velferdspermisjonsordningen). Fokus på tiltak for kvinner i svangerskap/arbeid.

6 Omsorgsfasen I denne fasen av livet har våre ansatte fokus på jobb, familie og barn. Behovet for å få dagene til å strekke til og behov for å skape trygghet hos egne barn er viktigste fokus. Målet med tiltak i denne fasen er at ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har forståelse for livssituasjonen og hindre stressbelastende situasjoner/sykefravær (henge i stroppen). I IA arbeid er dette et forebyggende fokus. Tiltak: Krav om økt fritid i form av permisjon i stedet for lønnsøkning for denne gruppen kan imøtekommes. Redusert arbeidstid i skoleferie. Ansatte med skolebarn under 10 år kan søke om 0,5 timer ekstra pr dag i 8 uker i skoleferien (ikke forbeholdt turnusansatte). Forutsetning om at vikar ikke må settes inn. Ansatte med 6 åringer får permisjon med lønn i 15 minutter pr dag forutsatt at man følger barnet sitt til skolen uten bil.

7 Etter omsorgsfasen I denne fasen av livet har våre ansatte store/voksne barn og eventuelt barnebarn og gamle foreldre. Behovet for videreutvikling på jobb/fag er økende i denne fasen. Målet med tiltak i denne fasen er at ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har forståelse for livssituasjonen og hindre stressbelastende situasjoner/sykefravær (henge i stroppen). I IA arbeid er dette et forebyggende fokus. Tiltak: Hjelp til videreutdanning med muligheter for permisjon med lønn, stipendbistand, og/eller permisjon uten lønn. Omsorg for foreldre. Permisjon i forbindelse med reiser til barnebarn.

8 Før pensjon (senior) Disse tiltakene skal bidra til å sikre måloppnåelse for at eldre arbeidstakere skal stå lengere i arbeidslivet. FASE 1 FOKUS PÅ MEDARBEIDERE FRA FYLTE 62 ÅR Oppstart Grunnlagsmateriale fra Aon Grieg. ”Lytter” til organisasjonen. FASE 2 FOKUS PÅ MEDARBEIDERE SOM FYLLER 60 OG 61 ÅR Håper gjennomført i 2007. Seniorseminar i regi av KFVF Seniorsamtale. 5 dager ekstra ferie ved fyllte 61 år i 100% stilling FASE 3 FOKUS PÅ MEDARBEIDERE SOM ER 55+ Forebyggende tiltak. Stor gruppe.

9 Et levende medarbeiderskap -forebyggende tiltak
Verdistyring i delegert modell; åpenhet, trygghet, respekt på arbeidsplassene. Innføring av årlige HKI målinger med fokus på rapportering av tiltak i etterkant. LØFT modellen i bruk – utdanne flere LØFT konsulenter. Mestring og ledelse: Fokus på mestring på individnivå (utviklingstrapp – kompetansenivå ift utfordringer i arbeidet). Opplæringsbehov av våre ledere. Informasjon – alle våre medarbeidere skal få tilbud om IKT opplæring for bruk av intranett/internett som informasjonskanal.

10 Konsekvensvurdering/konkretisering
Seniorpolitiske tiltak – hva koster det?


Laste ned ppt "”Vi strekker oss litt lengere” Personalsjef, kollega og medmenneske"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google