Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Temamøte økonomi 21.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Temamøte økonomi 21.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Temamøte økonomi 21.10.2015

2 Agenda 09.00 Innledning ved ordfører 09.05Informasjon om konsekvenser av ubalanse ved Fylkesmannen i AA 09.30Status i Budsjett og økonomiplan 2016-2019 11.30Lunsj 12.00Gruppearbeid 14.45Oppsummering ved ordfører 09.00 Innledning ved ordfører 09.05Informasjon om konsekvenser av ubalanse ved Fylkesmannen i AA 09.30Status i Budsjett og økonomiplan 2016-2019 11.30Lunsj 12.00Gruppearbeid 14.45Oppsummering ved ordfører

3 ”Trøbbelet med fremtiden er at den vanligvis kommer før vi er forberedt på den.” Arnold h. Glasgow "Galskap er å gjøre de samme tingene om og om igjen og forvente forskjellige resultater" Albert Einstein «Den som nekter å delta i løsningen av problemet, er problemet. » s. 133 I boken "Folkeskikk og uskikk på jobben" av Jan Atle Andersen ”Trøbbelet med fremtiden er at den vanligvis kommer før vi er forberedt på den.” Arnold h. Glasgow "Galskap er å gjøre de samme tingene om og om igjen og forvente forskjellige resultater" Albert Einstein «Den som nekter å delta i løsningen av problemet, er problemet. » s. 133 I boken "Folkeskikk og uskikk på jobben" av Jan Atle Andersen

4 Gapet mellom inntekter og utgifter i regnskap 2011 IU 4,3 mill.

5 Gapet mellom inntekter og utgifter i budsjettgrunnlag for 2016 IU 16 mill.

6 Våre hovedutfordringer Befolkningsvekst og mer komplekse behov Nye oppgaver og ufinansierte reformer Høy gjeld og finansutgifter, ingen fond Økte krav til tjenestene og organisasjonen Omstilling av tjenestetilbudet nødvendig Etterslep i tjenesteutvikling og -leveranser Ingen robust organisasjon Befolkningsvekst og mer komplekse behov Nye oppgaver og ufinansierte reformer Høy gjeld og finansutgifter, ingen fond Økte krav til tjenestene og organisasjonen Omstilling av tjenestetilbudet nødvendig Etterslep i tjenesteutvikling og -leveranser Ingen robust organisasjon

7 Oppdrag «bedre og billigere Omstilling av praksis InntekterBehovKrav

8 Prinsipper Alle tjenester har krav om å – levere lovlige og forsvarlige tjenester – innenfor vedtatte rammer – men kun bruke det som er nødvendig Det er ikke anledning til å unnlate å levere lovpålagte oppgaver pga. økonomi eller omstilling Derfor må vi omstille måten vi jobber på – for å dekke nye og gamle behov som vi er pålagt per lov og forskrift – til bedre og billigere tjenester totalt sett (innovasjon) Dette kan bety å levere ikke-lovpålagte tjenester – for å redusere behovet for lovpålagte tjenester Alle tjenester har krav om å – levere lovlige og forsvarlige tjenester – innenfor vedtatte rammer – men kun bruke det som er nødvendig Det er ikke anledning til å unnlate å levere lovpålagte oppgaver pga. økonomi eller omstilling Derfor må vi omstille måten vi jobber på – for å dekke nye og gamle behov som vi er pålagt per lov og forskrift – til bedre og billigere tjenester totalt sett (innovasjon) Dette kan bety å levere ikke-lovpålagte tjenester – for å redusere behovet for lovpålagte tjenester

9 Prinsipper Alle må klare mer med mindre ressurser – behov for ny kompetanse Å kutte i ikke-lovpålagte tjenester = – en prinsipiell beslutning som kun kommunestyret kan fatte Omstilling kan ikke vedtas – omstilling er summen av alle handlinger – som er avhengig av funksjonelle lokaler, utstyr, kapasitet, kompetanse osv. Krav til balanse og realistisk budsjett og økonomiplan Alle må klare mer med mindre ressurser – behov for ny kompetanse Å kutte i ikke-lovpålagte tjenester = – en prinsipiell beslutning som kun kommunestyret kan fatte Omstilling kan ikke vedtas – omstilling er summen av alle handlinger – som er avhengig av funksjonelle lokaler, utstyr, kapasitet, kompetanse osv. Krav til balanse og realistisk budsjett og økonomiplan

10 Statsbudsjettet for 2016 – fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon (”Grønt hefte”) for 2016

11 Kommuneopplegget over statsbudsjettet – prinsipper og forståelse Frie inntekter – nivå og vekstanslag 11

12 Anslag og effekter for frie inntekter i 2016 12 *Reell endring i % uttrykkes ved å trekke 2,7 % fra nominell endring. Anslag på frie inntekter oppgavekorr. frie Vekst 2015- 16 2016innt. 2015i 1.000 kri prosent 0901 Risør359 117345 93013 1863,8 0904 Grimstad1 110 0041 058 26351 7414,9 0906 Arendal2 141 8262 043 22198 6054,8 0911 Gjerstad146 027141 5714 4563,1 0912 Vegårshei129 872126 6543 2182,5 0914 Tvedestrand328 772313 89814 8744,7 0919 Froland292 799282 42010 3793,7 0926 Lillesand526 505505 64320 8624,1 0928 Birkenes272 621260 61612 0054,6 0929 Åmli125 959122 0913 8683,2 0935 Iveland86 97384 8502 1222,5 0937 Evje og Hornnes195 318187 2668 0524,3 0938 Bygland86 50283 0003 5024,2 0940 Valle84 30982 3102 0002,4 0941 Bykle78 64376 7421 9012,5 Fordeles gjennom året3 700 Aust-Agder5 968 9465 718 175250 7714,4

13 Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2016 13 Vekst frie inntekter 2015- 16 (i prosent) 10904 Grimstad4,9 20906 Arendal4,8 30914 Tvedestrand4,7 40928 Birkenes4,6 50937 Evje og Hornnes4,3 60938 Bygland4,2 70926 Lillesand4,1 80901 Risør3,8 90919 Froland3,7 100929 Åmli3,2 110911 Gjerstad3,1 120912 Vegårshei2,5 130935 Iveland2,5 140941 Bykle2,5 150940 Valle2,4 Aust-Agder4,4 Hele landet4,3 Endr kostnads- indeks 2015- 16 10906 Arendal0,9 % 20928 Birkenes0,7 % 30914 Tvedestrand0,5 % 40940 Valle0,2 % 50904 Grimstad0,1 % 60937 Evje og Hornnes0,0 % 70919 Froland-0,6 % 80941 Bykle-0,8 % 90901 Risør-0,8 % 100926 Lillesand-1,2 % 110935 Iveland-1,5 % 120938 Bygland-1,6 % 130929 Åmli-2,0 % 140911 Gjerstad-2,6 % 150912 Vegårshei-5,2 % Aust-Agder0,0 % Hele landet0,0 %

14 Hva er realveksten i frie inntekter ment å dekke? 14 Tall i mrd. krKommuneneFylkeskommunene Realvekst i frie inntekter4,20,5 Demografi1,7- Pensjonskostnader (grovt anslag)0,80,1 Rusomsorg0,4- Helsestasjoner og skolehelsetjeneste0,2- Fleksibelt barnehageopptak0,4- Fornying og opprusting av fylkesveier-0,2 Sum kostnader som må dekkes innenfor veksten3,50,3 Handlingsrom0,70,2

15 Korreksjonssaker 2016 – fordelt etter samlet kostnadsnøkkel Samlet justering (1000 kr) (2016- kr) Øyeblikk elig hjelp, døgnopp hold, inngåend e fordeling Valgkor t Makspri s barneha ge, helårseff ekt Nasjonal t minstekr av foreldre betaling barneha ge, helårseff ekt Adopsjo n, helårseff ekt BPA, helårseff ekt Gratis kjernetid, helårseff ekt Adm. utgifter innførin g av nasjonal t minstekr av, foreldre betaling bhg. Represe ntantska psforsla g - krisen i Syria Likeverd komm/p riv. Bhg. Endring finansier ing ikke- kommun ale barneha ger Ny naturfag time Overføri ng skatteop pkreverf unksjon Husbank en (SIKT) Statlig/p rivate skoler økning i elevtall I makro634 1751 206 5999 243-134 640160 220-514205 40054 000-42 8347 300180 000-338 00077 600-630 000-11 200-109 000 Risør1 1001 89913-18822428775-6010251-472108-879-16-152 Grimstad2 3894 81939-571680-2872229-18231764-1 435329-2 674-48-463 Arendal5 74610 59878-1 1411 358-41 741458-363621 526-2 865658-5 340-95-924 Gjerstad3436525-7386-011129-23497-18242-340-6-59 Vegårshei2304964-6375-09625-20384-15736-293-5-51 Tvedestrand8771 60812-17220526269-559230-43299-805-14-139 Froland5101 16711-15518423662-498207-38889-723-13-125 Lillesand1 1892 36819-277330423111-8815371-696160-1 298-23-225 Birkenes4741 08710-14417122058-468193-36283-674-12-117 Åmli2254954-6476-09725-20385-16037-297-5-51 Iveland1192993-4250-06517-13257-10624-198-4-34 Evje og Hornnes4719077-102122-015641-336137-25759-480-9-83 Bygland1613433-4351-06517-14257-10725-200-4-35 Valle1813513-4048-06116-13253-10023-187-3-32 Bykle812112-3036-04612-10241-7618-142-3-25 Aust-Agder 14 09627 300213-3 1053 696-114 7381 244-9891674 153-7 7951 790-14 530-260-2 515 15

16 Eksempel: Utslag utgiftsutjevnende tilskudd for Birkenes (per kriterium) Birkenes Vekt (2016)Indeks Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk Endring 2015-16 Indeks Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk 0-1 år 0,00551,19142587,1 %101 2-5 år 0,12681,26618 2863,7 %1 564 6-15 år 0,28801,193013 6540,3 %749 16-22 år 0,02101,1028530-0,2 %8 23-66 år 0,09380,9351-1 4940,1 %-18 67-79 år 0,04530,9989-12-1,1 %-120 80-89 år 0,06930,7313-4 572-5,7 %-1 164 over 90 år 0,04640,6296-4 220-13,0 %-1 634 Basistillegg 0,02262,37477 630-1,5 %165 Sone 0,01321,84172 728-1,9 %75 Nabo 0,01322,04033 372-0,7 %144 Landbrukskriterium 0,00291,9054645-0,3 %8 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,00831,1215248-16,7 %-319 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,00090,6362-800,5 %-3 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,00470,7241-318-4,0 %-65 Dødlighet 0,04601,0057653,6 %390 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,01150,8577-4022,3 %47 Lavinntekt 0,00620,8777-18612,9 %178 Uføre 18-49 år 0,00461,8089914-5,5 %6 Opphopningsindeks 0,01390,5988-1 3698,3 %158 Urbanitetskriterium 0,01770,6307-1 605-0,7 %-142 PU over 16 år 0,04611,09501 0757,7 %882 Ikke-gifte 67 år og over 0,04370,8077-2 0631,8 %58 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,02960,9896-7625,4 %1 725 Innbyggere med høyere utdanning 0,01880,6879-1 441-0,6 %-119 Kostnadsindeks 1,00001,087821 5650,7 %2 675 16

17 Skjønnstilskudd 2016 Skjønnstilskudd fordelt av fylkesmannen Skjønnstilskudd, komp. For endr. i innt, systemetSum skjønnstilskudd 0901 Risør1 4000 0904 Grimstad1 8000 0906 Arendal4 8000 0911 Gjerstad2 5000 0912 Vegårshei2 7000 0914 Tvedestrand4000 0919 Froland4000 0926 Lillesand2 0000 0928 Birkenes9000 0929 Åmli2 5000 0935 Iveland1 0000 0937 Evje og Hornnes4000 0938 Bygland8000 0940 Valle000 0941 Bykle000 Fordeles gjennom året3 700 Aust-Agder25 3000 17

18 Inntektssystemet 2016 Veksttilskuddet styrkes Småkommunetilskuddet nominelt uendret Inntektssystemet – høringsnotat før jul 18

19 Veksttilskudd: Aust-Agder 19 Befolknings- endring 2012- 2015 Vekst-grenseInnbyggjarar utover vekst- grensa (1,5 pst.) Veksttilskot 2016 0901 Risør0,051,500,00 0904 Grimstad1,231,500,00 0906 Arendal1,091,500,00 0911 Gjerstad0,041,500,00 0912 Vegårshei1,441,500,00 0914 Tvedestrand0,161,500,00 0919 Froland1,711,5011,8669 0926 Lillesand1,541,503,7206 0928 Birkenes1,411,500,00 0929 Åmli0,131,500,00 0935 Iveland0,431,500,00 0937 Evje og Hornnes0,671,500,00 0938 Bygland-0,831,500,00 0940 Valle-1,091,500,00 0941 Bykle-1,291,500,00 Aust-Agder0,451,5015,5875

20 Alt 2 (innbyggertall 5.150 per 1.1.16) BIRKENES Inngang!A1 20122013201420152016201720182019 BIRKENES0928 (faste år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019) PROGNOSE 1000 kr 20122013201420152016201720182019 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 99 775 107 058 113 259 112 662 115 744 116 635 117 863 119 092 Utgiftsutjevning 16 153 21 946 25 083 20 400 23 258 23 429 23 630 23 831 Overgangsordning - INGAR -332 -302 -305 1 883 -293 -306 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 078 - 202 445 771 Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - - - - - Storbytilskudd - - - - - - - - Småkommunetilskudd - - - - - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge - - - - - - - - Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - - - Veksttilskudd - - - - - - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 1 100 1 250 1 301 800 900 herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet - - - - - - - - Endringer saldert budsjett 2014 / 2015 -863 -143 Kompensasjon Samhandlingsreformen - - - Ekstra skjønn tildelt av KRD - - - - RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15) 128 67 200 967 Sum rammetilsk uten inntektsutj 117 902 130 019 138 877 137 013 140 380 141 429 142 858 144 288 "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning 27 718 28 723 28 908 30 885 34 529 34 887 35 244 35 602 Sum rammetilskudd 145 620 158 742 167 786 167 898 174 909 176 316 178 103 179 890 Rammetilskudd - endring i % 9,0 5,7 0,1 4,2 0,8 1,0 Skatt på formue og inntekt 80 67287 09089 11792 23599 386100 416101 445102 475 Skatteinntekter - endring i % 8,0 2,3 3,50 7,75 1,04 1,03 1,01 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 226 292 245 832 256 903 260 100 274 300 276 700 279 500 282 400 (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 8,6 4,5 1,2 5,5 0,9 1,0 20

21 BUDSJETTSKJEMA 1 ARegnskap 201420152016201720182019 1Skatt på inntekt og formue-89 117-93 031-99 386-100 416-101 445-102 475 2Rammetilskudd-167 785-168 071-174 909-176 316-178 103-179 890 3Skatt på eiendom-15 909-15 550-15 750 4Andre direkte eller indirekte skatter (konsesjonsavg.)-698-510-465 -382 5Andre generelle statstilskudd-8 135-8 906-11 838-12 631-12 368-12 592 6Sum frie disponible inntekter-281 644-286 068-302 348-305 578-308 048-311 089 7Renteinntekter og utbytte-12 553-12 515-12 470-12 444-12 608-12 597 8Gevinst finansielle instrumenter (aksjer, obligasjoner)-7 217-3 930-2 100 9Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter11 89212 00011 40011 70012 400 10Avdrag på lån12 87112 40016 41717 85018 85019 900 12Netto finansinntekter/-utgifter4 9927 95513 24715 00616 54217 603 9Til ubundne avsetninger1 3262 200 2 300 10Til dekning av tidligere års merforbruk (underskudd)2 107 11Til bundne avsetninger2 190 12Bruk av tidligere års regn.messig mindreforbruk 13Bruk av ubundne avsetninger2 017 14Bruk av bundne avsetninger4 921 15Overført til investeringsbudsjettet (moms) Netto avsetninger2 7311 3262 200 2 300 Til fordeling drift "driftskaka"-273 920-276 787-286 901-288 372-289 306-291 186

22 Netto ramme 2016 pr. tj.område (1b) Fellesområde (1A)TekniskRessurssenteretBarnehage og skoleHelse/VelferdServicesenteretKirkenDiff Budsjett 2016 pr 19.10 (286 901)37 29223 450127 78585 02724 6984 240 15 591

23 Utvikling netto rammer pr. tjenesteområde Tjenesteområde2016/V:502015R-2014 Teknisk37 29236 09737 896 Ressurssenter23 45023 88420 468 Skole og barnehage127 785114 951116 066 Helse og velferd85 02777 22377 500 Servicesenter24 69820 44319 300 Kirken4 2404 0213 823 T O T A L T301 911276 619275 053

24 Utvikling på hovedgrupper UtgiftsgrupperBudsjett 2016 koBuds(end)RegnskapEndring Lønn og sos. utgifter 235 146 214 463 221 2709,6 Forbruksvarer og tjenester 28 037 26 343 30 2396,4 Annet forbruksmateriell 17 957 17 582 19 1352,1 Kjøp av tjenester 78 265 63 260 64 61823,7 Overføringsutgifter 10 270 11 695 21 969-12,2 Salgsinntekter -34 696 -32 939 -30 7405,3 Refusjoner -33 753 -25 769 -49 63031,0 T O T A L T 301 226 274 635 276 8619,68

25 Hovedpunkter lønn og sos.utgifter

26 Investeringer 2016 - 2019 Fra 2015 til 2016 Investert i 2015 finansieres i 20162016201720182019 Sum investeringer inkl mva: 11 100 19 220 32 450 45 682 20 957 23 320 utgifter med fradrag mva: 2 250 19 220 23 383 42 730 13 805 13 205 VA-u/fradrag mva 8 850 7 900 3 100 1 900 3 000 Utgifter u/fradrag mva - 12 300 7 823 9 747 9 772 Tilskudd - - - Inntekter fra salg - -7 863 -7 248 -3 748 -1 885 Bruk av fond -700 -723 -747 -772 Mva -450 -3 844 -4 677 -8 546 -2 761 -2 641 Netto finansieringsbhov 10 650 15 376 30 343 37 136 18 196 20 679 Netto finansieringsbehov ekskl. startlån 15 376 25 343 32 136 13 196 15 679

27 Innledning til gruppearbeidet Rådmann går gjennom overordnet retning Tjenestesjefene går gjennom sin vurdering Spørsmål til gruppene: Hva gjør vi nå? – Mål: balanse mellom utgifter og inntekter Rådmann går gjennom overordnet retning Tjenestesjefene går gjennom sin vurdering Spørsmål til gruppene: Hva gjør vi nå? – Mål: balanse mellom utgifter og inntekter

28 Sammen skaper vi vekstmiljø for alle 28

29 3 satsningsområder i kommuneplanen Kvalitet i barnehage og skole Folkehelse og tidlig innsats Steds- og næringsutvikling

30 Omstilling - ”bedre og billigere” ForbedringsområdetØnsket effekt Ressurssenter - styrke og samordne tverrfaglige tiltak Et mer samordnet tjenestetilbud og tidlig innsats Helse – fra passiviserende hjelp og omsorg til aktiv omsorg og mestring Flere mestrer livet bedre og lengre hjemme Utdanning –fra undervisning til læring Økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø Teknisk drift – fra forfall til sunn verdiforvaltning Lengre levealder på bygg, vei, vann og avløp Forvaltning – tilgjengelig fra dag til døgnFlere publikumstjenester på nett Organisasjon - styrket gjennomføringsevne i hele org Mindre administrasjonstid og raskere omstilling Sammen om resultater

31 Vi trenger en realistisk omstillingspolitikk Hva må til? 1.Vi-kultur – vi lykkes kun når alle deltar aktivt i å legge om ny praksis og jobber i samme retning 2.Alle roller tar sitt ansvar for høy risiko mens omstillingen pågår – krav til lovlighet og forsvarlighet 3.Felles erkjennelse og forståelse for at endring er nødvendig og tar tid for å få effekt Hvorfor? Budsjettrammene harmonerer ikke med oppgavene, krav, vedtak og nye behov hos enkelte tjenester Omstillingen er så omfattende at det er ikke mulig å ha tett oppfølging overalt samtidig Kapasitet og kompetanse er ikke tilpasset omstillingsbehovet – høy slitasje på nøkkelstillinger

32 MULIGE TILTAK SOM ER VURDERT

33 Usikre faktorer Nye satser for beregning av tilskudd til private barnehager er ikke kjent på i dag Kjøp av tjenester fra andre kommuner Bosetting av flyktninger Behov i befolkning Omstillingstakten Utvikling av inntekter Finans Nye satser for beregning av tilskudd til private barnehager er ikke kjent på i dag Kjøp av tjenester fra andre kommuner Bosetting av flyktninger Behov i befolkning Omstillingstakten Utvikling av inntekter Finans

34 Ressurssenteret Viktig satsingsområde i kommuneplanen Muligheter for kutt i ikke-lovpålagte tjenester eller manglende utvidelse der det er sterkt behov (omprioritering)

35 SLT-koordinator (samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak) Ordningen er utvidet til å gjelder flere fra 12-18 til 12- 24 år for bla å unngå frafall i videregående skole, jfr. politirådsavtalen Mye oppmerksomhet og anerkjennelse, nasjonalt og regionalt, godt forebyggende arbeid Søker prosjektmidler som finansierer mye aktivitet 40 % av stillingen er finansiert av prosjektmidler 60 % stilling er kommunalt finansiert, tilsvarer kr. 395 000, inkl. sosiale utgifter Dersom stillingen ikke videreføres, vil ca. 390 000 mottatt som ulike prosjektmidler måtte tilbakeføres

36 Psykisk helse barn og unge Fjerne 40 % stilling tilsvarende kr. 263 000, inkl. sosiale kostnader I dag besatt av en familieterapeut Det vil bli økte utgifter til kjøp av tjenester Tilbudet til barn og familier i kommunen vil bli svært redusert

37 Psykisk helse 30 % stillingsreduksjon reduseres i psykisk helse ved at en ansatt skal gjøre oppgaver for hele enheten Oppgavene i psykisk helse må utføres med mindre ressurser Kuttet kan gjennomføres i sin helhet fra 2017

38 Flyktningesykepleier, er ikke lagt inn i budsjettet 55 % stilling knyttet til SANA asylmottak Sterkt behov for minimum 15 % økning av stilling for å imøtekomme økningen av antall plasser på mottaket og hyppigere utskiftning. I tillegg har asylsøkere som kommer nå, generelt sett, mer sammensatte behov, og det er flere enslige.

39 Merkantil ressurs, er ikke lagt inn i budsjettet 60 % stilling knyttet til Ressurssenteret Sterkt behov for minimum 20 % økning av stilling for å imøtekomme behov og kunne utføre oppgaver

40 Helse og velferd Hjemmetjenester Sykehjem Boveiledertjeneste NAV

41 Aktivitetssenteret Kutte/redusere dagtilbud til eldre – Nettoramme 979 000 - 1,4 årsverk – Drives kostnadseffektivt med mange frivillige og lite administrasjon – Tilbudet inkl. «Bestestua» som er dagtilbud til demente – som bør videreføres. (350 000) Tjenesten er lovpålagt fra 2020 – Bidrar til struktur og innhold i eldre hjemmeboende hverdag, er tidlig innsats og forebygger i.f.t. tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappa

42 Sykehjemmet Reduksjon i grunnbemanning pga høy pleiefaktor – Mål: reduksjon av netto 1,47årsverk (1 mill), med halvårseffekt i 2016 (2,07 med fratrekk av 0,6 til gruppesykepleierfunksjon) Pleiefaktor etter reduksjon: 1 Gjennomsnittlig pleiefaktor nasjonalt: 0,8

43 Omlegging av tjenester Kommunen har ikke et «sterk-tilbud» i sykehjem – Bygge opp kompetanse for selv å kunne ivareta beboere med utagerende adferd(plan for reduksjon -> 400 000 i 2016) Boveiledertjenesten Omstrukturering av tjenestene, med optimal utnyttelse av ressurser

44 Innlagt reduksjon Midlertidig reduksjon fagutvikler - 150’ Overføre fond gjeldende kvalifiseringsstønad fra 2015-2016 - 200’ Økning folkehelsekoordinator fra 10 til 20 % - 75 000 (tas innenfor rammen) Lærling nr. 2 kjøkken - ingen økt kostnad (omdisponering av lønnsmidler/økte inntekter)

45 Barnehage 4 uker sommerstengt alle kommunale barnehage – Innsparing: Behov for mindre vikarer – Utfordring: Konkurransevridende Ett barnehageopptak i året – Utfordring: En innstramming som går mot signaler fra regjerningen og føringer i forslag til statsbudsjett Krevende for tilflytting, endrede behov i familier, tidspunkt for fødsel, tidlig innsats vanskeliggjøres. – Mulig innsparing: Tilskudd for de barna som går der – må sjekkes

46 Behov for flere barnehageplasser i sentrum Barnehage plasser, dekning sentrum vinter 2015Anslag 2017 Anslag 2019 Anslag 2020 Anslag 2023 Anslag 2025 Barnehageplasser omregnet til småbarnsplasser287,9 Småbarnsplasser8997,5103,89107,44115,25118,09 Plasser store barn264252,0244,0239,0229,0225,0 Over/underdekning store barn inklusiv plasser i Birkeland bhg5048,437,425,5-7,3-22,2 Over/underdekning av store barn u/Birkeland barnehage-6-7,6-18,6-24,5-63,3-78,2 Minimumsareal 4 m2 store barn 5,3 m2 små barn

47 Birkeland barnehage Barnehage – godkjent fram til og med 2017 – Birkeland barnehage: 44 barn pr i dag – Leieavtale ut vår 2016 – Behov for sentrumsbarnehage Slås midlertidig sammen med Natveitåsen

48 Flytte Birkeland barnehage midlertidig til Natveitåsen Beholde 1 – 2 avd. avdelinger og legge ned en avdeling – Utfordring: Vil det bli nok søkere til barnehage utenfor sentrum? Lite arealer – arbeidsplass/ garderobe for ansatte, – Behov for «uteavdeling», bygningsmessige utbedringer Tidlig innsats Den gode balansen mellom kommunale og private barnehager Muligheter for å ivareta barn med spes.ped tiltak Mange barn fra mottaket i en barnehage Helhet i satsingsområdene blir mer krevende – Innsparing/ muligheter Husleie, strøm, renhold, årsverk Større fagmiljø og større robusthet

49 Midlertidig innsparing Bygningsmessige tiltak -Utvidelse av soveavdelingen beregnet i 2014 til 117 000 -Bygge uteavdeling -Flere toalett til barn -Istandsetting av uteplass bak barnehagen -Arbeidsplasser til ansatte, møbler, tilrettelegging Beholde 1 1/2 avdeling, legge ned 1 1/2Helårseffekt5 månederseffekt Utgifter: Bygningsmessige tiltak + lavvo300 000 småbarnsavdeling 9 barn i priv.bhg2 100 000875 000 kostnadsreduksjoner husleie-440 000-183 333 Driftskostnader-200 000-83 333 Årsverk 3,3-1 600 000-666 667 Sum innsparing-140 000241 667

50 Fra spesialundervisning til mer tilpasset opplæring Forsterke konkrete prosesser – Mål: Bedre effekt av ressurser som brukes, økt mestring hos elevene Tidlig innsats, og mer intensivt Økt tilrettelegging for alle elever – Enkeltvedtak for kortere perioder – PPTjenesten faste dager på skolene Bidrar til veiledning, tilrettelegging og direkte i arbeid med elevene i større grad enn i dag. God kjennskap til skolens organisering og personal

51 Fra spesialundervisning til mer tilpasset opplæring Alternative læringsarenaer – Under planlegging: sagbruk – Vurdere reduksjon av kjøp, evt. forhandle på pris – Samarbeid med eksterne SFO – Barn med særskilte behov

52 Samordning av bibliotektjenester på Birkeland Dagens situasjon – Tilgjengelighet, åpningstider Små ressurser til skolebibliotek Leie av lokaler til folkebibliotek Muligheter ved lokalisering i Valtjønnområdet -Økt bruk, større målgruppe -Positiv effekt for skolene

53 Langemyr Utrede om Birkenes kommune kan gi dette tilbudet i egen kommune – Kompetanse – Sted – Snittkostnaden må være lavere enn 1, 2 mill. – Skyss ca. 550 000 pr transportmiddel – Pr i dag har vi 6 barn, med refusjon på 1 barn. – 60 % ledsager

54 Endre skolestruktur Er det plass til alle elever på Birkeland og Valstrand, romkapasitet og deling av klasser? TrinnBirkelandHerefossEngeslandValstrand Kapasitet før deling Ny klasse? 1. trinn86310 2213 2.trinn6247 1911 3.trinn7956 211 4.trinn6665 611 5.trinn6886 1314 6.trinn51210 3012 7.trinn5635 258 8.trinn 354 057 9.trinn 370 1173 10.trinn 352 255 Antall elever4683158176 733

55 Endre skolestruktur Flytte Engesland og Herefoss til Birkeland og Valstrand – nettotall fra 2013 – Herefoss: ca 1, 4 – 1,5 mill – Engesland: ca 1, 9 til 2,2 mill – Begge – ca 3,5 til 4,0 mill Flytte ungdomstrinnet på Engesland til Valstrand? – Ca 0,4 – 0,7 mill – nettotall fra 2013 – Andre løsninger? Samarbeid med nabokommune – Framforhandle rabatt i forhold til å flytte hele ungdomstrinn Kretsgrenser Herefoss – Privatskole? Trekk i rammetilskudd 84500 pr elev

56 Muligheter og utfordringer ved endring av skolestruktur Muligheter – Større elevmiljø – Større fagmiljø og større robusthet i forhold til kompetanse – Flere valgmuligheter – Reduserte vedlikeholdskostnader? Utfordringer – Reisetid for elevene – Raskere behov for utbygging jf prognose fra SSB på elevtallsutvikling – Elever på skole i annen kommune

57 Teknisk Vann og avløp Veg Byggdrift Plan og byggesak Miljø og natur Oppmåling og geodata Jord- og skogbruk Næring Kultur

58 Eierskap veg Overføre vedlikeholdsarbeid for enkelte veier til private. Krever generell føring ift lengde antall beboere mm. Overføre eierskap til Kleppeveien til fylkeskommunen Krever tildesl store investeringer for å oppgradere veier før overføring Eksempel Kleppeveien, årlig besparelse drift, ca 200’ – investeringsbehov før overføring 1 – 1,5 MNOK.

59 Eierskap grendehus Kommunen eier en del av de gamle grendehusene og skolehusene. Benyttes av lokale velforeninger mm. Utgifter til forsikring, strøm, kommunale avgifter mm samt noe vedlikehold Krever generell tilnærming til eierskap og evt prosess mot lokale lag og foreninger. Årlige driftsutgifter 80’ – 90’ Behov for oppgradering før overføring uvisst

60 Tveide næringspark Tilnærming til eierskap av felt C og D Inntekt for felt A og B (ikke gjort fullstendig beregning av internt ressursomfang) Potensial C og D ikke beregnet, men større utfordringer enn A og B mtp dybde myr mm. Krever til dels store adm. ressurser Mulighet til å regulere i kommunal regi og så selge prosjektet

61 Kultur 3,25 årsverk Lovkrav til: – at kommunen skal bidra til kultur – bibliotek, men ikke omfang og løsning – kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet Oppgaver som påvirkes ved kutt – Tilrettelegging for lag og foreninger – Arbeid med friluftsliv, eks elvestien – Veiledning og søkning av spillemidler – Ungdomsklubben – Arrangementer, Ung scene, UKM Birkelandsdager mm – Redusert åpningstid eller annen lokalisering av bibliotek Potensial – 1 – 1,5 MNOK (reduserte lønnskostander)

62 Næring 1,5 årsverk over ansvaret (inkludert samfunnskoordinator) Uklare lovkrav men forpliktelser bla a i Knutepunktet Oppgaver som påvirkes ved kutt – Veiledning til etablerere – Sekretariat for næringsforumet – Strategisk næringsplanarbeid – Bidrag til reiselivsatsning – Bidrag til prosjekter som Engeslandstunet, LISA, Telemarksvegen mm – Regionalt næringsfond Potensial 500’ – 750’ ( Innebærer frafall av inntekter til prosjekter)

63 Servicesenteret Tiltak som er iverksatt Nye mulige tiltak

64 Skatteoppkreverfunksjon Felles samarbeid med Kristiansand, Birkenes og Songdalen – Vært i drift i ca. 8 år (?) – Stort og profesjonelt fagmiljø etablert i Kristiansand.

65 Struktur1 Lønn, regnskap og faktureringstjenester – Felles samarbeid med Lillesand og Birkenes kommune – Gikk i drift mai 2014 Gevinster – Håndtere økende transaksjonsvolum med samme bemanning

66 KR IKT IT tjenester; drift og support – Felles samarbeid Lillesand, Birkenes, Songdalen, Kristiansand og Iveland kommuner – Gikk i drift mai 2014 Gevinster – Sikker drift – Etablere felles datarom og domene – Samordne applikasjoner/systemer

67 Servicetorvet Vurdere åpningstider – Gjeldene i dag kl. 10.00 – 15.00 – Redusere åpningstid ytterligere – Stenge 1-2 dager i uken Naturlig avgang – Vurdere behov for kapasitet og kompetanse

68 Nye mulige tiltak Etablere felles stab- og støttefunksjoner med en eller flere andre kommuner

69 Gruppearbeid Hva gjør vi nå? Mål: – Balanse mellom utgifter og inntekter i budsjett og økonomiplan 2016 -2019 Hva gjør vi nå? Mål: – Balanse mellom utgifter og inntekter i budsjett og økonomiplan 2016 -2019

70 Veien videre Administrasjonens forslag budsjett og økonomiplan 2016-2019 – legges frem fredag 13.11 etter folkevalgtopplæringen Vedtak av budsjett og økonomiplan 2016-2019 – i kommunestyret 17.12.2016 etter formannskapets innstilling Nytt temamøte for økonomi februar – Budsjett 2016 – Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Administrasjonens forslag budsjett og økonomiplan 2016-2019 – legges frem fredag 13.11 etter folkevalgtopplæringen Vedtak av budsjett og økonomiplan 2016-2019 – i kommunestyret 17.12.2016 etter formannskapets innstilling Nytt temamøte for økonomi februar – Budsjett 2016 – Budsjett og økonomiplan 2017-2020


Laste ned ppt "Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Temamøte økonomi 21.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google