Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03

2 Levanger kommune Disposisjon Styringshjulet Strategiske mål Inntektsystemet Barnehageopplegget Eiendomsskatt KOSTRA-tall Regnskap 2002 3. kvartal 2003 Styringskort Hovedtall budsjett- forslaget Investeringer Avgifter og gebyrer Vurdering av forslaget Budsjettforliket Konklusjon - anbefalinger

3 Levanger kommune Styrings- og dialoghjulet

4 Levanger kommune Strategiske mål fra øk.planen 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten 4.Gjennomføre opptrapping jfr b-e tiltakene (prioritere innen disse) 5.Utvikle styringssystemet (bms, styringskort, brukerundersøkelse, kostra etc)

5 Levanger kommune Inntektssystemet Innbyggertilskudd (5 824 kr i 2004) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Innteksutj. tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Skjøn- nstil- skudd.

6 Levanger kommune Endringer i inntektssystemet i 2004 Fire tidligere endringer får sterkere effekt  Økt skatteandel Trekkgrense for inntektsutjevning reduseres  Nye bosettingskriterier Ekstraordinært skjønn (”Rattsøkompensasjon”) trappes ned Ny delkostnadsnøkkel for miljø- og landbruk Ny delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten (storbytilskuddet og hovedstadstilskuddet avvikles)

7 Levanger kommune Korreksjoner mellom 2003 og 2004 Redusert premie i Statens pensjonskasse Kommunal egenandel faller bort for opphold på institusjoner som faller inn under Rus I Kommunalt ansvar for transport av helsepersonell økes Staten overtar ansvaret for kontroll og revisjon av skatteoppkreverfunksjonen Bortfall av El-avgift

8 Levanger kommune Innlemming av øremerka tilskudd Barnehagene blir innlemma i 2006

9 Levanger kommune Momskompensasjonsordningen Det trekkes ut om lag 6 mrd. kr fra rammetilskuddet På kort sikt fordeles uttrekket etter regnskapstall 2002 På lang sikt fordeles uttrekket –dels etter kostnadsnøkkelen (drift) –dels etter innbyggertall (innvesteringer) Vårt trekk vil øke fra 17 – 23, 2 mill i løpet av 5 år!

10 Levanger kommune Ny ordning for ”særlig ressurskrevende brukere” Ny toppfinansieringsordning Innslagspunkt på 700 000 kr Kompensasjon for 80 pst over 700 000 Bevilgningen økes fra 650 mill. kr. til ca. 1,2 mrd. Kr (Overslagsbevilgning) Flyttes fra skjønnsmidlene i rammetilskuddet på KRDs budsjett til øremerket post på SOS’ budsjett

11 Levanger kommune Kriterier utgiftsutjevninga 2004 Levanger har i 2004 er beregnet utg.behov på 102,03 % av landsgjennomsnittet Bildet komplisertes av en mengde overgangsordninger (se ”Stolp-modellen”)

12 Levanger kommune Indeks utgiftsbehov

13 Levanger kommune Kommunens ”frie inntekter” Skatt Innbyggertilskudd –utgiftsutjevning Inntektsutjevning

14 Levanger kommune Frie inntekter pr innbygger

15 Levanger kommune Frie inntekter og utgiftsbehov

16 Levanger kommune Barnehageopplegget Maksimalpris innføres 1. mai 2004 – to trinn. Fleksibilitet Offentlig tilskudd på om lag 80 pst av kostnadene Statstilskudd til drift Skjønnspott hos fylkesmannen Kommunalt tilskudd nominelt uendret fra 2003 Kommunene får plikt til likeverdig behandling av private og kommunale barnehager

17 Levanger kommune ”Likeverdigheten” mellom kommunale og private bhg Ny lovbestemmelse – ”Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd” –Har ikke trådt i kraft –Forskrifter om økonomisk likeverdig behandling sendes på –høring varslet høsten 2003 - skal være klare 1.mai 2004 Offentlige tilskudd skal utgjøre 80 pst fra 1. mai 2004: –Statstilskudd – private barnehager får høyere tilskudd enn kommunale –Skjønnspott hos fylkesmennene

18 Levanger kommune Eiendomsskatt Redusert til 3 o/oo Reduksjon på 3,5 mill (ca 15%) Gjennomsnittshushold- ning sparer 400-500 kr Næringslivet sparer vel 1 mill Andre kommuner øker eiendomsskatten !

19 Levanger kommune Stategisk bruk av e-skatt (øk-planen Denne er ikke revurdert etter vedtaket i kommunestyret !

20 Levanger kommune KOSTRA-sammenligning skole 2002

21 Levanger kommune KOSTRA-sammenligning, pleie og omsorg 2002

22 Levanger kommune KOSTRA-sammenligning barnevern og sosial 2002

23 Levanger kommune KOSTRA-sammenligning barnehage 2002

24 Levanger kommune KOSTRA-sammenligning Kultur 2002

25 Levanger kommune Oppsummering KOSTRA- sammenligning 2002

26 Levanger kommune Status regnskap pr 31.12.02

27 Levanger kommune Regnskap pr 30.09.2003 Resultat 3,3 mill over per. budsjett Forventer netto overskridelser på ca 5 mill kr –Pleie – og omsorg –Barnevern –Brann –”Ekstratimer” skole og SFO Stor usikkerhet om skatteinngangen og dermed nivå på inntektsutjevnende tilskudd –Fare for svikt på 4-7 mill!

28 Levanger kommune Skattesvikten i 2003

29 Levanger kommune Overordna styringskort 2004 De 3 nederste vil bli utfylt til 3.12!

30 Levanger kommune Driftsinntekter og driftsutgifter

31 Levanger kommune Hovedoversikt etter KOSTRA-funksjon

32 Levanger kommune Budsjettforslag pr ansvar

33 Levanger kommune Investeringsbudsjett (I)

34 Levanger kommune Investeringsbudsjett (II)

35 Levanger kommune Investeringsbudsjett (III) Investeringene er redusert med 10% i samsvar med øk-planen

36 Levanger kommune Avgifter og gebyrer Reduksjon i kloakkavgift (4%) 0-vekst i vannavgift Redusert barnehagepris fra 1.1 0-vekst SFO Moderate økninger PLO Noe justering forøvrig

37 Levanger kommune Vurdering av forslaget Bygger på økonomiplan 2004-2007. Krevende budsjett. Fare for underskudd, også i ”datterbedrifter” Budsjettramma burde vært ca 10 mill høyere. Det er ikke reserver i budsjettet. Avsetning til lønnsoppgjør må økes med 3 mill kr. Pleie- og omsorg, barnevern,sosialtjeneste og brann økt noe fra 2003-nivå. Reduserte rammer for enheter med egne inntekter Store utfordringer med å holde budsjettene i Pleie og omsorg pga høyere aktiviteten enn budsjett 2003 Grunnskolen får det svært vanskeligste pga at det vedtatt en skolestruktur det ikke finnes midler til å dekke. Ressursene skolene disponerer til delingstimer og tilpassa opplæring er redusert.

38 Levanger kommune Budsjettforliket regjeringa -AP Dessuten ca 800 000 til økt undervisning barneskolene

39 Levanger kommune Konklusjon - anbefalinger Stramt budsjett, men godt for innbyggerne Behov for kvalitetsutvalg grunnskole Barnehagesaken må belyses bedre Pleie- og omsorg må gjennomgås Ekstramidlene fra Stortinget anbefales disponert slik: –Lønn – og pensjon: 3 mill –Pleie og omsorg 2,3 –Reserve (økt formannskapets tilleggsbevilgningningskonto)1 mill


Laste ned ppt "Levanger kommune Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google