Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PTLs metode for oppstart av prosjekter Agnar Johansen Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PTLs metode for oppstart av prosjekter Agnar Johansen Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 PTLs metode for oppstart av prosjekter Agnar Johansen Prosjektleder

2 Kjøreplan- PTLs metode for oppstart av prosjekter PTL –hvem er vi Prosjektoppstart – hva tilbyr vi ? Prosjektoppstart - noen eksempler

3 Hvem er PTL? Prosjektledelsesfirma 75 ansatte Startet i 1997 Kontor i Trondheim (hovedkontor) og Oslo www.ptl.no

4 MARKEDER Bygg og eiendomsutvikling Anlegg, samferdsel, kommunalteknikk Industri –Bioproduksjon og -foredling (havbruk, fiskeri, næringsmiddel, bioteknologi) –Miljø/energi –Andre Helse og medisin Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Andre (administrative, FoU, miljø etc)

5 STYRET Gro Brækken Gro Seim Anders Talleraas Tone Gro Hugin Ingemund Jordanger STYRET Gro Brækken Gro Seim Anders Talleraas Tone Gro Hugin Ingemund Jordanger ADM.DIR Sven Erik Nørholm VISE.ADM.DIR Dagne Hordvei ADM.DIR Sven Erik Nørholm VISE.ADM.DIR Dagne Hordvei KS Bente Wiggen KS Bente Wiggen FoU Ole Jonny Klakegg FoU Ole Jonny Klakegg TRONDHEIM Sven Erik Nørholm TRONDHEIM Sven Erik Nørholm OSLO Dagne Hordvei OSLO Dagne Hordvei PERSONAL Randi Selbo PERSONAL Randi Selbo ØKONOMI/IT Anne Dordi Alseth ØKONOMI/IT Anne Dordi Alseth UTBYGGING Eirik Einum UTBYGGING Eirik Einum BYGG OG EIENDOMS UTVIKLING Vigleif Næss BYGG OG EIENDOMS UTVIKLING Vigleif Næss INFRA- STRUKTUR Bjørn Holthe Andersen INFRA- STRUKTUR Bjørn Holthe Andersen UTVIKLING Tone Merethe Berg Aasen UTVIKLING Tone Merethe Berg Aasen Hvem er vi ?

6 Kjøreplan- PTLs metode for oppstart av prosjekter PTL –hvem er vi Tidlig fase – hva tilbyr PTL? –Initiering av prosjekt –Design av prosjekt –Beslutningsstøtte –Prosjektorganisering –Offentlig tidligfaseprosesser Prosjektoppstart - noen eksempler

7

8 Tidlig fase – hva tilbyr PTL? Initiering av prosjekt Design av prosjekt Beslutnings- støtte Prosjekt- organisering Offentlig tidligfase prosesser

9 Tidlig fase – hva tilbyr PTL? Foretnings- utvikling Mål utvikling Behovs vurdering Interessent- analyse Oppstarts -hjelp Grov- planlegging Utvikle -styringsdok Initiering av prosjekt

10 Tidlig fase – hva tilbyr PTL? Estimering/ budsjettering Grov- planlegging Design av prosjekt Gjennomførings- strategi Kontrahering Konsept- vurdering Utvikle -styringsdok

11 Tidlig fase – hva tilbyr PTL? Analyse portefølje ROS analyse Usikkerhet Tid/kr Prosess- modelering Analyse lønnsomhet Beslutnings- støtte Utvikle -styringsdok

12 Tidlig fase – hva tilbyr PTL? Rekruttering/ teamsammensetning Rolle- beskrivelser Teamutvikling Utvikle org. modell Kontrahering Prosjekt- organisering Utvikle -styringsdok

13 Tidlig fase – hva tilbyr PTL? Offentlig planer Bistand til byggesak. Bistand konsesjoner Bistand tilsynsmyndighet Offentlig tidligfase prosesser Konsekvens utredninger

14 Kjøreplan- PTLs metode for oppstart av prosjekter PTL –hvem er vi Prosjektoppstart – hva tilbyr vi ? Prosjektoppstart - noen eksempler –Nasjonalt bompengeabonnement (IKT) –Fjernstyring, sikringsanlegg og DATC på Nordlandsbanen (Industri) –Utviklingsprosjekt/kurs (Industri) –Utbygging Bakklandet –Ny høyskole HiST samlokalisert (Bygg) –Studentrekruttering (OU)

15 Nasjonalt bompengeabonnement (NBA) Oppdragsgiver Statens vegvesen Vegdirektoratet Kontor for Transportinformatikk Formål: Trafikanten gjennom kontrakt med ett bompengeselskap skal kunne benytte sin brikke til betaling i andre bompengeanlegg uten å gjøre noen ny avtale med et annet selskap. (En bil - en brikke - en kontrakt – en faktura.) NBA skal i tillegg til forenklet avgifts-/ innkrevings- system for kunden også bidra til effektiv pengeflyt og avregning.

16 Nasjonalt bompengeabonnement (NBA) Arbeidsform 1.Forhåndsmøte Utarbeidelse av forhåndsnotat inkl. program for målanalysen Avklare status/prosjektgrunnlag Kartlegge interessenter Utarbeide program 2.Målanalyse - to dagers styrt gruppeprosess Prosjektgrunnlag Hovedmål Delmål Avgrensninger, Konsensus på formuleringer 3.Ettermøte med prosjektleder Videre bearbeiding av foreslåtte formuleringer og presisering av momenter/tiltak. Utarbeidelse av Prosjektplan Gjennomføringsstrategi Delmål Prosjektgrunnlag Hovedmål Avgrensninger Konsensus på målformuleringer

17 Fjernstyring, sikringsanlegg og DATC på Nordlandsbanen Oppdragsgiver Jernbaneverket region Nord Formål: Utvikle hovedplan for nytt CTC/ATC anlegg strekningen Mosjøen- Bodø. Mål for prosessen Forankring av arbeidsoppgaver og rolleavklaring. Gjennomgang av alle (KTR 9 stk) med hensyn på mål, KTR-ansvarlig, ansvarlig for å skrive, innhold og grensesnitt, fremdrift og økonomi. PTLs rolle Prosessleder for oppstartsseminaret

18 Utviklingsprosjekt/kurs Oppdragsgiver Kongsberg Defence and Aerospace Formål: 1.Intern kurs prosjektstyring- hovedfokus Prosjektoppstart ( 2 dager) 2.Starte opp tre prosjekter (ASW Sonar Prosjekt, Minesniper Spania, TOPAS) PTLs rolle Foredragsholder Prosessleder -Oppstart

19 Utbygging Bakklandet Oppdragsgiver Trondheim Kommune Formål Målanalyse for utbygging i Lillegårdsbakken 2-16 – Bakklandet Bakgrunn Det har tidligere vært en del innvendinger og konflikter knyttet til reguleringsplan og utbyggingsplaner i området på Bakklandet. Trondheim kommune ønsker en best mulig planleggings- og gjennomføringsprosess når utbyggingen på Bakklandet skal føres videre i årene fremover. PTLs rolle Prosessledere for målanalysen

20 Utbygging Bakklandet Formål med samlingen Å samle de viktigste personene og representanter for noen av de viktige interessene som påvirkes av utbyggingen på Bakklandet åpner for en rekke positive effekter for alle involverte parter. Formålet med utbyggingen, interessentenes krav og forventninger og de føringer som allerede eksisterer, tas opp i en åpen debatt og gir alle mulighet til å påvirke det videre arbeidet. Alle som deltar får innsikt i hvordan det tenkes om utbyggingen og får tilkjennegi egen oppfatning om det. De som deltar blir hørt. Ved å få påbordet alle partenes krav og forventninger kan disse tas hensyn til i arbeidet med å skape et best mulig resultat. Det etableres et grunnlag for å komme frem til en enighet om løsninger som er akseptable og mest mulig tjenlige for alle parter. Gjennom å samle innspill i denne tidlige fasen, få grunnlag for å skape en løsning som best mulig ivaretar de enkelte naboene, bomiljøet og byutviklingen på Bakklandet, akitekturen og fellesskapsinteressene.

21 Ny høyskole HiST samlokalisert Oppdragsgiver Høgskolen i Sør-Trønderlag HiST Formål: Sentrumsnær beliggenhet og nærhet til gode kommunikasjoner Samlokalisering av HiST Lokalisering som kan gi faglige synergier i møtet med St.Olavs hospital og NTNU-miljøet Lokalisering som kan gi faglige og miljømessige, økonomiske og administrative gevinster internt Organisering og finansiering av byggeprosjekt som på sikt kan føre til at HiST blir eier av eget bygg

22 Ny høyskole HiST samlokalisert (Bygg) PTLs rolle Prosjektledere for utredningsfasen Oppstartsseminar (prosessledere) Analyse bistand Utrede gjennomføringsmodeller Mulighets vurderinger –Avklarer hovedalternativer –Nytt vurderinger hovedalternativer –Økonomiske analyser Lokaliserings- alternativer Kvalitative vurderinger Kostnads- analyser Gjennom- førings- modeller

23 NTNU – Studentrekruttering Oppdragsgiver Studieadministrasjon NTNU Formål studentrekrutteringsprosjektet Rekruttere flere og bedre studenter samtidig som man ønsker å utvikle NTNUs rekrutteringsprosess. Effekten av godt arbeid i prosjektet vil dermed dels kunne måles ved at man har fått flere og bedre studenter og dels ved at man opplever bedre og mer kordinert samhandling mellom de ulike miljøene som er involvert i rekruttingsarbeidet ved NTNU. PTLs rolle Prosessleder - Oppstartsseminar Bistå i utvikling av Prosjekthåndbok Coaching PL

24 Oppsummering -tidligfase 1.PTL har mange roller/funksjoner i tidligfase  Initiering av prosjekt  Design av prosjekt  Beslutningsstøtte  Prosjektorganisering  Offentlige tidligfaseprosesser 2.Tidligfase - et satsningsområdet for PTL  Behersker et stort spekter av verktøy og metoder  Kombinerer styring og ledelse  Bidratt aktivt i utviklingen av området 3.God prosjektoppstart, nøkkelen til suksess  Et klart målbart resultatmål er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for suksess  Det er ikke nok at de som skal gjøre jobben vet hva man vill de må ville det samme  Prosjektets felles retningslinjer bør utvikles og nedfelles i et dokument (Styringsdokument/Prosjektplan/Prosjekthåndbok)


Laste ned ppt "PTLs metode for oppstart av prosjekter Agnar Johansen Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google