Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 2 Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen 1Del 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 2 Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen 1Del 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 2 Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen 1Del 2

2 Viktige lover og regler Helse- og omsorgstjenesteloven har regler om kommunens ansvar og plikter Helsepersonelloven regulerer plikter og ansvar du har i jobben din som tjenesteyter Pasient- og brukerrettighetsloven gir rettigheter til tjenestemottakerne Del 22

3 Forsvarlig tjenesteyting 1 Hver enkelt tjenestemottaker, etter individuelle vurderinger og med individuelle løsninger, skal ha et tilpasset tilbud. Tjenestemottakeren skal oppleve at han eller hun blir møtt med respekt, omtanke og omsorg. Del 23

4 Forsvarlig tjenesteyting 2 Dersom du ikke er eller ikke føler deg kvalifisert til å gjøre en oppgave, må du si fra om dette. Andre som er kvalifisert, må ta seg av oppgaven. Du kan eventuelt få mer opplæring, slik at det blir forsvarlig at du utfører oppgaven. Del 24

5 Forsvarlig tjenesteyting 3 Måten du som tjenesteyter kommuniserer og samhandler med personen med utviklingshemming på, er avgjørende for forsvarlig tjenesteyting. Del 25

6 Brukermedvirkning Retten til brukermedvirkning innebærer at tjenestemottakeren, eventuelt med hjelp av pårørende og/eller verge, har rett til å være med på å utforme sitt eget tjenestetilbud. Retten til brukermedvirkning innebærer også en rett til å medvirke i gjennomføringen av tjenestene. Del 26

7 Taushetsplikt 1 Du og alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt. Du har ikke lov til å gi opplysninger om tjenestemottakere til vennene dine, familien din eller andre. Du må skrive under på en erklæring om taushetsplikt Taushetsplikten gjelder også etter du har sluttet i jobben Å bryte taushetsplikten er straffbart og kan medføre erstatningsansvar Del 27

8 Taushetsplikt 2 Taushetsbelagte personopplysninger er knyttet til:  den enkeltes helsetilstand og tjenestetilbud  andre personlige forhold som for eksempel økonomi, vaner, uvaner, familieforhold, relasjoner, meninger, sympatier eller antipatier,  opplysninger som fødselsdato og personnummer.  du kan ikke gi opplysninger om en tjenestemottaker til en annen tjenestemottaker.  bilder fra arbeidssituasjonen der tjenestemottakere er med, skal ikke deles med andre eller legges ut på sosiale medier Del 28

9 Når kan du dele taushetsbelagte opplysninger med andre? Når personen samtykker til det kan du gi informasjon til pårørende og venner Når personen ikke motsetter seg det kan nødvendige opplysninger deles med samarbeidspartnere Nødvendige opplysninger kan gis de som arbeider med hjelpemidler og annet utstyr og ansatte som jobber med elektroniske løsninger som journalsystemet Del 29

10 Når skal du dele taushetsbelagte opplysninger med andre? Hvis det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, skal du varsle politi og brannvesen Du har også opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt Del 210

11 Forebygging og rettssikkerhet ved bruk av tvang eller makt Personer med utviklingshemming har samme rettigheter som alle andre samfunnsborgere, en rett til ikke å bli utsatt for tvang I noen tilfeller kan det allikevel være nødvendig å bruke tvang for å hindre at tjenestemottakeren eller andre blir påført vesentlig skade Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 hjemmel for å benytte tiltak med bruk av tvang eller makt Del 211

12 Plikt til å forebygge bruk av tvang Kommunen plikter å sørge for at forholdene blir lagt til rette for minst mulig bruk av tvang Det må alltid legges til rette for andre løsninger enn bruk av tvang Plikten om forebygging opphører ikke om et vedtak om bruk av tvang er fattet og godkjent Del 212

13 Når kan tvang benyttes? Om andre løsninger ikke fører frem, og dette over tid vil medføre vesentlig skade på tjenestemottakeren, åpner regelverket for å benytte tvang for å dekke de grunnleggende behovene slik at vesentlig skade ikke oppstår I akutte nødsituasjoner for å i vare ta liv og helse – f eks hindre at en person går ut i veien og blir påkjørt Del 213

14 Vilkår for bruk av tvang 1 Et absolutt vilkår for bruk av tvang at er at det er helt nødvendig for å hindre eller begrense vesentlig skade på tjenestemottakeren selv eller andre Tvangsbruken må aldri gå lenger enn det som er nødvendig Andre løsninger enn bruk av tvang og makt må ha vært prøvd først Positiv effekt av tiltaket må overstige den belastningen tiltaket påfører tjenestemottakeren Del 214

15 Vilkår for bruk av tvang 2 Vedtak om bruk av tvangstiltak skal være godkjent av fylkesmannen. Vedtaket skal beskrive gjennomføringen av tiltaket i detalj. Personen selv, verge eller pårørende kan klage til fylkesnemnda om de mener vedtaket er feil. Del 215

16 Krav til utførelsen av tvang En faglig ansvarlig – plikter å gi veiledning til ansatte som skal delta i bruk av tvang Detaljert beskrevet prosedyrer for gjennomføring Ved akutte nødsituasjoner; kontakte leder, beskrive hendelsforløpet skriftlig. Melding sendes personen det gjelder, fylkesmannen, pårørende/verge,- de kan klage Kommunen har ansvar for at regelverket følges og at tjenesteyterne har nødvendig kompetanse og får veiledning Del 216

17 Tvang ved helsehjelp Annet lovverk: pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Pasienten har ikke samtykkekompetanse. Helsehjelp er f.eks. medisinske undersøkelse og behandling og tannhelsetjenester. Bruk av tvang må alltid være faglig og etisk forsvarlig Del 217

18 Utfordrende atferd 1 Kan være atferd som er vanskelig for tjenestemottakeren og/eller de som er sammen med ham eller henne Bruk av tvang og makt kan være aktuelt Definisjonen på utfordrende atferd er: Kulturelt avvikende atferd som er så intens, frekvent eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som i stor grad begrenser eller hindrer tilgang på vanlige tjenester i samfunnet. (Rundskriv IS-10/2015, s. 40) Del 218

19 Utfordrende atferd 2 Det kan hende at omgivelsene må forsøke å tåle atferden, selv om den kan oppleves som plagsom Årsaken til utfordrende atferd kan være vanskelig å finne – er årsaken kjent – kan tiltak for forebygging iverksettes Grundig kartlegging er nødvendig – konsekvensene av atferden for personen selv og omgivelsene må beskrives nøye Krever teamarbeid Del 219

20 Verge Foreldre/foresatte verge frem til barna er 18 år For voksne med utviklingshemming er evnen til å tenke, lære og forstå redusert i ulik grad, mange har derfor ikke forutsetninger for å forstå hva ulike valg innebærer, da kan det være aktuelt med verge En verge gir personen med utviklingshemming hjelp til å ivareta interesser Hva vergen skal hjelpe til med, beskrives når vergen blir oppnevnt av Fylkesmannen Del 220

21 Selvbestemmelse Det at den enkelte selv tar avgjørelser i eget liv, er en grunnleggende rettighet Mange mennesker med utviklingshemming trenger hjelp for å kunne bestemme selv Må få informasjon som er tilpasset evnen den enkelte har til å forstå konsekvensene eller følgene av valg Så langt som mulig må tjenestemottakeren få bestemme selv og ikke bli overstyrt, selv om valgene kan ha noen uheldige konsekvenser Del 221

22 Samtykkekompetanse/ beslutningskompetanse Samtykkekompetanse/beslutningskompetanse betyr at en forstår hva samtykket eller beslutningen innebærer Det er en høy terskel for å avgjøre at en person ikke har samtykke-/beslutningskompetanse Vurderingen gjøres konkret ut fra hva hver enkelt sak gjelder Samtykke-/beslutningskompetanse er f.eks. viktig å vurdere når bruk av tvang kan være aktuelt Del 222


Laste ned ppt "DETTE MÅ JEG KUNNE - gode tjenester til personer med utviklingshemming Del 2 Rammeverk for helse- og omsorgstjenester i kommunen 1Del 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google