Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Dagsaktuelle interessesaker på VA-området.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Dagsaktuelle interessesaker på VA-området."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Dagsaktuelle interessesaker på VA-området

2 2 Norsk Vanns handlingsplan 2009 - resultatmål samfunnsutvikling Styrke VA-sektorens posisjon og omdømme i samfunnet (”omdømme”) Være pådriver for å forbedre sektorens rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt (”rammebetingelser”) Arbeide for god rekruttering til VA-sektoren og å beholde kompetente personer i sektoren (”rekruttering”)

3 3 Premiss 1: Godt omdømme

4 4 Norge er gode på VA Sammenliknet internasjonalt Sammenliknet med andre tjenester Norske VA-tjenester har aldri vært så bra som nå, men må fortsatt bli bedre

5 5 Viktige utfordringer Fortsatt en del mangler ift. regelverket For lav fornyelsestakt på ledningsnettet Klimaendringer/overvann Sikkerhet/beredskap

6 6 Viktig med kundefokus (særlig i en selvkostbransje…) System for kundeundersøkelser foreligger (B9/2008) Inngår også i KS’ tilbud på bedrekommune.no

7 7 Hva er bra og hva må bli bedre? Oversikt, læring, styring og formidling =Norsk Vanns benchmarkingssystem Utvikling av målesystem fra 1998 Brukt til benchmarking fra 2003 Publisert resultatene fra 2007 Del av bedrekommune.no fra 2009bedrekommune.no

8 8 Premiss 2: Funksjonelle ramme- betingelser Premiss 2: Funksjonelle ramme- betingelser

9 9 Status utvalgte EU-direktiver Drikkevannsdirektivet: revisjonsarbeid pågår Avløpsdirektivet: fokus på gjennomføring Slamdirektivet: revisjonsarbeid pågår Vanndirektivet: vannforskrift fra 1. januar 2007 Nytt direktiv om miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken (EQS): vedtatt 16. desember 2008 Nytt grunnvannsdirektiv: vedtatt 12. desember 2006 Nytt flomdirektiv: vedtatt 23. oktober 2007 Nytt rammedirektiv for avfall: vedtatt 17. juni 2008 REACH (EUs kjemikalieforordning): norsk forskrift fra 1. juni 2008

10 10 Ny plan- og bygningslov: Atskillig bedre på VA-området Plandelen Fastsatt 27. juni 2008, trer i kraft når Kongen bestemmer Hensynssoner, mer vektlegging av miljø/klima m.m. Byggesaksdelen Ferdigbehandlet i Stortinget 24. mars 2009 § 18-1 Kan fortsatt stille lokale krav til løsninger/produktvalg § 27-1 Vannforsyning (inkl. slokkevann) § 27-2 Avløp (egen paragraf samt krav til eks. bygg for tilfredsstillende bortledning av overvann) § 27-3 Tilknytning til eksisterende privat anlegg (viderefører flov § 23, + vannforsyning) § 30-6 Fritidsbebyggelse (kommunen kan kreve tilknytning gjennom arealdel til komm.plan eller reg.plan) § 31-3 Pluggehjemmel (!)

11 11 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (tidl. Normalreglementet) Kommuneforlaget m/arbeidsgruppe har revidert standard abonnementsvilkår (adm/tekn) Revisjonen ivaretar bl.a.: nytt regelverk (TEK/REN m.m.) nye dommer (Stavanger, Fredrikstad) erfaringer med forskjellige kommunale sanitærreglementer grenseoppgang til VA-normer utvikling i praksis, språkbruk Fri nedlasting av adm. best. for kommunene

12 12 Deponiforbud Forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall vedtatt 27. juni 2008 (avfallsforskriften kap. 9) med ikrafttredelse 1. juli 2009 Gjelder avfall med TOC-innhold over 10 % eller glødetap over 20 % Unntak fra forbudet for følgende fraksjoner: gateoppsop forurenset jord og forurensede muddermasser ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer Evt. unntak fra forbudet (overgangsordning) må søkes snarest mulig

13 13 Eierskapsregulering Prosess og status April 2006:”NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst” Mai 2007: Dok. 8 forslag om eierskap April 2008: ”Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til endring i eksisterende lovverk som sikrer at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Lovgivningen må gi unntak fra offentlig eie for de vann- og avløpsvirksomheter som i dag er organisert som ikke- kommersielle private andelslag eid av abonnentene, slik at dagens eierorganisering for disse kan videreføres.” Mai 2008: St.meld. om samfunnssikkerhet: Bekrefter at Regjeringen vil legge frem lovforslag Høsten 2008: Arbeid med lovforslaget Våren 2009: Høring

14 14 Vanndirektivet Implementert gjennom vannforskriften fra 1. januar 2007 Landet delt inn i 9 vannregioner Høring pågår av forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer for 1. planperiode (29 vannområder) Svært viktig med lokalt VA- engasjement i høringen !! Norsk Vann avgir prinsipiell uttalelse til samtlige planer før påske Forvaltningsreformen: ett skritt tilbake?

15 15 Ledninger i veg/ samordning i grøft Utilfredsstillende samordning i grøfta har ulemper sikkerhetsmessig og økonomisk Samarbeid mellom EBL, Norsk Vann, Norsk Fjernvarme, Telenor, Abelia, Norsk Naturgassforening og Avfall Norge Felles rapport Oppfordret myndighetene til å nedsette et utvalg for å utrede samordningsmyndighet nasjonalt og lokalt Påvirket St.meld. 22 (2007-2008) om samfunnssikkerhet Kritisert forslag til forskriftsbestemmelser til § 32 i vegloven Status: Overføring av riksveger til FK har ført til at ting har stoppet opp – bevegelse før sommeren

16 16 Praktisering av kulturminneloven Brev til Riksantikvaren 18. mars Som følge av henvendelser fra medlemmer Etter å ha vært i dialog også med ”andre siden av bordet” Tar opp felles utfordringer Ber om utarbeidelse av veiledningsmateriell for en mer enhetlig, effektiv og balansert praktisering av kulturminneloven

17 17 Utsatt frist akkreditering prøvetakere Akkrediteringskrav til prøvetaking ved renseanlegg (forurensingsforskriften) gjelder for 392 anlegg fra 1. januar 2009 Brev til SFT 16. februar: Ber om utsatt frist og vurdering av kostnader Ingen virksomhet akkreditert ved fristens utløp 8 virksomheter søkt (60 anlegg), begrenset kapasitet hos NA Ressurs- og tidkrevende prosess Tekniske og økonomiske utfordringer ved anleggene

18 18 Mer om alt på norskvann.no

19 19 Premiss 3: Rekruttere personell

20 20 Viktig satsingsområde: Utdanning og rekruttering

21 21 Rekrutteringstiltak (I) Grunnskole vannkunnskap.no - miljolare.no (8. til 10.trinn) Videregående skole (Hias) Søkt om å få godkjent ”vannteknikk” som nytt fag Teknisk fagskole (Orme) VA-fordypningsmodul Høgskoler og universiteter Lærebokprosjektet Framtidens byggstudium på NTNU Oppstart av VA-tilbud på høyskoler (HiÅ, HiBu) Nettverkssamarbeid/rammeavtaler

22 22 Rekrutteringstiltak (II) Egen kursvirksomhet Påvirkning av sentrale myndigheter Nettverksbygging VA-senior og VA-yngre Tilrettelegge for rekruttering fra utlandet Traineeordning Rekrutteringsmateriell M.v.

23 23 Noen arrangementer å merke seg 31. mars: Fagtreff i avløpsrensegruppa, Oslo 23.-24. april: VA-yngre seminar, Son 28. april: Fagtreff i vanngruppa, Trondheim 9.-11. juni: Vannforsyningsdagene, Stavanger 6.-8. september: Norsk Vanns årskonferanse, Larvik 10.-12. november: Nordisk avløpskonferanse, Danmark 25.-26. november: Vann, avløp og nye rettsregler, Gardermoen

24 24 Foreløpig takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Årskonferanse DA Nordre Nordland 2009 Dagsaktuelle interessesaker på VA-området."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google